Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Εγκατοάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ και ΔΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΓΔΤΕΦΚ 1117581 ΕΞ 2017 στις 16.8.2017 και με την ΓΔΤΕΦΚ 1160536 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β 3825/31.10.2017)Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Εγκατοάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ και ΔΥ του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό


Αριθ. 0004170 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2722/16-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86),

β) του άρθρου 42 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120),

γ) του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173),

δ) του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ A΄ 230),

ε) του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ A΄ 178), όπως αυτό ισχύει,

ζ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ A΄ 104),

η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 116),

θ) της υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη” (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015),

ι) της υπ’ αριθ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015).

2. α) Την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικού Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.
β) Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS) και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.
γ) Την ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών για την επεξεργασία των στοιχείων των υπόγειων, υπέργειων σταθερών και κινητών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων.
δ) Την ανάγκη καθορισμού του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας, δεξαμενόπλοια − σλέπια κ.λπ., για να εγκριθούν ως εφοδιαστικά - μεταφορικά, πρέπει να έχουν απογραφεί στην βάση δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στην Γ.Γ.Π.Σ, να έχουν αριθμό Μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ), να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων A.I.S, και να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών−εκροών, να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System -GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας.

Εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας, θα έχει επικαιροποιηθεί και ελεγχθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία της βάσης δεδομένων της Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ πλωτών εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων) και θα τηρείται ταυτόχρονα και θα ενημερώνεται στο Κεντρικό Σύστημα της ΓΓΠΣ, με ευθύνη των αρχών αδειοδότησης και τήρησης του Μητρώου πλωτών εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 2

 1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα νοείται σύστημα που αποτελείται από i) μετρητικό σύστημα εισροών - εκροών και ii) ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων σε κεντρική βάση που τηρείται στην ΓΓΠΣ και ΔΥ.

 2. Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση του συστήματος της ως άνω παραγράφου 1 καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας.
 
Άρθρο 3
Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συντονισμού στη ΓΓΠΣ

Δημιουργείται στη ΓΓΠΣ&ΔΥ του Υπουργείου Οικονομικών κεντρική βάση δεδομένων, όπου αποστέλλονται, καταχωρούνται ηλεκτρονικά και επεξεργάζονται στοιχεία, για όλες τις υπέργειες, υπόγειες, σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας κάτω των 4 κυβικών μέτρων. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία αποστολής καθορίζονται στο Παράρτημα A΄ της παρούσας αποφάσεως.
 
Άρθρο 4»
 «Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης Αποστολή στοιχείων

Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή στον πρώτο κατά νόμο δεξαμενισμό από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Μετά την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων και μετά την ανακοίνωση της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία δύο (2) μηνών οπότε και άρχεται η παραγωγική λειτουργία όπου αποστέλλονται τα στοιχεία σε συνεχή βάση.

Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα για τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών -εκροών και διαθέτουν έγγραφη προσφορά από τον εγκαταστάτη πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και εντός μηνός παραγγελία, αλλά το σύστημα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που αφορούν τον εγκαταστάτη, γεγονός που βεβαιώνεται γραπτά, απαλλάσσονται από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εφόσον η εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρωθεί έως την 28/2/2018


Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

 
Το κατωτέρω παράρτημα που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ


Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών/εκροών ενεργειακών προϊόντων (υγρά καύσιμα, υγραέρια, κ.λπ.) είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός Μητρώου δεξαμενών στις οποίες φιλοξενούνται Πετρελαιοειδή και Ενεργειακά προϊόντα.

Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουνε στην αλυσίδα διακίνησης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων, είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Κινητές δεξαμενές επί χερσαίων και θαλάσσιων μέσων.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Α.Φ.Μ.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ του Ν. 3054/2002
ο ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ Ο
ο ΕΜΠΟΡΙΑ Ο
ο ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Ο
ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ο
ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (αρ. 3, παρ. 13β Ν. 3054/2002) Ο
ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΧΗΜΙΚΩΝ Ο
ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ. (όπου προβλέπεται)
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (πρατήρια ενέργειας).
• ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΠΕΡΙΟΧΗ−ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
• ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 1987) ΑΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες − ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες − ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
• ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (τεχνολογία − ογκομετρικοί πίνακες − ταυτότητα δεξαμενής [serial number] − κ.λπ., ανά είδος καυσίμου)
ο ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΠΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
− ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AIS.
− ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS.
ο ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ)
− ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (RFID's).
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (διάταξη δεξαμενών)
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (πλήρη στοιχεία εγκαταστάτη συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ)
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ (πλήθος, μοντέλο, χρονολογία κυκλοφορίας, έγκριση τύπου και δήλωση συμμόρφωσης − για αντλίες που κυκλοφόρησαν μετά το 2006 − ή εθνική έγκριση − για αντλίες που κυκλοφόρησαν πριν το 2006 − αντλιών, ανά είδος καυσίμου)
• ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΩΝ (ηλεκτρονική κάτοψη)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ − ΕΚΡΟΩΝ
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ή εταιρείας) ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ΑΦΜ)
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚ (ενεργό ή ανενεργό εάν πρόκειται για Πρατήριο με υλοποιημένο σύστημα εισροών − εκροών)
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ − ΕΚΡΟΩΝ (και επιπρόσθετα, ονομασία λογισμικού − έκδοση − τελευταία ημερομηνία ανανέωσης − ημερομηνία λήξης σύμβασης συντήρησης συστήματος εισροών/εκροών)

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης