Αριθμ. 111962 /ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015

Τροποποίηση της αριθμ. 61434 ΕΥΣΣΑ1417 και ΦΕΚ Β' 1160/18/6/2015 απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 124358/ΕΥΣΣΑ2587/2.12.2015 και την 86347/ΕΥΣΣΑ1095/29.8.2019.3 Νοέ 2015

Taxheaven.gr

Αριθμ. 111962 /ΕΥΣΣΑ2367

(ΦΕΚ Β' 2384/06-11-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005)

2. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) περί «... μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...».

3. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α'/23-9-2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Την απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β'/2222/15/10/2015).

5. Την απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Υ.0.Δ.Δ./726/13/10/2015).

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α'/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και ιδίως των άρθρων 23, 24 και 58 αυτού.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

14. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

15. Την με αρ. C(2014) 3542 - 23/05/2014 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 - 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωση της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

16. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α'/14.1.2002) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης-Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων»

17. Την με αρ. πρωτ. 61434/ΕΥΣΣΑ1417 και ΦΕΚ Β' 1160/18/6/2015 απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), ως εξής:

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο Υφυπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαίωμα ψήφου, ορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020, και ειδικότερα:
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καθώς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια».
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας».
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας  Ηπείρου.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

(β) Οι Γενικοί Γραμματείς Τομέων Πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων και ειδικότερα:
- Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εκπρόσωπός του.
- Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή εκπρόσωπός του.
- Ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (πρώην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης).

γ) Εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Αρχής Πιστοποίησης και ειδικότερα:
- Ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)
- Ο Προϊστάμενο
ς της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων"

δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ, των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ειδικότερα:
- Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ
- Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ
- Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ
- Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)
- Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
- Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
- Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (OEE)
- Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
- Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΠΑΣΕΓΕΣ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
- Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
- Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

2. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι ακόλουθοι:
- Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
- Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών
- Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα εκπρόσωποι Γενικών Διευθύνσεων που εκπροσωπούν Ταμεία
- Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
- Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

3. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομά του γνωστοποιείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, που έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, Οργανισμών και Περιφερειών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4314/2014, το συντονισμό των ΕΔΕΤ και των συνεργειών και συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων, καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα:
α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και τη συμβολή των Προγραμμάτων στους στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020
β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων, με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
δ) εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020, πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνέρχεται ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τον οποίο εγκρίνει στην πρώτη συνεδρίασή της.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την πρόταση ημερήσιας διάταξης, την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Taxheaven.gr