Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3021/22/10-στ'/26.7.2007 Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β'-932)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2007 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3021/22/10-στ'/26.7.2007
Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β'-932)

Αριθμ. 3021/22/10-στ'

(ΦΕΚ Β' 1503/17-08-2007)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α'-23).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3566/2007 « Κύρωση ως Κώδικα Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α-117).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'-98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α'-247).

5. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β'-1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ179/13.2.2006 (Β'-204) όμοια απόφαση και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασης μας (Β'-932) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το ως άνω πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των 12 ετών, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ».

Άρθρο 2

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον τόπο της κατοικίας του, καθώς και την ύπαρξη των ειδικών λόγων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, Επίσης, δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του».

2. Στο τέλος της περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η ως άνω δήλωση υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α'-44), να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, το διαβατήριο ακυρώνεται αμέσως».

Άρθρο 3

Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη».

Άρθρο 4

Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί και μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών πριν τη λήξη του ήδη κατεχομένου. Με την έκδοση του νέου διαβατηρίου παύει αυτοδίκαια η ισχύς του προηγουμένου, στο οποίο τίθεται σχετική ένδειξη».

Άρθρο 5

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Διαβατήριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω μέσα σε 6 μήνες από την έκδοσή του επιστρέφεται στην κεντρική υπηρεσία και ακυρώνεται».

2. Οι περιπτώσεις α' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται διαβατήριο με την ίδια διαδικασία και στον συγγενή του ασθενούς, μέχρι β' βαθμού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή».
«γ. Τραυματισμός, σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β' βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής της περιουσίας του ενδιαφερομένου, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και προήλθε συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας».

Άρθρο 6

Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10−δ΄/8.12.2005 κοινής υπουργικής απόφασης όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυμο και το όνομα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ' αριθμ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167 από 28.9.1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β'-579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, με βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού τηρείται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Με το ίδιο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. μεταγράφεται και ο τόπος γέννησης όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, διαφορετικά ο τόπος αυτός αναγράφεται σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του κατόχου. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των 12 ετών, καθώς και μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του διαβατηρίου. Προκειμένου περί ανηλίκου κάτω των 12 ετών ή προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 νόμιμος εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ενηλίκου ο οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το διαβατήριο και η αίτηση υπογράφονται από ένα μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό».

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης