Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005 Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 3021/22/10−δ΄/8.12.2005, την 3021/22/10-στ'/26.7.2007, την 3021/22/10- θ'/23.7.2010 και την 3021/22/10-ζ'/4.12.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2005 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3021/22/10/28.6.2005
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου

Aριθμ. 3021/22/10

(ΦΕΚ Β' 932/06-07-2005)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Aστυνομία και άλλες διατάξεις» (A'- 23).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (A'- 62)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 A του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (A'- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (A'- 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 (A'- 38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (A'- 247).

5. Τις διατάξεις του π.δ.81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (A'- 57).

6. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' - 519).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.000.000 ευρώ περίπου για το έτος 2005, 21.000.000 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και 17.500.000 ευρώ περίπου για καθένα από τα έτη 2008 και 2010.

Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπισθούν κατά το τρέχον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110, Κ.Α.Ε. 5115) και κατά τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους κατ' έτος Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛHΝIΚH ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή δικαιολογητικών.


1. Για την έκδοση διαβατηρίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αστυνομική διεύθυνση ή διεύθυνση αστυνομίας του τόπου κατοικίας του ή στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του εφόσον πρόκειται για κάτοικο νησιού όπου δεν εδρεύουν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, τα εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) όπου ο αιτών δηλώνει εάν έχει καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα των περιπτ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 (Α' - 17), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με τις παρ. 1 και 2 του π.δ. 30/2010 (Α'- 68), καθώς επίσης και εάν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης ή αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον τόπο της κατοικίας του, καθώς και την ύπαρξη των ειδικών λόγων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 135/2007 (Α' - 172) συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα. Επίσης, δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003 (Α'- 23), το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του. Η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η ως άνω δήλωση υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α'- 44), να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, το διαβατήριο ακυρώνεται αμέσως.

β. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink−jet ή laser.

γ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του. Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου. Στην ως άνω Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα, περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου. Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτούμενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. Επί της εκτυπωμένης σελίδας με τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο
Αστυνομικό. Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ.


δ. Τριπλότυπο είσπραξης ή παράβολο για την πιστοποίηση της πληρωμής των τελών και των λοιπών επιβαρύνσεων για την έκδοση διαβατηρίου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο το διαβατήριο δεν εκδοθεί, το τριπλότυπο είσπραξης ή το παράβολο των τελών και οι λοιπές επιβαρύνσεις επιστρέφονται στον αιτούντα.

ε. αποδεικτικό πληρωμής για την πιστοποίηση της καταβολής των αναλόγων κατά περίπτωση ταχυδρομικών εξόδων αποστολής των δικαιολογητικών και του διαβατηρίου προς και από την κεντρική υπηρεσία εκδόσεως διαβατηρίων.

στ. Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος, μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας, στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος ζητά την κατ' εξαίρεση χορήγηση διαβατηρίου για νοσηλεία στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 25/2004.

2. Κατ' εξαίρεση, όταν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνησή του και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, για την παραλαβή των δικαιολογητικών μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλος της Υπηρεσίας.

3. Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη.

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων σε Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό ή βρίσκονται σε ξένη χώρα για εργασία, σπουδές, τουρισμό ή λόγους υγείας υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην οικεία ελληνική προξενική αρχή. Κατ' εξαίρεση οι προαναφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και στις υπηρεσίες της παρ. 1, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα. Εφόσον ο αιτών δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3.

5. Για την παράταση της ισχύος ή την αντικατάσταση διαβατηρίου (άρθρα 2 και 3 π.δ.25/2004), υποβάλλονται τα ίδια ως άνω οριζόμενα δικαιολογητικά. Ειδικά για την αντικατάσταση υποβάλλεται ως δικαιολογητικό και το παλαιό διαβατήριο. Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρεται και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

6. Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί και μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών πριν τη λήξη του ήδη κατεχομένου. Με την έκδοση του νέου διαβατηρίου παύει αυτοδίκαια η ισχύς του προηγουμένου, στο οποίο τίθεται σχετική ένδειξη.

7. Η υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών λαμβάνει και κρυπτογραφεί δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του αιτούντος εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

8. Για τις περιπτώσεις μεταγωγής κρατουμένων από σωφρονιστικό κατάστημα της αλλοδαπής στην ημεδαπή και αντίστροφα που το διαβατήριο εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, η αίτηση έκδοσης διαβατηρίου υπογράφεται από το Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος στην ημεδαπή ή τον επικεφαλής του Προξενικού Γραφείου στην αλλοδαπή και κατατίθεται στο οικείο Γραφείο Διαβατηρίων ή Προξενείο κατά περίπτωση. Μαζί με την αίτηση κατατίθενται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτ. β' και γ' της παρ. 1 καθώς και το έγγραφο της αρμόδιας αρχής, η οποία διατάσσει τη μεταγωγή του κρατουμένου και βαρύνεται με το κόστος του διαβατηρίου.

Άρθρο 2
Έλεγχος δικαιολογητικών.


1. Οι αρμόδιες, κατά το προηγούμενο άρθρο, υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών ελέγχουν αν υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής.

3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής διαβιβάζουν αυτά ταχυδρομικά στην κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων είτε με ταχυμεταφορά (COURIER) είτε με διαδικασία απλού συστημένου, σύμφωνα με την επιθυμία του αιτούντος. Δεν διαβιβάζονται τα αποδεικτικά πληρωμής των οικείων τελών και ταχυδρομικών εξόδων τα οποία τηρούνται στο αρχείο των υπηρεσιών παραλαβής. Οι Προξενικές Αρχές διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 3
Έκδοση διαβατηρίων


1. Η κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, εκδίδει, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το διαβατήριο και το διαβιβάζει ταχυδρομικά με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με την οποία έχει συμβληθεί το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στην οικεία αστυνομική υπηρεσία ή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην οικεία Προξενική Αρχή όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, απ' όπου παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Μαζί με το διαβατήριο επιστρέφονται και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται στο αρχείο των υπηρεσιών παραλαβής για διάστημα έξι (6) ετών από την υποβολή τους. Δεν επιστρέφεται στις υπηρεσίες παραλαβής η κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η οποία καταστρέφεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων/ Α.Ε.Α., αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Διαβατήριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω μέσα σε έξι (6) μήνες από την έκδοσή του επιστρέφεται στην κεντρική υπηρεσία και ακυρώνεται.

2. Τα διαβατήρια εκδίδονται εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν υφίσταται βάσιμη αμφιβολία για τη γνησιότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση η προθεσμία ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού και παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο ελέγχου των δικαιολογητικών.

3. Κατ' εξαίρεση η έκδοση του διαβατηρίου γίνεται, κατά προτεραιότητα, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης από την κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων, όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

α. Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται ως δικαιολογητικό ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας. Με την ίδια διαδικασία χορηγείται διαβατήριο και στον σύζυγο ή συγγενή του ασθενούς μέχρι β' βαθμού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή.

β. Θάνατος συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού.

γ. Τραυματισμός, σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β' βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής της περιουσίας του ενδιαφερομένου, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και προήλθε συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

4. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου η αίτηση και τα δικαιολογητικά δύναται κατ' εξαίρεση να κατατίθενται και στην αρμόδια υπηρεσία της διεύθυνσης αστυνομίας της έδρας της κεντρικής υπηρεσίας έκδοσης διαβατηρίων.

5. Ο ενδιαφερόμενος μνημονεύει τους ειδικούς λόγους της παραγράφου 3 στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. στ' της παρ. 1 και συνυποβάλλει τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 4
Τύπος, σχήμα, χρώμα διαβατηρίου


1. Ο τύπος του διαβατηρίου είναι αυτός που ορίζεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη της.

2. Το διαβατήριο έχει σχήμα βιβλιαρίου. Το εξώφυλλο αυτού έχει χρώμα RAL 4004.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου.


1. Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυμο και το όνομα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ^ αριθμ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167/28-9-1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β'- 579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, με βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού τηρείται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Με το ίδιο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. μεταγράφεται και ο τόπος γέννησης όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, διαφορετικά ο τόπος αυτός αναγράφεται σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του κατόχου. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των δώδεκα (12) ετών, καθώς και ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου, τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του διαβατηρίου και τα δακτυλικά αποτυπώματα, υπό μορφή που εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Στα διαβατήρια που χορηγούνται σε ανηλίκους κάτω των δώδεκα (12) ετών καθώς και σε πρόσωπα για τα οποία δεν είναι δυνατή μόνιμα ή προσωρινά η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης περιέχει μόνο τη φωτογραφία και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Προκειμένου περί ανηλίκου κάτω των δώδεκα (12) ετών ή προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 νόμιμος εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ενηλίκου ο οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το διαβατήριο και η αίτηση υπογράφονται από ένα μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

2. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης ευρετήριο που παραπέμπει στις βασικές εγγραφές καθώς και χρήσιμες οδηγίες για τον κάτοχο.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης