Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/76964/0004/7.12.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/28860/0004/27.4.2016 και την 2/62383/0004/27.7.2016.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: 2/76964/0004/7.12.2015
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/76964/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)

β) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'129), όπως ισχύει

γ) της υποπαραγράφου 2.4.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης» (Α'94)

δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει

ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Το από 20.11.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την ανάγκη:

α) έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που επιφέρει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός

β) ρύθμισης ζητημάτων που θα προκύψουν από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)/Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων

γ) ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών και τροποποίησης οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014,) ώστε να εναρμονιστούν με τις αλλαγές που επέφεραν οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

δ) διαμόρφωσης ενιαίου σχεδίου λογαριασμών λογιστικής για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Συντονιστική Επιτροπή και Ομάδες Εργασίας με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του δημοσιονομικού συστήματος.

Β. I. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Φραγκίσκο Κουτεντάκη του Αλεξάνδρου, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Κατριβέση του Κωνσταντίνου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

2. Βασίλειο Κατριβέση του Κωνσταντίνου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

3. Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

4. Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

5. Στυλιανό Μαραβελάκη του Αναστασίου, με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

6. Αρτέμιο Βαλελή του Χρήστου, με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών-Υπηρεσιών Πληροφορικής- Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

II. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας του έργου των ομάδων εργασίας που συνιστώνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του δημοσιονομικού συστήματος, ο συντονισμός τους και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων τους. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται να προβαίνει σε τακτική παρακολούθηση της προόδου του έργου των ομάδων που συντονίζει και της τήρησης από αυτές του χρονοδιαγράμματος ενεργειών τους.

Γ. I. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση του ν.4337/2015 κανονιστικών πράξεων και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Μαρία Νιφόρου του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Συντονίστρια.

2. Όλγα Μιχαηλίδου του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στην ΥΔΕ στο Ν.Καβάλας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

3. Μαρία Κωνσταντινίδου του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

4. Ειρήνη Κλουκινιώτου του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

5. Χρήστο Εκίζογλου του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

6. Θεόδωρο Δημητρίου του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηpετεί ως Προϊστάμενος Tμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

7. Γεώργιο Μελά του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνηση

8. Στεφανία Σταυροπούλου του Θεμιστοκλή, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

9. Αρετή Μπλιθικιώτη του Μιχαήλ, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

10. Πηνελόπη Γκάλιου του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

11. Άγγελο Κεντιστό του Θεόδωρου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

12. Χριστίνα Μητροπούλου του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

13. Νικόλαο Τσικρικό του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

14. Ελευθερία Τζαφάλια του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Ν.Χανίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

15. Ευδοξία Ανδριανοπούλου του Αλεξάνδρου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

16. Γεώργιο Κολίτσα του Αντωνίου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

17. Ιωάννη Φιλιππάκη του Μαρίνου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

18. Ευθαλία Καρρώνη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Ν.Χαλκιδικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

19. Ιωάννη Καπόπουλο του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

20. Αλέξανδρο Λάμπρου του Δημητρίου, που υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

21. Έναν εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

22. Έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Βοήθειας

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί το υπ.' αριθμ. 17 μέλος Ιωάννης Φιλιππάκης.

II. Έργο της Ομάδας είναι η έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση του ν.4337/2015 κανονιστικών πράξεων που αφορούν:

• την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (π.δ. 113/2010)

• τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου (π.δ. 151/1998)

• τη διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων (π.δ. 155/2013 και αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 κυα για τη ρύθμιση της διαδικασίας και των σχετικών λεπτομερειών)

• τη ρύθμιση των πληρωμών των δαπανών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (κυα 46274/22.9.2014) κατά το μέρος που αφορά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δ. Ι. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Γ.Δ.Ο.Υ./Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο του Αλεξάνδρου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης της ΥΔΕ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ήδη Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Συντονιστής, με αναπληρώτρια του την Ασημίνα Μαντά του Ηροδότου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

2. Ασημίνα Μαντά του Ηρόδοτου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

3. Δήμητρα Φράγκου του Αδάμ, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

4. Αικατερίνη Βασιλείου του Μιχαήλ, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ήδη Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

5. Κυριακή Τσεκούρα του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στην ΥΔΕ στο Ν.Λάρισας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

6. Αθανάσιο Μακρόπουλο του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

7. Σταματίνα Μουρελάτου του Σπυρογιώργου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

8. Χρήστο Εκίζογλου του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

9. Ελένη Μιχαλοπουλου του Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην ΥΔΕ στο Ν.Λάρισας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

10. Αμαλία Οικονόμου του Απόστολου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

11. Μαρία Κοντογιάννη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Β', κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

12. Μαίρη Φασιανού του Θωμά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

13. Αντωνία Παππά του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

14. Παναγιώτη Κανελλέα του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στη Νομαρχία Αθηνών Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

15. Παναγιώτη Δημόπουλο του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Τουρισμού (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

16. Ανθούλα Μερίκα του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτριά της τη Μαίρη Ματζοράκη του Αντωνίου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

17. Ελένη Δήμα του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί ως σύμβουλος στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

18. Σοφία Σιδέρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή της το Διονύσιο Παναγόπουλο του Χρήστου, που υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου

19. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Υπαλλήλων Γ.Λ.Κράτους

20. Έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Βοήθειας

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί το υπ.' αριθμ. 12 μέλος Μαίρη Φασιανού.

II. Έργο της Ομάδας είναι:

α) ο σχεδιασμός της σταδιακής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Γ.Δ.Ο.Υ./Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων που σχετίζονται με:

• τον έλεγχο επί των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των Διατακτών

• τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών του φορέα

• την εξόφληση των δαπανών, και

β) ο συντονισμός της υλοποίησης των ανωτέρω από τους φορείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2016.

Ε. Ι. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση των οργανικών διατάξεων του Γ.Λ.Κράτους και την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Μάρθα Μοδιάτη του Χαρίλαου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, ως Συντονίστρια

2. Μαρία Νιφόρου του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

3. Γεώργιο Ντίνα του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στην ΥΔΕ στο Ν.Δράμας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

4. Βασίλειο Κτιστάκη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

5. Δημοσθένη Κοσμά του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτριά του την Ερασμία-Ισμήνη Τσοφίδου του Πέτρου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6. Ευσταθία Τσαντή του Σπυρίδωνα, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

7. Ειρήνη Κλουκινιώτου του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

8. Αλεξάνδρα Δρόσου του Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Γ', που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

9. Μαρία Δανιηλίδου του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

10. Νικόλαο Πεσεξίδη του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

11. Χρήστο Ζορπίδη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Ν.Καστοριάς της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

12. Νικολέτα Δελχανίδου του Ευαγγελου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρώτριά της την Ασπασία Κωστοπούλου-Σαραντίδη του Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην ίδια Διεύθυνση.

13. Ελευθέριο Τσερκέζη του Μάρκου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

14. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Υπαλλήλων Γ.Λ.Κράτους

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί ο υπάλληλος Ιωάννης Φουστανάκης του Εμμανουήλ, με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με αναπληρώτριά του τη Μαίρη Ματζοράκη του Αντωνίου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

II. Έργο της Ομάδας είναι η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Δ.Υ.Ε.Ε., των Υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτές, καθώς και η τροποποίηση των οργανικών διατάξεων του Γ.Λ.Κράτους ώστε να εναρμονιστούν με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νέου δημοσιονομικού κανονισμού.

ΣΤ.Ι. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου λογαριασμών λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά του την Ουρανία Φίλιου του Θεοφίλου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

2. Θεόδωρο Δημητρίου του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Φιλιππάκη του Μαρίνου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Ουρανία Φίλιου του Θεοφίλου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

4. Δημήτριο Καρατζά του Ευγένιου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

5. Αρετή Μπλιθικιώτη του Μιχαήλ, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

6. Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου του Αλεξάνδρου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

7. Μαρία Καυκά του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

8. Ιωάννη Κατσούλα του Βασιλείου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

9. Χρήστο Ρέππα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

10. Χρήστο Δήμο του Θεόδωρου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

11. Σάνδρα Κοέν του Ιωσήφ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12. Παναγιώτη Βρουστούρη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

13. Ελένη Δήμα του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί ως σύμβουλος στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

14. Έναν εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

15. Έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Βοήθειας

16. Μαρία Ντανάκα του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

17. Benoit Chevauchez, μόνιμο αντιπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα

18. Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, Α' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

19. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών

20. Κωνσταντίνο Καραμάνη του Βασιλείου, Καθηγητή Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρέη Γραμματέα θα ασκεί το υπ.' αριθμ. 8 μέλος Ιωάννης Κατσούλας, με αναπληρωτή του το υπ.' αριθμ. 9 μέλος Χρήστο Ρέππα.

ii) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

• η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τα εφαρμοζόμενα σχέδια του κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού και τα σχέδια λογαριασμών λογιστικής

• η υποβολή προτάσεων και η ανάπτυξη Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε πλήρη εναρμόνιση με νέο ενιαίο κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού με βάση τα διεθνή πρότυπα

• η εξέταση βέλτιστων πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα λογιστικά συστήματα του δημόσιου τομέα

• η αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των IPSAS στον ελληνικό δημόσιο τομέα

• η υποβολή προτάσεων i) για τον τρόπο κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων για τη Γενική Κυβέρνηση και ii) για την υποστήριξη των διαδικασιών προσαρμογής των πληροφοριακών υποδομών στις νέες ανάγκες.

Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, η δε θητεία τους ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης