Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


Αθήνα, 24/11/2015
 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 10165 - Αθήνα
Τηλέφωνα:  
Α' Τμήμα 33 38 350
33 38 351
33 38 402
33 38 477
33 38 415
Γ' Τμήμα 33 38 404
33 38 218
33 38 422
33 38 403
33 38 478
33 38 237
33 38 537
33 38 392
33 38 418
Δ' Τμήμα 33 38 391
33 38 590

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας για ενημέρωση και εφαρμογή.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, που ισχύουν από 1.1.2016, προβλέπονται τα εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επί του άρθρου 1 (Ορισμοί) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνονται οι ορισμοί των σημαντικότερων όρων που αποτελούν αντικείμενο του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, στην παρ. 1 ορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης, οι οποίες συνίστανται σε :
α. έξοδα κίνησης,
β. έξοδα διανυκτέρευσης,
γ. ημερήσια αποζημίωση,
δ. έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και
ε. επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

Στην παρ. 2 αναλύεται η έννοια των εξόδων κίνησης, τα οποία περιλαμβάνουν :

α. το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς ή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών,

β. τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων,

γ. τη δαπάνη διοδίων,

δ. το ναύλο οχήματος στην περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς,

ε. τη μίσθωση οχήματος στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του,

στ. το ποσό των πενήντα (50) ευρώ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.

Στην παρ. 3 ορίζεται η έννοια των εξόδων διανυκτέρευσης τα οποία περιλαμβάνουν το ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανάλογα πάντα και με την κατηγορία που εντάσσεται ο μετακινούμενος.

Στην παρ. 4 ορίζεται η έννοια της ημερήσιας αποζημίωσης. Ως ημερήσια αποζημίωση ορίζεται το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στο μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής του, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας. Στην παρ. 5 δίνεται ο ορισμός της έννοιας των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής, τα οποία αποτελούν το ποσό που καταβάλλεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών των δικαιούχων, πλην του αυτοκινήτου.

Στην παρ. 6, ως επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ορίζεται το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στο μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί προβλέπεται να υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που η παραμονή προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καταβάλλεται από το πρώτο μήνα.

Στην παρ. 7 ορίζεται η έννοια της έδρας του μετακινούμενου. Ως έδρα ορίζεται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, διαφορετικά η κατοικία του σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή στην περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης. Π.χ. έστω ότι η υπηρεσία του υπαλλήλου βρίσκεται στην Πάτρα, αλλά η κατοικία του βρίσκεται στο Αίγιο. Σε περίπτωση μετακίνησής του για εκτέλεση υπηρεσίας στην Αθήνα, ως έδρα δεν θα θεωρηθεί η Πάτρα αλλά το Αίγιο, δεδομένου ότι είναι πιο κοντά στον τόπο προορισμού και συνεπώς τα έξοδα μετακίνησης που θα εγκριθούν θα είναι αυτά που αντιστοιχούν στην απόσταση Αίγιο - Αθήνα και όχι Πάτρα - Αθήνα. Αντιθέτως, εάν ο ίδιος υπάλληλος θα έπρεπε να μετακινηθεί στον Πύργο, τότε τα έξοδα μετακίνησης που θα αναγνωρισθούν θα είναι για την απόσταση Πάτρα - Πύργος και όχι Αίγιο - Πύργος, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι σε πλησιέστερη απόσταση από τον τόπο προορισμού. Στην παρ. 8 ορίζεται η έννοια της εντός έδρας μετακίνησης. Ως εντός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. Στην παρ. 9 ως εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί. Επισημαίνεται ότι το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων υπολογίζεται μόνο για την απόσταση μετάβασης του υπαλλήλου στον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας και δεν αθροίζεται σε αυτό η απόσταση επιστροφής στην έδρα του. Εάν π.χ. υπάλληλος μετακινηθεί από το κέντρο της Αθήνας στην Ελευσίνα (απόσταση 21 χλμ.) δεν θα θεωρηθεί ότι έχει μετακινηθεί σε απόσταση 42 χλμ. από την έδρα του (21 χλμ. μετάβασης και 21χλμ. επιστροφής), αλλά σε απόσταση 21 χλμ. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται άθροιση των χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα, σύμφωνα πάντα με τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Επισημαίνεται ότι η τελευταία περίπτωση λαμβάνεται υπόψη μόνο για να θεωρηθεί η μετακίνηση εκτός έδρας προκειμένου να καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση ή και δαπάνη διανυκτέρευσης, ενώ για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα χιλιόμετρα της χερσαίας μετακίνησης. Στην παρ. 10 αναλύεται η έννοια της εκτός έδρας ημέρας. Ως ημέρα εκτός έδρας ορίζεται κάθε ημέρα μετακίνησης του μετακινούμενου εκτός της έδρας του, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης της εργασίας του μετακινούμενου ενώ δεν περιλαμβάνεται όταν αξιοποιείται αποκλειστικά για την επιστροφή του μετακινούμενου.

Στην παρ. 11 ως διαδοχική μετακίνηση ορίζεται η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μια από αυτές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του.

Στην παρ. 12 ως διανυκτέρευση ορίζεται η διαμονή του μετακινούμενου, κατά τις νυκτερινές ώρες, κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας μετακίνησής του. Στην παρ. 13 ως ημιδιατροφή ορίζεται το πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό). Αυτονόητο παραμένει ότι η πλήρης διατροφή περιλαμβάνει όλα τα γεύματα της ημέρας.

Στην παρ. 14 ως κατοικία ορίζεται ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, όπως αυτό αποδεικνύεται από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού.

Στην παρ. 15 αναλύεται η έννοια των μελών της οικογένειας του μετακινούμενου για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου. Αναλυτικότερα, ως μέλη της οικογένειας του μετακινούμενου ορίζονται ο/η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του/της μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους, συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Επί του άρθρου 2 (Πεδίο εφαρμογής) :


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου. Συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις του υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. στ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος, που περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και τη Βουλή των Ελλήνων. Επιπλέον, υπάγονται οι μετακινούμενοι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού (Δήμοι - Περιφέρειες), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α' του ν. 3429/2005), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι, οι αποσπώμενοι και οι τοποθετούμενοι. Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνεδριάσεις των υπηρεσιακών ή πειθαρχικών συμβουλίων ή για συμμετοχή σε συνεντεύξεις επιλογής προϊσταμένων κ.λ.π.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Επισημαίνεται ότι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται για την ανάγκη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όλων των ανωτέρω φορέων υπάγονται στις νέες διατάξεις.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης. Αυτό σημαίνει, κατ' αρχάς, ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, πρέπει κάθε φορά να καθορίζουν τον αριθμό, την ειδικότητα των προσώπων που οφείλουν να μετακινηθούν καθώς και τον αριθμό των ημερών. Ο αριθμός των μετακινουμένων θα πρέπει να περιορίζεται στον απόλυτα αναγκαίο και να δικαιολογείται από την ειδικότητά τους ή τα καθήκοντα που ασκούν. Επιπλέον, οι Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη της πραγματοποίησης των ως άνω απαραίτητων μετακινήσεων με τον οικονομικότερο τρόπο. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την κράτηση των εισιτηρίων και των σχετικών καταλυμάτων ανήκει κατ' αρχάς στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση όμως που η μετακίνηση λαμβάνει χώρα αιφνιδίως ή η αρμόδια Υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στις σχετικές ενέργειες, η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων και κράτησης των σχετικών καταλυμάτων μπορεί να ασκείται από το μετακινούμενο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αναγνωριζόμενες δαπάνες σκοπό έχουν να καλύψουν τις πραγματικές δαπάνες μετακίνησης και δεν αποτελούν ενίσχυση των αποδοχών του υπαλλήλου για την εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη μετακίνησή του.

Επί του άρθρου 3 (Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας):


Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Στο όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ημερών λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης ανεξαρτήτως της διανυκτέρευσης ή μη του υπαλλήλου εκτός της έδρας του. Συνεπώς, η ημέρα εκτός έδρας (μετακίνηση άνω των 50 χιλιομέτρων) με αυθημερόν επιστροφή υπολογίζεται ως πλήρης ημέρα και συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό.

Το ανώτατο αυτό όριο, για τους μετακινούμενους των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης στον υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας από αυτή που κατέχει ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα. Προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, αντί των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κατ' έτος, στις εξής περιπτώσεις :

α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων, όπως περιοριστικά αναφέρονται οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι επιδημίες, οι σεισμοί ή η κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,

β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), καθώς και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και

γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ. μη επάρκεια προσωπικού κ.λ.π.), μέχρι είκοσι (20) ημέρες ετησίως.

Στις περιπτώσεις αυτές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση κοινής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη μετακίνηση και εφόσον πρώτα έχει εξαντληθεί το ανώτατο όριο των εξήντα (60) ημερών (αναδρομικότητα δύο μηνών). Σε αυτό το σημείο εφιστάται η προσοχή των φορέων προκειμένου να μην αποστέλλονται, για συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών, εκπρόθεσμα σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων, δεδομένου ότι η προθεσμία των δύο (2) μηνών έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, δηλαδή μετά την άπρακτη παρέλευσή της καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται για τέτοιου είδους μετακινήσεις. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτάτου ορίου μπορούν να λειτουργούν σωρευτικά. Π.χ. μπορεί να έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την αύξηση των ημερών κατά είκοσι (20) για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και στη συνέχεια εάν προκύψει απρόβλεπτο γεγονός (σεισμός κ.λ.π.) να εκδοθεί νέα για την υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι, ειδικώς για τις μετακινήσεις εκτός έδρας α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού του κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μπορούν να ανέλθουν μέχρι τις διακόσιες (200) κατ' έτος. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μπορούν να ανέλθουν μέχρι τις διακόσιες σαράντα (240) κατ' έτος. Ο καθορισμός των ημερών αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

Επί του άρθρου 4 (Αποφάσεις μετακίνησης):


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης. Ειδικότερα, οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται:
α. για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων από τον αρμόδιο Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο,
β. για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο,
γ. για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο,
δ. για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι μετακινήσεις εκδίδονται από το Δ.Σ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό οργάνο,
ε. για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β' βαθμού εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα,
στ. για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού εκδίδονται από το Δήμαρχο ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο του φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση. Π.χ. εάν ιδιώτης μετακινηθεί για εκτέλεση υπηρεσίας θεμάτων Υπουργείου η απόφαση θα εκδοθεί από τον οικείο Υπουργό ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, εάν μετακινείται για θέμα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού τότε η απόφαση θα εκδοθεί από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο και ούτω καθεξής.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι αποφάσεις μετακίνησης πρέπει κατ' αρχάς να είναι γραπτές, να εκδίδονται, πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, για κάθε μετακίνηση χωρίς να αναφέρονται σε αυτές μετακινήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία :
α. ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του μετακινούμενου
β. κλάδο ή ειδικότητα
γ. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
δ. ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
ε. αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
στ. πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
ζ. τον τόπο και το μέσο της μετακίνησης
η. το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση
θ. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.

Σε περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή ειδικά αιτιολογημένη, η σχετική απόφαση μετακίνησης πρέπει να εκδοθεί και γραπτώς το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση ανάληψης της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να γίνει την ημέρα αναχώρησης. Η προθεσμία αυτή έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος υπάλληλος, θέλει να παρατείνει την παραμονή του στον τόπο μετάβασης πριν την έναρξη ή μετά το πέρας της προβλεπόμενης εργασίας, κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, η Υπηρεσία μπορεί να αναγράψει στην απόφαση μετακίνησης ως ημέρα αναχώρησης ή επιστροφής την ημερομηνία έναρξης ή λήξης της σχετικής άδειας του υπαλλήλου, προκειμένου να δικαιολογηθεί το εισιτήριο της αναχώρησης ή επιστροφής του. Σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι δεν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες τις οποίες ο υπάλληλος δεν ευρίσκεται σε εκτέλεση υπηρεσίας αλλά σε νομοθετημένη άδεια.

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται για όλες τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας, με εξαίρεση την παράγραφο 1 του άρθρου 6 (επιμελητές κ.λ.π.).

Επί του άρθρου 5 (Θέσεις μετακινουμένων) :

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα συγκοινωνιακά μέσα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι και καθορίζονται ανά κατηγορία οι θέσεις των συγκοινωνιακών αυτών μέσων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ποιοι μετακινούμενοι υπάγονται σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες. Με τον κοινοποιούμενο νόμο έγινε ανακατάταξη των θέσεων που δικαιούνται να ταξιδεύουν οι μετακινούμενοι σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2685/1999). Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μετακίνηση όλων των αναφερομένων στο άρθρο αυτό στην οικονομική θέση αεροπλάνου (πλην των αναφερομένων στο άρθρο 22 του παρόντος, Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών). Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι :

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :
α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' και Β' και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα, δηλαδή κατόπιν πρόσκλησης για συμμετοχή σε εκδήλωση η οποία ρητά αναφέρει ότι μπορεί να συνοδεύεται από τον/την σύζυγο. Επισημαίνεται εδώ ότι επίσημη συνοδεία των συζύγων αναγνωρίζεται μόνο για τους υπαλλήλους και λειτουργούς αυτής της Κατηγορίας και όχι για τις επόμενες κατηγορίες.
β. Κατ' απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β' και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ - Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι - Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α' και Β' του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :
Γραμματείς Πρεσβείας Α', Β', Γ' και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί - Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί μετακινούμενοι.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος (περιπτώσεις αποσπάσεων - μεταθέσεων - τοποθετήσεων εξωτερικού), δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει και ο υπάλληλος. Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας - τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση προκειμένου να επιτευχθεί η ανεμπόδιστη και ασφαλής μετακίνησή τους και όχι απαραιτήτως στη θέση που δικαιολογεί η υπαλληλική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επί του άρθρου 6 (Έξοδα κίνησης εντός έδρας):


Στο άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται πλήρως η έννοια των εξόδων κίνησης που δικαιούνται οι υπάλληλοι κατά τις εντός έδρας μετακινήσεις τους.
Ειδικότερα με την παρ. 1 :
α. Για τους επιμελητές και κλητήρες,
β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και
γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους (ενδεικτικά ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κλπ), κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση των κτιρίων του φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των φθηνότερων εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α. και γ. δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για τις ανωτέρω μετακινήσεις δεν εκδίδεται γραπτή εντολή και δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό πέραν των ανωτέρω οριζομένων. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η χρησιμοποίηση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου κλπ.) και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές :
α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση των κτιρίων του φορέα τους, σε περίπτωση που είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα και
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες), για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή , και
δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας.

Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

Με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5, ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τις ανωτέρω μετακινήσεις είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου. Τέλος, επισημαίνεται ότι μίσθωση μεταφορικού μέσου, επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν μπορούν να μεταφερθούν με συγκοινωνιακά μέσα.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι, αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται, για τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως σε περίπτωση που το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, τούτου αιτιολογημένου στην απόφαση μετακίνησης.

Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 προβλέπεται ότι για τη μετάβαση των μετακινουμένων από την κατοικία τους στην Υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της Υπηρεσίας του.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού, περί καταβολής εξόδων μετακίνησης, δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα ευρώ (50 €) το μήνα ανά υπάλληλο.

Επί του άρθρου 7 (Έξοδα κίνησης εκτός έδρας) :


Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι εκτός της έδρας τους τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή. Παράδειγμα: Έστω υπάλληλος μετακινείται Αθήνα - Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν εκτός του αντιτίμου των αεροπορικών εισιτηρίων και το αντίτιμο του προαστιακού ή λοιπών χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς για τη μετάβαση του από και προς το αεροδρόμιο αναχώρησης και προορισμού . Για την καταβολή των εξόδων κίνησης ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα σχετικά αποδεικτικά των εισιτηρίων, λαμβάνοντας όμως μόνο το ποσό που δικαιολογείται κάθε φορά για την κατηγορία του.

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 προβλέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου κατά τις μετακινήσεις εκτός έδρας.

Ειδικότερα, οι μετακινούμενοι εκτός έδρας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις :
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι η μετάβαση του υπαλλήλου σε δύο ή περισσότερες περιοχές γίνεται για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε περιοχή, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης.
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση. Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. Το ίδιο προβλέπεται και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α - δ της παραγράφου 3 του παρόντος. Με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 προβλέπεται ότι η μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα. Επιπλέον, αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση που το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, τούτου αιτιολογημένου στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Επί του άρθρου 8 (Χιλιομετρική αποζημίωση - Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας.

Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι μέχρι την τυχόν έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, εξακολουθεί να καθορίζεται από την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€ το χιλιόμετρο.

Επί του άρθρου 9 (Μετακινήσεις προσωπικού Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) :

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι για τις μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8 (0,15 € ανά χιλιόμετρο), καθώς και η δαπάνη διοδίων. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με τις διατάξεις της παρ. 2, ορίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα της παραγράφου αυτής, στην περίπτωση μετακίνησης με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζονται μόνο για αποστάσεις που δεν καλύπτονται από αστική συγκοινωνία.

Επί του άρθρου 10 (Έξοδα διανυκτέρευσης) :

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα αναγνωριζόμενα έξοδα διανυκτέρευσης, κατά τη μετακίνηση του υπαλλήλου.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται
από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν νομιμοποιείται και απορρίπτεται.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής :
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 € ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 € ανά διανυκτέρευση

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) - 96 € και 72 € αντίστοιχα - για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις πόλεις αυτές. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 ορίζεται ότι δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά. Τέλος, οι συνοδοί ασφαλείας, καθώς και αυτοί των προσώπων με προβλήματα αναπηρίας, προβλέπεται ότι διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Επί του άρθρου 11 (Ημερήσια αποζημίωση) :

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ορίζεται το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στο μετακινούμενο για τη μετακίνησή του εκτός έδρας στο εσωτερικό. Το ποσό αυτό ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Επισημαίνεται ότι ποσά ημερήσιας αποζημίωσης, υψηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, (π.χ. 56 € για τους μηχανικούς κ.λ.π.) παύουν να ισχύουν από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου.

Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται :

Α. Ολόκληρη :
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 δηλ. όταν διανύεται η αναγκαία χιλιομετρική απόσταση.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών. Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή είναι η επόμενη της λήξης των εργασιών. Παράδειγμα : υπάλληλος του οποίου η εντολή μετακίνησης αναφέρει ως ημέρα λήξης της εργασίας του εκτός έδρας την Πέμπτη. Εάν αυτός επιστρέψει στην έδρα του την ίδια ημέρα, θα λάβει την ημερήσια αποζημίωση. Αντιθέτως εάν επιστρέψει την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή, τότε δεν του καταβάλλεται καμία αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.

Β. Κατά το ήμισυ:
α. σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα) και
β. όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι i) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ii) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή iii) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα.

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4), δηλαδή 10 €, για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, δηλαδή για μετακινήσεις άνω των πενήντα χιλιομέτρων με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα του υπαλλήλου.

Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή, είτε από το φορέα του υπαλλήλου είτε από άλλο φορέα.

Επί του άρθρου 12 (Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι' αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα τυχόν αντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες εκτός έδρας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν προσμετρούνται στο ετήσιο όριο των εξήντα ημερών του άρθρου 3.

Επί του άρθρου 13 (Έξοδα απόσπασης) :

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τα έξοδα απόσπασης, που δικαιούνται οι υπάλληλοι, όταν υποχρεωτικά αποσπώνται σε υπηρεσία εκτός της έδρας της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά. Επισημαίνεται ότι για τους αποσπώμενους με αίτησή τους δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης, καθώς και για τους υπαλλήλους που με νέα αίτησή τους παραμένουν στη θέση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης.

Ειδικότερα :

Για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται:
α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή η χιλιομετρική αποζημίωση και η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώς και ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση, δηλαδή το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης, για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιομέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για απόσπαση από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, ή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης, και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχωσης των περιφερειακών αερολιμένων κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.

Τα ανωτέρω ποσά των τριακοσίων (300) και οκτακοσίων (800) ευρώ αντίστοιχα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ. Σε περίπτωση που η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, αναγνωρίζονται, πέραν των προβλεπομένων στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου, δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής του μετακινούμενου, οι οποίες καταβάλλονται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι του εκάστοτε βασικού ποσού του άρθρου 14.

Επί του άρθρου 14 (Έξοδα μετάθεσης) :

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι δαπάνες που δικαιούται ο υπάλληλος που μετακινείται λόγω υποχρεωτικής μετάθεσής του σε άλλη Υπηρεσία.
Ειδικότερα με την παρ. 1 :
δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης :
α. Για νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.
β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.
γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης του άρθρου 13 παρ. 2 περ. γ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι για το μετατιθέμενο που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι, σε περίπτωση μετάθεσης, αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο. Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι στον μετακινούμενο, λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ, για μετακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, προστίθενται εξήντα λεπτά (0,60) του ευρώ ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτωση όμως το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα ή από την ηπειρωτική στη νησιωτική και αντίστροφα ή από νησιωτική σε νησιωτική, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται με τη μετατροπή των ναυτικών μιλίων σε χιλιόμετρα. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι στην περίπτωση μετάθεσης και των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4, αναγνωρίζονται για τον ένα εκ των δύο συζύγων.

Επί του άρθρου 15 (Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (νυν Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, δηλαδή μέχρι 30-9-2016, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος εντός της οριζόμενης προθεσμίας των εννέα μηνών, αυτομάτως, από 1-10-2016 εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επί του άρθρου 16 (Δαπάνες μετακίνησης - Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής) :


Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι για τους μετακινούμενους που μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι για μετακίνηση χρονικού διαστήματος άνω των τριάντα (30) ημερών, για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και για αυτούς που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων και επίδομα αλλοδαπής από την έναρξη της μετακίνησης, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση :
α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για τους πολιτικούς υπαλλήλους,
β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (νυν Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), Εξωτερικών και Οικονομικών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόματος. Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόματος αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή του ορίου των εξήντα (60) ημερών κατ' έτος, με τη δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την αύξηση του ορίου αυτού κατά είκοσι (20) ημέρες για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής :
α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλο από εκείνον που ανήκει ο μετακινούμενος,
β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα) από άλλο φορέα,
γ. κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φορέα.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 ορίζεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα αλλοδαπής σε περίπτωση που προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδική διάταξη νόμου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος (π.χ. ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών στο εξωτερικό κ.λπ.).

Επισημαίνεται τέλος, ότι μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α).

Επί του άρθρου 17 (Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού):


Με τις διατάξεις της παρ. 1 καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, η οποία καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται σε αυτόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, (επισυνάπτεται και στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου) ως εξής :


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ      
  Α Β Γ
Α. Κατηγορία Ι : 100 € 80 € 60 €
Β. Κατηγορία ΙΙ : 80 € 60 € 50 €

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι η ως άνω ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να αλλάζει και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής :

Α. Ολόκληρη:
α. Για την ημέρα μετάβασης καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης των εργασιών.
β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.

Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή. 

Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.

Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1.

Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή είναι η επόμενη ημέρα από αυτή της λήξης των εργασιών.

Επί του άρθρου 18 (Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών) :


Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού που καταβάλλεται ειδικά για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζονται η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα του εν λόγω προσωπικού που υπηρετεί στην Κύπρο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2, η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17, καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
ογδόντα (80 €)

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια του εξωτερικού και μόνο για αυτές, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ' αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής :

ΒΑΘΜΟΣ  
α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι
ογδόντα (80 €)
β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες
Σύμβουλοι
εβδομήντα (70 €)
γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι
- Τμηματάρχης
εξήντα (60 €)
δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50 €)
ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι
-Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος
σαράντα (40 €)
στ. Σ.Ε.Α.
Ανθυπασπιστής
Ναύτης Δόκιμος
τριάντα πέντε (35 €)
ζ. Υπαξιωματικοί
Μαθητές
είκοσι πέντε (25 €)
η. Οπλίτες
(Ν/δίοποι)
είκοσι (20 €)

Επισημαίνεται ότι η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης εσωτερικού κατά τις ημέρες του πλου, που καταβάλλεται μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου εφεξής καταργείται.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Επί του άρθρου 19 (Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού):

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία ή καταλύματα της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ, δηλαδή η αναγνωριζόμενη δαπάνη μπορεί να ανέλθει στα τριακόσια είκοσι (320) ευρώ για τους μετακινούμενους της Κατηγορίας Ι και στα διακόσια εξήντα (260) ευρώ γι αυτούς της Κατηγορίας ΙΙ.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι μόνο οι συνοδοί ασφαλείας των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών κ.λ.π., καθώς και οι συνοδοί των προσώπων με προβλήματα αναπηρίας διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. Λοιποί ακόλουθοι διαμένουν σε ξενοδοχείο αντίστοιχου κόστους με αυτό που καλύπτεται για την κατηγορία τους.

Επί του άρθρου 20 (Έξοδα μετάθεσης - τοποθέτησης - απόσπασης στο εξωτερικό) :

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης- απόσπασης στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, καθώς και για τους αποστελλόμενους 
για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν των δαπανών μετακίνησης και του επιδόματος αλλοδαπής του άρθρου 16:
α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής από το εξωτερικό. Αντιθέτως, κατά την επιστροφή από το εξωτερικό, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή εξόδων εγκατάστασης.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και τα έξοδα κίνησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι στους μετακινούμενους με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήματος αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται και το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

Επί του άρθρου 21 ( Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής) :

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής της παρ. 1β του άρθρου 20, για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκατάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής :
α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
β. για έγγαμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι :
α. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ. Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεμένη) τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1.
β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία στην Αμερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες κεντρικής και νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1. προσαυξημένα κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για μεταθέσεις μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1. προσαυξημένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ. τα ανωτέρω κατ' αποκοπή χρηματικά ποσά, καλύπτουν τη δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν μη επιπλωμένη κατοικία (όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο). Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται μερικώς επιπλωμένη κατοικία (όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο), τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένη κατοικία (όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο) τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της μεταφοράς της οικοσκευής, καθώς και η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει τον μετακινούμενο. Παραδείγματα :

Α. Έστω διπλωματικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, έγγαμος με ένα τέκνο, ο οποίος αποσπάται σε χώρα του εξωτερικού (Καναδάς) για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Ο υπάλληλος αυτός, πέραν των αποδοχών του, δικαιούται επίσης :
α. Τα έξοδα κίνησης (εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης) δικά του, καθώς και των μελών της οικογένειάς του.
β. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής (ΕΥΑ) σε ποσοστό επί του ΕΥΑ που προβλέπεται για το βαθμό του πρέσβη, με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις (στέγης και τέκνου).
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του (εσωτερικού).
δ. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής σε ποσό ίσο με το 100% αυτού των εξόδων εγκατάστασης λόγω οικογενειακής κατάστασης και με προσαύξηση κατά 20% λόγω της χώρας προορισμού.

Β. Έστω υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, άγαμος, ο οποίος αποσπάται σε διεθνή οργανισμό (π.χ. ΟΟΣΑ - Παρίσι), για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Ο υπάλληλος αυτός, πέραν των αποδοχών εσωτερικού, δικαιούται επίσης :
α. Τα έξοδα κίνησης (εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης).
β. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής (ΕΥΑ) σε ποσοστό επί του ΕΥΑ που προβλέπεται για το βαθμό του πρέσβη.
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.
δ. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής σε ποσό ίσο με το 60% αυτού των εξόδων εγκατάστασης.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινούμενου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας. Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επιστροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεομηνιών. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 3566/2007, ως αντίθετες με τις ως άνω διατάξεις καταργούνται. Τέλος, επισημαίνεται ότι, από 1-1-2016, οι Επιτροπές Οικοσκευών που λειτουργούν τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παύουν να εγκρίνουν έξοδα μεταφοράς οικοσκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Οι εν λόγω επιτροπές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν μέχρι και την τελευταία έγκριση των σχετικών δαπανών για αποσπάσεις ή μετακινήσεις που θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 31-12-2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Επί του άρθρου 22 (Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται οι δαπάνες μετακίνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, καθώς και των βουλευτών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1, τα έξοδα κίνησης και διαμονής, που προκαλούνται λόγω των μετακινήσεων όλων των ανωτέρω, πλην των Βουλευτών, για υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ενώ για μετακινήσεις στο εξωτερικό καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής καθώς και των βουλευτών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Επί του άρθρου 23 (Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις - Δικαιολογητικά) :


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι για τους ιδιώτες, που κατ' εφαρμογή ειδικών διατάξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες σε φορέα του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και ειδικότερα της κατηγορίας Ι περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου), εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλλου είδους αποζημίωση για τον ίδιο σκοπό. Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι οι αναγνωριζόμενες με τον κοινοποιούμενο νόμο δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που εντέλλεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνησης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους, δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού του κοινοποιούμενου νόμου, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων (όπως Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.) ή τρίτων. Επισημαίνεται ότι τα χρηματικά εντάλματα εσωτερικού υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων αλλά όχι σε φορολογία εισοδήματος. Εξακολουθούν να παρακρατούνται οι εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται ότι, μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του. Δηλαδή εξακολουθούν να ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορισμού του ετήσιου ορίου των εκτός έδρας ημερών, η κ.υ.α. του καθορισμού του ύψους της χιλιομετρικής αποζημίωσης, αλλά δεν ισχύουν, όπως έχει αναφερθεί και αλλού, οι αποφάσεις που καθορίζουν ημερήσια αποζημίωση ή δαπάνες διανυκτέρευσης σε ύψος μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στο νέο νόμο (π.χ. ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης των μηχανικών του δημοσίου, των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Εθνικού Θεάτρου κ.λ.π.).

Επί του άρθρου 24 (Μη μισθολογικές παροχές):

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν μη μισθολογικές παροχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων όλων των ως άνω φορέων, οι οποίες προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις ή αποφάσεις οργάνων διοίκησης, θα πρέπει να αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής. Το ίδιο πλέον θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τις δαπάνες μετακίνησης, προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η παρακολούθησή τους. Οι φορείς θα πρέπει να τηρούν στοιχεία με τον αριθμό των υπαλλήλων, που μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, τον αριθμό των ημερών, καθώς και αναλυτικές καταστάσεις με διακριτές τις δαπάνες που κατέβαλε ο φορέας για εισιτήρια, ημερήσιες αποζημιώσεις, δαπάνες διανυκτέρευσης, χιλιομετρική αποζημίωση κ.λ.π.

Η υποχρέωση αναλυτικής περιγραφής των ως άνω δαπανών περιέρχεται στους οικείους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών.

Η αναλυτική περιγραφή και αποτύπωση όλων των ανωτέρω θα γίνεται σε κωδικούς αριθμούς εξόδων του φορέα ως εξής:

ΚΑΕ τακτικού Π/Υ Περιγραφή
0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717
0722 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717
0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετακινούνται στο εξωτερικό, σε ίδια ή άλλη χώρα (περιλαμβάνονται η ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και τυχόν λοιπά έξοδα μετακίνησης)
0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717
0723 Έξοδα εγκατάστασης (περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής εσωτερικού και εξωτερικού, και η δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης κατοικίας του άρθρου 13 της υποπαρ.Δ9 του νόμου 4336/2015)
0284 Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής
0581 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται η δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις, η επιδότηση σίτισης και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών όπως π.χ. η σίτιση εντός χώρου εργασίας, κυλικεία, πρατήρια, φαρμακεία, κουρεία κλπ. οι παροχές κοινωνικού χαρακτήρα π.χ. ποσό γέννησης τέκνου, παιδικοί σταθμοί, υποτροφίες ή βραβεία σχετιζόμενα με την εκπαίδευση που αφορούν τέκνα εργαζομένων ή τους ιδίους, βοηθήματα κοινωνικού χαρακτήρα, μειωμένα τιμολόγια και δάνεια προς εργαζομένους)
0826 Παροχές κινητής τηλεφωνίας (περιλαμβάνει τη δαπάνη του κόστους ομιλίας ή χρήσης δεδομένων)
1459 Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)
0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)
ΚΑΕ
Π.Δ.Ε. από Εθνικούς Πόρους
Περιγραφή
8212 Δαπάνες Μετακινήσεων (περιλαμβάνονται η ημερήσια αποζημίωση, τα έξοδα διανυκτέρευσης, το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ. μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό, τα έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής εσωτερικού και εξωτερικού, και η δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης κατοικίας του άρθρου 13 της υποπαρ.Δ9 του νόμου 4336/2015)
8213 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται η δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις, η επιδότηση σίτισης και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών όπως π.χ. η σίτιση εντός χώρου εργασίας, κυλικεία, πρατήρια, φαρμακεία, κουρεία κλπ. οι παροχές κοινωνικού χαρακτήρα π.χ. ποσό γέννησης τέκνου, παιδικοί σταθμοί, υποτροφίες ή βραβεία σχετιζόμενα με την εκπαίδευση που αφορούν τέκνα εργαζομένων ή τους ιδίους, βοηθήματα κοινωνικού χαρακτήρα, μειωμένα τιμολόγια και δάνεια προς εργαζομένους)
8214 Παροχές στους εργαζόμενους που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη του κόστος ομιλίας ή χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)
ΚΑΕ
Π.Δ.Ε. από Συγχρημ/μενα Προγράμματα
Περιγραφή
8312 Δαπάνες Μετακινήσεων (περιλαμβάνονται η ημερήσια αποζημίωση, τα έξοδα διανυκτέρευσης, το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ. μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό, τα έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής εσωτερικού και εξωτερικού, και η δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης κατοικίας του άρθρου 13 της υποπαρ.Δ9 του νόμου 4336/2015)
8313 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται η δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις, η επιδότηση σίτισης και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών όπως π.χ. η σίτιση εντός χώρου εργασίας, κυλικεία, πρατήρια, φαρμακεία, κουρεία κλπ. οι παροχές κοινωνικού χαρακτήρα π.χ. ποσό γέννησης τέκνου, παιδικοί σταθμοί, υποτροφίες ή βραβεία σχετιζόμενα με την εκπαίδευση που αφορούν τέκνα εργαζομένων ή τους ιδίους, βοηθήματα κοινωνικού χαρακτήρα, μειωμένα τιμολόγια και δάνεια προς εργαζομένους)
8314 Παροχές στους εργαζόμενους που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη του κόστος ομιλίας ή χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)

Σημειώνεται ότι οι ΚΑΕ 0711, 0712, 0713 και 0714 που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τακτικό π/υ για μετακινήσεις αντικαθίστανται (παραμένουν ανενεργοί χωρίς να καταργούνται) από τους αναλυτικότερους ΚΑΕ 0721, 0722, 0723 και 0719.

2. Με βάση την αριθμ. 2/65014/ΔΠΓΚ/4-11-2015 (ΑΔΑ ΩΡ8ΩΗ-Α2Α) Απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. «Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.», επήλθαν αντίστοιχες μεταβολές ώστε να γίνεται αντίστοιχα η αποτύπωση των ως άνω δαπανών ως εξής :

ΚΑΕ Ν.Π.Δ.Δ. Περιγραφή
0721,0723 0724, 0729 0732, 0734 0736, 0738 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
0772, 0782 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
9218, 9221 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού- καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων ή μη στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
9418, 9421 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ-Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων ή μη
9618, 9621 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ. λογ/σμών--Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων ή μη
9818, 9821 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ---Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων ή μη
0715, 0741 0775, 0783 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0711, 0712 0713, 0714 0731, 0733 0735, 0737 0739, 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0771, 0773 0781
0779, 0789
Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα
9217, 9219 9223 Επενδύσεις μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού- Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων ή μη
9417, 9419 9423 Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ- Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων ή μη
9617, 9619 9623 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ λογ/σμων-Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων ή μη
9817, 9819 9823 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ-Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων ή μη
0716, 0742 0776, 0784 0791 Έξοδα εγκατάστασης
0243 Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής
0293 Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
6215 Χορήγηση δανείων σε προσωπικό ΝΠΔΔ
1514 Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους ΝΠΔΔ λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας
1521,1522
1526, 1528 1531,1532
1549
Προμήθεια ειδών ιματισμού, εξάρτυσης και υπόδησης
0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ
0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
1893 Λοιπές μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με τη λειτουργία του φορέα
9293 Επενδύσεις μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9294 Επενδύσεις μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9493 Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9494 Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9693 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ λογ/σμων- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9694 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ λογ/σμων- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9893 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ-- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9894 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ-- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
0293 Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
6215 Χορήγηση δανείων σε προσωπικό ΝΠΔΔ
1514 Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους ΝΠΔΔ λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας
1521,1522
1526, 1528 1531,1532
1549
Προμήθεια ειδών ιματισμού, εξάρτυσης και υπόδησης
0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ
835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
1893 Λοιπές μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με τη λειτουργία του φορέα
9293 Επενδύσεις μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9294 Επενδύσεις μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9493 Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9494 Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9693 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ λογ/σμων- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9694 Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών ή ειδ λογ/σμων- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα
9893 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ-- Μη μισθολογικές παροχές ενισχυτικές του εισοδήματος των εργαζομένων
9894 Επενδύσεις από τα έσοδα των ΝΠΔΔ-- Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα

3. Για τους αντίστοιχους κωδικούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ακολουθήσει νέα απόφαση η οποία θα σας κοινοποιηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης αμέσως μετά την υπογραφή της.

4. Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων (Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ του Κεφ. Α' του ν.3429/2005) υποχρεούνται να αναμορφώσουν τους υφιστάμενους κωδικούς που χρησιμοποιούν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. προκειμένου να γίνεται αναλυτική αποτύπωση όλων των παροχών.

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω κωδικών αριθμών εξόδων θα πρέπει να απευθύνεστε στην αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι σε κάθε υφιστάμενη ή νέα συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, εφόσον αυτές δεν καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει από 1-1-2016 και εφεξής, να επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής (δηλαδή ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της Σ.Σ.Ε.), μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής της, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανωτάτου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για την απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για τη χρήση που υπερβαίνει το εν λόγω ποσό. Το ύψος του ποσού του προηγούμενου εδαφίου ανά δικαιούχο καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι, για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, όπως π.χ. είναι οι στολές, γάλα κ.λ.π. προβλέπεται εφεξής (από 1-1-2016) η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο φορέας δεν δύναται να προσφέρει τις ανωτέρω παροχές σε είδος, τότε δεν μπορεί να καταβάλει για αυτές χρηματικό αντίτιμο στους δικαιούχους.

Συνεπώς, δήμοι ή άλλοι φορείς, που βάσει συλλογικών διαπραγματεύσεων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων οργάνων διοίκησης κ.λ.π., χορηγούν σε μέρος του προσωπικού τους στολές ή γάλα, από 1-1-2016 και εφεξής δεν θα έχουν τη δυνατότητα χορήγησης χρηματικού ποσού αντί των συγκεκριμένων παροχών, τις οποίες θα πρέπει να χορηγούν αποκλειστικά και μόνο σε είδος.

Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και η κατ' εξουσιοδότηση αυτών κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.119111/24-12-2013 (ΦΕΚ 3383 Β), η οποία προβλέπει μέχρι σήμερα τη χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης ύψους 500 ευρώ ετησίως στους διασώστες - πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για την προμήθεια στολής. Συνεπώς από την 1-1-2016 και εφεξής η υποχρέωση παροχής των απαραίτητων στολών στο εν λόγω προσωπικό σε είδος, όπως και των λοιπών υλικών προστασίας, ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα χορήγησης του ποσού που καταβάλλεται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υπαλλήλους.

Τέλος, με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου προβλέπεται ότι παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (συνταξιοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα αποζημιώσεων, αποταμιευτικά προγράμματα) ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν Κάρτες Διαδρομών, οι οποίες προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή υπουργικές αποφάσεις και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων, καταργούνται από 1-1-2016 στο σύνολό τους. Όλες οι ανωτέρω παροχές δεν μπορούν να αποτελούν πλέον αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων ή υπουργικών αποφάσεων. Συνεπώς από την ημερομηνία αυτή και εφεξής οι οικείοι φορείς δεν μπορούν να χρηματοδοτούν ολικώς ή μερικώς τέτοιες παροχές.

Επί του άρθρου 25 (Χορήγηση δαπανών διαμονής) :


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η χορήγηση δαπανών διαμονής και στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που οι δαπάνες αυτές καλύπτονται για τους βουλευτές επαρχίας. Οι δαπάνες διαμονής καλύπτουν τα έξοδα μίσθωσης κατοικίας ή διαμονής σε ξενοδοχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης που αφορά από 1-2-2015 (αναδρομική καταβολή) θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.113/2010 όπως ισχύει. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0519.

Επί του άρθρου 26 (Διατηρούμενες διατάξεις) :

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ποιες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου. Ειδικότερα, διατηρούνται οι εξής διατάξεις :
α. του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α'),
β. του άρθρου 155 του ν. ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α'), σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. του άρθρου 184 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), σχετικά με τις μετακινήσεις των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων.
δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(ΦΕΚ 233 Α') και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κ.υ.α., σχετικά με τη χορήγηση ειδικού επιμισθίου στο εκπαιδευτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Επί του άρθρου 27 (Κατάργηση διατάξεων) :

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νέων διατάξεων (1-1-2016) καταργούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 23, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Επί του άρθρου 28 (Έναρξη ισχύος) :


Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς της κοινοποιούμενης Υποπαραγράφου (Δ9) αρχίζει από 1-1-2016, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 25 που ισχύουν από 1-2-2015.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡ
ΚΟΥΒΕΙΤ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑΛΤΑ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΪΤΗ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
ΑΝΔΟΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΡΑΚ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΥΑ
ΚΙΝΑ
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΚΟΥΒΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΡΟΥΝΕΪ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΟΜΑΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΠΕΡΟΥ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΡΕΫΝΙΟΝ
ΡΟΥΑΝΤΑ
ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΤΑΥΛΑΝΔΗ
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΤΟΓΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΣΑΝΤ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΕΜΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΧΙΛΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ
ΑΝΓΚΟΛΑ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΒΟΛΙΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΙΝΔΙΑ
ΙΡΑΝ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΜΟΡΕΣ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΛΑΟΣ
ΛΕΣΟΤΟ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΜΑΓΙΟΤ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΚΑΟΥ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΛΒΙΔΕΣ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΙΑΝΜΑΡ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΜΠΕΛΙΖ
ΜΠΕΝΙΝ
ΜΠΟΝΑΙΡ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΑΟΥΡΟΥ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ
ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΝΙΓΗΡΑΣ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΝΙΟΥΕ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Π.Γ.Δ.Μ.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΥΡΙΑ
ΤΑΙΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΙΚΟΣ
ΤΟΚΕΛΑΟΥ
ΤΟΝΓΚΑ
ΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΦΙΤΖΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης