ΠΟΛ.1107/21.3.2000

Αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων αλλοδαπής

21 Μάρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1030001/598/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1107

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων αλλοδαπής.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας ή της κύριας διαμονής του φορολογούμενου.

2. Επίσης, με τη διάταξη της περ. α' της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 και ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999, ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τα πρόσωπα που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης Προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους.

3. Επιπλέον, με τη διάταξη της περ. β' της ίδιας παραγράφου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α'/11.2.2000) και ισχύει από 11 Φεβρουαρίου 2000, ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση,
για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περ. α', αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ή ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 1019636/233/Α0006/24.2.2000 (ΦΕΚ 225/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων ΔΟΥ της Χώρας, σε θέματα της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού", που ισχύει από
10 Μαρτίου 2000 και σας κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1023389/260/Α0006/ /3.3.2000 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, ορίσθηκε ότι:

α) Η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού είναι αρμόδια, εκτός των άλλων, για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού Αττικής.

β) Η ΔΟΥ της έδρας της Πρωτεύουσας κάθε Νομού των λοιπών περιοχών της Χώρας είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ του Νομού αυτού. Σε περίπτωση που λειτουργούν στην Πρωτεύουσα του Νομού περισσότερες της μιας ΔΟΥ, αρμόδια είναι η Α' ΔΟΥ της Πρωτεύουσας αυτού του Νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, για τον οποίο αρμόδια είναι η Θ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής για την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίαςεισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού:
α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

β) Για όλα τα άλλα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής, αρμόδιος είναι:

αα) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον όμως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού Αττικής ή εφόσον δεν έχουν ορίσει αντιπρόσωπο ή εφόσον δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή άλλων φορολογικών
αντικειμένων και
ββ) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της Πρωτεύουσας οποιουδήποτε Νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ του Νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια Πρωτεύουσα Νομού περισσότερες ΔΟΥ, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α' ΔΟΥ της Πρωτεύουσας αυτού του Νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Θ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

γ) Στην προηγούμενη περ. β' του παρόντος συμπεριλαμβάνονται και τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε συμμετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2
του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α') ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, όπως ΕΠΕ, Σωματεία κ.λπ., που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

δ) Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του Πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1).

ε) Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δεν μετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει, μόνο εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παρ. 1
του άρθρου 62 του Ν.2238/1994).

στ) Οι πιο πάνω περ. β' και γ' του παρόντος ισχύουν από 10 Μαρτίου 2000 για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 και αρχικές δηλώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Οι συμπληρωματικές, τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις οικονομικών ετών 1999 και προηγούμενων, που υποβάλλονται από 10 Μαρτίου 2000 και μετά, θα υποβάλλονται στη ΔΟΥ στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση.

Taxheaven.gr