Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/21.3.2000 Αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων αλλοδαπής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1107/21.3.2000
Αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων αλλοδαπής


Αθήνα, 21 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1030001/598/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1107

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων αλλοδαπής.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας ή της κύριας διαμονής του φορολογούμενου.

2. Επίσης, με τη διάταξη της περ. α' της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 και ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999, ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τα πρόσωπα που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης Προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους.

3. Επιπλέον, με τη διάταξη της περ. β' της ίδιας παραγράφου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α'/11.2.2000) και ισχύει από 11 Φεβρουαρίου 2000, ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση,
για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περ. α', αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ή ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 1019636/233/Α0006/24.2.2000 (ΦΕΚ 225/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων ΔΟΥ της Χώρας, σε θέματα της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού", που ισχύει από
10 Μαρτίου 2000 και σας κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1023389/260/Α0006/ /3.3.2000 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, ορίσθηκε ότι:

α) Η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού είναι αρμόδια, εκτός των άλλων, για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού Αττικής.

β) Η ΔΟΥ της έδρας της Πρωτεύουσας κάθε Νομού των λοιπών περιοχών της Χώρας είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ του Νομού αυτού. Σε περίπτωση που λειτουργούν στην Πρωτεύουσα του Νομού περισσότερες της μιας ΔΟΥ, αρμόδια είναι η Α' ΔΟΥ της Πρωτεύουσας αυτού του Νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, για τον οποίο αρμόδια είναι η Θ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής για την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίαςεισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού:
α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

β) Για όλα τα άλλα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής, αρμόδιος είναι:

αα) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον όμως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού Αττικής ή εφόσον δεν έχουν ορίσει αντιπρόσωπο ή εφόσον δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή άλλων φορολογικών
αντικειμένων και
ββ) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της έδρας της Πρωτεύουσας οποιουδήποτε Νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ του Νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια Πρωτεύουσα Νομού περισσότερες ΔΟΥ, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α' ΔΟΥ της Πρωτεύουσας αυτού του Νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Θ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

γ) Στην προηγούμενη περ. β' του παρόντος συμπεριλαμβάνονται και τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε συμμετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2
του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α') ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, όπως ΕΠΕ, Σωματεία κ.λπ., που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

δ) Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του Πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1).

ε) Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δεν μετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει, μόνο εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παρ. 1
του άρθρου 62 του Ν.2238/1994).

στ) Οι πιο πάνω περ. β' και γ' του παρόντος ισχύουν από 10 Μαρτίου 2000 για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 και αρχικές δηλώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Οι συμπληρωματικές, τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις οικονομικών ετών 1999 και προηγούμενων, που υποβάλλονται από 10 Μαρτίου 2000 και μετά, θα υποβάλλονται στη ΔΟΥ στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης