ΠΟΛ.1106/21.3.2000

Καταβολή ετήσιου φόρου εισοδήματος από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων

21 Μάρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 21 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1029437/595/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛ.: 1106

ΘΕΜΑ: Καταβολή ετήσιου φόρου εισοδήματος από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων.

1029437/595/Α0012/ΠΟΛ.1106/21.3.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
2. Τις διατάξεις των παρ.6 και 7 του άρθρου 9, καθώς και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 74 του Ν.2238/1994.
3. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίες δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ασκούν τη δραστηριότητά τους εποχιακώς, κατά
κύριο λόγο, κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο κάθε έτους.
4. Οτι για τις πιο πάνω επιχειρήσεις καθιερώθηκε για πρώτη φορά, από το οικονομικό έτος 2000 (για τα εισοδήματα της χρήσης 1999), η κατ' αποκοπή επιβολή, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καταβολή φόρου εισοδήματος, ανάλογα με τον αριθμό των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων
που εκμεταλλεύονται.
5. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας καταβολής του φόρου εισοδήματος που οφείλεται από τους υπόχρεους που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίες δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, με σκοπό την ίδια μεταχείριση των υπόχρεων στη φορολογία εισοδήματος.
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Οτι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Το ποσό του ετήσιου φόρου που οφείλεται από τους υπόχρεους που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, καταβάλλεται ως εξής:
Το ποσό του οφειλόμενου φόρου καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε δύο (2) δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) μέχρι την προτελευταία ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στην οικεία δήλωση φορολογίας και η επόμενη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής της οικείας δήλωσης του υπόχρεου.

2. Από το ποσό του ετήσιου φόρου που οφείλεται από τους υπόχρεους που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, εκπίπτουν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν σύμφωνα με την υποπερ. γγ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994.

3. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr