Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1144/29.12.2003 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003 ) (Με τις παραπάνω διατάξεις μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο, οι διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 (L128/41) με τις οποίες τροποποιείται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1144/29.12.2003
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003 ) (Με τις παραπάνω διατάξεις μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο, οι διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 (L128/41) με τις οποίες τροποποιείται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.)


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1115698/7748/1059/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, Β΄, Δ΄

ΠΟΛ 1144

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266Α/20-11-2003).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 3 , 4 , 5 , 6 , και 7 του ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α /20-11:-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις παραπάνω διατάξεις μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο, οι διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 (L128/41) με τις οποίες τροποποιείται η οδηγία όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.

Με την οδηγία αυτή:

- τροποποιούνται οι κανόνες που ορίζουν τον τόπο φορολογίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά.

- καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για υποκειμένους που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Koινότητας και παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στο φόρο εντός της Κοινότητας.

- επίσης δίνεται η ευχέρεια, στα κράτη μέλη να επιτρέπουν ή να απαιτούν την υποβολή ορισμένων δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από 1-7-2003. Ειδικότερα όμως, οι κανόνες που αφορούν τον τόπο φορολογίας των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και την καθιέρωση ειδικού καθεστώτος πριν την παρέλευση τριετίας από την έναρξη εφαρμογής τους θα επανεξεταστούν από το Συμβούλιο της Ευρ. Ένωσης.
ΕΙΔΙΚΑ

Αρθρο 3
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) , προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις

- ι. ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες

- ια. υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά

Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται ο τόπος φορολογίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά σε περίπτωση που ο παρέχων και ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1, 3 περιπτώσεις ι΄ και ια΄ και 5 περίπτωση η΄ του άρθρου 14, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά:

Μεταξύ Ελλάδας και άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας
α. φορολογούνται στην Ελλάδα όταν:

- παρέχονται από εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος σε λήπτη υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

- παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε λήπτη μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος

β. δε φορολογούνται στην Ελλάδα όταν:

- παρέχονται από υποκείμενο στο, φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε λήπτη υποκείμενο στο φόρο σε άλλο κράτος μέλος

παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Μεταξύ Ελλάδας και τρίτης χώρας
α. φορολογούνται στην Ελλάδα όταν:

- παρέχονται από υποκείμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε οποιοδήποτε λήπτη (υποκείμενο ή μη ) εγκατεστημένο στην Ελλάδα

β. δε φορολογούνται στην Ελλάδα όταν:

- υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με σκοπό την υποστήριξη της παρουσίας προσώπων ή επιχειρήσεων σε ηλεκτρoνικό δίκτυο, όπως ο ιστότοπος ή η ιστοσελίδα

- υπηρεσίες που παράγονται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του internet ή ηλεκτρονικού δικτύου, σε απάντηση συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία εισάγονται από τον πελάτη,

- υπηρεσίες, άλλες από αυτές που αναφέρονται στην διάταξη της περιπτ. ια΄της παραγρ. 3 του άρθρου 14. οι οποίες είναι αυτοματοποιημένες και η παροχή τους εξαρτάται από το internet ή από ηλεκτρονικό δίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι,

α) Η χρήση του internet ή άλλων ηλεκτρονικών δικτύων με σκοπό την επικοινωνία σε ότι αφορά συναλλαγές ή τη διευκόλυνση συναλλαγών δεν επηρεάζει τη φύση των συναλλαγών ώστε αυτές να θεωρηθούν ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, Επομένως όταν οι συναλλασσόμενoι χρησιμοποιούν το internet για να διαβιβάσουν μεταξύ τους πληροφορίες κατά τη διάρκεια εμπορικής συναλλαγής, όπως στην περίπτωση που ο παρέχων την υπηρεσία και ο πελάτης του επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, από μόνο του δε σημαίνει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ηλεκτρονική.

β) Οι τηλεπικοινωνίες και οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες των περιπτ. θ΄ και ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του κώδικα Φ.Π.Α. δε θεωρούνται ως ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Eπoμένος η μετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος μέσω του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου, με παράλληλη μετάδοσή του και από παραδοσιακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο, μεταξύ άλλων δορυφόρου) αποτελεί ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία της περιπτ. ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14.

Αντίθετα, η μετάδοση ενός προγράμματος μέσω του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

γ) Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, εφόσον είναι αυτοματοποιημένη και η λειτουργία της εξαρτάται από το internet ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο, ενώ για την παροχή της απαιτείται περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη συμμετοχή.

Αντίθετα η περίπτωση χρήσης του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου ως εργαλείου για την επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή (πχ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν θεωρείται ως ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

δ) Ως ηλεκτρονικό παρεχόμενη υπηρεσία θεωρείται και η διάθεση ιστότοπου, (π.χ. από επιχείρηση διάθεσης δικτυακής αγοράς) προκειμένου δυνητικοί πωλητές αγαθών να έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τα προς πώληση αγαθά τους στο συγκεκριμένο ιστότοπο. Για το δικαίωμα αυτό καταβάλουν αμοιβή,

Οι πιθανοί αγοραστές υποβάλουν προσφορές για το αγαθό από τον ιστότοπο μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, τα μέρη- ενημερώνονται σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης της πώλησης μέσω. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο αυτόματα αποστέλλεται από ηλεκτρονικό - υπολογιστή ώστε τελικά να πραγματοποιηθεί η πώληση,

Η καταβολή του τιμήματος πώλησης, καθώς και η μεταφορά του αγαθού στην εγκατάσταση του αγοραστή αποτελούν ξεχωριστές Πράξεις στις οποίες δεν παρεμβαίνει κατ΄ ουδένα τρόπο η επιχείρηση διάθεσης της ηλεκτρονικής αγοράς.

ε) Σημειώνεται ότι, όταν η παροχή μίας υπηρεσίας απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. με βάση τις γενικές διατάξεις, η υπηρεσία αυτή εξακoλoυθεί να απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. και στην περίπτωση που αποτελεί ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

Τέλος για την διευκόλυνση των συναλλαγών, επισυνάπτονται στην παρούσα ενδεικτικοί πίνακες που επεξηγούν την έννοια των «ηλεκτρονικά παρεχομένων υπηρεσιών» της περιπτ. ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση κατευθυντήριες οδηγίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρθρο 4
Με το νέο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α , που τέθηκε με το άρθρο 4 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της περιπτ. ια΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 14, δεν εφαρμόζεται ο χαμηλός συντελεστής Φ.Π.Α. 8%. Κατά συνέπεια οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή φόρου 18%, εκτός εάν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. με άλλες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α..

Αρθρο 5
Με το άρθρο 5 του κοινοποιούμε:νου νόμου προστίθεται νέο άρθρο 35α στον Κώδικα Φ.Π.Α. και εισάγεται στην εθνική νομοθεσία το ειδικό καθεστώς για μη εγκαταστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς ιδιώτες που διαμένουν εντός της Κοινότητας.

Ειδικότερα, με το νέο ειδικό απλοποιημένο καθεστώς για το ηλεκτρονικό εμπόριο. δίδεται η δυνατότητα σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκαταστημένα σε Τρίτες Χώρες, προκειμένου να πραγματοποιούν παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της περίπτωσης ια΄, της παραγράφου 3, του άρθ. 14, του ν. 2859/7 . 11.2000 περί κωδικοποιήσεως του Φ.Π.Α. προς ιδιώτες που διαμένουν εντός της Κοινότητας. αντί να εγγράφονται ξεχωριστά στις φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους εντός του οποίου παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να εγγράφονται στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δ/νση 14η Φ.Π.Α.) μόνο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος αναγνώρισης) και να εκπληρώνουν εκεί όλες ης φορολογικές τους υπoχρεώσεις για τις παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν στο σύνολο των κρατών μελών (κράτη μέλη κατανάλωσης).

Το κράτος μέλος αναγνώρισης, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πριν τη χρησιμοποίηση από τον ενδιαφερόμενο του εν λόγω ειδικού καθεστώτος, και αφού προβεί στις αναγκαίες Επαληθεύσεις των στοιχείων της ταυτότητάς του χορηγεί, το συντομότερο δυνατόν, ένα (μοναδικό) ειδικό αριθμό αναγνώρισης (κοινό για όλα τα κράτη μέλη). ο οποίος θα φέρει το πρόθεμα ΕU και θα αποτελείται από 9 ψηφία, Η ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι προκειμένου να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους είναι η εξής:

http://e.com.e-oikonomia.gr.

Το κράτος μέλος αναγνώρισης διατηρεί το δικαίωμα παύσης της ισχύος του προαναφερομένου αριθμού αναγνώρισης, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα εγκαταστημένα σε Τρίτες Χώρες υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. .δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους ή τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο εν λόγω ειδικό καθεστώς.

Οι φορολογικές τους υποχρεώσεις, πέραν της υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο κράτος μέλος αναγνώρισης, συνίστανται αφενός στην κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή (Δ/νση 14η Φ.Π.Α.) του κράτους μέλους αναγνώρισης οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων της ταυτότητάς τους, αφετέρου στην υποβολή των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α καθώς και της πληρωμής, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του οφειλόμενου φόρου.

Οι Ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αρμόδια αρχή, μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το. ημερολογιακό τρίμηνο αναφοράς, είτε έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική υπηρεσία ΄είτε όχι, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει συσταθεί γι αυτό το σκοπό ο οφειλόμενος φόρος. ,­

Επί πλέον, τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκαταστημένα σε Τρίτες Χώρες, υποχρεούνται να τηρούν. για διάστημα 10 ετών από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς, αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών και να τα θέτουν στην διάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αναγνώρισης καθώς και κατανάλωσης εφόσον αυτό τους ζητηθεί.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται βάση των στοιχείων των συναλλαγών αλλά και των αντίστοιχων πληρωμών, που έχει υποχρέωση να διαβιβάζει συστηματικά με ηλεκτρονικά μέσα το κράτος μέλος αναγνώρισης στο κράτη μέλη κατανάλωσης.

Η επικοινωνία των επιχειρήσεων των τρίτων χωρών με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Στα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρ, 35α του Κώδικα ΦΠΑ δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και επομένως δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τις εισροές στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α. της παραγρ. 2 περιπτ. ε΄ του άρθρου αυτού.

Οι παραπάνω εισροές αφορούν αγαθά που αγόρασαν ή υπηρεσίες που τους παρείχαν υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τις οποίες χρησιμοποίησαν- αποκλειστικά και μόνο για τις φορολογητέες δραστηριότητες του ειδικού καθεστώτος.

Τα παραπάνω πρόσωπα δύνανται να τύχουν επιστροφής του φόρου που κατέβαλαν στο εσωτερικό της χώρας, όπως ορίζεται στην παραγρ. 5 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. Η διαδικασία επιστροφής του φόρου ορίζεται από την αριθμ. 1118168/7235/694/ΠΟΛ.1390/31-12-2001 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και για τους εγκατεστημένους σε άλλη χώρα της Κοινότητος.

Αρθρο 6
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων έναρξης εργασιών, μεταβολής - μετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών, αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μητρώου.

Αρθρο 7
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού περιλαμβάvεται στο κείμενο του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προς εναρμόνιση με την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Με την ίδια διάταξη δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίζει την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών αυτών υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα ισχύει με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 και ήδη εφαρμόζεται.

Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του κοινοποιούμενοι νόμου ισχύουν από 1/7/2003.ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού.

Α. Παροχή στον ιστότοπο, φιλοξενία στον ιστό και εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού

• Φιλοξενία ιστότοπων και φιλοξενία ιστοσελίδων
• Αυτοματοποιημένη, ηλεκτρονικά αμφίδρομη υπηρεσία (on line) συντήρησης προγραμμάτων
• Εξ αποστάσεως διαχείριση συστημάτων
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομη υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων (όπως στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανάκτησης συγκεκριμένων δεδομένων)
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομη υπηρεσία παροχής χώρου στο δίκτυο κατ΄ αίτηση

Παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του

Α. Λογισμικό και ενημέρωσή του (updating)

• Πρόσβαση ή αντιγραφή από το διαδίκτυο λογισμικού (π.χ. προγράμματα σύναψης συμβάσεων/λογιστικής, λογισμικό κατά ιών) και η ενημέρωση αυτών
• Φραγμοί διαφημιστικών μηνυμάτων (banner blockers), (λογισμικό φραγής της εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων)
• Οδηγοί αντιγραφής αρχείου από το διαδίκτυο (download drivers), όπως λογισμικό που διασυνδέει Η/Υ με περιφερειακά (π.χ. εκτυπωτές)
• Ηλεκτρονικά αμφίδρομη υπηρεσία αυτοματοποιημένης εγκατάστασης στεγανών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παροχή εικόνων κειμένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων

Α. Εικόνες
Β. Κείμενο και πληροφορία
Γ. Διάθεση βάσεων δεδομένων


• Πρόσβαση ή αντιγραφή αρχείων από το διαδίκτυο σχετικών με ηλεκτρονικές εκδόσεις
• Πρόσβαση ή αντιγραφή από το διαδίκτυο αρχείων φωτογραφικών ή γραφικών εικόνων ή προγραμμάτων προστασίας οθόνης
• Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων ηλεκτρονικών εκδόσεων
• Συνδρομή σε διαδικτυακές (on line) εφημερίδες και τύπο
• Καταγραφή στον ιστό (Weblogs) και στατιστικές στον ιστότοπο
• Διαδικτυακές (on line) ειδήσεις, πληροφορίες για το κυκλοφοριακό και δελτία καιρού
• Διαδικτυακή (on line) πληροφόρηση παραγόμενη αυτόματα από λογισμικό, με εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από τον πελάτη, όπως νομικά και οικονομικά δεδομένα (π.χ. συνεχώς ενημερωνόμενα δεδομένα χρηματιστηριακής αγοράς)
• Διαφήμιση σε ηλεκτρονικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένης και της Παροχής διαφημιστικού χώρου (π.χ. διαφημιστικά μηνύματα σε ιστότοπο ή ιστοσελίδα)
• Χρήση μηχανών έρευνας και καταλόγων στο Internet

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παροχή μουσικής ταινιών και παιχνιδιών πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων

Α. Μουσική
Β. Ταινίες
Γ. Εκπομπές και γεγονότα - πολιτικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, επιστημονικά και αναψυχής
Δ. Παιχνίδια, περιλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών

• Πρόσβαση ή αντιγραφή από το διαδίκτυο μουσικής σε Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, κλπ.
• Πρόσβαση ή αντιγραφή από το διαδίκτυο ηχητικών μηνυμάτων (jingles), αποσπασμάτων, τόνων κωδωνισμού ή άλλων ήχων
• Πρόσβαση ή αντιγραφή από το διαδίκτυο ταινιών
• Εκπομπές που παρέχονται μόνο μέσω του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου και που δεν μεταδίδονται ταυτόχρονα μέσω του παραδοσιακού δικτύου ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης
• Αντιγραφή από το διαδίκτυο παιχνιδιών σε Η/Υ, κινητά τηλέφωνα κλπ.
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αμφίδρομα παρεχόμενα (on line) παιχνίδια που εξαρτώνται από το διαδίκτυο, ή άλλα παρόμοια ηλεκτρονικά δίκτυα, όπου οι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως

Α. Εξ αποστάσεως διδασκαλία

• Διδασκαλία που είναι αυτοματοποιημένη και εξαρτάται από το διαδίκτυο ή άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο για να λειτουργήσει με συμμετέχοντες, και η οποία περιλαμβάνει εικονικές τάξεις
• Τετράδια εργασίας που συμπληρώνει ο μαθητής σε ανοικτή σύνδεση και που διορθώνονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Λοιπές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται

Α. Αυτές που δεν αναφέρονται ρητά στο κείμενο του νόμου

• Υπηρεσίες δημοπράτησης σε ανοικτή σύνδεση (στο βαθμό που δεν θεωρούνται ήδη ως υπηρεσίες φιλοξενίας στον ιστό), οι οποίες εξαρτώνται από αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων και η εισαγωγή δεδομένων από τον πελάτη απαιτεί μικρή ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση
• Πακέτα Υπηρεσιών στο διαδίκτυο (ISP) στα οποία το τηλεπικοινωνιακό στοιχείο είναι δευτερεύον και εξαρτώμενο μέρος (π.χ. πακέτο που είναι κάτι περισσότερο από απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία όπως σελίδες περιεχομένου με ειδήσεις, δελτίου καιρού, ταξιδιωτικές πληροφορίες, fora για παιχνίδια, φιλοξενία στον ιστό, πρόσβαση σε γραμμές συνομιλίας κλπ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1) Διάθεση
α) Αγαθού, εφόσον η παραγγελία και επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά
β) CD-ROM, δισκέτας και παρόμοιου υλικού μέσου
γ) Έντυπου υλικού όπως βιβλίου, ειδησεογραφικού δελτίου, εφημερίδας ή Περιοδικού
δ) CD, κασέτας ήχου
ε) Βιντεοκασέτας, DVD
στ) Παιχνιδιών σε CD-ROM

• Πρόκειται για διάθεση αγαθών

2) Παροχή
α) Υπηρεσιών από νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, κλπ., οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σε πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως μέσω απομακρυσμένου συνδέσμου)
β) Υπηρεσίες διαδραστικής (interactive) διδασκαλίας κατά τις οποίες το περιεχόμενο του μαθήματος παραδίδεται από τον διδάσκοντα μέσω του διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (όπως μέσω απομακρυσμένου συνδέσμου)

• Πρόκειται για παροχή υπηρεσίας που βασίζεται σε ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το διαδίκτυο ή το ηλεκτρονικό δίκτυο χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

3) Παροχή
α) επισκευής με φυσική παρουσία εξοπλισμού Η/Υ.
β) χωρίς σύνδεση (of line) υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων
γ) διαφημιστικών υπηρεσιών, όπως σε εφημερίδες, σε αφίσες και στην τηλεόραση
δ) τηλεφωνικών υπηρεσιών υποστήριξης
ε) υπηρεσιών διδασκαλίας που συνεπάγονται μαθήματα δι΄ αλληλογραφίας
στ) συμβατικών υπηρεσιών δημοπράτησης που βασίζονται στην ανθρώπινη παρέμβαση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής των προσφορών (π.χ. αυτοπροσώπως, μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά)

• Πρόκειται για παροχές υπηρεσιών που δεν παραδίδονται μέσω του διαδικτύου και βασίζονται σε ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση

4) Παροχή υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής παρεχόμενης μέσω του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου η οποία παρέχεται και μέσω του παραδοσιακού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου

• Πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, η οποία υπάγεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14.

5) Παροχή
α) υπηρεσιών εικονοφώνου (π.χ. υπηρεσίες τηλεφωνίας με συνιστώσα εικόνας)
β) πρόσβασης στο διαδίκτυο και στον Παγκόσμιο Ιστό
γ) Τηλεφωνίας (π.χ. υπηρεσία τηλεφωνίας παρεχόμενη μέσω του διαδικτύου

• Πρόκειται για παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης