Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1104/14.3.2000 Εκκαθάριση υπολοίπων δηλώσεων ΦΜΑΠ, έτους 1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1104/14.3.2000
Εκκαθάριση υπολοίπων δηλώσεων ΦΜΑΠ, έτους 1997


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1027960/92/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13η)
Τμήμα : Φ.Μ.Α.Π.
Πληροφορίες: ¶ννα Αδάμ – Κόλλια
Τηλέφωνα:3375233
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΑΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΜΑΠ

ΠΟΛ.: 1104

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση υπολοίπων δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π., έτους 1997.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Με την αριθμ.1121150/706/Β0013 εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την αποστολή των αρχικών δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. φυσικών προσώπων έτους 1997, στο ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να γίνει εκεί εκκαθάριση και βεβαίωση του Φ.Μ.Α.Π. , όπως ακριβώς προβλέπεται για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Στη συνέχει όμως, με την αριθμ. 1090866/688/Β0013/ ΑΥΟ, τροποποιήθηκε αυτή η διαδικασία διεκπεραίωσης της εκκαθάρισης και βεβαίωσης του οικείου φόρου και κρίθηκε απαραίτητο η μεν εκκαθάριση να γίνει από το ΚΕΠΥΟ, η δε βεβαίωση του φόρου από τις ΔΟΥ, οι οποίες ελέγχουν, επικυρώνουν, βεβαιώνουν τους χρηματικούς καταλόγους και αποστέλλουν ατομικές ειδοποιήσεις στους φορολογουμένους.

Περαιτέρω, με την αριθμ. 1015260/34/Γ0013/11-2-1999 ΠΟΛ.1040/11.2.199 εγκύκλιο μας, σας γνωρίσαμε ότι η εκκαθάριση και βεβαίωση των συμπληρωματικών – ανακλητικών δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π., έτους 1997, θα γίνει χειρόγραφα από τις ΔΟΥ, με τη γνωστή διαδικασία.

Με το αριθμ. 005/22/1/1998 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σας έγινε γνωστό ότι, η των αποστολή δηλώσεων ΦΜΑΠ έτους 1997 για εκκαθάριση, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι 28/2/1999. Η προθεσμία ακολούθως παρατάθηκε, μέχρι 11/10/1999. Μετά από την ημερομηνία αυτή, οι δηλώσεις που έφθασαν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., δεν μπορούν να εκκαθαρισθούν. Ως εκ τούτου όσες δηλώσεις απεστάλησαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, θα επιστραφούν, από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., στις Δ.Ο.Υ. για εκκαθάριση.

Για του ανωτέρω λόγους, οι υπόλοιπες δηλώσεις ΦΜΑΠ έτους 1997, θα εκκαθαρίζονται πλέον από τις ΔΟΥ χειρόγραφα, ως ακολούθως.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Α.Π ΕΤΟΥΣ 1997

Οι δηλώσεις ΦΜΑΠ έτους 1997 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στις ΔΟΥ, και δεν έχουνε
εκκαθαρισθεί μέχρι σήμερα, θα εκκαθαρίζονται και θα βεβαιώνονται με την κατωτέρω διαδικασία:

Α. Στις ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφηθεί και δουλεύουν σε περιβάλλον TAXIS η διαδικασία θα γίνεται ως εξής:

1. Εκκαθάριση της δήλωσης
Η εκκαθάριση των δηλώσεων αρχικών – συμπληρωματικών- ανακλητικών έτους 1997, θα γίνει χειρόγραφα και αυτές θα πάρουν αρίθμηση από χειρόγραφο βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων. Σημείωση:

Σε όσες ΔΟΥ TAXIS λειτουργούν, εκτός από το πρόγραμμα των Εσόδων και το πρόγραμμα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά το πρόγραμμα ΦΜΑΠ για να υπολογίσετε το φόρο που αναλογεί στις αρχικές και μόνο δηλώσεις έτους 1997. ΣΆ αυτή την περίπτωση πηγαίνετε στο πρόγραμμα Φ.Μ.Α.Π., επιλογή Φ.Μ.Α.Π. Δήλωση, επιλογή Δήλωση, επιλογή Αρχική – Τροποποιητική και στην οθόνη αυτή αλλάζεται το έτος σε 1997. Στη συνέχεια εισάγεται το ΑΦΜ και τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης, πηγαίνετε στην επόμενη σελίδα, πληκτρολογήστε τα ποσά και πατάτε το πλήκτρο Υπολογισμός Φόρου.

Τότε, εμφανίζεται η οθόνη με τον φόρο που αναλογεί στα στοιχεί της αρχικής δήλωσης που δώσατε και είναι αυτός που θα βεβαιώσετε με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω:

Όταν φθάσουμε στο σημείο αυτό, δεν οριστικοποιούμε τη δήλωση και δεν την καταχωρούμε, αλλά πατώντας το πλήκτρο Προηγούμενη Σελίδα, επιστρέφουμε διαδοχικά στην αρχική οθόνη, κάνουμε καθαρισμό και βγαίνουμε από το πρόγραμμα.

Διευκρινίζουμε ότι, το πρόγραμμα του ΦΜΑΠ λειτουργεί πλήρως για τα έτη 1998 έως 2000, όπως ήδη το έχετε χρησιμοποιήσει και μόνο για το έτος 1997 λειτουργεί βοηθητικά με τον τρόπο που περιγράψαμε .

2. Βεβαίωση του φόρου
Ο φόρος που προέκυψε από την εκκαθάριση μιας δήλωσης ΦΜΑΠ για το έτος 1997, θα γίνει με κατάλογο που θα δημιουργήσετε από το πρόγραμμα των εσόδων.

Συγκεκριμένα, θα πάτε στο πρόγραμμα του TAXIS Έσοδα, επιλογή Εκτός Συναλλαγής, επιλογή Βεβαιώσεις και εκεί από τις επιλογές Διαχείριση Περιληπτικού Χρηματικού Καταλόγου και Διαχείριση Γραμμής Χρηματικού Κατάλογου, Θα δημιουργήσετε τον κατάλογο και τις γραμμές με τα ΑΦΜ στα οποία θα έχετε να βεβαιώσετε το φόρο.

Για τη δημιουργία των καταλόγων αυτών, θα πρέπει στην Περιληπτική του Χρηματικού Καταλόγου, να δώσετε, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω στοιχεία:

στην πρώτη οθόνη:
Έτος βεβαίωσης: 2000
Τύπος πηγής: 16 (ΦΜΑΠ)
Είδος καταλόγου: 1 (βεβαιωμένα)
στην οθόνη της Σελίδας
Ημ/νία Χ.Κ. Η τρέχουσα που κάνετε τη βεβαίωση
Είδος φόρου 1318 (ΦΜΑΠ)
Οικον.έτος 1997
Αρ.δόσεων 2
Περιοδικότητα 2
Ημ/νία πρώτης δόσης Η τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από το μήνα βεβαίωσης
Ποσοστό έκπτωσης 5%
Ημ/νία ισχύος έκπτωσης Ίδια με ημ/νία πρώτης δόσης

Επίσης οι ΚΑΕ που θα βεβαιώσετε θα είναι οι 615 για το φόρο και ο 711 για το εκπρόθεσμό, όταν υπάρχει. Σημειώνουμε ότι, ενώ για την τρέχουσα χρήση βεβαιώνουμε στο ΚΑΕ 221, το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας που αφορά παρελθούσα χρήση τον βεβαιώνουμε στον ΚΑΕ 615. (Το είδος φόρου παραμένει 1318).

Όταν δημιουργήσετε τον κατάλογο, θα τον τυπώσετε και αφού κάνετε έλεγχο ορθότητας, θα τον επικυρώσετε. Σημειώστε ότι σΆ ένα κατάλογο μπορούμε να βάλουμε μέχρι 100 γραμμές.

Β. Στις ΔΟΥ που δεν έχουν μηχανογραφηθεί, η εκκαθάριση και η βεβαίωση των δηλώσεων θα γίνει με τη γνωστή διαδικασία.

Οι επιθεωρητές των ΔΟΥ, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε ΔΟΥ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιο Δρυς

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης