Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 112277/3.11.2015 Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν.3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 116518/16.11.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: 112277/3.11.2015
Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν.3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων

Αθήνα, 03.11.2015
Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Τσώνη
Τηλέφωνο : 210- 389534 και 441
Fax: 210- 3843549
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν.3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του Ν.2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/16-11-1994) και ειδικότερα του άρθρο 14 «Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις», παράγραφος 8 περί συγκρότησης επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την επικουρία του έργου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

2. Του Ν.3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009) - Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012).

3. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

4. Του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014).

5. Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 113/ Α/21.9.2015)

6. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015).

7. Του Π.Δ. 72/2015 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 115/Α/23.9.2015).

8. Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015)

9. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

Β. Τις αποφάσεις:

1. Τη με Α.Π. 25288/06-03-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ' 105) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

2. Τη με Α.Π. 68839/09-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3313) απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

Γ. Την επιτακτική ανάγκη διερεύνησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ενός μεγάλου αριθμού υποβληθέντων στη Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή καταγγελιών καταναλωτών σε βάρος των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, προκειμένου να προστατεύονται έγκαιρα οι καταναλωτές- οφειλέτες και να επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.3758/2009 σε βάρος των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την αποτροπή συνέχισης εκ μέρους τους της παραβατικότητας.

Δ. Την ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών οφειλετών καθώς και αποτελεσματικότερες και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης των υποθέσεων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπής


1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, συστήνεται Επιτροπή, βάσει της παραγράφου 8 του Άρθρου 14 του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία επικουρεί τη Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς στο έργο της για την προστασία των καταναλωτών από παραβατικές συμπεριφορές των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από :

2.1. Το Βασίλειο Καρόπουλο Διευθυντή της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αριστέα Ρόγκου, Τμηματάρχη της ανωτέρω Δ/νσης και

2.2. Τις ακόλουθες διμελείς ομάδες εργασίας:

-Την 1η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από τη Δήμητρα Κυριακοπούλου και την Αθηνά Σαλάππα, Τμηματάρχες της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

-Τη 2η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από τη Δήμητρα Ανδρεοπούλου Τμηματάρχη της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και την Ασημίνα Κυρτάτου, υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 3η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από την Καλλιόπη Οικονόμου και τη Μαρία Σιακαντάρη, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 4η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από την Ευαγγελία Γκρίμπα και το Στέλιο Καναβό, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 5η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από το Γεώργιο Γκιωνάκη, Τμηματάρχη της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και τη Σοφία Τικταπανίδου, υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 6η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από τη Δωροθέα Τζοβαρίδη και τον Ευάγγελο Μαντζάρα, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 7η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από την Παρασκευή Τσάμη και τη Μαρία Βερούτη, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 8η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από τον Κυριάκο Κωστόπουλο και την Κυριακή Λεβετσοβίτη, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 9η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από τη Βαρβάρα Χριστοδουλάκη και τη Μαρία Ζωϊδάκη, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Τη 10η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από την Ευδοκία Κουτσοκώστα και την Καλλιόπη Τζανετέα, υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

- Την 11η Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από το Γεώργιο Παπαϊωάννου , Τμηματάρχη της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Αθανάσιο Απαλοδήμα , υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2.3. Ο συντονισμός του έργου των ομάδων εργασίας, καθ' υπόδειξη του Προέδρου, θα επιτελείται από την αναπληρώτριά του, Αριστέα Ρόγκου ή από τη Δέσποινα Μπουντούτση, Τμηματάρχες της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2.4. Η νομική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν.3758/2009 ανατίθεται στο Παναγιώτη Γούναρη, Δικηγόρο της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2.5. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Αντώνης Ιωακείμ, υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Προστασίας-Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αναπληρωτή το Νικόλαο Γκόνο, υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής.


1. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η διερεύνηση των καταγγελιών των οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, προκειμένου να εντοπιστούν παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Δανειστών και των Εταιρειών αυτών και
β) η υποβολή προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου για τη βελτίωση του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές/ οφειλέτες και να καταστούν ταχύτερες οι διαδικασίες εξέτασης και διεκπεραίωσης υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες καταναλωτών σε βάρος Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών.

2. Ειδικότερα, η Επιτροπή:

α) με τις επιμέρους διμελείς ομάδες εργασίας αυτής, θα εξετάσει τις καταγγελίες οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών, σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ως προς τις αρχές, τις πρακτικές και τις ειδικές υποχρεώσεις των Εταιρειών και
β) θα εξετάσει την ανάγκη αναμόρφωσης του ν. 3758/2009, θα υποβάλει προτάσεις και σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και Προστασίας Καταναλωτή θα εκπονήσει σχετική εισήγηση.

Άρθρο 3
Λειτουργία -Συνεδριάσεις - Παραδοτέα Επιτροπής


1. Η Επιτροπή με τις επιμέρους ομάδες εργασίας αυτής συνεδριάζει χωρίς αμοιβή εντός ωραρίου εργασίας.

2. Οι ομάδες εργασίας εξετάζουν τη συγκεντρωμένη γραπτή επικοινωνία και το ψηφιακό υλικό των τηλεφωνικών επικοινωνιών που παραλαμβάνουν και γνωμοδοτούν για την ύπαρξη ή μη παράβασης.

3. Οι ομάδες εργασίας συντάσσουν για κάθε εξετασθείσα υπόθεση Πρακτικό (επισυνάπτεται υπόδειγμα Πρακτικού), υπογεγραμμένο και από τα δύο μέλη της ομάδας, με το οποίο αποφαίνονται αν υφίστανται παραβάσεις ή όχι των διατάξεων του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Πρακτικό θα περιλαμβάνει αφενός το πόρισμα της ομάδας και αφετέρου Πίνακα (επισυνάπτεται υπόδειγμα) συμπληρωμένο με τις παρατηρήσεις της ομάδας που αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η συμπλήρωση του εν λόγω Πίνακα θα χρησιμεύσει σε περίπτωση που υπάρξουν ενστάσεις ως προς το πόρισμα της ομάδας εργασίας από τους καταγγελλόμενους ή/ και τους καταγγέλλοντες.

4. Τα Πρακτικά θα ενέχουν γνωμοδοτική ισχύ και επί τη βάσει των οποίων, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης θα εκδίδονται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή οι κλήσεις υποβολής υπομνημάτων και οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε αντίθετη περίπτωση θα αρχειοθετηθούνται από το ανωτέρω Τμήμα οι αντίστοιχες υποθέσεις, με σχετική ενημέρωση του/ων καταγγέλλοντος/ων.

5. Από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής οι επιμέρους ομάδες εργασίας της θέτουν ως στόχο την εξέταση δύο (2) υποθέσεων ανά δεκαπενθήμερο και κατ' ελάχιστον μιας (1) υπόθεσης, όταν ο όγκος υλικού (έγγραφα, CD) που αντιστοιχεί στην υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

6. Τα μέλη των ομάδων εργασίας, τα οποία κατά την εξέταση των υποθέσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων που επικαλούνται οι καταναλωτές -οφειλέτες, διαμορφώνουν εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του ισχύοντος νόμου, καλούνται να διατυπώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έντυπο, παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωσή του.

7. Τα Πρακτικά και οι τυχόν παρατηρήσεις / προτάσεις για τη βελτίωση του ισχύοντος νόμου παραδίδονται από τις ομάδες εργασίας στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Επιτροπής.

8. Από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, παράλληλα με την εξέταση των υποθέσεων των καταγγελιών από τις ομάδες εργασίας, θα συνεδριάσουν:
• Ο Ιωάννης Κοτσέλης Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Ανδρεοπούλου Τμηματάρχη της ως άνω διεύθυνσης,
• Ο Βασίλειος Καρόπουλος Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρώτρια την Αριστέα Ρόγκου Τμηματάρχη της ως άνω διεύθυνσης,
• Ο Παναγιώτης Γούναρης δικηγόρος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή,
Η Μαρία Χατζηγεωργίου εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», και
• οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Τμηματάρχες της Γεν. Δ/νσης , προκειμένου να εκπονήσουν και να υποβάλλουν, εντός διμήνου από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την αναμόρφωση του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφού λάβουν υπόψη τους σχετικές προτάσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή καθώς και τις παρατηρήσεις-προτάσεις των ομάδων εργασίας.

Άρθρο 4
Ισχύς Απόφασης - Λοιπές Διατάξεις


1. Η λειτουργία της συσταθείσας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών και μπορεί να ανανεωθεί με όμοια Απόφαση για ένα επιπλέον εξάμηνο, εφόσον για σοβαρούς λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της.

2. Η παρούσα απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης