ΠΟΛ.1097/11.3.2000

Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων σε Υποκατάστημα

11 Μάρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1013718/131/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνα: 3638389

ΠΟΛ.: 1097

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων σε υποκατάστημα.


Με προφορικά και γραπτά αιτήματα, ερωτάται εάν η σύνδεση του Υποκαταστήματος με το Κεντρικό με "MODEM" εμπίπτει στην έννοια της "απευθείας σύνδεσης" των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚΒΣ.
Αναφορικά με τα αιτήματα αυτά, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚΒΣ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Π.Δ.134/1996, ορίζεται ότι: "Εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία μεταβιβάζονται οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρήσεις με απευθείας σύνδεση στην κεντρική μονάδα Η/Υ, μπορεί μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον προϊστάμενο
Δ.Ο.Υ. της έδρας, να μην τηρεί βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, με εξαίρεση το βιβλίο αποθήκης, τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 και την κατάσταση απογραφής υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτή οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο, του κάθε υποκαταστήματος, παρακολουθούνται χωριστά στον Η/Υ".

2. Με την υπ' αριθ. 1082121/591/εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη διάταξη, διευκρινίστηκε ότι οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρίσεις θα μεταβιβάζονται απευθείας στα βιβλία του Κεντρικού.

3. Σημειώνεται ότι, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, πρέπει να είναι δυνατή η εκτύπωση από το Υποκατάστημα, σε αθεώρητο
μηχανογραφικό χαρτί, αμέσως, των υπολοίπων όλων ή μερικών των λογαριασμών του γενικού καθολικού (Πρωτοβάθμιων) που περιέχουν εγγραφές του Υποκαταστήματος, του βιβλίου αποθήκης και του υπολοίπου του ταμείου του Υποκαταστήματος και, εντός δύο (2) ημερών, όλων ή μερικών των εγγραφών μέχρι την ημέρα που έπρεπε να έχει γίνει εισαγωγή των στοιχείων. Ειδικότερα για τις αγορές και πωλήσεις, αντί του υπολοίπου του Πρωτοβάθμιου λογαριασμού (π.χ. 20 ή 70), μπορεί να εκτυπώνει το υπόλοιπο των αντίστοιχων λογαριασμών των Υποκαταστημάτων (π.χ. 20.01.01, 70.00.01).

4. Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να μην τηρούνται βιβλία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚΒΣ και στο Υποκατάστημα, του οποίου οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρίσεις μεταβιβάζονται στη κεντρική μονάδα Η/Υ με "MODEM", με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζονται τα δικαιώματα του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 24 του ΚΒΣ.


Taxheaven.gr