Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 7/30.10.2015 Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2015 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 7/30.10.2015
Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ


Αθήνα, 30-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ: ΙΓ' ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Α' ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η' ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ»

ΓΕΝΙΚΑ


Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Νόμου 1405/1983 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης από τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των ασφαλισμένων τους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Με την απόφαση αριθ. Β2/61/2651/1983 (ΦΕΚ 769/30-12-1983) των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Από το Α.Π.Φ.1500/34297/656/12-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκύπτει ότι έγινε αποδεκτή η αριθ. 375/2010 γνωμοδότηση του Παρέδρου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του ως άνω νόμου, καταλαμβάνουν και τον ΟΓΑ.

Κριτήριο για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τους μετακινούμενους από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και αντίστροφα, είναι η ημερομηνία πρόσληψης. Για πρόσληψη πριν από την 01-01-1983, ο διανυθείς χρόνος στο Δημόσιο αναγνωρίζεται με εξαγορά και αξιοποιείται στον οικείο Φορέα Κύριας Ασφάλισης. Για πρόσληψη από 01-01-1983 και έπειτα, εφαρμόζονται οι περί διαδοχικής ασφάλισης, διατάξεις.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, έχουν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι υπηρέτησαν ως:

1. Δημόσιοι υπάλληλοι (πολιτικοί και στρατιωτικοί), υπάλληλοι στους Ο.Τ.Α. και σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., με την ιδιότητα του μόνιμου, του εκτάκτου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με ημερομίσθιο ή με ποσοστά και εξήλθαν για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία, χωρίς να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Δημόσιο.

2. Μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου του άρθρου 9 του Ν.Δ.4202/1961, όπως ισχύει, και μη δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο.

3. Όργανα Αγροφυλακής που αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους μέχρι και την 31-12-1976, χωρίς να λάβουν σύνταξη.

Επίσης, ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει με τις ως άνω ιδιότητες, δύναται να αναγνωριστεί από τα μέλη των οικογενειών τους (συζύγους, τέκνα κ.λπ.), που δικαιούνται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του προστάτη τους (συζύγου, γονέα κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι ο πρώην υπάλληλος, ο οποίος μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, έλαβε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή του επιστράφηκαν οι εισφορές για το χρόνο της υπηρεσίας του, δεν δικαιούται να τον αναγνωρίσει. Το δικαίωμα όμως για αναγνώριση της υπηρεσίας του, αναβιώνει αρκεί ο ενδιαφερόμενος να προβεί στην επιστροφή αυτών.

ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ


Οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κύριας Ασφάλισης που υπηρέτησαν ως δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο το χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους στο Δημόσιο (παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.1405/1983). Συνεπώς, δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν κάθε άλλη υπηρεσία που υπολογίζεται ως χρόνος συντάξιμος από το Δημόσιο, με ειδικές διατάξεις.

Οι ασφαλισμένοι που υπηρέτησαν ως υπάλληλοι σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να αναγνωρίσουν όχι μόνο το χρόνο υπηρεσίας τους στους Οργανισμούς αυτούς, αλλά και το χρόνο που υπολογίζεται ως συντάξιμος από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον βέβαια, ο χρόνος αυτός έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί στους Φορείς αυτούς (παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1405/1983).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται από τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης, θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός.

Χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για τον οποίο καταβλήθηκε, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία του, εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωριστεί μόνο εφόσον επιστραφούν οι ανωτέρω παροχές. Το ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και αναζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις είσπραξης δημοσίων εσόδων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο χρόνος της δημόσιας υπηρεσίας αναγνωρίζεται, έστω και αν ο ασφαλισμένος υπηρέτησε στο Δημόσιο σε χρονική περίοδο, κατά την οποία δεν είχε ιδρυθεί ο Ασφαλιστικός Φορέας στον οποίο αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που υπηρέτησαν στο Δημόσιο πριν από τη σύσταση του Κλάδου, δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό στον ΟΓΑ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για να αναγνωρισθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, ο διανυθείς χρόνος στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., θα πρέπει ο ασφαλισμένος να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

• Να έχει προσληφθεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. με την ιδιότητα του μονίμου, εκτάκτου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απασχολούμενος με ημερομίσθιο ή ποσοστά μέχρι την 31/12/1982.

• Να μην θεμελιώνει με τον υπό αναγνώριση χρόνο δημόσιας υπηρεσίας συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο.

• Να μην έχει λάβει για τον υπό αναγνώριση χρόνο εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή να μην του έχουν επιστραφεί οι εισφορές.

• Να έχει ασφαλισθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το δικαίωμα της αναγνώρισης ασκείται με αίτηση του ενδιαφερομένου, οποτεδήποτε, πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή του. (Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται.)

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος:

α) ζητά την αναγνώριση του συνόλου ή μέρους του χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που επιθυμεί μερική αναγνώριση θα πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το χρονικό διάστημα που θέλει να του αναγνωρισθεί (π.χ 36 μήνες) και

β) δηλώνει την επιθυμία του να εξοφλήσει εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση το ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει.

Προς το παρόν, για τον ΟΓΑ είναι δυνατή μόνο η εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 10%

Ο αιτών, με την αίτησή του θα πρέπει να συνυποβάλει και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας που υπηρέτησε, στην οποία θα αναφέρονται:
• η χρονολογία διορισμού και αποχώρησής του,
• η σχέση με την οποία υπηρέτησε (μόνιμος, δόκιμος, με σύμβαση κ.λπ.),
• ο βαθμός που έφερε όταν αποχώρησε από την Υπηρεσία,
• το ύψος του βασικού μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία, που αντιστοιχεί στον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας που επιθυμεί να αναγνωρίσει, προσαυξανόμενο με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, την Α.Τ.Α. και το επίδομα εξομάλυνσης, όπως αυτά ισχύουν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης (Υ.Α. αριθ. Β2/61/2651/1983, ΦΕΚ 769 Β'/30-12-1983, όπως ισχύει),
• εάν του είχε χορηγηθεί εφάπαξ παροχή ή χρηματικό βοήθημα ή του έχει γίνει επιστροφή των εισφορών του.

Σε καταφατική περίπτωση, θα πρέπει να προσκομισθεί η καταλογιστική πράξη του αρμόδιου Φορέα.

2) Πράξη ή Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος, εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1405/1983 και ότι ο ενδιαφερόμενος, για τον εν λόγω χρόνο, δεν δικαιούται σύνταξη από το φορέα αυτό.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος, δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και ότι η πράξη του αρμόδιου συνταξιοδοτικού Φορέα, είναι οριστική.

Εάν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλισθεί διαδοχικά σε περισσότερους από ένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης, η αναγνώριση του χρόνου θα γίνεται μόνο σε ένα Φορέα, τον οποίο και θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

V. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1405/1983, γίνεται με καταβολή εισφορών ως εξής: α) κατά το μέρος που οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, καταβάλλονται από τον ίδιο, β) κατά το μέρος που βαρύνουν τον εργοδότη, καταβάλλονται από το Φορέα που συνταξιοδοτεί τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας στην οποία υπηρέτησε ο ασφαλισμένος.

Ο ασφαλισμένος καταβάλει το 1/3 της εισφοράς και το Δημόσιο τα 2/3 αυτής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, υπολογίζονται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και αναγράφονται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας του.

Το συνολικό ποσοστό εισφοράς για Σύνταξη, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, ανέρχεται σε 21% και επιμερίζεται σε 14% για το Δημόσιο και 7% για τον ασφαλισμένο (παρ. 2, άρθρο 44 του Ν.2084/1992 και άρθρο 3 του Ν.2458/1997, όπως ισχύουν).

Σημειώνουμε ότι ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ, υπολογίζεται σε μήνες. Ο ένας μήνας, αντιστοιχεί σε 25 και το ένα έτος, σε 300 ημέρες εργασίας.

Όπου από τις διατάξεις του Δημοσίου προβλέπεται αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, αυτό δεν εφαρμόζεται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, εκδίδεται από τον ΟΓΑ απόφαση αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο Φορέα που βεβαιώνει το χρόνο υπηρεσίας του.

Η αναγνωριστική απόφαση εκδίδεται χωρίς να ερευνάται, αν έχει εξοφληθεί το χρέος του ενδιαφερομένου προς το Δημόσιο, από το εφάπαξ ή την αποζημίωση ή την επιστροφή εισφορών που τυχόν έλαβε κατά την έξοδο από την Υπηρεσία του.

Εάν μετά την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης περιέλθει σε γνώση του ΟΓΑ, ότι η δημόσια υπηρεσία έχει αναγνωριστεί και από άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, η αναγνωριστική απόφαση θα ανακαλείται και δεν θα επιστρέφονται οι τυχόν καταβληθείσες εισφορές της εξαγοράς.

Σε περίπτωση που το Δημόσιο αρνηθεί εγγράφως να καταβάλει τις εισφορές που του αναλογούν γιατί δεν θεωρεί τον υπό αναγνώριση χρόνο ως χρόνο δημόσιας υπηρεσίας, ο ΟΓΑ δεν θα προχωρεί στην εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής απόφασης, και θα ενημερώνει παράλληλα τον ενδιαφερόμενο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που αναγνωρίζεται, θα θεωρείται ότι διανύθηκε στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4, του Ν.2458/1997, όπως ισχύει, της οποίας το μηνιαίο ποσό της ατομικής εισφοράς για Σύνταξη, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είναι ίσο ή προσεγγίζει το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού εξαγοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο (αριθμητής) με τους μήνες του χρόνου αναγνώρισης (παρονομαστής).

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις που εκδίδονται για την αναγνώριση του χρόνου, θα πρέπει να κοινοποιούνται στους οικείους Φορείς των ασφαλισμένων, προκειμένου να μεριμνούν για την απόδοση των οφειλόμενων ποσών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, υπέβαλε το έτος 2012 (π.χ στις 10-01-2012) αίτηση για αναγνώριση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, του χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας του, ως λιμενοφύλακας, κατά το διάστημα από 10-07-1969 μέχρι 08-05-1975.

Ο ανωτέρω αποχώρησε από την Υπηρεσία του χωρίς να λάβει σύνταξη ή εφάπαξ παροχή.

α) Υπολογισμός ποσού εξαγοράς:

Για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς, λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές του ενδιαφερόμενου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (όπως προσδιορίζονται από το πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας), καθώς και χρόνος δημόσιας υπηρεσίας του, σε μήνες.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρω κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ανέρχονταν στο ποσό των 1.131,00 €.

Ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας του από 10-07-1969 μέχρι 08-05-1975 αντιστοιχεί σε 5 έτη, 9 μήνες και 29 ημέρες ή 69 μήνες και 29 ημέρες ή 70 μήνες και 4 ημέρες.

Μετατροπή χρόνου υπηρεσίας αναγνώρισης σε μήνες:

[(70 x 25) + 4] : 25 = 70,16

Το συνολικό ποσό εξαγοράς για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, ισούται με το γινόμενο του χρόνου αναγνώρισης σε μήνες επί το ποσό των μηνιαίων αποδοχών του αιτούντα:

70,16 x 1.131,00 € = 79.350,96 €

Το ποσό εισφοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού ποσού εξαγοράς για τον αναγνωριζόμενο χρόνο:

79.350,96 € x 7 % = 5.554, 57 €

Το ποσό εισφοράς που βαρύνει το Δημόσιο αντιστοιχεί στο 14% του συνολικού ποσού εξαγοράς για τον αναγνωριζόμενο χρόνο:

79.350,96 € x 14 % = 11.109,13 € β) Ένταξη σε ασφαλιστική κατηγορία:

Για την ένταξη σε ασφαλιστική κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ενδιαφερόμενος, το οποίο προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού εισφοράς που τον βαρύνει διά τους μήνες αναγνώρισης:

5.554,57 € : 70,16 = 79,17 €

Για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία θα θεωρηθεί ότι διανύθηκε ο αναγνωριζόμενος χρόνος, εξετάζεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ενδιαφερόμενος και των πλησιέστερων σε αυτό, ποσών της μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη, που ισχύουν κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Ποσά μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία, έτους 2012 (έτος αίτησης):

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ασφαλισμένος προσεγγίζει τα ποσά μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη της 5ης και 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Ειδικότερα:

• Στην 5η ασφαλιστική κατηγορία, το ποσό της μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη, είναι 72,43 €.

Η διαφορά μεταξύ μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ενδιαφερόμενος και ποσού μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας, ανέρχεται σε:

79,17 € - 72,43 € = 6,74 €

• Στην 6η ασφαλιστική κατηγορία, το ποσό της μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη, είναι 83,90 €.

Η διαφορά μεταξύ μηνιαίας ατομικής εισφοράς για Σύνταξη 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας και μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ασφαλισμένος, ανέρχεται σε:

83,90 € - 79,17 € = 4,73 €

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που κατέβαλε ο ασφαλισμένος προσεγγίζει αυτό της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Συνεπώς, ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί θα θεωρηθεί ότι έχει διανυθεί στην 6η ασφαλιστική κατηγορία.

VI. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εισφορά δικαιούχου αναγνώρισης


Οι εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο / συνταξιούχο καταβάλλονται από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειάς του, εφάπαξ (με έκπτωση 10%).

Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του επομένου της κοινοποίησης μήνα.

Εισφορά Δημοσίου

Οι εισφορές Δημοσίου αναζητούνται από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, Φορέα συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, οι εισφορές των Δημοσίων Υπαλλήλων αναζητούνται από το Υπουργείο στο οποίο υπηρέτησαν.

Οι εισφορές των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αναζητούνται από το Φορέα που τους συνταξιοδοτεί (π.χ. αν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, θα αναζητηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

Έναρξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση κατά την οποία ο ασφαλισμένος υποβάλει εκ των υστέρων αίτηση για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας και πάντως πριν την έκδοση τελικής απόφασης, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, θα ανατρέχουν από την έναρξη της συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναγνώρισης από ήδη συνταξιούχο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, προκειμένου να προσαυξηθεί το ποσό της σύνταξής του, η προσαύξηση αυτή, εφόσον η αναγνώριση πραγματοποιηθεί, χορηγείται την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης αναγνώρισης.

Η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους ενδιαφερόμενους, είναι ανεξάρτητη από το χρόνο καταβολής των εισφορών από το Δημόσιο.Ο Διοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης