ΠΟΛ.1091/25.2.2000

Τροποποίηση του πίνακα τιμών της υπ αριθ. 1133392/341/Γ0013/25.12.1997 (ΦΕΚ 1151/Β/29.12.1997) ΑΥΟΣχόλια:


25 Φεβ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1025399/6150/ΔΟΟΤΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ.ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Πληροφορίες: κ.Τσουτάνη
Τηλέφωνα: 5234741

ΠΟΛ.: 1091


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του πίνακα τιμών της αριθμ.πρωτ.1133392/341/Γ0013/25.12.97 (ΦΕΚ 1151/τ.Β΄/29.12.97 απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
1025399/6150/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1091/25.2.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1133392/341/Γ0013/25.12.1997 (ΦΕΚ 1151/Β'/29.12.1997) ΑΥΟ.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) ΑΥΟ, όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών της υπ' αριθ. 1133392/341/Γ0013/25.12.1997 (ΦΕΚ 1151/Β'/29.12.1997) ΑΥΟ και ορίζουμε:
Α. Στον Δήμο Καλυβίων Θορικού (Παραλία - Λαγονήσι) (Περιφέρεια Αττικής) Στην Β' Ζώνη Τιμή Ζώνης: 300.000 δρχ. αντί της 370.000 δρχ. που είχε ορισθεί. Β. Στον Δήμο Βάρης (Περιφέρεια Αττικής)

Βα) Στην ΙΒ' Ζώνη Τιμή Ζώνης: 230.000 δρχ. αντί της 280.000 δρχ. που είχε ορισθεί.
Ββ) Στην Ι' Ζώνη Σ.Ο. = 0,85 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Βγ) Στην ΙΑ' Ζώνη Σ.Ο. = 0,90 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Βδ) Στην ΙΒ' Ζώνη Σ.Ο. = 0,85 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Βε) Στην ΙΓ' Ζώνη Σ.Ο. = 0,90 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.


Taxheaven.gr