Εκτελεστική Επιτροπή ΤτΕ αριθμ. πράξης 52/2.10.2015

Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος

2 Οκτ 2015

Taxheaven.gr
Αριθμ. πράξης 52/2.10.15

(ΦΕΚ Β' 2312/26-10-2015)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 4/8.1.2013 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 13) και από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β' 1567),

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β' 13), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β' 1567),

δ) τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύει,

ε) το Ν. 4335/2015 «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 87), και ιδίως το άρθρο 2 αυτού,

στ) τη σκοπιμότητα τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης, ιδίως μετά την εισαγωγή του ως άνω Ν. 4335/2015, καθώς και κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο,

ζ) το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Α. Η ανασυσταθείσα δια της ΠΕΕ 1/20.12.2012 στην Τράπεζα της Ελλάδος Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, έχει την εξής σύνθεση και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Σύνθεση

α. Η Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ο Διοικητής
Μέλη: ο Υποδιοικητής στον οποίο αναφέρεται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων:
- Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
- Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
- Εργασιών Δημοσίου
- Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών
- Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

β. Ο Διοικητής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ως άνω Υποδιοικητή.

γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

δ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Εκτελεστικών Οργάνων Εποπτείας και τον αναπληρώνει υπάλληλος εκ των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών.

2. Αρμοδιότητες

Η έκδοση των κανονιστικών και ατομικών αποφάσεων και εισηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 55Α του καταστατικού της. Στις ανωτέρω αποφάσεις και εισηγήσεις περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν στην ίδρυση, στην ανάκληση αδείας, στους όρους λειτουργίας των εποπτευομένων ιδρυμάτων, στη λήψη μέτρων και στην επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Εξαιρούνται οι αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης σύμφωνα με το Κεφ. Β.2.

Β. Η ανασυσταθείσα διά της ΠΕΕ 6/8.1.2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης, έχει την εξής σύνθεση και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Σύνθεση

α. Η Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ο Υποδιοικητής, στον οποίο αναφέρεται η Μονάδα Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Μέλη: Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων:
- Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού
- Στατιστικής
- Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υποδιοικητής αναπληρώνεται από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

δ. Χρέη Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

2. Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης ανήκει η έκδοση των κανονιστικών και ατομικών αποφάσεων και εισηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρχής εξυγίανσης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 -«Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις»- του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87), καθώς και των αποφάσεων που αφορούν διαδικασίες εξυγίανσης, οι οποίες ήταν εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου.

Γ. 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί με Πράξεις της τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με την παρούσα στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και στην Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης.

2. Η οι ως άνω Επιτροπές αποφασίζουν κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης καταργούνται οι Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής 4/8.1.2013 (ΦΕΚ Β' 13) και 40/30.5.2014 (ΦΕΚ Β' 1567).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Taxheaven.gr