ΠΟΛ.1086/7.3.2000

Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ωφέλειας από την αγορά και πώληση μετοχών

7 Μάρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1024266/438/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α
Τηλέφωνα: 3375314-5

ΠΟΛ.: 1086

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ωφέλειας από την αγορά και πώληση μετοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων για τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Τα κέρδη αυτά, που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και σύμφωνα με τα ανωτέρω απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, γράφονται στους Κωδικούς 657-658 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2000.

3. Για την απόδειξη της απόκτησης των κερδών αυτών πρέπει να επισυναφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα πινάκια αγοράς και πώλησης των συγκεκριμένων μετοχών.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω Κωδικούς 657-658 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γράφεται το καθαρό ποσό πώλησης των μετοχών αυτών (τιμή πώλησης μειωμένη με την προμήθεια, το φόρο και τα έξοδα μεταβίβασης και Χρηματιστηρίου), μειωμένο με τη δαπάνη απόκτησής τους (τιμή αγοράς αυξημένη με την προμήθεια κι τα έξοδα μεταβίβασης και Χρηματιστηρίου), όπως προκύπτουν από τα πινάκια των συγκεκριμένων μετοχών που συνυποβάλλονται με τη δήλωση εισοδήματος.


Taxheaven.gr