Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8- 2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου»


Σχόλια:

Για το Παράρτημα ΙΙΙ, βλέπε την απόφαση 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016.Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8- 2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου»


Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τον κωδικό συνημμένου δικαιολογητικού «Πιστοποιητικό Ασφαλείας»)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Β',Γ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Γ', Δ'
3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ και ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
4. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Παράρτημα
Fax : 210 6987459
Email : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31.7.2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8- 2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου».


ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 3.6.2014 ΕΔΥΟ : «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet».
β) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015/11.2.2015 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης σχετικά με την καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας»
γ) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868ΕΞ2015ΕΜΠ/12-6-2015 « Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων».

Στο πλαίσιο μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής, σας κοινοποιούμε την ανωτέρω Απόφαση, η οποία εφαρμόζεται από 1/11/2015, διευκρινίζοντας επί των ειδικότερων άρθρων της, τα ακόλουθα :

Για το άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής» :

Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων από τον εξαγωγέα /διασαφιστή , στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Υποστηρικτικά που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης :

i) Έλεγχοι εγγράφων

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 0 ( Έλεγχος Εγγράφων). Τα εν λόγω έγγραφα ελέγχονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του ICISnet και ως εκ τούτου δεν εκτυπώνονται /σφραγίζονται από το τελωνείο .

Ο οριζόμενος ελεγκτής αποτυπώνει στο σύστημα τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει διενεργήσει στα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα, με κατάλληλη κατά περίπτωση ένδειξη αποτελεσμάτων ελέγχου και διατυπώνει ενδεχομένως σχετικά σχόλια στο πεδίο «παρατηρήσεις ελέγχου»1)

ii) Φυσικοί έλεγχοι

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 1 (Φυσικός Έλεγχος ), και τα πρωτότυπα κατατίθενται στο τελωνείο .

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται το Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου όπως ορίζεται στην Δ33Δ 50020 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/ 07-01-2014 ΕΔΥΟ.

iii) Έλεγχοι διαδικασίας για την τήρηση Απαγορεύσεων - Περιορισμών:

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο τα υποστηρικτικά της Διασάφησης έγγραφα για απαγορεύσεις και περιορισμούς με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 2 ( Έλεγχος Διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή των απαγορεύσεων-περιορισμών).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 1/11/2015 και έως την θέση σε εφαρμογή των νέων κωδικών διαδικασίας στο ΙΕ560) :

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας /διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει : α) τους ελέγχους διαδικασίας για την τήρηση απαγορεύσεων-περιορισμών από β) τους ελέγχους εγγράφων, όταν και για τις 2 περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο Διαδικασίας για σκοπούς Απαγορεύσεων /Περιορισμών δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συναλλασσόμενου. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων), υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνο το προβλεπόμενο πιστοποιητικό/άδεια/έγκριση .

2. Αντιθέτως, όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο έγγραφων ( όλων των υποστηρικτικών εγγράφων), παράλληλα με την αυτόματη αποστολή του ΙΕ560 με κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων) από το ICISnet, ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα/διασαφιστή, με κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο , email κλπ. ), προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει το σύνολο αυτών.

iv) Έλεγχοι διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και Προκαταβολική Εξαγωγή με συμψηφισμό στο ισοδύναμο.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται διασαφήσεις προσωρινής εξαγωγής /επανεξαγωγής (θέση 37 : 2100 , 2200 , 1100, 3151), με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 3 (Έλεγχος Διαδικασίας με δειγματοληψία για την επιτήρηση καθεστώτων), ο εξαγωγέας/ διασαφιστής ενημερώνεται ότι θα διενεργηθεί δειγματοληψία για την ορθή τήρηση των κανόνων του καθεστώτος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλει στο σύστημα τα υποστηρικτικά έγγραφα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 1/11/2015 και έως την θέση σε εφαρμογή των νέων κωδικών διαδικασίας στο ΙΕ560) :

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας /διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει: α) τους ελέγχους διαδικασίας για την επιτήρηση των εν λόγω καθεστώτων από β) τους φυσικούς ελέγχους, όταν και για τις 2 περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό 1 (Φυσικός Έλεγχος), εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο διαδικασίας για την επιτήρηση καθεστώτων δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συναλλασσόμενου και προβαίνει στη διενέργεια δειγματοληψίας κατά τα ισχύοντα. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής με τη παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 1 (Φυσικός Έλεγχος), δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα (στην ουσία ενημερώνεται ότι πρόκειται να διενεργηθεί μόνο έλεγχος διαδικασίας για την επιτήρηση καθεστώτων) .

2 Αντιθέτως, όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει φυσικό έλεγχο, παράλληλα με την αυτόματη αποστολή του ΙΕ560 με κωδικό 1 (Φυσικός Έλεγχος) από το ICISnet, ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα/διασαφιστή, με κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο, email κλπ. ), προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων, και να τα προσκομίσει, επίσης, σε πρωτότυπη μορφή .

v) Δελτίο Χημικής Ανάλυσης

1. Όταν στο πλαίσιο δειγματοληψίας οι τελωνειακές αρχές αιτούνται τη διενέργεια χημικής ανάλυσης από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ, το εκδοθέν Δελτίο Χημικής Ανάλυσης δεν προσκομίζεται σε έντυπη μορφή. Αποστέλλεται από την Χημική Υπηρεσία θεωρημένο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της μορφής [email protected] (όπου xxxx ο κωδικός του κάθε τελωνείου) που θα πρέπει να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, στα αρμόδια τελωνεία. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται τουλάχιστον το MRN της σχετικής διασάφησης.

2. Ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος συμπληρώνει στη θέση 44 τον αριθμό του εκδοθέντος Δ.Χ.Α. με τη χρήση της λειτουργίας «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» και στη συνέχεια αναφορτώνει το σχετικό αρχείο στο ICISnet αντιστοιχίζοντάς το με το σχετικό MRN της διασάφησης εξαγωγής, με την λειτουργία υποβολής συνυποβαλλόμενων αρχείων (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σύνδεσμο :
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid= 10409087).

Το πρωτότυπο ΔΧΑ θα παραμένει στην Χημική Υπηρεσία και θα είναι στη διάθεση του τελωνείου για οποιονδήποτε ενδεχόμενο έλεγχο.

3. Στις περιπτώσεις που οι Χημικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν σαρωτή (scanner), το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης θα αποστέλλεται αθεώρητο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Στην συνέχεια το πρωτότυπο θεωρημένο Δελτίο θα αποστέλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ταχυδρομικά ή θα προσκομίζεται ιδιοχείρως στο τελωνείο από την Χημική Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται στα πλαίσια ελέγχου διαδικασίας για σκοπούς επιτήρησης καθεστώτων ο έλεγχος του ΔΧΑ γίνεται με την εκκαθάριση του καθεστώτος κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού.

vi) Έγγραφα μεταφοράς του τελικού μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε :

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εξαγωγέα/διασαφιστή εφόσον είναι διαθέσιμα κατά το στάδιο υποβολής της διασάφησης στο τελωνείο εξαγωγής.

vii) Ελλιπείς διασαφήσεις τύπου Β - Συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Χ (Άρθρο 2, σημ. 1, περ. β ) / Απλουστευμέvες διασαφήσεις τύπου C- Συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Y - Εμπόρευμα στο Τελωνείο (Άρθρο 2, σημ. 1, περ. γ) (ΕΔΥΟ Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»)

α) Διασαφήσεις τύπου Β ή τύπου C . - ( όλοι οι έλεγχοι )

Τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις i), ii), iii), iv) .

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι για τις διασαφήσεις τύπου C σε όλες τις εν λόγω περιπτώσεις, δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου», και το τελωνείο ενημερώνει πάντοτε τον εξαγωγέα/διασαφιστή με κάθε πρόσφορο μέσο ( π.χ. τηλέφωνο , email κλπ. ) για το είδος του ελέγχου, προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα.

β) Διασαφήσεις τύπου Χ ή τύπου Υ. - ( έλεγχος εγγράφων )

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση ι). Αναλόγως με την διαχείριση που έχει διενεργηθεί για τις αρχικές διασαφήσεις τύπου Β ή C αντιστοίχως, ο εξαγωγέας/διασαφιστής, αφού υποβάλλει πρώτα την διασάφηση τύπου Χ ή Υ και ειδοποιηθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων από το τελωνείο :

- υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών εγγράφων όταν για την αρχική διασάφηση τύπου Β ή C δεν είχε διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων (κατά δήλωση).

- υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία δεν είχε υποβάλλει αρχικά με την διασάφηση τύπου Β ή C αντιστοίχως, όταν για την αρχική διασάφηση τύπου Β ή C είχε διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός/διαδικασίας απαγορεύσεων-περιορισμών ή διαδικασίας επιτήρησης των καθεστώτων ).

viii) Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ στην ηλεκτρική ενέργεια (Άρθρο 2, σημ. 1, περ. δ) (ΕΔΥΟ ΔΤΔ Α 500145/19-1-2015 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 ΑΥΟ «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»)

Τα υποστηρικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την απόδοση MRN στην διασάφηση, ώστε το αρμόδιο Τελωνείο να μπορεί να διενεργεί τους διασταυρωτικούς ελέγχους για την απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικότερα :

- όταν αποφασίζεται έλεγχος εγγράφων, ο έλεγχος των υποστηρικτικών εγγράφων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,

- όταν δεν αποφασίζεται έλεγχος (κατά δήλωση) το Τελωνείο θα οριστικοποιεί τις διασαφήσεις και με εντολή εκ των υστέρων ελέγχων θα ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποστηρικτικά έγγραφα για όλες τις υποβληθείσες διασαφήσεις.

ix) Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με πλήρη απαλλαγή από φόρους (Άρθρο 2, σημ. 1, περ. ε)

1. Όταν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός), με την λήψη του μηνύματος ΙΕ560, ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποχρεούται να υποβάλει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες σελίδες του Βιβλίου Ατελείας για τον έλεγχο των ήδη χορηγηθεισών ατελώς ποσοτήτων καυσίμου και τη σωστή εκτίμηση του όρου της αναγκαιότητας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας του Βιβλίου Ατελείας που φέρει την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις θεώρηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

2. Στο Παράρτημα III της παρούσας περιέχεται Πίνακας με τα υποστηρικτικά της διασάφησης δικαιολογητικά έγγραφα ανά κατηγορία εφοδιαζόμενου πλοίου τα οποία από 1/11/2015 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

3. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω (α) σχετική ΕΔΥΟ, ο όρος της αναγκαιότητας του εφοδιασμού εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις που η συγκεκριμένη διασάφηση δρομολογείται για έλεγχο εγγράφων ή φυσικό έλεγχο.

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής στο πεδίο κειμένου «Παρατηρήσεις Ελέγχου», θέτει την ένδειξη «ΑΤΕΛΩΣ» και τη μνεία των σχετικών απαλλακτικών διατάξεων, προκειμένου να αποτυπωθεί στο σύστημα ο έλεγχος του όρου της αναγκαιότητας (π.χ. άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 438/76, άρθρο 78 παρ. 1 β) του Ν. 2960/2001 και λοιπές κατά περίπτωση διατάξεις).

Κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στην παρούσα ΕΔΥΟ ισχύουν και για την περίπτωση των εφοδιασμών

2. Διόρθωση - Ακύρωση διασάφησης εξαγωγής (Άρθρο 2, σημ. 2 )

Όταν ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο ICISnet αίτημα τροποποίησης για το οποίο απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση τελωνειακού υπαλλήλου για να γίνει αποδεκτό ή όταν υποβάλλει αίτημα ακύρωσης:

1. αμέσως μετά την αποστολή του αιτήματος υποβάλλει ηλεκτρονικά και όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους διόρθωσης/ακύρωσης, συνδεόμενα με το MRN της εν λόγω διασάφησης .

Όταν π.χ. το εν λόγω αίτημα αφορά διόρθωση στοιχείων του τιμολογίου ή ακύρωση της παραγγελίας, ο εξαγωγέας /διασαφιστής οφείλει με την υποβολή του εν λόγω αιτήματος να υποβάλλει ηλεκτρονικά και τα σχετικά τιμολόγια (αρχικό/τελικό, ή αρχικό/πιστωτικό) προκειμένου το τελωνείο να είναι σε θέση να αξιολογήσει το εν λόγω αίτημα.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το ως άνω αίτημα προβαίνοντας και στην αποστολή των αντίστοιχων κατά περίπτωση μηνυμάτων στο ICISnet .

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή/απόρριψη των ως άνω αιτημάτων διόρθωσης/ακύρωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο ICISnet, με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, και όχι με την κατάθεση γραπτής αίτησης στο Τελωνείο.

3. Εναλλακτική απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων (Άρθρο 2, σημ. 3 )

Όταν το τελωνείο εξόδου δεν έχει επιβεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων, και κατά την διενέργεια σχετικής έρευνας το τελωνείο εξαγωγής ειδοποιήσει τον εξαγωγέα/διασαφιστή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εξαγωγή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

1. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία επιβεβαιώνεται η έξοδος των εν λόγω εμπορευμάτων, συνδεόμενα με το MRN της εν λόγω διασάφησης.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί τα στοιχεία και είτε τα αποδέχεται οριστικοποιώντας τη διασάφηση είτε τα απορρίπτει προβαίνοντας παράλληλα στην αυτοδίκαιη ακύρωσή της.

4. Εκ των υστέρων έλεγχοι (Άρθρο 2, σημ. 4)

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι εγγράφων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω γ) σχετική ΕΔΥΟ.

Για το άρθρο 3 «Χρόνος υποβολής» :


Ορίζεται ο χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω έγγραφα αμέσως :

α) όταν ενημερωθεί με το μήνυμα ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής» ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος από το αρμόδιο τελωνείο,

β) μετά το αίτημα τροποποίησης (ΙΕ513 «Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής») που υποβάλει στο ICISnet

γ) μετά το αίτημα ακύρωσης, ( ΙΕ514 «Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής» ) που υποβάλει στο ICISnet

δ) όταν ενημερωθεί από το τελωνείο εξαγωγής ότι η εξαγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί και ζητούνται επιπλέον εναλλακτικά στοιχεία .

ε) όταν λάβει σχετική «Πρόσκληση Ηλεκτρονικής Υποβολής/Προσκόμισης Εγγράφων» από το τελωνείο που πρόκειται να διενεργήσει εκ των υστέρων έλεγχο.

Για το άρθρο 4 «Τρόπος υποβολής» :

1. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet .

Επισήμανση : Εφιστούμε την προσοχή των εξαγωγέων ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η επισύναψη των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων στην διασάφηση εξαγωγής, μετά την επισύναψη κάθε αρχείου να μην παραλείπουν να επιβεβαιώνουν την αποστολή του με την ένδειξη «Αποστολή συνημμένων».

Σχετικός σύνδεσμος: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559

2. O εξαγωγέας /διασαφιστής ονομάζει τα εν λόγω αρχεία, με τους αντίστοιχους κωδικούς προσκομιζόμενων εγγράφων που συμπληρώνονται στη θέση 44 της διασάφησης.

3. Ο οριζόμενος ελεγκτής, εμφανίζει στο σύστημα όλα τα αρχεία που έχει υποβάλει ο εξαγωγέας/ διασαφιστής για τη συγκεκριμένη διασάφηση, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο.

Σχετικός Σύνδεσμος: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087

Όταν τα συνυποβαλλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ευκρινή ενημερώνεται άμεσα ο εξαγωγέας /διασαφιστής για να επαναλάβει την υποβολή τους .

Η λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται προκειμένου να υποβληθούν όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, ανεξάρτητα από το πλήθος τους. Ειδικότερα η κάθε μεμονωμένη ενέργεια υποβολής υποστηρικτικών στο ICISnet έχει περιορισμό ως ανώτερο όριο για το μέγεθος των συνυποβαλλόμενων αρχείων τα 8 mb. Επιπλέον, η ως άνω λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξαρτήτως του τύπου κατάστασης (status) που βρίσκεται η διασάφηση.

Για το άρθρο 5 «Εφεδρικές Διαδικασίες» :

α) Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων βρίσκεται εκτός λειτουργίας

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής, αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τελωνείων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, αναγράφοντας το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση, στο σχετικό διαβιβαστικό email αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των αποστελλόμενων εγγράφων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη λειτουργίας των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ως άνω τελωνείων, τα σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

β) Το υποσύστημα εξαγωγών βρίσκεται εκτός λειτουργίας

Τα υποστηρικτικά έγγραφα κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τη διασάφηση εξαγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω α) σχετική ΕΔΥΟ . Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου και με το πέρας αυτού, ο οριζόμενος ελεγκτής οφείλει να τηρεί αντίγραφα των ελεγχθέντων υποστηρικτικών εγγράφων.

Στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, όταν αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ICISnet, οι εξαγωγείς/διασαφιστές υποχρεούνται να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα, που έχουν ελεγχθεί κατά την εφεδρική διαδικασία.

Τα τελωνεία παρακαλούνται όπως υπενθυμίζουν στους εξαγωγείς/διασαφιστές την προαναφερόμενη υποχρέωση ενώ παράλληλα οφείλουν να πραγματοποιούν διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ των αντιγράφων των ελεγχθέντων υποστηρικτικών κατά τα ανωτέρω με αυτά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την αποκατάσταση του συστήματος. Με το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, δεν υφίσταται λόγος διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου αντιγράφων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Στα Τελωνεία Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και Ε' Πειραιά λόγω του πλήθους των παραστατικών και του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας τους στην περίπτωση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας, τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης εξαγωγής ελέγχονται, εξοφλούνται από τον ελεγκτή και παραμένουν στο Τελωνείο.

Για το άρθρο 6 «Διοικητικά Μέτρα» :

Όταν ο εξαγωγέας/διασαφιστής δεν υποβάλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, σύμφωνα με την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αναστέλλεται .

Ειδικότερα:

1. όταν αποφασίζεται έλεγχος, η διασάφηση παραμένει σε εκκρεμότητα και σε κατάσταση (status) «Υπό Έλεγχο», μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών,

2. όταν υποβάλλονται αιτήματα τροποποίησης ή ακύρωσης, η διασάφηση παραμένει σε κατάσταση (status) ) «Υπό Επεξεργασία Μεταβολής» ή «Υπό Επεξεργασία Ακύρωσης» μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων του αιτήματος διόρθωσης ή ακύρωσης.

3. όταν υποβάλλονται εναλλακτικά στοιχεία για την επιβεβαίωση της εξαγωγής, η διασάφηση παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν οριστικοποιείται, μέχρι αυτά να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Για το άρθρο 7 «Εξαιρέσεις» :

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται όλες οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις :

1. Δελτία Πληροφοριών (INF 2, INF 3, INF 5, INF 7)

H διαδικασία προσκόμισης και επικύρωσης των εν λόγω Δελτίων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (άρθρα 523, 846-847, Παράρτημα 71 Καν. (ΕΟΚ) 2454/93).

2. Προτιμησιακά Πιστοποιητικά και Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4

α) Από την ως άνω υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR- MED, πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR, δηλώσεις τιμολογίου που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο εξαγωγέα ή δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο εξαγωγέα, για την εξαγωγή καταγόμενων εμπορευμάτων σε προτιμησιακές χώρες ή στην Τουρκία (στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων). Ta ανωτέρω προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) Αριθ. 2454/93 της Επιτροπής καθώς και από το Πρωτόκολλο Καταγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας, όπου τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνον κατόπιν γραπτής αιτήσεως που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα και θεωρούνται σε ειδική θέση από το αρμόδιο Τελωνείο του κράτους εξαγωγής των εμπορευμάτων.

β) Το Πιστοποιητικό Πληροφοριών INF 4 εκδίδεται, συμπληρώνεται και αποστέλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 και το Παράρτημα V του Καν. 1617/2006 του Συμβουλίου.

Το Πιστοποιητικό Πληροφοριών INF 4 εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις που οι Τελωνειακές Αρχές θέλουν να επαληθεύσουν την ακρίβεια ή τη γνησιότητα μίας δήλωσης προμηθευτή κατά την έκδοση Πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED. Υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο Κανονισμό.

3. Άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ)

Οι άδειες διέλευσης : κοινοτικές, διμερείς, transit και ΕΔΥΜ εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής.

Στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Δ19Β 5033532 ΕΞ2011/ 2-8-2011 διαταγή, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, οι άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, ΕΔΥΜ) καταγράφονται ηλεκτρονικά στο υποσύστημα των εξαγωγών και θεωρούνται από το αρμόδιο τελωνείο, ενώ οι κοινοτικές άδειες δεν καταγράφονται ούτε θεωρούνται.

4. ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής

Ο εξαγωγέας /διασαφιστής καταθέτει στο τελωνείο τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα σε έντυπη μορφή, συνημμένα στο χειρόγραφο ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής όταν η ηλεκτρονική υποβολή του δεν είναι υποχρεωτική. [ περιπτώσεις που ορίζονται στην αριθμ. Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ (μη εμπορικές αποστολές κι εφόσον δε μεσολαβεί αντιπρόσωπος) ].

5. Απλοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών με υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ

α) Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με τροφοεφόδια.

Τα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή Δελτία Αποστολής-Τιμολόγια (Δ.Α.Τ.) προσκομίζονται κατά τα γνωστά στο Τελωνείο φόρτωσης/εξόδου τη στιγμή του εφοδιασμού και εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 10-15 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ 516/Β").

Στην συνέχεια τον επόμενο μήνα ή το δίμηνο που ακολουθεί τον μήνα, κατά τον οποίο έγινε η παράδοση των εφοδίων, ο εφοδιαστής υποβάλλει Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση (τύπου Ζ) ως συγκεντρωτικό παραστατικό εφοδιασμού κατά το άρθρο 13 της ως άνω ΑΥΟ, προσκομίζοντας το σύνολο των Δ.Π.Ε. τα οποία δεν δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου τους. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου Εφοδιασμού/Εξαγωγής, με το πέρας του ελέγχου των προσκομισθέντων ΔΠΕ οριστικοποιεί κατά τα ισχύοντα την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ.

β) Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα

Στα τελωνεία αερολιμένων στα οποία εφαρμόζονται οι απλοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού ο εφοδιαστής υποβάλλει την Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση (τύπου Ζ) ως συγκεντρωτικό παραστατικό εφοδιασμού καταθέτοντας, κάθε φορά, το σύνολο των Δελτίων Αποστολής - Delivery Receipts, καθόσον αυτά δεν δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου τους.

6. Απλοποιημένες διαδικασίες ΚΑΕ με υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ

Στις περιπτώσεις υποβολής ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ που αντιστοιχεί σε απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων τα οποία πωλούνται από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα, δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου των σχετικών αρχείων.

Ειδικότερα, πριν από την υποβολή της ως άνω Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, θα πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση η σύνταξη και προσκόμιση των ημερήσιων καταστάσεων πωληθέντων ειδών από την ΚΑΕ Α.Ε. στο Τελωνείο Ελέγχου για θεώρηση, κατά τα αναφερόμενα στην αρίθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 ΑΥΟ «Διενέργεια και φορολογημένων πωλήσεων από τα ΚΑΕ της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία πώλησης αδασμοφορολογήτων και φορολογημένων προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1470/Β/1999).

Ταυτόχρονα, θα προσκομίζονται στο Τελωνείο Ελέγχου και τα στελέχη των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες καταστάσεις προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με το πέρας του ελέγχου οριστικοποιεί κατά τα γνωστά, την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ.

7. Απλοποιημένη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο με την υποβολή διασάφησης τύπου Α , C ή R

Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων. Αν αποφασιστεί έλεγχος, ο οριζόμενος ελεγκτής υποχρεούται να μεταβεί στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός.

Για το άρθρο 8 «Ηλεκτρονική υποβολή και φυσική προσκόμιση των υποστηρικτών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων» :

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο Τελωνείο στις περιπτώσεις :

α) Φυσικού ελέγχου

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα πριν τη φυσική προσκόμισή τους στο τελωνείο.

Ο οριζόμενος ελεγκτής αποτυπώνει στο σύστημα τις διαπιστωτικές πράξεις που έχουν γίνει στα προσκομιζόμενα υποστηρικτικά έγγραφα, με τις κατάλληλες κατά περίπτωση ενδείξεις αποτελεσμάτων ελέγχου και διατυπώνει ενδεχομένως σχετικά σχόλια στο πεδίο «Παρατηρήσεις ελέγχου». Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων αρχείων με τα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα ώστε τα τελευταία να επιστραφούν στον εξαγωγέα/διασαφιστή. Τέλος, συντάσσεται κατά τα γνωστά το Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου στο οποίο αναγράφεται και η φράση «Ταυτοποιήθηκαν τα προσκομιζόμενα έγγραφα».

β) Εφαρμογής Απαγορεύσεων-περιορισμών στα ακόλουθα πιστοποιητικά /άδειες όπου απαιτείται θεώρηση:
• Πιστοποιητικό P2 για εξαγωγή ζυμαρικών στις ΗΠΑ
• Αδεια εξαγωγής ειδών διττής χρήσης
• Αδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών
• Αδεια CITES
• Πιστοποιητικό εξαγωγής AGREX
• To έγγραφο μεταφοράς αποβλήτων (Παράρτημα ΙΒ Καν.1013/2006), όταν το τελωνείο εξόδου δεν είναι ελληνικό. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω έντυπο θεωρείται από το τελωνείο εξαγωγής μετά από τη λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων ΙΕ518.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην ταυτοποίηση του προσκομιζόμενου υποστηρικτικού εγγράφου με αυτό που έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση προσκόμισης άδειας/πιστοποιητικού που αφορά περισσότερες από μία διασαφήσεις εξαγωγής, (π.χ. πιστοποιητικό AGREX, άδεια εξαγωγής ειδών διττής χρήσης), ο εξαγωγέας οφείλει να προσκομίζει την άδεια / το πιστοποιητικό για θεώρηση στο τελωνείο, με την λήψη του μηνύματος ΙΕ560. Ο αρμόδιος υπάλληλος αποτυπώνει τις σχετικές επιμέρους ποσότητες στο πεδίο «Παρατηρήσεις ελέγχου» της κάθε διασάφησης εξαγωγής.

γ) Εφαρμογής διατάξεων απαλλαγών, το βιβλίο ατελείας των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων προσκομίζεται, όταν απαιτείται θεώρηση ή ειδική πράξη επ' αυτού.

Όταν το βιβλίο ατέλειας προσκομίζεται, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος προβαίνει στην απαιτούμενη από τις ισχύουσες διατάξεις ενημέρωση ή θεώρησή του ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου απαλλαγής πλοίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις εξαγωγέα/διασαφιστή» :

1. Αίτηση /Δήλωση

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος, υποχρεούται να τηρεί αρχείο τελωνειακών παραστατικών και υποστηρικτικών εγγράφων και καταθέτει σχετική Αίτηση/Δήλωση

(Συνημμένα Υπόδειγμα της Αίτησης/Δήλωσης στο Παράρτημα ΙΙ στο αρμόδιο τελωνείο με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη :

- να δηλώνει ρητά και με ακρίβεια τον τόπο τήρησης του αρχείου,
- να θέτει ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του τελωνείου άμεσα τα εν λόγω έγγραφα,
- να ενημερώνει το τελωνείο για όποια αλλαγή προκύψει σχετικά με τον τόπο τήρησης των εγγράφων αυτών και
- να τηρεί το αρχείο για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου Επικρατείας , για ενδεχόμενο έλεγχο του τελωνείου.

Στην περίπτωση που τα εν λόγω τελωνειακά παραστατικά και υποστηρικτικά έγγραφα θα τηρούνται από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του εξαγωγέα, ο εν λόγω αντιπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλει συνημμένα με την δική του Αίτηση /Δήλωση, σχετική εξουσιοδότηση του εξαγωγέα ώστε να μπορεί να τηρεί, το εν λόγω αρχείο στον δικό του χώρο.

Στην περίπτωση που ο εξαγωγέας ορίζει περισσότερους του ενός τελωνειακούς αντιπροσώπους, το αρχείο των τελωνειακών παραστατικών και υποστηρικτικών εγγράφων θα τηρείται αποκλειστικά από έναν αντιπρόσωπο.

2. Διαδικασία εφοδιασμού

α) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού με πετρελαιοειδή προϊόντα, τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων εξαγωγής έγγραφα τηρούνται για δέκα (10) έτη στην έδρα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα

Όσον αφορά την υποχρέωση του Τελωνείου Εξόδου/Φόρτωσης να τηρεί στο αρχείο του το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ), που είχε προβλεφθεί με την (α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ (Κεφάλαιο 5.6), σας γνωρίζουμε ότι από 1/11/2015 το ΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.8 της εν λόγω ΕΔΥΟ και την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 518 από το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης με την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα, θα παραλαμβάνεται από τον εφοδιαστή, προκειμένου να τηρείται στο αρχείο του για μια δεκαετία και να τίθεται στη διάθεση του Τελωνείου, όποτε ζητηθεί.

β) Στην Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών το σύνολο, τόσο των Δελτίων Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή Δελτίων Αποστολής-Τιμολογίων (Δ.Α.Τ.) όσο και των Δελτίων Αποστολής - Delivery Receipts, επιστρέφονται στην εφοδιαστική επιχείρηση όπου θα φυλάσσονται για μια δεκαετία και θα τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών, όταν ζητούνται.

3. Απλοποιημένες διαδικασίες ΚΑΕ με υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ

Μετά την οριστικοποίηση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Z, το σύνολο των στελεχών των τιμολογίων πώλησης επιστρέφεται από το τελωνείο στο Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών όπου αυτά θα φυλάσσονται για μια δεκαετία και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών όταν ζητούνται.

Για το άρθρο 10 «Υποχρεώσεις Τελωνείου» :

i) Απλοποιημένες διαδικασίες ΚΑΕ- Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ
Το Τελωνείο Ελέγχου διατηρεί στο αρχείο του τα αντίγραφα των ημερήσιων καταστάσεων πωληθέντων ειδών, στα οποία θα αναγράφεται το MRN της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ.

ii) Προτιμησιακά Πιστοποιητικά και Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4
Οι αιτήσεις καθώς και τα εκδοθέντα σχετικά Πιστοποιητικά και Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4 καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στο τελωνείο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής [εκ των υστέρων εκδοθέντα (issued retrospectively)] καθώς και αντίγραφα (duplicate). Οι αιτήσεις καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων Πιστοποιητικών και τα Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4 τηρούνται σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο για μια τριετία κατά τα γνωστά, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος που διενεργείται στο πλαίσιο της Διοικητικής Συνεργασίας καθώς και να εκδοθεί αντίγραφο σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του πρωτοτύπου πιστοποιητικού. Όσα Τελωνεία έχουν μπλοκ Πιστοποιητικών A.TR παλαιότερης έκδοσης η οποία δεν περιελάμβανε αντίγραφο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR, θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR.

iii) Δελτία Πληροφοριών INF
Όλα τα εκδοθέντα από το Τελωνείο Πληροφοριακά Δελτία φυλάσσονται στο τελωνείο.

iv) ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής
Φυλάσσονται επίσης στο Τελωνείο όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα του ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής που έχουν προσκομιστεί σε πρωτότυπη μορφή

ν) Άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ)
Στην παράγραφο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται η από πλευράς τελωνείου τήρηση φυσικού αρχείου των αντιγράφων των αδειών ΕΔΥΜ και των θεωρημένων σελίδων των αντίστοιχων ταυτάριθμων βιβλίων ΕΔΥΜ, καθώς και των διμερών, transit και τριγωνικών αδειών διέλευσης.

vi) Αντίγραφα πιστοποιητικών/αδειών
Στο αρχείο του τελωνείου τηρούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά/άδειες:
• Πιστοποιητικό P2 για εξαγωγή ζυμαρικών στις ΗΠΑ
• Έντυπο Παραρτήματος ΙΑ του Καν.1013/2006 (για την έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Αρχής για τη μεταφορά αποβλήτων)

vii) Δελτία Χημικής Ανάλυσης
Τα θεωρημένα Δελτία Χημικής Ανάλυσης που αποστέλλονται από τις Χημικές Υπηρεσίες σε πρωτότυπη μορφή (σημείο 1 ν) παρ. 3 της παρούσας ) θα φυλάσσονται στο αρχείο του τελωνείου.

viii) Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου

Το τελωνείο τηρεί σε αρχείο τα Πρακτικά Φυσικού Ελέγχου που έχουν συνταχθεί στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών παρακαλούνται για την τήρηση της παρούσας καθώς και για την καταγραφή και υποβολή τυχόν προβλημάτων ανακύψουν.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ


1 χωρίς να υπερβεί το σύνολο των 255 χαρακτήρων (συμπεριλαμβανόμενων κενών, κομμάτων κλπ)

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης