Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 519/1997 Δικαίωμα επανελέγχου επί υποθέσεων που κρίθηκαν από την Επιτροπή άρθρου 30 παρ.5 του Κ.Β.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-1997 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 519/1997
Δικαίωμα επανελέγχου επί υποθέσεων που κρίθηκαν από την Επιτροπή άρθρου 30 παρ.5 του Κ.Β.Σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ομήρου 8- Αθήνα.

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 519/1997

Το Νομικό Συμβούλιo του Κράτους
Ολομέλεια Διακοπών
Συνεδρίαση της 6-8-1997

Σύνθεση:
Πρόεδρος:
Λεωνίδας Παπίδας
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παπαπετρόπουλος.
Νομικοί Σύμβουλοι: Ρ.Αντωνακόπουλος, Γ. Παπασωτηρίου, Χ. Φραγκούλης, Χ. Τσεκούρας, Σ. Σκουτέρης, Δ. Λάκκας, Θ. Ρεντζεπέρης, Ν. Κατσίμπας, Γ. Κατράνης, Χ. Θωμόπουλος, Β. Ασημακόπουλος, Δ. Παπαγεωργόπουλος, Φ. Γεωργακόπουλος.
Εισηγητής: Ο Πάρεδρος Μιχ. Απέσσος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αρ. Ερωτήματος: 1078847/2532/24-7-1997 Υπουργ. Οικονομικών - Γεν. Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νσης Σχεδ. και Συντον. Φορ. Ελέγχων - Τμ. Β' κλπ.
Περίληψη Ερωτήματος: Δικαίωμα επανελέγχου επί υποθέσεων που κρίθηκαν από την Επιτροπή άρθρου 30 παρ.5 του Κ.Β.Σ.

Με το υπ' αριθμ.πρωτ. 1078847/2532/24-7-1997 έγγραφο του Υπ. Οικ/κών προερχόμενο από κοινού από τις υπηρεσίας: Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νση Σχεδ. και Συντ. Φορ. Ελέγχων - Τμ.Β', Γεν.Δ/νση Φορ/γιας - Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων - Τμ.Α', Γεν. Δ/νση Οικονομ. Επιθεώρησης - Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών - Τμ. Β' τίθενται, τα εξής ερωτήματα:

α. Αν επί υπόθεσης που κρίθηκε από την επιτροπή της παραγρ. 5 άρθρου 30 Κ.Β.Σ., η οποία αποφάνθηκε ότι τα τηρηθέντα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, υπάρχει δυνατότητα διενέργειας επανελέγχου ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία επικαλείται νέα ή συμπλήρωματικά στοιχεία.

β. Σε καταφατική περίπτωση και εφόσον το πόρισμα του επανελέγχου είναι διαφοροποιημένο από την κρίση της Επιτροπής ως προς το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων της επιχ/σης, εξακολουθεί να είναι δεσμευτική η απόφαση της Επιτροπής ή η υπόθεση επανεξετάζεται οίκοθεν από την ίδια Επιτροπή.

γ. Σε περίπτωση που ειναι δυνατόν να ανατραπεί η κρίση της Επιτροπής και εφόσον έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθει φύλλα ελέγχου με βάση την αρχική απόφαση της Επιτροπής, για τα οποία είτε δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, είτε έχουν ασκηθεί προσφυγές που δεν έχουν συζητηθεί ακόμη επί της ουσίας, ποία θα είναι η τύχη των ως ανω εκδοθέντων φύλλων ελέγχου και των τυχόν άλλων καταλογιστικών πράξεων:

Επί των παραπάνω ερωτημάτων η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. εγνωμοδότησε ως εξής:

I. Στο άρθρο 30 παρ.5 του Π.Δ. 186/1992 "Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων" ορίζονται τα εξής: "Η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία της τρίτης κατηγορίας, στα οποία διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά την κρίση του προϊστάμενου της ΔΟΥ συνιστούν ανεπάρκειες ή ανακρίβειες, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο αυτό, μπορεί να κριθεί, μετά από αίτηση του επιτηδευματία, από τριμελή Επιτροπή, πριν από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ή της πράξης. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος ΔΟΥ υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Ο επιτηδευματίας δικαιούται, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος να ζητήσει την κρίση της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται, εντός μηνός, με αιτιολογημένη απόφασή της, άν οι ανεπάρκειες ή ανακρίβειες που αναφέρονται στο σημείωμα συνεπάγονται απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων και εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Η Επιτροπή δύναται να διατάσσει συμπληρωματικό έλεγχο για διευκρίνιση των λόγων για τους οποίους ζητείται ή απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

''Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ, συνιστάται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ, ώς πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, β) έναν Επιθεωρητή Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που εποπτεύει ΔΟΥ, η οποία βρίσκεται μέσα στην ίδια περιφέρεια διοικήσεως ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και γ) έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης όπου εδρεύει η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτό".

Εξ' άλλου, στο άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι: "Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δύνανται να ασκούν οι ίδιοι, ως και να αναθέτουν τη διενέργεια επανελέγχου, οποιασδήποτε υπόθεσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σε υπαλλήλους της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας που εποπτεύεται από την ίδια περιφερειακή Οικονομική Επιθεώρηση."

Ακόμη στο άρθρο 66 παρ.5 του Ν.2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" ορίζεται ότι: "Τα δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, έχουν και οι επιθεωρητές των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορεί να διατάσσουν και επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση με υπαλλήλους της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών που εποπτεύουν, οι οποίοι μετακινούνται για το σκοπό αυτόν με αποφασή τους".

II. Aπό τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται κατ' αρχήν η θεσμοθέτηση ευρύτατης αρμοδιότητας των Οικονομικών Επιθεωρητών σχετικά με τον επανέλεγχο οποιασδήποτε υποθέσεως που έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η αδιάστικτη διατύπωση του νόμου 2343/1995 (άρθρ.2 παρ.8) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο επανέλεγχος μπορεί ν'αφορά υπόθεση οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου άρα και υπόθεση σχετική με την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η άσκηση δε από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές της αρμοδιότητας για διενέργεια επανελέγχου ή ανάθεση σε άλλους υπαλλήλους της διενεργείας επανελέγχου σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. αίτηση φορολογουμένου, περιέλευση πληροφοριών στον Επιθεωρητή κλπ) εφ' όσον από τη νομοθετική διάταξη δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τούτο.

Πριν βέβαια από τη νομοθετική καθιέρωση της γενικής επανελεγκτικής αρμοδιότητας των Οικονομικών Επιθεωρητών είχε ήδη θεσμοθετηθεί η αρμοδιότητα αυτή ως προς τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος με την διάταξη του νόμου 2238/1994 (άρθρο 66 παρ.5).

Η παραπάνω διαπίστωση ως προς την γενική αρμοδιότητα επανελέγχου των οικονομικών επιθεωρητών και για τις υποθέσεις του Κ.Β.Σ. δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το γεγονός και μόνο ότι η Επιτροπή του άρθρου 30 παρ.5 Κ.Β.Σ., έχει κρίνει υπέρ της απορρίψεως των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως συνεπεία των ανεπαρκειών και ανακριβειών που έχουν ήδη διαπιστωθεί κατόπιν διενεργείας ελέγχου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Τούτο διότι αφ'ενος μεν, όπως ορίζεται στο νόμο, η κρίση της Επιτροπής είναι δεσμευτική μόνο για τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, αφ' ετέρου δε η κρίση αυτή στηρίζεται σε δεδομένες ήδη και διαπιστωμένες από τον έλεγχο υπαλλήλων της αρμόδιας ΔΟΥ ανεπάρκειες ή ανακρίβειες και περιορίζεται στο άν οι παραλείψεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Επομένως ουδόλως εμποδίζεται ο Οικονομικός Επιθεωρητής από την ύπαρξη αποφάσεως της Επιτροπής υπέρ της απορρίψεως των βιβλίων και στοιχείων να διενεργήσει ο ίδιος ή να διατάξει την διενέργεια επανελέγχου της σχετικής υποθέσεως, ακόμη και κατόπιν αιτήσεως της φορολογούμενης επιχειρήσεως, κατά την διάρκεια του οποίου μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία διαφορετικά εκείνων στα οποία στηρίχθηκε ο αρχικός έλεγχος. Ο επανέλεγχος δε αυτός είναι φυσικά δυνατόν να οδηγήσει σε πόρισμα ανυπαρξίας ανακριβειών ή ανεπαρκειών στα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, συνεπαγομένων απόρριψη τούτων και εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Στην περίπτωση αυτή, η προηγούμενη αντίθετη κρίση της Επιτροπής, η οποία στηρίχθηκε στα διαφορετικά δεδομένα του αρχικού ελέγχου, εκ των πραγμάτων ατονεί χωρίς να παρίσταται βέβαια ανάγκη επανεξετάσεως της υποθέσεως από την Επιτροπή.

Στην άσκηση όμως αυτής της αρμοδιότητας του Οικονομικού - Επιθεωρητού υπάρχει ο χρονικός περιορισμός της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των σχετικών φύλλων ελέγχου ή άλλων καταλογιστικών πράξεων, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές είναι αμετάκλητες, σύμφωνα με την πάγια αρχή του φορολογικού δικαίου περί της βεβαιότητας των πράξεων της φορολογικής αρχής ως προς τον προσδιορισμό του φόρου (Στε 2326/83). Μετά δηλαδή την έκδοση και κοινοποίηση από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, των φύλλων ελέγχου ή άλλων καταλογιστικών πράξεων του φόρου, που σε περίπτωση προϋπάρξεως αποφάσεως της Επιτροπής ασφαλώς θα συμφωνούν με αυτήν, δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί ή να διαταχθεί από τον Οικονομικό Επιθεωρητή επανέλεγχος της υποθέσεως. 
 
III. Επομένως στα τεθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθούν οι εξής απαντήσεις:

α) Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας επανελέγχου από Οικονομικό Επιθεωρητή, επί υποθέσεως που έχει κριθεί από την επιτροπή της παρ.5 του άρθρου 30 Κ.Β.Σ. και για την οποία αυτή έχει αποφανθεί ότι τα βιβλία της επιχειρήσεως πρέπει ν' απορριφθούν ως ανεπαρκή ή ανακριβή, μετά από αίτηση της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως, που είναι δυνατόν να επικαλείται νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία.

β) Σε περίπτωση που το πόρισμα του επανελέγχου είναι διαφορετικό από την κρίση της Επιτροπής ως προς το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως, η απόφαση της Επιτροπής ατονεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη επανεξετάσεως της υποθέσεως από αυτήν.

γ) Η διενέργεια του επανελέγχου μπορεί να γίνει μόνο πριν από την έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών φύλλων ελέγχου ή των άλλων καταλογιστικών πράξεων.


ΕΘΕΩΡΗΘΗ
8-8-97
Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.
Λεωνίδας Παπίδας

Ο Εισηγητής
Μιχαήλ Απέσσος.
Πάρεδρος Ν.Γ.Κ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης