Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 67758/16.10.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 23 του ν.4332/2015 (άρθρο 19 του ν.4251/2014)

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Εφαρμογή των νέων διατάξεων περί χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Αριθ. πρωτ.: οικ. 67758/16.10.2015
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 23 του ν.4332/2015 (άρθρο 19 του ν.4251/2014)


Αριθ. πρωτ.: οικ. 67758/16.10.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 23 του ν.4332/2015 (άρθρο 19 του ν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ: οικ. 67758

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδ.:105 63

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 23 του ν.4332/2015 (άρθρο 19 του ν.4251/2014)


Σε συνέχεια της αριθ. 28/2015 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4332/2015, και δεδομένης της έναρξης παραλαβής των σχετικών αιτημάτων από τις υπηρεσίες σας, η οποία θα είναι δυνατή από την 19 Οκτωβρίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που χορηγούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Για την χορήγηση των αδειών διαμονής της παρούσας παραγράφου οι υπηρεσίες σας θα αναζητούν:

Κατηγορία Γ1.3 - Κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει
• Οριστικό τίτλος διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης (Οι παραδεκτοί τίτλοι διαμονής αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 28/2015)
• Παράβολο ύφους 300 ευρώ
• Έγγραφα που πιστοποιούν την διατήρηση δεσμών με τη χώρα, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως,
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
• Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης

Κατηγορία Γ1.4 - Κάτοχοι οριστικών τίτλων διαμονής, συνολικής διάρκειας πέντε ετών, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους, οι οποίοι έχουν λήξει, κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει
• Οριστικούς τίτλους διαμονής, συνολικής διάρκειας πέντε ετών, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους, οι οποίοι έχουν λήξει, κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης
• Παράβολο ύφους 300 ευρώ
• Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης

Επισημάνσεις


1. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στις παραπάνω κατηγορίες πολίτες τρίτων χωρών δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και είναι απαραίτητο να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Παραλαβή όλων των λοιπών δικαιολογητικών πλην του αποδεικτικού εξαγοράς
• Χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία Γ1.3 ή Γ1.4 αντίστοιχα.

Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4251/2014 διαδικασία, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α' κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής. Οι υπηρεσίες θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι οφείλουν να απευθυνθούν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι ή επιθυμούν να ασφαλιστούν, προκειμένου να προβούν στην εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και να προσκομίσουν την σχετική απόφαση εξαγοράς εντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, άλλως το αίτημά τους θα απορριφθεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων θα προβαίνουν στην εξαγορά, χωρίς να αναζητούν από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας, άλλα στοιχεία, πλην του διαβατηρίου τους και της βεβαίωσης τύπου Α'.

Η διαδικασία της εξαγοράς των ημερών ασφάλισης θα ξεκινήσει μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ασφαλιστικούς φορείς να προβούν στις απαιτούμενες από την ασφαλιστική νομοθεσία που τους διέπει ενέργειες και να εκδώσουν τις σχετικές εγκυκλίους.

2. Στις περιπτώσεις που οι προσερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και επιθυμούν να παραιτηθούν από το αίτημά τους και να υποβάλουν εκ νέου αίτημα στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας θα ακολουθείτε τις οδηγίες της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν αναζητείται η εκ νέου υποβολή παραβόλου.

3. Η παραλαβή των αιτήσεων που αφορά τις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ως εξής:

α) Όπου προκύπτει η κατοχή τίτλου διαμονής κατά την τελευταία 10ετία προ της υποβολής της αίτησης (χωρίς να προκύπτει 5ετής νόμιμη διαμονή κατά την τελευταία δεκαετία), θα ελέγχεται η συμπλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης περί προσκόμισης εγγράφων που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά στην υπό έκδοση ΚΥΑ που τροποποιεί την ΚΥΑ 30825/4.6.2014 «Περί καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014».

Με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης, θεωρείται ότι πληρούται η σχετική τυπική προϋπόθεση και άρα χορηγείται η βεβαίωση τύπου Α' με την προσκόμιση έστω και ενός σχετικού εγγράφου, που αναφέρεται στην υπό έκδοση ΚΥΑ, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αντίστοιχου με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ, ενόψει της ενδεικτικής απαρίθμησης.

β) Όπου προκύπτει ότι πληρούται η προϋπόθεση της μακρόχρονης διαμονής στη χώρα (5ετής νόμιμη διαμονή κατά την τελευταία δεκαετία προς της υποβολής της αίτησης) δεν θα αναζητούνται πρόσθετα έγγραφα που πιστοποιούν τους δεσμούς ένταξης με τη χώρα.

Σε περιπτώσεις που η πενταετής νόμιμη διαμονή δεν ανάγεται στην αμέσως προ της υποβολής του αιτήματος πενταετία, θα αναζητούνται στοιχεία, ότι ο αιτών δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα, για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ1.3, με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης, και ενόψει του γεγονότος, ότι η κρίση των υπηρεσιών σας περί συμπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων της αίτησης για χορήγηση αδείας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν αποτελεί οριστική κρίση περί της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την απονομή της σχετικής αδείας διαμονής, θα πρέπει να κρίνετε σε κάθε πιθανή περίπτωση, με βάση την αρχή ότι η αμφιβολία θα ενεργεί προς όφελος του διοικούμενου.

Επισημαίνεται δε ότι με τη χορήγηση από τις υπηρεσίες σας βεβαίωσης τύπου Α' στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεως για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δεν δεσμεύεται η τελική κρίση της υπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική απόφαση θα εκδίδεται μετά την υποβολή από τον αιτούντα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η απόφαση εξαγοράς, και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. Άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση - Άρθρο 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015

Κατηγορία ΣΤ.1 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας - Άρθρο 72


Χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

• Αίτηση
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
• Αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, σε ισχύ
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου/ων στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/2015
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει στη χώρα μετά την γέννηση του τέκνου/ων
• Ασφαλιστική ικανότητα, όμοια με του συντηρούντος
• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014.

Διευκρίνιση

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για την χορήγηση της άδειας διαμονής δεν αναζητούμε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο συντηρών διαμένει στη χώρα επί δύο τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης, αλλά άδεια διαμονής η οποία έχει χορηγηθεί με διάρκεια ισχύος δύο ετών, ανεξαρτήτως του υπολειπόμενου διαστήματος ισχύος της
κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τον/την σύζυγο.

Γ. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία κοινοποιείται το παρόν, επισυνάπτουμε υπόδειγμα βεβαίωσης τύπου Α' και παρακαλούμε για την επίσπευση των σχετικών ενεργειών κατά λόγο αρμοδιότητας.
Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Ορισμοί) περ. ιζ) η βεβαίωση τύπου Α' ορίζεται ως «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου της προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών - μελών Σένγκεν, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.»

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης