Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015 Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0004072 ΕΞ 2015/9.12.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015
Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015/20.10.15

(ΦΕΚ Β' 2262/20-10-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

β) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.δ. 111/2014,

δ) της παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) της υπ’ αριθμ. Υ14/3.10.2015 (Β΄2144) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

η) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ανάγκη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015,

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα λειτουργήσει χωρίς αμοιβή,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με έργο τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015. Η ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, παρακολουθεί την πρόοδο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, υποβοηθά το έργο της, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε στοιχείο και έγγραφο, εντοπίζει προβλήματα και υποβάλλει προτάσεις για την επίλυσή τους.

Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση του έργου της.

Β. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Την Λαζαρέτου Θεοδώρα του Μηνά, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Β΄, του κλάδου Εφοριακών με την ιδιότητα του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, με αναπληρωτή τον Αραμπατζάκη Γεώργιο του Σταύρου, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφοριακών.

2. Τον Γερμανό Γεώργιο του Ιωάννη, εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζενέλη Πέτρο του Δημητρίου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών.

3. Τον Φοβάκη Ιωσήφ του Ιωάννη, εκπρόσωπο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ντούνια Παναγιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου Εφοριακών.

3. Τoν Αδαμόπουλο Λουκά του Αριστείδη−Ανάργυρου, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Ε΄, του κλάδου Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσουκαλά Σπυρίδωνα, του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού και

5. Την Πέρρου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων υπάλληλο βαθμού ΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πυργιώτη Αντώνιο του Γεωργίου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Α΄, του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.

6. Τον Γεώργιο Βερναδάκη του Νικολάου, υπάλληλο ΔΕ με βαθμό Β΄ του κλάδου Τελωνειακών αποσπασμένο στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου του Δημητρίου υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄ του κλάδου Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως γραμματέας της ομάδας εργασίας, ορίζεται η Ευδαίμων Κωνσταντίνα του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Ε΄, κλάδου Εφοριακών, με αναπληρώτριά της την Καλαφατάκη Κωνσταντίνα του Παύλου, υπάλληλο ΠΕ με βαθμό ΣΤ΄, κλάδου Εφοριακών.

Γ. 1. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στα γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να συμμετέχουν, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, στις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής. Πέραν των βασικών συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, ο Συντονιστής και τα μέλη (τακτικά ή/και αναπληρωματικά) της ομάδας θα συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με τη φύση της κατά περίπτωση εκτελεσθείσας εργασίας.

Δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή και εκπρόσωποι άλλων φορέων, ο δε συντονιστής δύναται να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Ε. Η ομάδα εργασίας θα ζητήσει από όποιες υπηρεσίες κρίνει σκόπιμο, να ορίσουν σύνδεσμο με την ομάδα, για την άμεση επικοινωνία, συνεργασία και προσκόμιση στοιχείων, αναγκαίων για την έγκαιρη και έγκυρη λειτουργία της.

ΣΤ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Ζ. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης