Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5021934 ΕΞ 2015/16.10.2015 Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2015 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αφορά : Σε συνέχεια των α) και β) ανωτέρω σχετικών, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις για τη διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία Τρίτης χώρας τα οποία εφοδιάζονται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5021934 ΕΞ 2015/16.10.2015
Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5021934 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84- Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο:2106987498
Fax:2106987506
Email:[email protected]
 
ΘΕΜΑ : Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την αρίθμ.  ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΔ 5019105 ΕΞ 2015/10.9.2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπ. Οικονομικών.
β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΔ 5019707 ΕΞ 2015/18.9.2015 διαταγή με την οποία κοινοποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση.

Σε συνέχεια των α) και β) ανωτέρω σχετικών, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις για τη διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία Τρίτης χώρας τα οποία εφοδιάζονται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του:

1) Όσον αφορά τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, για τα οποία έχει εκδοθεί «Δελτίο Κίνησης» εξάμηνης ισχύος, και τα οποία μετά την έναρξη ισχύος της α) σχετικής βρίσκονται σε κυκλοφορία θα πρέπει μετά τη λήξη κυκλοφορίας τους να επανεξαχθούν. Η εκ νέου υπαγωγή τους στο καθεστώς, με την έκδοση του 18μηνου Δελτίου Κίνησης θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις προσωρινής εισαγωγής. Η εκ νέου υπαγωγή στο καθεστώς για τον αρχικό χρήστη πραγματοποιείται κατόπιν εξάμηνης παραμονής του σε Τρίτη χώρα, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής μπορεί να παραμείνει για ελλιμενισμό, ενώ δίδεται η δυνατότητα χρήσης του σκάφους για το οποίο έχει εκδοθεί το 18μηνο Δελτίο Κίνησης οποτεδήποτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του, σε άλλο δικαιούχο-χρήστη, εφόσον πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του καθεστώτος.

2) Όσον αφορά τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, για τα οποία έχει εκδοθεί «Δελτίο Κίνησης» εξάμηνης ισχύος, και τα οποία μετά την έναρξη ισχύος της α) ανωτέρω απόφασης βρίσκονται σε διαχείμαση, η εκ νέου υπαγωγή τους στο καθεστώς, με την έκδοση του 18μηνου Δελτίου Κίνησης πραγματοποιείται μετά τη λήξη της διαχείμασης όπως περιγράφεται κατά περίπτωση στην παρ.1 όσον αφορά στους δικαιούχους χρήστες.

3) Με την έκδοση «Δελτίου Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών για ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, παρέχεται η δυνατότητα σε δικαιούχα πρόσωπα, να χρησιμοποιούν διαδοχικά το σκάφος στη χώρα μας εφόσον έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. Δ.247/88 ΑΥΟ, χωρίς τον αναγκαστικό ελλιμενισμό του πλοίου με τη λήξη του εξαμήνου. Η αλλαγή χρήστη πρέπει να δηλώνεται στο αρμόδιο Τελωνείο με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου αφενός να εξεταστεί η τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων, αλλά και να καταβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη.

Στην περίπτωση που δεν ζητείται αλλαγή χρηστών κατά τη διάρκεια του 18-μηνου, δίδεται στον αρχικό χρήστη η δυνατότητα ελλιμενισμού του πλοίου για το χρονικό διάστημα που αυτός παραμένει στο εξωτερικό, όμως με ταυτόχρονη κατάθεση του «Δελτίου Κίνησης» στο Τελωνείο παρακολούθησης. Η δυνατότητα επανακυκλοφορίας του σκάφους παρέχεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την παράδοση του σκάφους, παρέμεινε στο εξωτερικό επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον. Στη συνέχεια και εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, το αρμόδιο Τελωνείο χορηγεί το υπόλοιπο της 18μηνης προθεσμίας.

Πχ. Ιδιωτικό σκάφος με σημαία και νηολόγιο τρίτης χώρας εισάγεται στη χώρα μας από την Τουρκία 1η Μαΐου 2016 και ο χρήστης αυτού είναι μόνιμος κάτοικος Τουρκίας. Χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δελτίο Κίνησης 18 μηνών. Μετά από 6 μήνες χρήσης, την 1η Νοεμβρίου ίδιου έτους, ο χρήστης αναχωρεί για το εξωτερικό, ενώ το σκάφος επιλέγεται να παραμείνει στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Κίνησης θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τελωνείο με αναστολή της 18μηνης προθεσμίας. Ο ίδιος χρήστης μπορεί να επανακυκλοφορήσει το σκάφος μετά από 6 μήνες παραμονής του ιδίου εκτός Ε.Ε. Συνεπώς, την 1η Μαΐου του επόμενου έτους, το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ανωτέρω χρήστη, ορίζει νέα ημερομηνία έναρξης του Δελτίου Κίνησης στον προβλεπόμενο χώρο με διάρκεια, το υπόλοιπο του αρχικού 18-μηνου. Σε περίπτωση που η επανακυκλοφορία του σκάφους αιτείται να πραγματοποιηθεί από άλλο δικαιούχο χρήστη, τότε αυτή μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε μετά τη 1η Νοεμβρίου, αρκεί ο ίδιος να πληροί της προϋποθέσεις περί μόνιμης κατοικίας όπως ορίζει η 247/88 ΑΥΟ.

Σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του 18μηνου -συνεχόμενου ή διακεκομμένου λόγω παραμονής του δικαιούχου στο εξωτερικό- το σκάφος υποχρεούται να επανεξαχθεί.

4) Για την ανανέωση του «Δελτίου Κίνησης» ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών, είναι υποχρεωτική η επανεξαγωγή του πλοίου σε διεθνή ύδατα.

5) Η χρήση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής με σημαία Τρίτης χώρας για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, μπορεί να πραγματοποιηθεί από φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και απασχολούμενο από τον κάτοχο του σκάφους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός αυτού του εδάφους, ή από φυσικό πρόσωπο καθοιονδήποτε τρόπο εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη, γεγονός όμως που θα πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να περιορίζουν την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στην περίπτωση συστηματικής χρήσης.

6) Δεν επέρχεται καμία αλλαγή όσον αφορά τα «Δελτία Κίνησης» ισχύος ενός μήνα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της Δ.257/00 ΑΥΟ .Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης