Αριθμ. 30/003/000/3623/16.10.2015

Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 3002475/383/0029/2.2.2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31.8.2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».

16 Οκτ 2015

Taxheaven.gr

Αριθμ. 30/003/000/3623/ 16.10.2015

Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 3002475/383/0029/2.2.2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31.8.2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως δε εκείνες των άρθρων 2, 5 (παρ. 3 και 4) και 10 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου
2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/1989 του Συμβουλίου» (JO L 39/13−2−2008), ως και τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 716/2013 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2013 «για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών» (JO L 201/26−7−2013).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου που κυρώθηκε με το Ν. 2290/1995
«Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του γύρου της Ουρουγουάης
4. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» (JO L 139/30−4−2004).
5. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας
για τα τρόφιμα,για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων»
(JO L 31/01−02−2002).
6. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (JO L 191 /28−5−2004).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». [ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και ΦΕΚ 25/Α΄/2015 (για τη διόρθωση σφάλματος)].
8. Την υπ’ αριθμ. Υ14/03−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
10. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 3002475/383/0029/ 19.2.2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (ΦΕΚ 162/Β΄), ως και την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 30/077/2131/
31−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β΄).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Στην απόφαση μας υπ’ αριθμ. 3002475/383/0029/19.2.2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (ΦΕΚ 162/Β΄), το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.α του άρθρου 3 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα αποσταγματοποιεία πρέπει να διαθέτουν, προκειμένου για την κατεργασία στεμφύλων σταφυλιών, δεξαμενή για την υποδοχή τους συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 20.000 λίτρων, προκειμένου δε περί της κατεργασίας άλλων πρώτων υλών εκ των επιτρεπομένων, δεξαμενές για την υποδοχή τους συνολικής χωρητικότητας αντιστοιχούσας στην παραγωγή ποσότητος 1.500 λίτρων ανύδρου εκ του οικείου προϊόντος».


Άρθρο 2
Το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/31.8.2011 απόφασής μας «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β΄) τροποποιείται ως εξής:
1. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου β της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν στο ποτοποιείο να εντάσσονται χώροι που δεν ανήκουν πολεοδομικά στο ίδιο κτίριο».
2. Το εδάφιο δ της παραγράφου 2 καταργείται.
3. Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε ισόγειους ή ανώγειους χώρους με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση υπογείων ως βοηθητικών χώρων, όπως αποθηκών, αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων».

4. Το εδάφιο β της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπόγειου χώρου για την αποθήκευση αποσταγμάτων ή/και αλκοολούχων ποτών εν γένει στα κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δοχεία προς παλαίωση ή ωρίμανση».

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


Taxheaven.gr