Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1073/1.3.2000 Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1073/1.3.2000
Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2000


Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1022723/405/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 30η - 32η

ΠΟΛ.: 1073

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2000.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε14

1. Παραλαβή δηλώσεων Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις εκπιπτόμενες δαπάνες, καθώς και στις ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κ.λπ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά που αναφέρονται στις ιδιότητες ή καταστάσεις του φορολογούμενου έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι τα πρωτότυπα. Αρκεί να υποβληθεί απλό φωτοαντίγραφό τους και συγχρόνως να γίνει σημείωση ότι το πρωτότυπο υποβλήθηκε με δήλωση προηγούμενου οικονομικού έτους. Ειδικότερα θα προσέχουν:

α) Αν τα στοιχεία του Πίνακα 1 Στοιχεία Φορολογούμενου (του υπόχρεου, της συζύγου και του εκπροσώπου) είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά. Ειδικότερα, όταν στις ΔΟΥ όπου το ΜΗΤΡΩΟ λειτουργεί σε περιβάλλον TAXIS υποβάλλονται χειρόγραφες δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα ή όταν υποβάλλονται δηλώσεις νέων φορολογούμενων, θα πρέπει να ελέγχεται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει στο Τμήμα Μητρώου τη μεταβολή των ατομικών του στοιχείων ή των στοιχείων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και αν διαθέτει ΑΦΜ, αν πρόκειται για νέο φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ (ΦΕΚ 193/Β').

β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που τυχόν συνυποβάλλονται με αυτή (Εντυπο Ε2, Ε3 κ.λπ.).

γ) Αν με τα ποσά των δαπανών που επικαλείται ο φορολογούμενος για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημά του έχουν συμπληρωθεί οι οικείοι κωδικοί της δήλωσης (Εντυπο Ε1).

δ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υπόχρεου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και τα δικά της εισοδήματα ή δαπάνες. Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κ.λπ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα: Υπογραφή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παράλειψης υπογραφής του, η συμπλήρωση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνο εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα:
αα) Του Πίνακα 4Β' (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις).

ββ) Του Πίνακα 4Γ' (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

γγ) Tου Πίνακα 4Δ' (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα). Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των Κωδ. 503-504, 505-506, 507-508. δδ) Του Πίνακα 9 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα των Πινάκων 4Β', Γ' και Δ', για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ε) Εφιστάται η προσοχή σας ότι μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και το Εντυπο Ε9, συμπληρωμένο με τα ακίνητα που του ανήκουν την 1.1.2000, αν το έντυπο αυτό υποβάλλεται για πρώτη φορά. Αν το Εντυπο Ε9 υποβλήθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προηγούμενου οικονομικού έτους, θα υποβληθεί μόνο αν μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου με τις τυχόν μεταβολές.

στ) Αν έχουν υποβληθεί τα Εντυπα Ε14 και Ε15 στις περιπτώσεις φορολογούμενων που απαιτείται η υποβολή τους. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογούμενου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, θα υποβληθεί στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του. Οσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ., τη δήλωσή τους θα την υποβάλουν στη ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κ.λπ. Ειδικά για τους φορολογούμενους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού (Αθήνα, Λυκούργου 18, Τηλ. 52.45.308 - 52.25.502, Fax: 52.28.208 - 52.29.226).
Κατ' εξαίρεση, όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και ασκούν στην Ελλάδα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους είναι, κατά περίπτωση, η ΔΟΥ της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους. Για όσους κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ ή κοινοπραξία ή κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή αστική εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους στην Ελλάδα. Οσοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να την επιδίδουν στην Προξενική Αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη ΔΟΥ της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης. Προσοχή: Αν στη δήλωση που στάλθηκε είναι γραμμένη η παλιά διεύθυνση, γράφεται η νέα διεύθυνση, διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του Πίνακα 1, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν προηγουμένως δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Διαφορετικά, θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθυστερήσεις στην εκκαθάριση κ.λπ. Εφιστάται η προσοχή σας, ώστε να μην παρουσιαστούν περιπτώσεις παραλαβής δηλώσεων από αναρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, καθόσον δεν παρέχεται τέτοια ευχέρεια από τις οικείες διατάξεις.

Σε περίπτωση που, για λόγους ανώτερης βίας ή από παραδρομή, κατά παρέκκλιση των πιο πάνω, παραληφθεί κάποια δήλωση από αναρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, θα πρέπει, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή της, να διαβιβαστεί στην αρμόδια ΔΟΥ, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού στην Οικονομική σας Επιθεώρηση. Επισημαίνεται ότι η υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό των ωρών εισόδου του κοινού στις ΔΟΥ της περιοχής Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής, που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1016546/193/Δ0006/15.2.2000 διαταγή της Διεύθυνσης Οργάνωσης, δεν έχει εφαρμογή για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα γίνεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα έως και Παρασκευή).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι την περίοδο από 14 Μαρτίου έως 28 Μαρτίου 2000 λήγει ύστερα από τη σχετική παράταση η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, οι οποίοι απόκτησαν εισοδήματα από ακίνητα, κινητές αξίες κ.λπ. 2. Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης.

Οταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή από τρίτο πρόσωπο ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογούμενου από τη ΔΟΥ, πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου, διορθώνονται οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Παράδειγμα
Εστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία είναι 2.150.000 δρχ. και στις ενδείξεις 461-462 ή 401-402 ή 501-502, αντίστοιχα, της δήλωσης αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές 1.250.000 δρχ. ή 2.510.000 δρχ. ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των 2.150.000 δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογούμενου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψή του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογούμενου πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση των φορολογούμενων, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υπόχρεων (ιδίου και της συζύγου, αν δηλώνονται εισοδήματα αυτής) θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου, το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη. Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του. Τονίζεται ότι, εφόσον συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και τρίτο αντίτυπο της δήλωσης, ο υπάλληλος της ΔΟΥ που την παραλαμβάνει το θεωρεί στην οικεία ένδειξη της τελευταίας σελίδας και το επιστρέφει στο φορολογούμενο.

Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και, σε καμία περίπτωση, ακριβές αντίγραφο αυτής.

3. Καταχώριση των δηλώσεων Αμέσως μετά την παραλαβή, όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.2238/1994, για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές. Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη "Αριθμός καταχώρησης" που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία το πολύ. Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Τμήμα" θα γραφεί ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε ΔΟΥ, δηλαδή (1) αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα (1) βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα (1) γραφείο. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι στη ΔΟΥ τηρείται ένα (1) βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων [που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα (1) γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα, αλλά τηρείται ένα (1) μόνο βιβλίο] και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός 83 θα αναγραφεί στην ένδειξη "Αριθμός καταχώρησης" και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη "Τμήμα". Αν η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 145, στην ένδειξη "Αριθμός καταχώρησης δήλωσης" θα γραφεί ο αριθμός 145 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη "Τμήμα". Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657, στην ένδειξη "Αριθμός καταχώρησης" θα γραφεί ο αριθμός 3657 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη "Τμήμα" κ.λπ.

β) Αν στη ΔΟΥ λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου, δηλαδή (1) για το Α' γραφείο, (2) για το Β' γραφείο κ.λπ., ενώ τα ψηφία του αριθμού καταχώρισης της δήλωσης θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω στην περίπτωση που τηρείται ένα (1) μόνο βιβλίο. Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του "Τμήματος" έχει βασική σημασία, γιατί με αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κ.λπ.

Στις ΔΟΥ που λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, η καταχώριση των δηλώσεων δεν θα γίνει χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής, αλλά μέσα από το σύστημα της παραλαβής δηλώσεων φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Οι ενδείξεις "ΤΜΗΜΑ" και "ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" που θα δίνονται από το σύστημα θα συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης.


4. Ελεγχος - συμπλήρωση μερικών ενδείξεων του Εντύπου Ε14 Μετά την καταχώριση των δηλώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, θα ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων των Κωδ. 863-864 και 869-870 του Πίνακα 2 του Εντύπου Ε14 "Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Δικηγόρων - Καλλιτεχνών - Τραγουδιστών Κέντρων Διασκέδασης - Αυτοκινήτων Δ.Χ. - Ενοικιαζόμενων δωματίων)". Το Εντυπο Ε14 για έγγαμους υποβάλλεται χωριστά από κάθε σύζυγο. Ειδικότερα:

i) Για τις ΔΟΥ TAXIS

α) Να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών αριθμών σε όσες περιπτώσεις οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτούς είναι συμπληρωμένες από το φορολογούμενο. Οι παραπάνω ενδείξεις που αναγράφονται στο Εντυπο Ε14 αφορούν την Τιμή Ζώνης της πρώτης και δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης της ατομικής ή εταιρικής άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από ατομική ή εταιρική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου:

αα) Για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2000 (χρήση 1999), θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.1995. Συνεπώς, ο υπολογισμός της μισθωτικής αξίας θα γίνει με τις ίδιες αξίες που λήφθηκαν υπόψη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους 1999 (χρήση 1998). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής υπολογισμού της μισθωτικής αξίας ανέρχεται σε 8,5%.

ββ) Η επαγγελματική αμοιβή δικηγόρου ανέρχεται σε 2.500.000 δρχ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης από το φορολογούμενο κάποιας από τις ανωτέρω ενδείξεις, θα διαγράφεται το ποσό της Τιμής Ζώνης από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο και θα αναγράφεται το σωστό ποσό με ερυθρά μελάνη.

β) Να συμπληρωθούν οι ανωτέρω ενδείξεις από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι συμπληρωμένες από το φορολογούμενο.

Προσοχή: Η συμπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε14 πρέπει να γίνεται και στα δύο (2) υποβαλλόμενα αντίτυπα. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων από τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα γίνεται μέσω των Η/Υ, με βάση πρόγραμμα το οποίο έχει εγκατασταθεί από το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι Τιμές Ζώνης όλων των οδών της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Για τις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, ως Τιμή Ζώνης θα συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ η κατώτερη Τιμή Ζώνης που ισχύει για την πρωτεύουσα του Νομού που έχει έδρα ο δικηγόρος.

Για τη διαδικασία αυτή λάβατε ήδη ειδικές οδηγίες.

ii) Για τις ΔΟΥ που θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ειδικά για τον υπολογισμό Τιμής Ζώνης Για όσες ΔΟΥ κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως φόρτος εργασίας, ιδιαιτερότητες κ.λπ., ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω ενδείξεων που έχουν γραφεί από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης αυτών απευθείας από τον υπάλληλο της ΔΟΥ, όπου αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, θα γίνει με εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη σταλεί για τη διαδικασία της εγκατάστασης κ.λπ.

iii) Για τις λοιπές ΔΟΥ που δεν θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα, ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων που δεν έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα γίνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ. Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης από τον υπάλληλο της ΔΟΥ των Κωδ. 863-864 και 869-870 του Πίνακα 2 του Εντύπου Ε14, που αφορά την Τιμή Ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης των δικηγόρων.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή σας αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του υπόχρεου επί του Εντύπου Ε14, η αναγραφή του οποίου κρίνεται όλως απαραίτητη. Επίσης, στους Κωδ. 865-866 και 831-832 του Πίνακα 2 του Εντύπου Ε14 θα πρέπει η επιφάνεια να γράφεται με ακέραιο αριθμό (χωρίς δεκαδικά). Συνεπώς, τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, π.χ. 39,5 --> 40, 39,4 --> 39.
Μετά τον ανωτέρω έλεγχο και την τυχόν συμπλήρωση των ενδείξεων που προαναφέραμε, θα συνεχίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, κωδικογράφησης και αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ για την εκκαθάριση του φόρου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο για φορολογούμενους Φυσικά Πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, για τις οποίες το συνυποβαλλόμενο με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος Εντυπο Ε14 πρέπει να συμπληρώνεται από την ίδια την εταιρία και τα λοιπά πρόσωπα σε όλες του τις ενδείξεις, για τις οποίες θα γίνεται ο ίδιος έλεγχος από τους υπαλλήλους της αρμόδιας ΔΟΥ κατά την παραλαβή της δήλωσης Ε5.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρισή τους στο βιβλίο μεταγραφής, τον έλεγχο - συμπλήρωση των ενδείξεων του Εντύπου Ε14 που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και του Εντύπου Ε15, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους.
Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που σημειώνεται στην παρ. 2 του Πρώτου Κεφαλαίου.
Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων. Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν τη σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις και στα δύο (2) αντίγραφα της δήλωσης.
Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Σχετικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες:

1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (Στοιχεία φορολογούμενου)

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα, με κεφαλαία γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα στις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και σε αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν.
Ο έλεγχος για την κανονική συμπλήρωση των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογούμενους. Ιδιαίτερα τονίζονται τα εξής για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία:

α) Το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ και το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ του φορολογούμενου (υπόχρεου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένα ολόκληρα, όπως ακριβώς γράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Ειδικά, στις περιπτώσεις φορολογούμενων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση ή είναι διαζευγμένες και δεν έχουν ακόμη αλλάξει την αστυνομική τους ταυτότητα, πρέπει να γράψουν στα στοιχεία του υπόχρεου, στην ένδειξη επώνυμο, όποιο επώνυμο γράφεται στην ταυτότητά τους (του πρώην συζύγου τους ή του πατέρα τους). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από το ποιο επώνυμο θα γραφεί, θα πρέπει να γράφεται το όνομα του πατέρα τους σε κάθε περίπτωση και όχι του πρώην συζύγου τους. Αν στην προεκτυπωμένη δήλωση έχουν αναγραφεί διαφορετικά στοιχεία, θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

β) Η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, μόνο για τον υπόχρεο και όχι για τη σύζυγο. Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. της διεύθυνσης του Πίνακα 1 (Στοιχεία φορολογούμενου) και όχι ο ΤΑΧ. ΚΩΔ. δίπλα στη ΔΟΥ, είναι απαραίτητος και, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις Υπηρεσίες των ΕΛΤΑ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός). Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, υποχρεούνται στην αναγραφή των σχετικών στοιχείων της αντίστοιχης ταυτότητας. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της ταυτότητας συμπληρώνονται, αντίστοιχα, οι ενδείξεις: Α. Τ. Αστυνομική Ταυτότητα, ΔΙ. Διαβατήριο, Ε. Σ. Ελληνικός Στρατός, Π. Α. Πολεμική Αεροπορία, Π. Ν. Πολεμικό Ναυτικό, Ε. Α. Ελληνική Αστυνομία, Π. Σ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κ. Α. Κέντρο Αλλοδαπών, Λ. Σ. Λιμενικό Σώμα, Κ. Π. Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, Ε. Ε. Ταυτότητα Χωρών Ευρωπαϊκής Ενωσης.

δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις της δήλωσης. Στη θέση του επωνύμου πρέπει να έχει γραφεί το επώνυμο της συζύγου, όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητά της. Στη θέση του πατρώνυμου μπορεί να έχει τυπωθεί ή γραφεί το όνομα του συζύγου, το οποίο θα παραμείνει εφόσον σαν επώνυμο της συζύγου δηλώθηκε το επώνυμο του συζύγου της. Προκειμένου για έγγαμο σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΕΓΓΑΜΟΣ". Δεν σημειώνεται "Χ" από διαζευγμένο ή όποιον βρίσκεται σε χηρεία ή σε διάσταση. Επισημαίνεται ότι αν στον Πίνακα 1 έχουν συμπληρωθεί στοιχεία της συζύγου, πρέπει απαραίτητα να γράφεται "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΕΓΓΑΜΟΣ". Αν αυτό δεν έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα ελέγχεται και θα συμπληρώνεται απαραίτητα από τη ΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΚΕΠΥΟ δεν θα προβεί στην εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων και θα τις επιστρέφει στη ΔΟΥ. Επίσης, εφιστάται η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των παραλληλόγραμμων που βρίσκονται δεξιά από τον Πίνακα 1 με τον ΑΦΜ του φορολογούμενου, της συζύγου και του εκπροσώπου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί κατά την παραλαβή της δήλωσης. (Τα ΑΦΜ συζύγου, εκπροσώπου, εφόσον υπάρχουν).

2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 (Πληροφοριακά στοιχεία)

Οι ενδείξεις του Πίνακα 2 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί μόνο σε καταφατική περίπτωση τη σημείωση ενός "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ". Σε αρνητική περίπτωση δεν θα σημειώνεται τίποτα, εκτός από τους Κωδ. 309-310 που σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΟΧΙ".

Στην ένδειξη 1 απέναντι από τους Κωδ. 327-328 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά.

Στην ένδειξη 2 απέναντι από τους Κωδ. 319-320 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος και η σύζυγός του είναι κάτοικοι εξωτερικού και ο ένας από αυτούς ή και οι δύο αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό δεν θα συμπληρώνουν την ένδειξη αυτή.

Στην ένδειξη 3 απέναντι από τον Κωδ. 329 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση σχολάζουσας κληρονομίας, ως κηδεμόνας ή σε περίπτωση επιδικίας ή μεσεγγύησης, ως μεσεγγυούχος ή προσωρινός διαχειριστής, προσκομίζοντας, κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των προσώπων αυτών.

Στην ένδειξη 4 απέναντι από τον Κωδ. 331 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση ως κληρονόμος φορολογούμενου που απεβίωσε, προσκομίζοντας:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.
γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσής της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη.

Ειδικότερα, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων θα πρέπει, πριν την επεξεργασία τους από το Τμήμα Εισοδήματος, να διαβιβάζονται στο Μητρώο, προκειμένου να καταχωρηθεί η ημερομηνία θανάτου.

Στην ένδειξη 5 απέναντι από τους Κωδ. 013-014 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι συνταξιούχοι και γεννήθηκαν πριν το 1935. Απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας.

Στην ένδειξη 6 απέναντι από τους Κωδ. 015-016 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και για εννέα (9) μήνες τουλάχιστον μέσα στο 1999 κατοικούσαν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου ή σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας.

Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδ. 309-310 γράφεται η λέξη "ΝΑΙ", αν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 (έκπτωση ποσών αφενός λόγω αναπηρίας 67% και πάνω του ιδίου, της συζύγου του και των τέκνων τους που τους βαρύνουν και αφετέρου λόγω των δαπανών του Βουλευτή κ.λπ. που αναφέρονται στους Πίνακες 3 και 8 της δήλωσης) θα γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράφεται στους Κωδ. 307-308 ή τη λέξη "ΟΧΙ", αν οι παραπάνω εκπτώσεις γίνουν από τα λοιπά εισοδήματα.

Προσοχή: Οι Κωδ. 309-310 θα συμπληρωθούν μόνο εφόσον έχει αναγραφεί κάποιο ποσό στους Κωδ. 307-308.

Στην ένδειξη 8 απέναντι από τους Κωδ. 011-012 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο πήραν στεγαστικό επίδομα για όλο ή μέρος του έτους και ανεξάρτητα αν φορολογήθηκε ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών ή όχι.

Στην ένδειξη 9 απέναντι από τον Κωδ. 007 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ" αν ο υπόχρεος και η σύζυγός του κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας.

Στην ένδειξη 10 και απέναντι από τον Κωδ. 617 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", στην περίπτωση που κατά την 1.1.2000 έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν τα οικονομικά έτη 1997, 1998 και 1999, λόγω αλλαγής της οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου (αγορά, πώληση, δωρεά, ανέγερση περιουσιακών στοιχείων, γάμου, διαζυγίου, θανάτου, ενηλικίωσης ανήλικων τέκνων κ.λπ.).
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται με τη δήλωση οικονομικού έτους 2000 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δηλώνονται μόνο οι μεταβολές. Ομοίως, στον κωδικό αυτό σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", όταν πρόκειται για νέους φορολογούμενους που υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία συνυποβάλλεται και αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα ακίνητο.
Αντίθετα, δεν γράφεται τίποτα, στην περίπτωση που την 1.1.2000 δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στα στοιχεία του Ε9 που υποβλήθηκαν τα οικονομικά έτη 1997, 1998 και 1999 και δεν συνυποβάλλεται άλλο Εντυπο Ε9 μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000.

Προσοχή: Δεν θα δηλωθούν σαν μεταβολές ακίνητα που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου το 1999 και μέσα στο ίδιο έτος μεταβιβάστηκαν εκ νέου, ώστε να μην περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία του την 1.1.2000.

Στην ένδειξη 11 απέναντι από τους Κωδ. 385-386 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι κάτοικος χώρας - μέλους της Ε.Ε. (εκτός Ελλάδος) και αποκτά στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το φόρο του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής Φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά του και το εισόδημα που απόκτησε στην Ελλάδα.

Στην ένδειξη 12 απέναντι από τους Κωδ. 905-906 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία πάνω από 80%. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν αν στα απαλλασσόμενα ποσά αυτών παρακρατήθηκε φόρος κατά την καταβολή τους.

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κ.λπ. - Μείωση φόρου)

Οι ενδείξεις του Πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί να σημειωθεί "Χ" πάνω από τη λέξη "ΝΑΙ" ή ένας αριθμός, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη. Στην ένδειξη 1 απέναντι από τους Κωδ. 001-002 σημειώνεται "Χ" στη λέξη "ΝΑΙ", αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του:

α) Εχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και συνυποβάλλουν γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχίας.
β) Είναι τυφλοί, γραμμένοι στο μητρώο τυφλών που τηρείται στη Διεύθυνση της οικείας Νομαρχίας.
γ) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σε αυτή την περίπτωση, συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή.
δ) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.
ε) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας. στ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.
ζ) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν.Δ.1579/1950 και Ν.Δ.330/1947.
η) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό.
θ) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
ι) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.
ια) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη.
ιβ) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας.
ιγ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.
ιδ) Παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α') και Ν.1863/1985 (ΦΕΚ 204/Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α').

Διευκρινίζεται ότι στην ένδειξη 2 απέναντι από τους Κωδ. 003-004 θα γραφεί ο συνολικός αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, αντίστοιχα, ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω, ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία. Στην ένδειξη 3 απέναντι από τους Κωδ. 005-006 θα γραφεί αριθμητικά ο αριθμός των προσώπων του Πίνακα 10 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κ.λπ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού 650.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά.

Στην ένδειξη 4 απέναντι από τους Κωδ. 009-010 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι εθελοντές πυροσβέστες και έχουν συμπληρώσει πάνω από έξι (6) μήνες υπηρεσία μέσα στο 1999.

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 (Φορολογούμενα εισοδήματα)

A. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4A' (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδ. 301-302 πρέπει να γράφεται ΜΟΝΟ το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, το ετήσιο εισόδημα από πάγια αντιμισθία που αποκτούν οι δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, το ετήσιο εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985 κ.λπ. Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, σε καμία περίπτωση, τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 2, 3, 4, 5 και 6 του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς αυτούς θα γράφονται επίσης και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων, καθώς και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.

β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδ. 303-304 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφεί το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), το οποίο θα γραφεί στους Κωδ. 305-306. Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, σε καμία περίπτωση, τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 1, 3, 4, 5 και 6 του ίδιου πίνακα. Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, απαλλάσσεται του φόρου και επομένως δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους Κωδ. 657-658 της δήλωσης.

γ) Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους Κωδ. 321-322 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των επικουρικών συντάξεων, των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικά. Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, σε καμία περίπτωση, τυχόν εισόδημα που θα γραφεί στις ενδείξεις 1, 2, 4, 5 και 6 του ίδιου πίνακα.

δ) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους Κωδ. 305-306 γράφεται το καθαρό ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

ε) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδ. 317-318 γράφεται το καθαρό ποσό των αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας των γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών γιατρών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των ειδικευόμενων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 και των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986, καθώς επίσης τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από Ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές, το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και τα επιδόματα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990, που θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του φόρου θα γραφεί στους Κωδ. 609-610 του Πίνακα 9.

στ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδ. 307-308 γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα. Υστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το Ν.2459/1997, φορολογούνται ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50%, όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων, η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι αν μεταξύ των αποδοχών περιλαμβάνονται και εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας και υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής, πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται μαζί με τη δήλωση απαραίτητα και το έντυπο του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν.

Β. EΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Β' (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις)

Στους Κωδ. 461-462 του πίνακα αυτού γράφονται τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία ή στοιχεία από την άσκηση ατομικά γεωργικής επιχείρησης μετά τη συμπλήρωση του Υποπίνακα 4Β1.
Στους κωδικούς αυτούς γράφονται επίσης τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, χωρίς προηγούμενη συμπλήρωση των άλλων ενδείξεων του Υποπίνακα 4Β1. Στους Κωδ. 915-916 του πίνακα αυτού γράφεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με βάση το αντικειμενικό σύστημα του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, όπως προκύπτει από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Υποπίνακα 4Β2.
Στους Κωδ. 335-336 γράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που πραγματικά καταβλήθηκε για εκμίσθωση γεωργικής γης.
Στον Κωδ. 326 γράφεται η αξία του καινούριου πάγιου εξοπλισμού του υπόχρεου και της συζύγου του αθροιστικά. Στους Κωδ. 337-338 γράφεται το 25% της αξίας του καινούριου πάγιου εξοπλισμού ή το 50% της αξίας αυτής, προκειμένου για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ηλικίας μέχρι 40 ετών.
Στους Κωδ. 339-340 γράφεται το ποσό που, κατά περίπτωση, απαλλάσσεται από το φόρο, προκειμένου για αγρότη κατά κύριο επάγγελμα.
Επισημαίνεται ότι οι Κωδ. 335-338 και 326 συμπληρώνονται μόνο αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που γράφεται στους Κωδ. 915-916 είναι μεγαλύτερο από αυτό που γράφεται στους Κωδ. 461-462 ή αν δεν έχει συμπληρωθεί ο Υποπίνακας 4Β1, στην περίπτωση προαιρετικής συμπλήρωσής του.
Στους Κωδ. 465-466 γράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ.
Στους Κωδ. 467-468 γράφεται η ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ.
Στους Κωδ. 475-476 γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή. Αν οι γραμμές των Υποπινάκων 4Β1 και 4Β2 και οι Κωδ. 326, 337 και 338 δεν επαρκούν να απεικονίσουν όλες τις γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές καινούριου πάγιου εξοπλισμού, επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά και τα αθροίσματά τους μεταφέρονται, αντίστοιχα, στους Κωδ. 461-462, 915-916, 326 και 337-338.

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ' (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις)

Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που γράφονται στο Εντυπο Ε3 "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ" και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης ή επιτηδευματία.
Τα σχετικά ποσά καθαρών κερδών που προκύπτουν από το Εντυπο Ε3 μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το Εντυπο του "Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, με όλες τις συνέπειες για την Υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής. Τονίζεται ότι τα μέλη των εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών ή κοινωνιών κ.λπ. δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω Εντυπο (Ε3).
Διευκρινίζεται ότι με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2000 (χρήσης 1999) θα υποβληθεί από τους εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ. και ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. και το Ε14 "Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων". Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.
Σε περίπτωση έγγαμων και εφόσον συντρέχει περίπτωση, υποβάλλεται χωριστό έντυπο από κάθε σύζυγο. Για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες με την υπ' αριθ. 1010065/214/Α0012/ ΔΥΟ, την οποία και θα πρέπει να συμβουλευτείτε. Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του πίνακα αυτού της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Επιχειρήσεις με κέρδη Στους Κωδ. 401-402 πρέπει να γράφονται προκειμένου:
αα) Για άσκηση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας ή παροχής υπηρεσιών με βιβλία Γ' κατηγορίας προαιρετικά, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού τους, που θα μεταφέρονται από τους Κωδ. 588-589 του Πίνακα Ι' του Εντύπου Ε3.
ββ) Για εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ., τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται, κατά περίπτωση, με τον ειδικό τρόπο προσδιορισμού της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, από τους Κωδ. 359-360, 363-364, 375-376 του Πίνακα 5 του Εντύπου Ε14. Στο ποσό των καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση δεν πρέπει να συναθροιστεί το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της.
Αντίθετα, στους κωδικούς αυτούς συναθροίζεται το υπερτίμημα από την πώληση άλλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ατομικής επιχείρησης. Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος γράφεται στους Κωδ. 407-408. Απέναντι από τους Κωδ. 403-404 θα γραφεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ομόρρυθμου εταίρου ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνού κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, εφόσον μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι ή εταίρου - διαχειριστή ΕΠΕ. Απέναντι από τους Κωδ. 405-406 θα γραφούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε: αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και δύο (2) αυτοκίνητα Δ.Χ. (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται.
ββ) ΟΕ, ΕΕ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα (1) αυτοκίνητο Δ.Χ. γγ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί. Απέναντι από τους Κωδ. 407-408 θα γραφεί το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης. Το ποσό αυτό της υπεραξίας μεταφέρεται στους κωδικούς αυτούς όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις.
Ο φόρος που έχει καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή πρέπει να γραφεί απέναντι από τους Κωδ. 607-608 του Πίνακα 9 της δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου που καταλογίστηκε στους Κωδ. 607-608, προϋποθέτει την αναγραφή στους Κωδ. 407-408 του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου.
Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για τη δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στην ένδειξη 4 του Πίνακα 9, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας ή του τριπλότυπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση.

β) Επιχειρήσεις με ζημιά Για το συμψηφισμό της ζημιάς του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα, προϋπόθεση είναι:

αα) Η ζημιά να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ που τηρήθηκαν από επιχείρηση που δεν υπάγεται στον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, κατά περίπτωση, παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
ββ) Η τήρηση των ίδιων βιβλίων του ΚΒΣ και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και
γγ) Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού έτους. Απέναντι από τους Κωδ. 413-414 θα γραφεί η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994. Η ζημιά αυτή θα μεταφέρεται από το Ε3 και δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου της επιχείρησης.
Απέναντι από τους Κωδ. 415-416 θα γραφεί το υπόλοιπο της ζημιάς προηγούμενων οικονομικών ετών ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994. Απέναντι από τους Κωδ. 425-426 αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης στην ημεδαπή.

Δ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ' (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα)

Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού πρέπει προηγούμενα να έχουν συμπληρωθεί, κατά περίπτωση:
α) Το Εντυπο Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" από όλους γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες.
β) Το Εντυπο Ε14 "Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων", που συμπληρώνεται από Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ατομικά ή εταιρικά το επάγγελμα του δικηγόρου ή του τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης και
γ) Το Εντυπο Ε15 "Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων", που υποβάλλεται από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.

Τα έντυπα αυτά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. Σε περίπτωση έγγαμων, υποβάλλεται χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο.
Ειδικότερα: Στους Κωδ. 501-502 πρέπει να γράφονται προκειμένου:
α) Για ατομική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών τους, καθώς και των κερδών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες, που προκύπτουν από τον Κωδ. 590 του Πίνακα Ι' του Εντύπου Ε3.
β) Για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών τους.
γ) Για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του τραγουδιστή, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία του.
δ) Για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία τους.
Επισημαίνεται ότι το εισόδημα από πάγια αντιμισθία δικηγόρων και το εισόδημα των ξεναγών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985, δεν αποτελεί εισόδημα αυτής της κατηγορίας, αλλά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Δημόσιων Οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και Τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι στις ενδείξεις των Κωδ. 517-518 δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι ακαθάριστες αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, δηλαδή ελεγκτών ΑΕ, εκτελεστών διαθήκης κ.λπ.

Ε. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε' (Εισόδημα από Ακίνητα)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων για τα Μισθώματα Ακινήτων, οι οποίες θα υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις.
Προσοχή: Σημειώνεται ότι για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με τα άρθρα 10 και 109 του Ν.2238/1994, η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα Νομικά αυτά Πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι από τα μέλη των Νομικών αυτών Προσώπων.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει δικαίωμα χρήσης ή επιφάνειας ή εμφύτευσης αγροτικής έκτασης, που αποκτά εισόδημα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρησή της, πρέπει στη στήλη 2 του Εντύπου Ε2 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" να αναγράφει σε παρένθεση εκτός από την τοποθεσία και το είδος της έκτασης (πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη).
Ευνόητο θεωρείται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται προηγούμενα εξαιρείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, από τη φορολογία 35% που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, η Αναλυτική Κατάσταση των Μισθωμάτων των Ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία, κοινωνία κ.λπ. θα υποβάλλεται από τα μέλη των Νομικών αυτών Προσώπων. Τονίζεται ακόμη ότι για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής), δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων, εκτός αν υπάρχουν γκαράζ ή αποθήκες οι οποίες ανήκουν στον ένα από τους δύο συζύγους και η κατοικία ανήκει στον άλλο σύζυγο, οπότε θα συμπληρωθεί Ε2 για το γκαράζ ή την αποθήκη. Ειδικότερα, οι Κωδ. 909-910 και 701-702 του πίνακα αυτού θα συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γαιών, αντίστοιχα, με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που το αναγραφόμενο στους Κωδ. 101-102 και 141-142 εισόδημα από εκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στους Κωδ. 909-910 και 701-702 γράφεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επιμέρους ενοικίων που προκύπτουν από τη σύγκριση των δηλωθέντων ενοικίων και των προσδιοριζόμενων με την αντικειμενική μέθοδο (βλ. φυλλάδιο οδηγιών, σελ. 17).
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο Εντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα. Εφόσον το οικείο δικαιολογητικό δεν έχει επισυναφθεί, πρέπει να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να το προσκομίσει και, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, η δήλωση θα παραλαμβάνεται και θα καταχωρείται σε ειδική κατάσταση, ώστε μετά την επεξεργασία της να ελέγχεται. Επίσης, πρέπει να ελεγχθεί αν:
α) Στην ένδειξη 3α' του πίνακα αυτού έχουν συμπληρωθεί τα "στοιχεία ακινήτου", που είναι η διεύθυνση και οι υπόλοιπες τρεις (3) οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο της κύριας κατοικίας. Οταν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά γράφεται μόνο ο Νομός και ο Δήμος ή Κοινότητα. Η ένδειξη της δεύτερης στήλης "Κατοικία ή Μονοκατοικία" συμπληρώνεται μόνο αν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας.
Σε περίπτωση συμπλήρωσής της, γράφεται το γράμμα Κ αν είναι κατοικία ή το γράμμα Μ αν είναι μονοκατοικία. Στην ένδειξη θέση - όροφος γράφεται ο όροφος που βρίσκεται η κύρια κατοικία, π.χ. ισόγειο, 1ος κ.λπ.
Στον Κωδ. 211 γράφεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας, καθώς και η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστάσιου και του κλιμακοστάσιου, όταν αυτοί οι χώροι δεν είναι κοινόχρηστοι (π.χ. δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας). Τούτο ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή αντικειμενικού προσδιορισμού, είτε σε περιοχή εκτός αντικειμενικού.
Στον Κωδ. 212 γράφεται η συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης (που είναι ανεξάρτητοι, π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο) αθροιστικά. Δεν θα γραφεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή. Οι επιφάνειες των κύριων χώρων και της αποθήκης - γκαράζ (Κωδ. 211 και 212) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα. Στους Κωδ. 213-214 γράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται κανένα ποσοστό, αλλά επισυνάπτεται σημείωμα, στο οποίο γράφεται το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας.
Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά η εκκαθάρισή τους θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ. Στον Κωδ. 215 γράφονται οι μήνες ιδιοκατοίκησης μέσα στο 1999. Διάστημα μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες αγνοείται.
Στον Κωδ. 216 γράφεται η Τιμή Ζώνης που ισχύει την 1.1.1999 αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή η Τιμή Εκκίνησης αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό αυτό σύστημα.

Προσοχή: Οταν υπάρχει μόνο κύρια κατοικία με επιφάνεια: αα) μέχρι 150 τ.μ. εφόσον δεν έχει ο φορολογούμενος πάνω από δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν, ββ) μέχρι τα τ.μ. που διαμορφώνεται μετά την προσαύξηση των 150 τ.μ. κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο μετά το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, π.χ. για φορολογούμενο με πέντε (5) τέκνα που τον βαρύνουν η επιφάνεια αυτή διαμορφώνεται στα 210 τ.μ., δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός.
Επίσης, αν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας και μιας μόνο δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη) είναι μικρότερο από το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός (216). Σε περίπτωση που, εκτός από την κύρια κατοικία, υπάρχουν δύο (2) δευτερεύουσες κατοικίες, μία (1) μη εξοχική και μία (1) εξοχική, για το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο των 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. πλέον 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, λαμβάνεται αθροιστικά η επιφάνεια της κύριας και της μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας που απαλλάσσεται, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων και τυχόν βοηθητικών χώρων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ.

Στον Κωδ. 217 γράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της, εφόσον το χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αυτό που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η άδεια είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλιώς γράφεται το επόμενο έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη χρονολογία κατασκευής, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος απόκτησης, νομιμοποίηση αυθαίρετου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο Κωδ. 216.
Στον Κωδ. 115 γράφεται το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η κατοικία αποτελεί συνιδιοκτησία των συζύγων, γράφεται το σύνολο του εισοδήματος και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που μέσα στο 1999 άλλαξε η ιδιόκτητη κύρια κατοικία, στις ενδείξεις αυτές θα γράφεται η τελευταία κύρια κατοικία και η προηγούμενη θα γράφεται σε όμοιο πίνακα με ίδια γραμμογράφηση που θα επισυνάπτεται στη δήλωση (Εντυπο Ε1). Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική εκκαθάριση αν το άθροισμα της επιφάνειας κύριας παλιάς ή νέας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας υπερβαίνει τα 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο. Η εκκαθάρισή τους θα γίνει χειρόγραφα από τη ΔΟΥ.
Αντίθετα, αν κύρια και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 150 τ.μ. ή τα 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, οι δηλώσεις αυτές θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.
Επίσης, όταν κατά το έτος 1999 η κύρια και η δευτερεύουσα κατοικία που οι επιφάνειές τους αθροιζόμενες υπερβαίνουν τα 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο ιδιοκατοικούνται για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών η κάθε μία, η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ και δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.

β) Στην ένδειξη 3β' του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία δεν είναι εξοχική. Ολα τα στοιχεία της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία. Οταν η μη εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) ή η μη εξοχική κατοικία μόνη της, εφόσον δεν υπάρχει κύρια κατοικία, είναι κάτω από 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι Κωδ. 223-224, διαφορετικά συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

γ) Στην ένδειξη 3γ' του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία είναι εξοχική και συμπληρώνονται όπως και οι παραπάνω ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή, ως μήνες ιδιοκατοίκησης λαμβάνονται τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση που η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της (εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική) ή η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική είναι μέχρι 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, τότε συμπληρώνονται για την εξοχική κατοικία όλα τα στοιχεία εκτός από την Τιμή Ζώνης ή Εκκίνησης και το έτος άδειας (Κωδ. 230-231). Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της εξοχικής κατοικίας.

δ) Στην ένδειξη 3δ' και απέναντι από τους Κωδ. 121-122 γράφεται το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο Εντυπο Ε2.

ε) Στην ένδειξη 4α' και απέναντι από τους Κωδ. 129-130 γράφεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης από γονέα σε τέκνα και αντίστροφα.

στ) Για τη συμπλήρωση των Κωδ. 151-158, σημειώνεται ότι για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια εκπίπτει:
α) για αποσβέσεις ποσοστό 10%, χωρίς δικαιολογητικά και
β) ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, με δικαιολογητικά. Για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% και 5%, αντίστοιχα.

Για τη συμπλήρωση των Κωδ. 151-152 και 157-158 και ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν ακίνητα από τα οποία προκύπτει εισόδημα και αποτελούν πάγια στοιχεία επιχείρησης ή επαγγέλματος, επειδή τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών αυτών αποτελούν και τα δικαιολογητικά των εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, θα επισυναφθούν στη δήλωση απλά φωτοαντίγραφα αυτών.

ζ) Στην ένδειξη 6α' του πίνακα αυτού και απέναντι από τους Κωδ. 163-164 γράφεται το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε ο εκμισθωτής το έτος 1999 με βάση νόμο (Ν.813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης.

η) Στην ένδειξη 6β' του πίνακα αυτού και απέναντι από τους Κωδ. 165-166 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα που απόκτησε ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής κ.λπ. το 1999 από την εκμίσθωση του ακινήτου που αφορά η αποζημίωση των Κωδ. 163-164.

θ) Στην ένδειξη 8 του πίνακα αυτού και απέναντι από τους Κωδ. 175-176 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα όσων κατοικιών εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. Το εισόδημα αυτό πρέπει να έχει επίσης γραφεί στους Κωδ. 103-104, 111-112, 121-122 και 129-130 του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιριών, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λπ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 του Ν.2238/1994.

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4ΣΤ' (Εισόδημα από Κινητές Αξίες)

Απέναντι από τους Κωδ. 291-292 γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης από κινητές αξίες των παρακάτω περιπτώσεων:
α) Τόκοι από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος 1999.
β) Τόκοι από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, που έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 1999.
Επίσης, οι τόκοι που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 1999, με εξαίρεση τους τόκους που επιδικάζονται και θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 25 ή εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, κατά την παρ. 4 του άρθρου 48 του N.2238/1994.

Ζ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ' (Εισόδημα Αλλοδαπής Προέλευσης)

Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδ. 389-390 γράφεται το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό ανεξάρτητα αν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης, θα πρέπει να ερευνάται αν μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας προέλευσης της σύνταξης έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος.
Σε καταφατική περίπτωση, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, τόσο για τη φορολογία της σύνταξης, όσο και για την πίστωση του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.
Ειδικότερα θα ερευνάται εάν η συγκεκριμένη σύνταξη:
αα) φορολογείται μόνο στην αλλοδαπή ή
ββ) φορολογείται και στις δύο χώρες ή
γγ) φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Στην περ. αα' το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται μόνο στον Πίνακα 5, Κωδ. 657-658, με αναφορά στην οικεία σύμβαση και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό δεν θα αναγράφεται σε κανένα κωδικό.
Στην περ. ββ' το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στους Κωδ. 389-390 και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό θα αναγράφεται στον Πίνακα 9, Κωδ. 651-652.
Στην περ. γγ' το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στους Κωδ. 389-390 και ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο εξωτερικό, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής σύμβασης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Αν έχει αναγραφεί στον Πίνακα 9, Κωδ. 651-652, θα διαγράφεται.
Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδ. 463-464 γράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις τυχόν συμμετοχές επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Επωνυμία Χώρα έδρας Διαχ/κή Συνολικά Ποσοστό Καθαρά κέρδη που μου Νομική Μορφή αλλοδαπής περίοδος καθαρά συμμετοχής αναλογούν επιχείρησης κέρδη % ............ ........... ........ ........ ......... ................. Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους Κωδ. 471-472 γράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις τυχόν συμμετοχές επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Επωνυμία Χώρα έδρας Διαχ/κή Ζημιές Ποσοστό Ζημιές που μου Νομική Μορφή αλλοδαπής περίοδος συμμετοχής αναλογούν επιχείρησης % ............ ........... ........ ...... .......... ..............
Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους Κωδ. 411-412 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες παντός τύπου. Σε περίπτωση που απέναντι από τους Κωδ. 411-412 έχουν αναγραφεί ποσά, θα πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω Υπόδειγμα Νο 1.
Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδ. 421-422 θα γραφεί η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία παντός τύπου. Τυχόν ζημιά από πηγή εισοδήματος που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογούμενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή, διαφορετικά διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω Υπόδειγμα Νο 2.
Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδ. 509-510 θα γραφεί το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες. Σε περίπτωση συμμετοχής στις πιο πάνω εταιρίες κ.λπ., επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω Υπόδειγμα Νο 1. Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδ. 513-514 θα γραφεί το ποσό της ζημιάς που προέκυψε είτε από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες. Σε περίπτωση συμμετοχής στις πιο πάνω εταιρίες κ.λπ., επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω Υπόδειγμα Νο 2.
Στην ένδειξη 8 και απέναντι από τους Κωδ. 295-296 θα γραφεί το συνολικό καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, γενικά.
Στην ένδειξη 9 και απέναντι από τους Κωδ. 171-172 θα γραφεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή.
Στην ένδειξη 10 και απέναντι από τους Κωδ. 173-174 θα γραφεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση ακινήτου από το άρθρο 23 του Ν.2238/1994.
Στην ένδειξη 11 και απέναντι από τους Κωδ. 395-396 θα γραφεί το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών της αλλοδαπής που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η κάθε μία. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφεί αντίστοιχα και στους Κωδ. 171-172.

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδ. 655-656 θα γραφούν τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στον Πίνακα 4Α'-Ζ' της δήλωσης, τα οποία όμως δεν υπάρχουν την 1.1.2000, π.χ. γιατί μεταβιβάστηκε η οικοδομή, γιατί διακόπηκε η άσκηση επαγγέλματος κ.λπ. Σ' αυτή την περίπτωση, το καθαρό ποσό του εισοδήματος που δεν υπάρχει την 1.1.2000 πρέπει να γραφεί μειωμένο κατά τις εκπτώσεις (π.χ. 10% για απόσβεση και μέχρι 15% για λοιπές δαπάνες, για εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που μεταβιβάστηκε).
Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφεί και το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος του δικηγόρου ή τραγουδιστή που προσδιορίζεται με βάση το Ε14 "Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων", για τους μήνες λειτουργίας του επαγγέλματος, μετά από υπολογισμό του από το φορολογούμενο, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία, σε περίπτωση που την 1.1.2000 δεν υπάρχει εισόδημα από το επάγγελμα λόγω διακοπής μέσα στο 1999 της άσκησης αυτού.
Επίσης, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφεί στους Κωδ. 307-308 του Πίνακα 4Α'.
β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδ. 693-694 θα γραφεί το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2000, π.χ. γιατί πουλήθηκε το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή το αεροσκάφος Ι.Χ. κ.λπ.
γ) Στην ένδειξη 3α' και απέναντι από τους Κωδ. 657-658, εκτός των άλλων απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, θα γραφεί και το ποσό των μισθών, συντάξεων, καθώς και η πάγια αντιμισθία που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό πάνω από 80% κ.λπ.
Διευκρινίζεται ότι, αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφούν στους Κωδ. 657-658 και ο τυχόν φόρος που αναλογεί και έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους Κωδ. 313-316 του Πίνακα 9.
δ) Στην ένδειξη 3β' και απέναντι από τους Κωδ. 659-660 θα γραφούν τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήθηκαν το 1999 και φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αποζημίωση Ν.2112/1920, μερίσματα από ημεδαπές ΑΕ, Συνεταιρισμούς κ.λπ., μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κ.λπ.) μετά την αφαίρεση του φόρου, ο δε φόρος δεν πρέπει να γραφεί σε κανένα κωδικό.
Στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν επίσης τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, καθώς και αυτών που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ενώ ο φόρος αυτός δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό.
Τα ποσά αυτά των καθαρών κερδών για το έτος 1999, ανάλογα με το φόρο που κατέβαλε ο λιανοπωλητής, είναι τα εξής: Φόρος λιανοπωλητών Αντίστοιχα καθαρά κέρδη 35.000 δρχ. 2.300.000 δρχ. 70.000 δρχ. 2.800.000 δρχ. 75.000 δρχ. 2.850.000 δρχ. 90.000 δρχ. 2.950.000 δρχ. 110.000 δρχ. 3.100.000 δρχ. 140.000 δρχ. 3.300.000 δρχ. 180.000 δρχ. 3.550.000 δρχ.
Επίσης, τα ποσά αυτά του εισοδήματος για το έτος 1999, ανάλογα με το φόρο που κατέβαλαν επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, είναι τα εξής:
Αριθμός Φόρος επιχειρήσεων Αντίστοιχο δωματίων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων εισόδημα δωματίων 1 23.000 2.060.000 2 46.000 2.520.000 3 69.000 2.800.000 4 92.000 2.953.000 5 115.000 3.107.000 6 138.000 3.260.000 7 161.000 3.413.000 8 184.000 3.567.000 9 207.000 3.720.000 10 230.000 3.873.000
Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα δέκα (10), το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 153.000 δρχ. Αριθμός μονόχωρων Φόρος επιχειρήσεων Αντίστοιχο διαμερισμάτων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων εισόδημα μονόχωρων διαμερισμάτων 1 28.000 2.160.000 2 56.000 2.713.000 3 84.000 2.900.000 4 112.000 3.087.000 5 140.000 3.273.000 6 168.000 3.460.000 7 196.000 3.647.000 8 224.000 3.833.000 9 252.000 4.020.000 10 280.000 4.207.000
Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10), το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 186.000 δρχ. Αριθμός δίχωρων Φόρος επιχειρήσεων Αντίστοιχο διαμερισμάτων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων εισόδημα δίχωρων διαμερισμάτων 1 38.000 2.360.000 2 76.000 2.847.000 3 114.000 3.100.000 4 152.000 3.353.000 5 190.000 3.607.000 6 228.000 3.860.000 7 266.000 4.113.000 8 304.000 4.351.000 9 342.000 4.604.000 10 380.000 4.857.000
Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10), το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 253.000 δρχ. Αριθμός τρίχωρων Φόρος επιχειρήσεων Αντίστοιχο διαμερισμάτων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων εισόδημα τρίχωρων διαμερισμάτων 1 58.000 2.727.000 2 116.000 3.113.000 3 174.000 3.500.000 4 232.000 3.887.000 5 290.000 4.273.000 6 348.000 4.498.000 7 406.000 4.691.000 8 444.000 4.884.000 9 502.000 5.077.000 10 560.000 5.271.000 Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10), το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 193.000 δρχ. Αριθμός Φόρος Αντίστοιχο Αριθμός Φόρος Αντίστοιχο θέσεων επιχειρήσεων εισόδημα θέσεων επιχειρήσεων εισόδημα κάμπινγκ κάμπινγκ κάμπινγκ κάμπινγκ 40 400.000 4.671.000 86 860.000 6.204.000 41 410.000 4.704.000 87 870.000 6.237.000 42 420.000 4.737.000 88 880.000 6.271.000 43 430.000 4.771.000 89 890.000 6.304.000 44 440.000 4.804.000 90 900.000 6.337.000 45 450.000 4.837.000 91 910.000 6.371.000 46 460.000 4.871.000 92 920.000 6.404.000 47 470.000 4.904.000 93 930.000 6.437.000 48 480.000 4.937.000 94 940.000 6.471.000 49 490.000 4.971.000 95 950.000 6.504.000 50 500.000 5.004.000 96 960.000 6.537.000 51 510.000 5.037.000 97 970.000 6.571.000 52 520.000 5.071.000 98 980.000 6.604.000 53 530.000 5.104.000 99 990.000 6.637.000 54 540.000 5.137.000 100 1.000.000 6.671.000 55 550.000 5.171.000 101 1.010.000 6.704.000 56 560.000 5.204.000 102 1.020.000 6.737.000 57 570.000 5.237.000 103 1.030.000 6.771.000 58 580.000 5.271.000 104 1.040.000 6.804.000 59 590.000 5.304.000 105 1.050.000 6.837.000 60 600.000 5.337.000 106 1.060.000 6.871.000 61 610.000 5.371.000 107 1.070.000 6.904.000 62 620.000 5.404.000 108 1.080.000 6.937.000 63 630.000 5.437.000 109 1.090.000 6.971.000 64 640.000 5.471.000 110 1.100.000 7.004.000 65 650.000 5.504.000 111 1.110.000 7.037.000 66 660.000 5.537.000 112 1.120.000 7.071.000 67 670.000 5.571.000 113 1.130.000 7.104.000 68 680.000 5.604.000 114 1.140.000 7.137.000 69 690.000 5.637.000 115 1.150.000 7.171.000 70 700.000 5.671.000 116 1.160.000 7.204.000 71 710.000 5.704.000 117 1.170.000 7.237.000 72 720.000 5.737.000 118 1.180.000 7.271.000 73 730.000 5.771.000 119 1.190.000 7.304.000 74 740.000 5.804.000 120 1.200.000 7.337.000 75 750.000 5.837.000 121 1.210.000 7.371.000 76 760.000 5.870.000 122 1.220.000 7.404.000 77 770.000 5.904.000 123 1.230.000 7.437.000 78 780.000 5.937.000 124 1.240.000 7.471.000 79 790.000 5.971.000 125 1.250.000 7.504.000 80 800.000 6.004.000 126 1.260.000 7.537.000 81 810.000 6.037.000 127 1.270.000 7.571.000 82 820.000 6.071.000 83 830.000 6.104.000 84 840.000 6.137.000 85 850.000 6.171.000 Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν είκοσι επτά (127), το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 33.000 δρχ. Τα παραπάνω ποσά καθαρών κερδών προσαυξάνονται κατά 250.000 δρχ. για κάθε παιδί που μένει μαζί του και τον βαρύνει.

Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. πώληση ακινήτου κ.λπ.), από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κ.λπ., δεν θα γραφούν σε αυτές τις ενδείξεις, αλλά στις ενδείξεις του Πίνακα 7.

Προσοχή: Στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα που έχει γραφεί στους Κωδικούς 307-308 του Πίνακα 4Α'.

ε) Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης που υποβάλλεται από τους γιατρούς του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακούς γιατρούς που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενους γιατρούς που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 ή γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986, σχετικά με την αναγραφή του ποσού και του φόρου των πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μικτής εφημερίας.
Συγκεκριμένα, στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους Κωδ. 691-692 πρέπει να γραφεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μικτής εφημερίας των γιατρών αυτών που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που παρακρατήθηκε σε αυτές τις αμοιβές δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διατάξεις, τότε αυτές πρέπει να γραφούν στους Κωδ. 317-318 του Πίνακα 4Α' και το ποσό του φόρου στους Κωδ. 609-610 του Πίνακα 9.
Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αθλητές από τις Ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, καθώς και για τα επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990.

στ) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδ. 473-474 θα γραφούν τα ποσά κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ.) που καταβλήθηκαν το έτος 1999.

ζ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδ. 431-436 θα γραφούν τα συνολικά καθαρά κέρδη που έχουν υπαχθεί σε φορολογία, τα οποία αναλογούν από τη συμμετοχή του φορολογούμενου σε ημεδαπή ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2238/1994, αφού συμπληρωθούν προηγούμενα οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί, πρέπει να συμπληρωθεί και επισυναφθεί όμοια γραμμογραφημένος πίνακας. Σημειώνεται ότι στους ίδιους κωδικούς θα γραφούν και τα κέρδη που αναλογούν στο φορολογούμενο από συμμετοχή του σε ΕΠΕ, που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.2238/1994.
Τα κέρδη αυτά θα γραφούν, αφού προηγούμενα αφαιρεθεί από αυτά ο φόρος της εταιρίας κ.λπ. που αναλογεί σε αυτά.
Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κ.λπ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στο φορολογούμενο, δεν θα γραφούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους Κωδ. 657-658 ή 659-660 του ίδιου πίνακα.

η) Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδ. 793-794, 615-616 και 829-830 θα γραφεί το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε ή οφείλεται το 1999 για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείται ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Για τις επιπλέον των τριών (3) μισθώσεις θα συνυποβληθούν όμοια γραμμογραφημένοι πίνακες.
Επισημαίνεται ότι στους Κωδ. 790-791-810 θα γραφεί ο ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν εκμισθωτής είναι η σύζυγος, ακόμη κι αν έχει ΑΦΜ δικό της, θα γραφεί ο ΑΦΜ του συζύγου της.

θ) Στην ένδειξη 8 απέναντι από τους Κωδ. 419-420 και 469-470 γράφεται το ενοίκιο που καταβάλλεται ή οφείλεται μέσα στο έτος 1999 για τη μίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το ενοίκιο της κύριας κατοικίας της οικογένειας ή κατοικίας των παιδιών του φορολογούμενου που σπουδάζουν σε άλλη πόλη (811-816 και 817-827) και της επαγγελματικής εγκατάστασης, που γράφεται στους Κωδ. 793-794, 615-616 και 829-830. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αναγραφή στους κωδικούς αυτούς του ενοικίου της δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας κ.λπ. Για περισσότερες των δύο (2) τέτοιων μισθώσεων συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται πίνακας. Για τη συμπλήρωση των Κωδ. 417-418 ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των Κωδ. 790-791-810.

6. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6 (Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης)

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και από τις τεκμαρτές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν.
Ο έλεγχος των στοιχείων προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος του υπόχρεου και της συζύγου του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία λαθών κατά την εκκαθάριση του φόρου από λαθεμένη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων των Πινάκων 6 και 7.
Οι ενδείξεις των Πινάκων 6 και 7 που αναφέρονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος δεν παρουσιάζουν καμιά δυσκολία στη συμπλήρωσή τους, γιατί δεν γίνεται κανένας υπολογισμός, αλλά απλή αναγραφή ορισμένων στοιχείων και ποσών. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ενδείξεων των Πινάκων 6 και 7 του εντύπου της δήλωσης, θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι υπ' αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991, 1122241/2246/Α0012/ και 1036149/632/Α0012/ΔΥΟ, καθώς και το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Απέναντι από τους Κωδ. 707-708 γράφεται το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας δαπάνης (πραγματικής ή τεκμαρτής) για δευτερεύουσα κατοικία που έχει επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητά τους περισσότερα ακίνητα με συνολική επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσα κατοικία, γράφεται το ακαθάριστο πραγματικό ή τεκμαρτό μίσθωμα που προέκυψε μέσα στο 1999 συνολικά για όλες τις δευτερεύουσες κατοικίες, αφού συμπληρωθεί ειδική κατάσταση.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη από ιδιοκατοίκηση δευτερεύουσας κατοικίας μέχρι 100 τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και δεν χαρακτηρίζεται ως τουριστικός τόπος, που περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή.
Σε περίπτωση που στους Κωδ. 709-710 αναγράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., από την έκτη στήλη του πίνακα της σελίδας 47 του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για την περ. α' που αναφέρεται σε συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών, με κυριότητα του οχήματος πάνω από δέκα (10) έτη, θα πρέπει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών να επισυνάπτουν επίσης κατά την υποβολή της δήλωσής τους και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η ηλικία τους και
β) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος που ήταν στην κατοχή τους το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, στη 10ετή κυριότητα του οχήματος υπολογίζεται και ο χρόνος αγοράς του. Συνεπώς, για να μειωθεί η τεκμαρτή δαπάνη κατά ποσοστό 50%, πρέπει ο συνταξιούχος ηλικίας πάνω από 60 ετών να έχει αποκτήσει την κυριότητα του αυτοκινήτου του μέχρι 31.12.1989.
Επίσης, άτομα που μετοικούν από την αλλοδαπή και εισάγουν επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη, για το 4ο και 5ο έτος από τον εκτελωνισμό τους, γράφουν στους Κωδ. 709-710 το ποσό της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης από την έκτη στήλη του οικείου πίνακα της σελίδας 47 του φυλλαδίου οδηγιών. Ως πρώτο έτος λαμβάνεται το έτος του εκτελωνισμού.
Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2000 (χρήση 1999) δικαιούται ο φορολογούμενος, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης κατά 50%, εφόσον ο εκτελωνισμός του αυτοκινήτου του έγινε στο έτος 1995 ή 1996 και (ο δικαιούχος της μείωσης αυτής) εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα. Σε περίπτωση ακινησίας αυτοκινήτου, δίτροχου ή τρίτροχου, απαιτείται να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους και σχετική βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια ΔΟΥ.
Για όσους έχουν αυτοκίνητα τύπου Jeep, παρέχεται ευχέρεια να επιλέξουν το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα αυτού του τύπου, ως εξής:
α) Προκειμένου για οχήματα που αποκτήθηκαν στο έτος 1999, κατ' επιλογή του φορολογούμενου: αα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20% ή ββ) Την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους κατά το κρινόμενο έτος (δηλαδή κατά τη χρήση 1999 για τη δήλωση οικονομικού έτους 2000), προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%.
β) Προκειμένου για οχήματα που ταξινομήθηκαν μέχρι την 31.12.1991, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:
αα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20% ή
ββ) Την προσαυξημένη κατά 20% εργοστασιακή τιμολογιακή αξία της 31.12.1991 (η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή, αν δεν υπάρχει ίδιο, ομοίου με αυτά τύπου οχήματος, κατά το κρινόμενο έτος, δηλαδή κατά τη χρήση 1998), η οποία προσαυξάνεται περαιτέρω κατά ποσοστό 80%.
Δηλαδή, για να βρεθεί το ποσό αυτής της δαπάνης προσαυξάνεται κατά 20% η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του οχήματος της 31.12.1991. Στη συνέχεια, αυτή η προσαυξημένη αξία συγκρίνεται με την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή όμοιου με αυτό τύπου οχήματος κατά το κρινόμενο έτος (δηλαδή κατά τη χρήση 1998) και το μικρότερο από αυτά τα δύο ποσά, αφού προσαυξηθεί κατά 80%, αναγράφεται στον οικείο κωδικό αριθμό.

γ) Προκειμένου για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.1992 μέχρι την 31.12.1997, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:
αα) Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20% ή
ββ) Την προσαυξημένη κατά 20% εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του χρόνου της αγοράς του από το φορολογούμενο (η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή, αν δεν υπάρχει ίδιο, ομοίου με αυτά τύπου οχήματος, κατά το κρινόμενο έτος, δηλαδή κατά τη χρήση 1998), η οποία προσαυξάνεται περαιτέρω κατά ποσοστό 80%.
Για να βρεθεί το ποσό αυτής της δαπάνης εφαρμόζονται ανάλογα όσα προαναφέρθηκαν στην υποπερ. ββ' της προηγούμενης περ. β'. Σημειώνεται ότι στους Κωδ. 731-732 πρέπει να γραφεί το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στο ναυτολογημένο πλήρωμα σκάφους αναψυχής. Ο διπλασιασμός του ποσού θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ.
Απέναντι από τους Κωδ. 765-766 πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τη δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) που έχει συνολική επιφάνεια από 25 τ.μ. και πάνω, εσωτερική ή εξωτερική, όπως προκύπτει από τον πίνακα της σελίδας 29 του φυλλαδίου.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που περισσότερες από μία (1) πισίνες είναι στην κυριότητα ή κατοχή του φορολογούμενου, θα επισυναφθεί κατάσταση με όμοια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1ζ' του Πίνακα 6 και θα αναγράφεται η διεύθυνση καθενός ακινήτου που βρίσκεται η πισίνα.
Επίσης, αν η δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) χρησιμοποιείται από τους ενοίκους επιπλωμένων δωματίων ή ξενοδοχείων, από την εκμετάλλευση των οποίων η επιχείρηση αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), το τεκμήριο χρήσης αυτής δεν βαρύνει τον επιχειρηματία. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν όλα τα άλλα στοιχεία της συγκεκριμένης δεξαμενής, εκτός από τα ποσά της τεκμαρτής δαπάνης της στους Κωδ. 765-766.
Απέναντι από τους Κωδ. 795-796 γράφεται αριθμητικά ο αριθμός των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμενου και της συζύγου του.
Εφιστάται η προσοχή σας για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού από το φορολογούμενο. Απέναντι από τους Κωδ. 729-730 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το 1999 για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών ή καρτών πληρωμών, απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορές καταναλωτικών αγαθών που έγιναν μέσω των πιστωτικών αυτών καρτών, καθώς και των καρτών των πληρωμών (DINERS κ.λπ.).
Απέναντι από τους Κωδ. 719-720 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά το 1999 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων κ.λπ., εκτός από αυτά που αποτελούν άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά. Απέναντι από τους Κωδ. 721-722 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά το 1999 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής, λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών, εκτός από αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους Κωδ. 723-724 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά μέσα στο 1999 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (πάνω από 1.000.000 δρχ.), εκτός από αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής επιχείρησης, καθώς και αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους Κωδ. 733-734 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1999 για αγορά επιχειρήσεων ή για τη σύσταση ή για την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή για την αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.
Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών στις οποίες μετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και η αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ή μετοχών που έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους σε αυτό, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή γενικά τίτλων του Δημοσίου, η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, η αγορά REPOS και κάθε άλλου τίτλου που είναι διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο, των οποίων η δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται στους υπόψη κωδικούς.
Απέναντι από τους Κωδ. 735-736 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1999 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Εξαιρείται και δεν γράφεται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, οικοδομής ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ. θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς.
Στα ποσά των κωδικών αυτών θα συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών κ.λπ. εξόδων που καταβλήθηκαν το 1999 για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων.
Επίσης, θα επισυναφθούν είτε επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων, είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου, με την οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος για τη μεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα, τα στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων και τέλος θα επισυναφθεί σχετική κατάσταση με τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε αγορά ακινήτου.
Σημειώνεται ότι, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ή της προσωρινής αξίας που προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ και της αξίας που γράφεται στο συμβόλαιο, θα γραφεί το μεγαλύτερο ποσό. Ανάλογα συμφωνητικά ή βεβαιώσεις και καταστάσεις θα επισυναφθούν στην περίπτωση χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, από τις οποίες, εκτός των πιο πάνω, πρέπει να προκύπτουν και οι όροι των υπόψη μισθώσεων.

Προσοχή: Στους κωδικούς αριθμούς της ένδειξης 3 του Πίνακα 6 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριληφθούν και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 1999 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου, για αγορά ακινήτου) που προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη. Απέναντι από τους Κωδ. 737-738 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1999 για ανέγερση οικοδομών, καθώς και για κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.
Εξαιρείται και δεν γράφεται η δαπάνη για ανέγερση από ενήλικο οικοδομής ως πρώτης κατοικίας του, στην οποία πρώτη κατοικία θα έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ., η οποία και θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς. Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών, η οποία φυσικά δεν θα συμπεριληφθεί στους υπόψη κωδικούς. Προκειμένου για ανέγερση οικοδομών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά τις 31.12.1994, το ποσό της δαπάνης ανέγερσής τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2238/1994.
Για τη δαπάνη ανέγερσης κάθε οικοδομής θα συνταχθεί κατάσταση, η οποία θα περιέχει ανάλογα στοιχεία με εκείνα που αναφέρονται για την αγορά οικοδομών.

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση των Κωδ. 735-736 και 737-738 δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τ.μ. προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τ.μ. προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Απέναντι από τους Κωδ. 739-740 γράφεται το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1999 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, καθώς και για προσωρινές διευκολύνσεις ή προσωρινές καταθέσεις στην ατομική του επιχείρηση ή στις εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες είναι μέλος ή μέτοχος και συμπληρώνεται σχετική κατάσταση με τα στοιχεία και τον ΑΦΜ του κάθε προσώπου ή της επιχείρησης και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε πρόσωπο ή σε κάθε επιχείρηση για την πιο πάνω αιτία. Απέναντι από τους Κωδ. 725-726 γράφεται το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης που κατέβαλε ο φορολογούμενος το 1999 για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν συνολικά τις 100.000 δρχ. ετησίως, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, τα ΑΕΙ, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα Προνοιακά Ιδρύματα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Κρατικά ΝΠΔΔ) και τα Προνοιακά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά 70% με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επισυνάπτεται κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς.
Απέναντι από τους Κωδ. 727-728 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το έτος 1999 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών - καταναλωτικών - προσωπικών) και πιστώσεων γενικά. Προκειμένου για στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, για την τοκοχρεολυτική εξόφληση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το μέχρι των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας, θα γραφούν μόνο οι τόκοι, ενώ για την τοκοχρεολυτική απόσβεση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της, θα γραφεί ολόκληρο το ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων για την απόσβεσή του.
Επίσης, γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή κάρτας πληρωμών (DINERS κ.λπ.), εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορά περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους Κωδ. 719-724 και 733-736 (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων).

Προσοχή: Στους Κωδ. 727-728 γράφεται για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους Κωδ. 719-724 και 733-736 ότι εξοφλήθηκε μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράφονται στους Κωδ. 719-724 και 733-736.

Στην περίπτωση αναγραφής ποσού σε έναν ή σε περισσότερους από τους Κωδ. 727-728, 729-730, θα συμπεριληφθεί στα ποσά αυτά και το ποσό των τυχόν τόκων υπερημερίας. Με τις ισχύουσες διατάξεις ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης, αλλά υποχρεώνεται να προσκομίσει στοιχεία και να αποδείξει ότι η δαπάνη διαβίωσής του ήταν μικρότερη από εκείνη που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης του άρθρου 16 του Ν.2238/1994.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από εκείνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2238/1994 και εφόσον δεν δηλώνει εισοδήματα από εμφανείς πηγές, απαιτείται να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας, κυρωμένα φωτοαντίγραφα σελίδων διαβατηρίων, πιστοποιητικά νοσοκομείων ή κλινικής κ.λπ.). Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβληθούν από το φορολογούμενο μαζί με την ετήσια φορολογική του δήλωση. Σ' αυτή την περίπτωση, στις οικείες ενδείξεις της φορολογικής του δήλωσης θα γραφεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που ορίζεται στο νόμο.

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 7 (Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού αναφέρονται σε εισοδήματα και χρηματικά ποσά με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προκύπτουσα διαφορά από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος βάσει αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.
Ειδικότερα:

α) Κωδ. 781-782: Γράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Για την πώληση κινητών πραγμάτων, θεωρημένη απόδειξη αγοράς από επιτηδευματία. Επίσης, για την πώληση αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή και πωλητή.

β) Κωδ. 783-784: Γράφεται το χρηματικό ποσό που προέρχεται από εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος). Για το ποσό αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ ή του Γραφείου Προστασίας Εθνικού Νομίσματος (σε περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούμενος εισήγαγε το συνάλλαγμα), μέσω των οποίων έχει εισαχθεί αυτό το συνάλλαγμα στην Ελλάδα, καθώς και επίσημα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκτησή του στο εξωτερικό.
Δεν απαιτείται δικαιολόγηση απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που έχουν διαμείνει τουλάχιστον τρία (3) έτη στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε Τράπεζα της Ελλάδας ή σε Υποκατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξέλθει στην αλλοδαπή.
Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων).

γ) Κωδ. 785-786: Γράφονται τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στο φορολογούμενο και τη σύζυγό του κ.λπ., για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση μέχρι 31.12.1999. Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής.

δ) Κωδ. 787-788: Γράφεται το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίστηκε από οικονομίες προηγούμενων χρόνων, τις οποίες ξόδεψε ο φορολογούμενος το 1999, εφόσον αποδεικνύεται ότι για αυτές φορολογήθηκε ή απαλλάχτηκε από το φόρο νόμιμα. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών, από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2019/1992, σχετικά με την υποβολή του Εντύπου Ε6 που επισυνάφθηκε στις δηλώσεις οικονομικού έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1994 και μετά.
Τα χρηματικά ποσά που είχαν επικληθεί από την ανάλωση ή την πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικονομικών ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά του κεφαλαίου των αντίστοιχων ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος για τη μείωση του τεκμηρίου του.
Σημειώνεται ότι πρέπει να ελέγχεται αν:
α) Τα ποσά μεταφέρθηκαν σωστά στις οικείες ενδείξεις από τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη δήλωση και β) Για τα ποσά που έχουν σημειωθεί στους Κωδ. 781-786 συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις και τούτο γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, αν δεν συνυποβάλλονται τα στοιχεία αυτά, τα ποσά που σημειώνονται στους κωδικούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου.

8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 8 (Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1999, τα οποία εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους Κωδ. 051-052 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους Κωδ. 053-054 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλόμενων εισφορών για "προαιρετική ασφάλιση" σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Τονίζεται ότι στους κωδικούς αυτούς δεν γράφονται οι εισφορές που παρακρατούνται από τους μισθωτούς κατά την καταβολή των αποδοχών τους από τους εργοδότες τους, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από τις ετήσιες αποδοχές τους, σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών που τους έχει χορηγηθεί, καθώς και οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης από πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, όπως επίσης και από εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, εφόσον για τις δραστηριότητες αυτές έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την καταβολή του φόρου.

γ) Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους Κωδ. 057-058 γράφεται η αξία των ακινήτων που δωρήθηκαν, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 ή ύστερα από εκτίμηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέσα στο έτος 1999, στο Ελληνικό Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, στα ΑΕΙ, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή:
αα) αντιγράφου του συμβολαίου δωρεάς και
ββ) πιστοποιητικού του οικείου Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή της υπόψη πράξης. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάσθηκαν λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για την απόδειξη της δωρεάς αυτών απαιτείται η υποβολή:

αα) Βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και
ββ) αντίγραφο πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.
γγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ, από το οποίο προκύπτει η αξία τους.
δδ) Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους Κωδ. 059-060 γράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, στα ΑΕΙ, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά ΝΠΔΔ, σε ημεδαπά ΝΠΙΔ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τέλος σε οποιοδήποτε Αθλητικό Σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

στ) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους Κωδ. 061-062 γράφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1999 για χορηγίες σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ΝΠΙΔ που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.
Από το ποσό αυτό των χορηγιών θα εκπεσθεί (από το ΚΕΠΥΟ) ποσό ίσο με το 15% του συνολικού φορολογούμενου πραγματικού εισοδήματος. Το ποσό των Κωδ. 059-060 και 061-062 που προέρχεται από δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών, θα περιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ στο 10% του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994.
Σημειώνεται ότι για τα χρηματικά ποσά των χορηγιών των Κωδ. 061-062 και των δωρεών των Κωδ. 059-060 σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά ΝΠΔΔ και σε ημεδαπά ΝΠΙΔ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, απαιτείται κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 80.000 δρχ. ετησίως.
Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε Αθλητικά Σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών του φορολογούμενου (Κωδ. 059-062) υπερβαίνει τις 80.000 δρχ. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας, αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση. Δαπάνη τέτοιων δωρεών και χορηγιών ποσού άνω των 80.000 δρχ. απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται, δηλαδή, ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 80.000 δρχ. Επίσης, τα χρηματικά ποσά των δωρεών γενικά και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των δωρεών και χορηγιών που υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ. ετησίως, για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20% στο πάνω από 100.000 δρχ. ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του.

στ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους Κωδ. 063-064 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1999 για:

αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγήθηκαν με υποθήκη ή προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς Πιστωτικούς Οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από το φορολογούμενο και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια Τράπεζα ή άλλη, γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σε αυτό το δάνειο γράφηκε υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου.

ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

γγ) Προκαταβολές που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού κ.λπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ.398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

δδ) Δάνεια που χορηγήθηκαν στο φορολογούμενο από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς Πιστωτικούς Οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί. Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1999 για χρέη προς το Δημόσιο από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Προσοχή: Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για την έκπτωση των πιο πάνω δεδουλευμένων τόκων από τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το οικονομικό έτος 1999 και μετά, δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τ.μ. προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τ.μ. προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

ζ) Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους Κωδ. 055-056 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 1999 για δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τη δαπάνη αυτή, που θα γραφεί στο σύνολό της στους Κωδ. 055-056, θα αναγνωρισθεί από το ΚΕΠΥΟ κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2364/1995, ποσοστό 75% της δαπάνης αυτής.
Στις ανωτέρω συσκευές και συστήματα περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πολυκατοικιών πολλαπλής ιδιοκτησίας, τις απαλλαγές υπολογιζόμενες με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνεται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η μικροϋδραυλική ενέργεια (η ενέργεια από βιομάζα, καθώς και η μηχανική ενέργεια κυμάτων και παλίρροιας).

η) Στην ένδειξη 8 και απέναντι από τους Κωδ. 073-074 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ασφάλιστρα συμβάσεων ασφάλισης ζωής ή θανάτου ή συμβάσεων ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων ή συμβάσεων ασφάλισης από ασθένεια, που αφορούν το φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν.

θ) Στην ένδειξη 9 και απέναντι από τον Κωδ. 075 γράφεται το ποσό των οικογενειακών δαπανών για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην έννοια των οικογενειακών δαπανών περιλαμβάνονται δαπάνες αγοράς, για την κατοικία του φορολογούμενου, ηλεκτρικών συσκευών ή μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών, υαλικών, ειδών οικιακής χρήσης κ.λπ., εγκατάστασης, σύνδεσης, επισκευής και συντήρησης των πιο πάνω συσκευών, αγοράς έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, ειδών ταξιδίου, δερμάτινων ειδών, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, κοσμημάτων, αγοράς υφασμάτων, λευκών ειδών, κουβερτών, ραφής ενδυμάτων, αγοράς βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, σχολικών ειδών, γραφικών και ειδών ζωγραφικής, χαρτικών, απορρυπαντικών, φαρμάκων, αγοράς ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, ενοικίου θερινής κατοικίας, ξενοδοχείων, κάμπινγκ, δίδακτρα Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών, ωδείων, μπαλέτων, γυμναστηρίων, νηπιαγωγείων, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, δαπανών σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, τουριστικά γραφεία, κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αδυνατίσματος, λογοθεραπείας, ψυχολογίας.

Οι πιο πάνω δαπάνες είναι ενδεικτικές.
Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές δαπάνες:

1. Τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων του φορολογούμενου, τα έξοδα επισκευής και συντήρησης, η αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και των κοινόχρηστων χώρων προκειμένου για οικοδομές που εκμισθώνονται.
Οι δαπάνες αυτές, που αφορούν την απαλλασσόμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αναγνωρίζονται ως οικογενειακές δαπάνες.

2. Η αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, Jeep, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 1.000.000 δρχ., κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών που μετέχει το Δημόσιο κατά 50%, αγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κ.λπ.

3. Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, όπως ενοίκιο κύριας κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων ή ξένων γλωσσών, εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αμοιβή δικηγόρων.

4. Δαπάνες αγοράς τροφίμων και ποτών, καυσίμων, ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνιών, παροχών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ασφαλίστρων γενικά, τελών κυκλοφορίας και διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων.
Προϋπόθεση έκπτωσης των οικογενειακών δαπανών είναι η αναγραφή τους στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση και η υποβολή των πρωτότυπων νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ με αυτή τη δήλωση. Οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που γίνονται στην αλλοδαπή δεν αφαιρούνται.
Για δαπάνες πάνω από 10.000 δρχ. που έχουν εκδοθεί με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, γίνονται δεκτές οι αποδείξεις αν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τίθεται η σφραγίδα του πωλητή. Από το συνολικό ετήσιο ποσό των πιο πάνω δαπανών αναγνωρίζεται για έκπτωση ποσοστό 30%, που δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 δρχ. και για τους δύο συζύγους. Το ποσό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος του καθενός που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
ιβ) Οι ενδείξεις 10 και 11 δεν παρουσιάζουν δυσκολίες συμπλήρωσης, απλώς θα πρέπει να ελέγχετε εάν έχουν γραφεί όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Για τον υπολογισμό του ποσού του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας ή κατοικίας των τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό, το οποίο θα εκπεσθεί, είναι απαραίτητη η αναγραφή, στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, του ΑΦΜ του εκμισθωτή.
Ο αριθμός ταυτότητας του εκμισθωτή δεν αναπληρώνει τον ΑΦΜ του, αλλά θα αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ΑΦΜ σε αυτόν (π.χ. όταν πρόκειται για νέο φορολογούμενο). Σε περίπτωση που εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφεί ο ΑΦΜ του συζύγου της, είτε η σύζυγος έχει δικό της ΑΦΜ, είτε όχι. Προκειμένου για εκμισθωτές που δεν κατοικούν, ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αντί για τον πιο πάνω αριθμό μπορεί να αναγράφεται από το δικαιούχο της έκπτωσης ο ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου του εκμισθωτή. Για τους ανήλικους εκμισθωτές οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ ή αριθμό δελτίου ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους. Σε περίπτωση που καταβάλλεται ενοίκιο για τα παιδιά του φορολογούμενου σε περισσότερους από δύο (2) εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης 11 γράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 1999 και στη δεύτερη σειρά γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1999 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους.
Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΦΜ του εκμισθωτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της έκπτωσης του ενοικίου.

ιγ) Στην ένδειξη 12 και απέναντι από τους Κωδ. 079-080 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο έτος 1999 για δίδακτρα παράδοσης κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή φροντιστηριακών μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, που αφορούν τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.
Στους Κωδ. 081-082-083-084-085 τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα τέκνα που τους βαρύνουν (υπόχρεο και σύζυγο).

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση των Κωδ. 079 έως 085 πρέπει να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί από την εμπειρία των δηλώσεων προηγούμενων χρόνων διαπιστώθηκε ότι οι Κωδ. 079-080 συμπληρώνονταν με ποσά που είχαν ήδη συμπληρωθεί οι Κωδ. 081 έως 085 και συνεπώς ο φορολογούμενος απολάμβανε διπλής έκπτωσης.

9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 9 (Προκαταβληθέντες - Παρακρατηθέντες φόροι)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4.
Τονίζεται ότι πρέπει να αθροίζονται τα αναγραφόμενα ποσά και να ελέγχεται η μεταφορά του ορθού ποσού των φόρων αυτών, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που συνυποβάλλει ο υπόχρεος, καθόσον οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δήλωσης και τυχόν λάθη συνεπάγονται καθυστέρηση στη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
Στους Κωδ. 601-602 θα γράφονται τα ποσά των φόρων που προκαταβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2238/1994. Στους Κωδ. 603-604 θα γράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Ν.2238/1994.
Προκειμένου για την παρακράτηση του φόρου στις επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, θα συνεξετάζεται αν για τα αναγραφόμενα ποσά επιδοτήσεων έχουν αναγραφεί στον Πίνακα 4Β' της δήλωσης αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά ποσά εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Στους Κωδ. 605-606 θα γράφονται τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν από αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2238/1994.
Στους Κωδ. 607-608 θα γράφεται το ποσό του φόρου που καταλογίστηκε κατά την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος που αποτελεί πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης, αν ο φορολογούμενος επιθυμεί η υπεραξία του να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και το ποσό της υπεραξίας έχει γραφεί στους Κωδ. 407-408 του Πίνακα 4Γ'.

Στην ένδειξη 5, απέναντι από τους Κωδ. 609-610, γράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αμοιβές της περ. 5 του Πίνακα 4Α', εφόσον θέλουν τα εισοδήματά τους αυτά να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Πρόκειται για το φόρο που παρακρατείται:
α) για χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλους αμειβόμενους αθλητές από Ποδοσφαιρικές ΑΕ ή αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας,
β) για αμοιβές των πάνω από δύο (2) μέρες ενεργού και μικτής εφημερίας κατά μήνα των γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών γιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των ειδικευόμενων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 και των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986,
γ) τα επιδόματα των πολύτεκνων μητέρων των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990,
δ) το επίδομα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990 που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ.

Προκειμένου να εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση, πρέπει να γραφούν τα εισοδήματα στους Κωδ. 691-692 του Πίνακα 5 και ο φόρος δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό.

Τέλος, στους Κωδ. 651-652 αναγράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν δηλωθεί στον Πίνακα 4Ζ' της δήλωσης.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση εισοδήματος από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (π.χ. μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), θα πρέπει να ερευνάται αν ο φόρος αυτός έχει υπολογισθεί στην αλλοδαπή με τους συντελεστές που αναφέρει η οικεία σύμβαση. Ο αλλοδαπός φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί πέρα των όσων ορίζουν οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχετική πίστωση αυτού έναντι του ελληνικού φόρου για το ίδιο εισόδημα.
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών Φορολογικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπό τους και σε μετάφραση. Επίσης, τονίζεται ότι, στην περίπτωση αυτοτελούς φορολογίας των μηχανικών (παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994), ο φόρος 15% που έχει αποδοθεί στο Δημόσιο δεν συμψηφίζεται με τα άλλα εισοδήματα του μηχανικού και δεν γράφεται στον Πίνακα 9 της δήλωσης.

Στους Κωδ. 293-294 θα γραφούν τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν από τόκους δανείων και λοιπών κινητών αξιών ημεδαπής προέλευσης που δηλώθηκαν στους Κωδ. 291-292 του Πίνακα 4ΣΤ'.
Απέναντι από τους Κωδ. 313-314 γράφεται το ποσό του φόρου που αναλογεί στους μισθούς και συντάξεις των πιο πάνω περ. 1, 2, 3, 4 και 6 του Πίνακα 4Α'. Απέναντι από τους Κωδ. 315-316 γράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις των περ. 1, 2, 3, 4 και 6 του Πίνακα 4Α'.
Στους Κωδ. 917-918 θα γραφεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα (βουλευτών κ.λπ.) που φορολογούνται με το Ζ' Ψήφισμα και έχουν γραφεί στους Κωδ. 307-308 του Πίνακα 4Α'. Τα ποσά αυτού του φόρου πρέπει να έχουν γραφεί αντίστοιχα και στους Κωδ. 313-314 και 315-316 του ίδιου πίνακα.
Απέναντι από τους Κωδ. 297-298 γράφεται το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα, κατά την εξαργύρωση ή την καταβολή των εισοδημάτων από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που δηλώθηκαν στους παραπάνω Κωδ. 295-296 του Πίνακα 4Ζ', όπως αυτό προκύπτει από τις συνημμένες στη δήλωση σχετικές βεβαιώσεις τις οποίες χορηγεί στο δικαιούχο των εισοδημάτων αυτών εκείνος που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους. Ο φόρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με το φόρο που τυχόν καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήματα αυτά, ο οποίος ως γνωστόν αναγράφεται στους Κωδ. 651-652 του ίδιου πίνακα.

10. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 10 (Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν)

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994. Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης, κατά περίπτωση ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 ότι εντός ευλόγου χρόνου θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

11. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 12 (Επιστροφή φόρου εισοδήματος)

Η επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου της δήλωσης γίνεται είτε με κατάθεσή του σε λογαριασμό καταθέσεων, είτε με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις Τράπεζες.
Για την επιστροφή με τον πρώτο τρόπο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις ενδείξεις του Πίνακα 12, ενώ για την επιστροφή με το δεύτερο τρόπο δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον αριθμό του λογαριασμού.
Αναλυτικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 12 δίνονται και στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000. Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή των δηλώσεων θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά αν έχουν συμπληρωθεί, υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΤΡΑΠΕΖΑ" με την επωνυμία της Τράπεζας, τα διπλανά δύο (2) τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" με το Υποκατάστημα που επιθυμεί ο φορολογούμενος και τα διπλανά τέσσερα (4) τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό του Υποκαταστήματος. (Το Υποκατάστημα μόνο όταν υπάρχει λογαριασμός).
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνίδια των ενδείξεων "ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" της τελευταίας σελίδας της δήλωσης θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία, όπως αυτά ακριβώς αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων του δικαιούχου, π.χ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 02 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Βουλής 022.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 003475268. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Από τις ΔΟΥ θα κωδικογραφείται και θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ το ΕΝΑ (1) αντίτυπο της δήλωσης και κατά προτίμηση το πρώτο αντίτυπο σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση του δεύτερου αντιτύπου. Στη συμπλήρωση των παραλληλόγραμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφτούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.

Τα παραλληλόγραμμα - τετραγωνίδια της δήλωσης θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" Το παραλληλόγραμμό αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ", στην περίπτωση που κάποιο από τα προεκτυπωμένα στοιχεία για τον υπόχρεο ή για τη σύζυγο ή και για τους δύο της πρώτης σελίδας της δήλωσης έχει διορθωθεί από το φορολογούμενο. Προκειμένου για φορολογούμενους (αφορά μόνο τον υπόχρεο) οι οποίοι το οικονομικό έτος 2000 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ".

2. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΤΜΗΜΑ" Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων μεταγραφής ή των γραφείων - τμημάτων κάθε ΔΟΥ.

3. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" Το παραλληλόγραμμο αυτό θα συμπληρώνεται με τον αύξοντα αριθμό που θα πάρει η δήλωση από το προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων ή με τον αριθμό καταχώρισης που παίρνει η δήλωση στο σύστημα TAXIS.

4. Παραλληλόγραμμο με τις ενδείξεις "(α), (β)" Στα ανωτέρω παραλληλόγραμμα έχουν προεκτυπωθεί από το ΚΕΠΥΟ οι κωδικοί αριθμοί της ΔΟΥ και του αντίστοιχου Ταμείου ή Τοπικού Γραφείου. Επισημαίνεται ότι αν έχουμε μεταβολή στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ, πρέπει να γίνει ανάλογη διόρθωση και στους προεκτυπωμένους κωδικούς αριθμούς αυτών.
Ομοίως και για τη ΔΟΥ της συζύγου (μόνο για την επιτηδευματία σύζυγο), που έχει τυπωθεί ακριβώς κάτω από τους κωδικούς της ΔΟΥ του υπόχρεου. Σε περίπτωση που η σύζυγος είναι επιτηδευματίας και συμπληρωθούν τα στοιχεία της χειρόγραφα, εάν διαπιστωθεί μεταβολή της διεύθυνσης επαγγέλματός της πρέπει να διερευνηθεί αν συντρέχει λόγος για μεταβολή και της ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

5. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(γ)" Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο προεκτυπώνονται ορισμένα γράμματα από το ΚΕΠΥΟ βάσει των οποίων γίνεται η διανομή των φορολογικών εντύπων.

6. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ" Το τετραγωνίδιο της ένδειξης αυτής θα συμπληρωθεί ως εξής:

α) Οταν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
β) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και μέσα στον πρώτο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, θα γραφεί ο αριθμός 1.
γ) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα μέσα στο δεύτερο ή τρίτο κ.λπ. μήνα, θα αναγράφεται αντίστοιχα ο αριθμός 2, 3 κ.λπ. (ανάλογα με τους μήνες εκπροθέσμου).

7. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕ.Π.Υ.Ο." Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται μόνο για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

8. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ" (του υπόχρεου) Στο παραλληλόγραμμο αυτό προεκτυπώνεται ή γράφεται ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου.
Στις δηλώσεις που υποβάλλουν υπόχρεοι που είχαν ξαναδώσει στο παρελθόν φορολογική δήλωση, οι οποίες υποβάλλονται χωρίς να έχουν προεκτυπωμένα στοιχεία (δηλαδή χειρόγραφες), ο ΑΦΜ θα γραφεί ή επαληθευτεί στη δήλωση από τις καταστάσεις των φορολογούμενων που στέλνονται από το ΚΕΠΥΟ.
Προκειμένου για φορολογούμενους οι οποίοι το οικονομικό έτος 2000 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο παραλληλόγραμμο "Αριθμός Φορολογικού Μητρώου" θα αναγραφεί ο ΑΦΜ που πρέπει ήδη να τους έχει προηγούμενα χορηγηθεί και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ". Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κάποιο στοιχείο του φορολογούμενου (π.χ. διεύθυνση, επάγγελμα, πατρώνυμο κ.λπ.) διαφέρει από το στοιχείο που υπάρχει στο ΜΗΤΡΩΟ, αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, θα γραφεί στη δήλωση ο ΑΦΜ του φορολογούμενου και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ". Ομοίως και όταν τα στοιχεία της συζύγου είναι χειρόγραφα και μόνο εφόσον αυτή έχει ΑΦΜ.

9. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΩΔ. ΕΠΑΓΓ. (του υπόχρεου)"

Στο ανωτέρω παραλληλόγραμμο προεκτυπώνεται από το ΚΕΠΥΟ ο κωδικός επαγγέλματος του υπόχρεου. Αν έχουμε μεταβολή στο επάγγελμα του υπόχρεου, πρέπει να μεταβληθεί ανάλογα και ο κωδικός επαγγέλματος. Τα ίδια ισχύουν και για τον κωδικό επαγγέλματος της συζύγου που προεκτυπώνεται από το ΚΕΠΥΟ ακριβώς κάτω από τον κωδικό επαγγέλματος του υπόχρεου (με την ένδειξη ΣΥΖ).

10. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου" Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με το ΑΦΜ της συζύγου που της έχει χορηγηθεί λόγω έναρξης επαγγέλματος (εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα) ή λόγω υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είχε υποχρέωση να υποβάλει μόνη της στο παρελθόν πριν από τη σύναψη γάμου, είτε από άλλη αιτία (π.χ. αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. κ.λπ.). Σε καμία περίπτωση προκειμένου για έγγαμη δεν θα γράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της, ούτε αυτό θα συμπληρώνεται εφόσον αυτή δεν διαθέτει δικό της ΑΦΜ.

11. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Εκπροσώπου" Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται απαραίτητα με τον ΑΦΜ του εκπροσώπου, εφόσον βέβαια αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης. Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα και έχει δικό της ΑΦΜ, δεν θα συμπληρώσει τυχόν ΑΦΜ του συζύγου της, αν υπάρχει. Το παραλληλόγραμμο αυτό τότε θα παραμείνει κενό. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες, θα αναγράφονται σε όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο το φορολογούμενο, είτε από τον εκπρόσωπό του), εκτός από τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τις περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομίας.

12. Τετραγωνίδια του Πίνακα 6 της δήλωσης (Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης) Να ελεγχθεί η ορθή συμπλήρωση των λευκών χώρων μετά από τους Κωδ. 795-796 του Πίνακα 6, δηλαδή αν έχει γραφεί αριθμητικά ο αριθμός των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του υπόχρεου και της συζύγου του, αντίστοιχα και στη συνέχεια να συμπληρωθούν οπωσδήποτε τα τετραγωνίδια αυτά (795-796) με τους οικείους αριθμούς.
Π.χ. εάν έχουν ληφθεί υπόψη ένα (1) αυτοκίνητο Ι.Χ., μία (1) μοτοσικλέτα και δύο (2) οικιακοί βοηθοί για τον υπόχρεο, στο τετραγωνίδιο 795 θα γραφεί αριθμητικά ο αριθμός τέσσερα (4). Εάν για τη σύζυγό του έχει ληφθεί ένα (1) αυτοκίνητο Ι.Χ., στο τετραγωνίδιο 796 θα γραφεί αριθμητικά ο αριθμός ένα (1). Σημειώνεται ότι, εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κ.λπ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται ένα (1) στοιχείο και συμπεριλαμβάνεται στον Κωδ. 795 και όχι στον Κωδ. 796. 13.

Συμπλήρωση Πίνακα 11 (Στοιχεία από το φάκελο του φορολογούμενου)

Η συμπλήρωση των λευκών χώρων και τετραγωνιδίων του πίνακα αυτού θα γίνεται ως εξής:
α) Απέναντι από τους Κωδ. 901-904 του πίνακα αυτού είναι προεκτυπωμένα από το ΚΕΠΥΟ τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς ΟΓΑ φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999. Συνεπώς, για όσες υποθέσεις ενημερώθηκε το ΚΕΠΥΟ με τα σημειώματα μεταβολών, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη από αυτό.
Για όσες υποθέσεις δεν ενημερώθηκε το ΚΕΠΥΟ ή επιστράφηκαν στις ΔΟΥ τα αποσταλέντα σχετικά σημειώματα μεταβολών, τίθεται θέμα διόρθωσης των ποσών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς ΟΓΑ φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999. Υστερα από αυτό, θέμα αναγραφής από σας των προς έκπτωση ποσών γεννιέται όταν σας υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς προεκτυπωμένα στοιχεία, λόγω μη παραλαβής, καταστροφής ή απώλειας των εντύπων που στάλθηκαν ταχυδρομικά στους φορολογούμενους, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν στάλθηκαν στο ΚΕΠΥΟ σημειώματα μεταβολών για τις μεταβολές ή στάλθηκαν αυτά, αλλά επιστράφηκαν από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ.
Για όλες τις περιπτώσεις που συντρέχει περίπτωση διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς ΟΓΑ, πρέπει να διαγράφετε τα ποσά που προεκτυπώθηκαν στις δηλώσεις και να γράφετε τα νέα ποσά που προέκυψαν από την τελική εκκαθάριση της δήλωσης.

Προσοχή: Στις περιπτώσεις διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς ΟΓΑ, τα νέα ποσά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να γράφονται ακριβώς στη θέση των αντίστοιχων κωδικών αριθμών και απέναντι στο δεξιό μέρος να τίθεται η μονογραφή και η ατομική σφραγίδα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη διόρθωση.

β) Οι Κωδ. 323-324 του ίδιου πίνακα θα συμπληρωθούν με τα ποσά των τόκων που καταβλήθηκαν για εξόφληση δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι Κωδ. 063-064 του Πίνακα 8 της δήλωσης και τα ποσά των κωδικών αυτών δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδ. 727-728 του Πίνακα 6 της δήλωσης με τυχόν πρόσθετα ποσά (τόκοι υπερημερίας) που δεν έχουν συμπεριληφθεί ενώ θα έπρεπε στους αντίστοιχους κωδικούς.

γ) Απέναντι από τους Κωδ. 959-960 του ίδιου πίνακα θα γραφεί το ποσό του επιδόματος θέσης και ευθύνης των τραπεζικών κ.λπ. υπαλλήλων, το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα βιβλιοθήκης, το επίδομα στολής κ.λπ., εφόσον το ποσό αυτό εμφανίζεται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών του υπόχρεου ή της συζύγου του στον πίνακα "αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο" και δεν έχει μεταφερθεί από αυτούς στους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στις αμοιβές που φορολογούνται.

δ) Απέναντι από τους Κωδ. 907-908 του ίδιου πίνακα θα γραφεί ο αριθμός (1), αν συνυποβάλλεται το Εντυπο Ε15.

ε) Από τους Κωδ. 997-998 του ίδιου πίνακα θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή και δηλώνουν στοιχεία εκπροσώπου (αντικλήτου) στον Πίνακα 1.

Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, είτε δηλώνουν, είτε όχι εκπρόσωπο, δεν θεωρούνται κάτοικοι εξωτερικού και δεν συμπληρώνουν την ένδειξη 2 του Πίνακα 2.

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για την αποστολή στο ΚΕΠΥΟ (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 - Μοσχάτο) για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.

1. Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωριστούν) στις ακόλουθες ομάδες, χωρίς να τοποθετηθούν λεξικογραφικά:

Α. ΔΟΥ με Μητρώο TAXIS Οι ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί Μητρώο TAXIS θα ταξινομούν όλες τις δηλώσεις σε δέματα χωρίς ένδειξη ομάδας. Στα δέματα θα αναγράφεται μόνο η ένδειξη "Δ.Ο.Υ. TAXIS 1174 (Κωδικός Δ.Ο.Υ.)".
Δηλαδή θα ταξινομούνται οι προεκτυπωμένες δηλώσεις χωρίς μεταβολές, οι προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές στα στοιχεία είτε του υπόχρεου, είτε της συζύγου, οι δηλώσεις από άλλες ΔΟΥ, οι χειρόγραφες δηλώσεις και οι δηλώσεις των νέων φορολογούμενων, διότι όλες οι μεταβολές θα έχουν καταχωρηθεί μηχανογραφικά από το ΜΗΤΡΩΟ της ΔΟΥ πριν την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ, το οποίο θα προβεί σε εκκαθάριση των δηλώσεων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Μητρώο TAXIS. Κατά συνέπεια, η μη καταχώριση από το Μητρώο των μεταβολών και ειδικότερα της διεύθυνσης πριν την αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή των εκκαθαριστικών.

Β. ΔΟΥ χειρόγραφες (με Μητρώο εκτός TAXIS)

α) ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει καμία απολύτως αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας και έχει συμπληρωθεί ή όχι ο ΑΦΜ συζύγου και εκπροσώπου.

β) ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ Σ' αυτή την ομάδα ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες έχει γίνει έστω και μία αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας, π.χ. αν γίνει διόρθωση ακόμη και του ΑΦΜ που είναι στην προεκτυπωμένη δήλωση, να σημειωθεί ΜΕΤΑΒΟΛΗ και η δήλωση να ενταχθεί στην Β' ομάδα.

γ) ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις οι οποίες έχουν ΑΦΜ.

δ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ.

ε) ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Προσοχή: Να ΜΗΝ περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας, γιατί στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων θα είναι λανθασμένη. Οι δηλώσεις της πρώτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται πάντοτε από 1 μέχρι 100, αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα και όχι με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης που υπάρχει κενός χώρος.

Σημειώνεται ότι η χρήση μαρκαδόρου πρέπει να αποφεύγεται, γιατί καλύπτονται τα ποσά της πίσω σελίδας. Οι δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων (χωριστά για κάθε ομάδα), χωρίς να γίνεται η αρίθμηση που χρειάζεται οπωσδήποτε για την πρώτη ομάδα.

Προσοχή: Χειρόγραφες δηλώσεις νέων φορολογούμενων επαγγελματιών με ατομική επιχείρηση, στις οποίες δεν έχουν αναγράψει οι φορολογούμενοι ΑΦΜ (που έχει δοθεί κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας), δεν θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ αν δεν συμπληρωθεί η δήλωση με αυτόν τον ΑΦΜ. Π.χ. για εκμεταλλευτή με άδεια 100% επιβατικού αυτοκινήτου Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) έχει δοθεί ΑΦΜ με τη δήλωση έναρξης, ο οποίος και πρέπει να αναγραφεί στη δήλωση.
Αντίθετα, για τον εκμεταλλευτή με άδεια 50% ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) ο ΑΦΜ θα δοθεί από το ΚΕΠΥΟ. Επίσης, δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων ΔΟΥ που παραλήφθηκαν από παραδρομή, αν και δεν επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις, θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ και όχι στο ΚΕΠΥΟ.
Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ (1) αντίτυπο της δήλωσης (χειρόγραφης ή μη). Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ (1) αντίτυπο της δήλωσης (χειρόγραφης ή μη) μαζί με το ΕΝΤΥΠΟ Μ1 "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ" για τους νέους φορολογούμενους των χειρόγραφων ΔΟΥ.

2. Συσκευασία των δηλώσεων Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα) που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων. Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 300 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 50 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, σε κάθε δέμα θα αναγράφεται η ένδειξη ΔΟΥ TAXIS και ο κωδικός της ΔΟΥ, π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΟΥ TAXIS 1174. Μετά τη δεματοποίησή τους οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦOΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, ΤΑΧ. ΚΩΔ. 183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ", ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα

Σας στέλνουμε τις παρακάτω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 για εκκαθάριση.
- Ενα (1) δέμα με 500 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 300 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 200 δηλώσεις της τρίτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της τέταρτης ομάδας Σύνολο 1.050 δηλώσεις

3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής Τ.Δ.Π. Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ με τον Επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά. Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 3.4.2000 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις ΔΟΥ των Επαρχιών Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ των Επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛΤΑ θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους. Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία (1) κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Παράδειγμα

ΔΟΥ..................................... Εγιναν προς το ΚΕΠΥΟ οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων: 1. Την ..../2/00 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις 2. Την ..../3/00 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις 3. Την ..../4/00 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις 4. ..................................... 5.000 δηλώσεις 5. ..................................... 4.000 δηλώσεις -------------- ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις 4.

Παρατηρήσεις

1. Κάθε χρόνο επισημαίνονται διάφορα λάθη τα οποία κυρίως οφείλονται:
α) Στην πλημμελή σύνταξη των δηλώσεων από τους φορολογούμενους.
β) Στον ανεπαρκή έλεγχο κατά την παραλαβή των δηλώσεων.
γ) Στην πλημμελή προετοιμασία των δηλώσεων πριν από την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.
δ) Στη λανθασμένη κωδικογράφηση των δηλώσεων.
ε) Στη μη συμπλήρωση του τετραγώνου της ένδειξης "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων των φορολογούμενων ή νέων φορολογούμενων.
στ) Στη μη σύνταξη του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για τις δηλώσεις των υπόχρεων ορισμένων κατηγοριών (ναυτικών κ.λπ.).
ζ) Στη λανθασμένη συμπλήρωση του αριθμού κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., τα έξι (6) ψηφία του οποίου πρέπει να είναι αριθμοί ή τα δύο (2) πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί και αν ο αριθμός είναι επταψήφιος τα τρία (3) πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί.

2. Κατόπιν τούτου, για να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να αποφύγουμε την πρόσθετη απασχόληση με τις τροποποιητικές δηλώσεις και αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, παρακαλούμε να δοθεί μεγάλη προσοχή, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δηλώσεων.

3. Οι δηλώσεις που φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία των φορολογούμενων και των προβεβαιωθέντων ποσών κ.λπ., δεν απαιτείται να συσχετισθούν αμέσως με τους ατομικούς φακέλους, γι' αυτό μετά το σχετικό έλεγχο για την κανονική συμπλήρωση και την κωδικογράφηση μπορούν να στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ.
Τα προεκτυπωμένα στοιχεία των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα η προκαταβολή φόρου και εισφορά ΟΓΑ θα πρέπει να ελέγχονται για το ενδεχόμενο μεταβολής τους που δεν λήφθηκε υπόψη από το ΚΕΠΥΟ για οποιοδήποτε λόγο. Οι δηλώσεις που είναι χειρόγραφες, καθώς και οι προεκτυπωμένες που έχουν έστω μία (1) "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στα στοιχεία της πρώτης σελίδας ή στα ποσά της προκαταβολής φόρου και της εισφοράς ΟΓΑ (αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), θα συσχετισθούν με τους οικείους ατομικούς φακέλους, για να γίνει σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα της τελευταίας σελίδας της δήλωσης "Στοιχεία από το φάκελο του φορολογούμενου". Οταν στη δήλωση του φορολογούμενου και στη σχετική ένδειξη αυτής αναγράφεται ότι η δήλωση του προηγούμενου έτους έχει δοθεί σε άλλη ΔΟΥ, πρέπει να ζητείται οίκοθεν το σχετικό σημείωμα, για την κανονική συμπλήρωση των τετραγώνων και λοιπών στοιχείων της δήλωσης. Η χορήγηση αυτών των στοιχείων από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές πρέπει να είναι άμεση.

4. Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων των εντύπων των δηλώσεων πρέπει να γίνει καθαρά και ευανάγνωστα με μολύβι διαρκείας, ώστε να μην αφήνει καμία αμφιβολία στις χειρίστριες των μηχανών του ΚΕΠΥΟ. Αν στα ποσά εισοδήματος που δηλώνονται περιλαμβάνονται και δεκαδικά ψηφία, αυτά τα ψηφία διαγράφονται, γιατί προκαλούν σοβαρά λάθη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων. Επαναλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος που θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεων για τη σωστή συμπλήρωση αυτών και την κωδικογράφησή τους, θα υπογράφει αυτές και θα θέσει τη σφραγίδα του στη σχετική θέση.

5. Εξάλλου, σημειώνεται ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλούν μόνο τα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μαζί με το Εντυπο Ε14 και το Εντυπο Μ1 "Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.", τα οποία θα συρράπτονται με τη δήλωση. Τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος πριν από την αποσυσχέτισή τους από τις δηλώσεις πρέπει να ελέγχονται για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεών τους και ιδιαίτερα για την ορθή μεταφορά σε αυτή του ΑΦΜ του υπόχρεου. Τα λοιπά στοιχεία θα παραμείνουν στους ατομικούς φακέλους.

6. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις εκείνες που ο φόρος υπολογίζεται με ειδικό τρόπο, δηλαδή για τις δηλώσεις των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων, του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και των υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής, πρέπει να συμπληρωθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ειδικό αυτό Δελτίο θα συρράπτεται στο έντυπο της δήλωσης που θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ, γιατί χωρίς αυτό η εκκαθάριση του φόρου των ειδικών αυτών περιπτώσεων θα γίνει λανθασμένα.

Τονίζεται ότι οι δηλώσεις των παραπάνω κατηγοριών θα παραμείνουν για επεξεργασία στο τέλος, προκειμένου να παρασχεθούν οδηγίες με ειδική εγκύκλιο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου, που είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕΠΥΟ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης