Αριθμ. 2/14955/0004/17.3.2015

Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας ΠεριουσίαςΣχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/48792/0004/22.7.2015 και την απόφαση 2/59202/0004/7.10.2015.


17 Μάρ 2015

Taxheaven.gr

Αριθμ. 2/14955/0004

(ΦΕΚ Β' 484/31-03-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251).

β) Των άρθρων 89, 98, 99, 100, 101, 103, 104 και 153 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.

δ) Της παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων» (Α' 12), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 137).

ε) Του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 « Αιγιαλός παραλίας και άλλες διατάξεις» (Α' 285).

στ) Του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'76).

ζ) Του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (Α' 17), όπως ισχύει.

η) Της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α'15).

θ) Της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'31).

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

ιβ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'21).

2. Την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη» (Β' 256).

3. Την αριθ. Δ6Α 1101689 ΕΞ2011/18.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, για τα οποία η αρμοδιότητα ορισμού μελών περιήλθε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, όπως καταγράφηκε με την αριθ. 1063649/790/Α0006/03-08-2004 Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 (Α' 15) και στη συνέχεια στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Α' 87)», (ΑΔΑ: 4Α5ΧΗ-Ε1Α) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1119192 ΕΞ2012/29.8.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ9Η-9Θ2) όμοια.

4. Το αριθ. ΓΓΔΠ 0002956 ΕΞ2015/26.2.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

5. Το αριθ. ΔΤΥ 000932 ΕΞ2015/16.1.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

6. Το αριθ. ΔΔΠΑ0002721ΕΞ2015 658, 659Α, 661Α, 672Α, 673Α, 674Α/19.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.

7. Την ανάγκη ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών στα οποία συμμετέχουν εκ της θέσης τους Προϊστάμενοι και υπάλληλοι Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες αναδιαρθρώθηκαν ή μετονομάστηκαν δυνάμει των διατάξεων του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Ανασυγκροτούμε τα συλλογικά όργανα των οποίων η σύσταση προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 98, 99, 100, 101, 103 και 104 του Π.Δ. 284/1988 (Α'128), όπως ισχύουν, ως προς τα μέλη που εκ της θέσης τους συμμετέχουν σε αυτά και υπηρετούσαν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες βάσει του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) αναδιαρθρώθηκαν, ως εξής:

Α. Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων (Π.Δ. 284/1988 αρθ.98)

Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Α' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα.

Β. Επιτροπή Αναγνώρισης Δικαιούχων Εξαγοράς Μεριδίου του Δημοσίου από το Κτήμα Αμύνταιου (Π.δ. 284/1988 άρθ. 99)

Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Α' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα.

Γ. Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, παλαιού αιγιαλού καθώς και της όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης (Π.δ. 284/1988 αρθ. 100, του Ν. 2971/ 2001 άρθ. 3 και 31)

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Β' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ως Πρόεδρο.

2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών, εκ των προβλεπόμενων από το νόμο περί αιγιαλού ειδικοτήτων, που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ορίζεται μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου.

Δ. Επιτροπή καθορισμού θέσεων αμμοληψίας (Π.Δ. 284/1988 αρθ. 100, Α.Ν. 1219/1938 αρθ. 2, Α.Ν. 263/1968 αρθ.5)

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Β' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ως Πρόεδρο.

2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ορίζεται μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου.

Ε. Επιτροπή Εκμίσθωσης και Εκποίησης Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων (Π.Δ. 284/1988 αρθ.101)

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Α' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ως Πρόεδρο.

2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ορίζεται μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου.

ΣΤ. Επιτροπή Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών (Π.Δ. 284/1988 αρθ.103, Ν. 3130/2003 αρθ.9)

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Γ' Τμήματος-Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ως Πρόεδρο.

2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενο της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ορίζεται μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου.

Ζ. Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου (Π.Δ. 284/1988 αρθ.104, Ν. 2882/2001 αρθ.15)


Στη θέση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Α' Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης ή υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας κατά χωρική αρμοδιότητα, ως Πρόεδρο.

ΙΙ. Οι αποφάσεις συγκρότησης των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, όπως έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δε ρυθμίζουν αντίθετα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ


Taxheaven.gr