Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1074/1.3.2000 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2000: α) Ειδικών περιπτώσεων (Ε14), β) Δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε15), γ) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΠΕ, ΟΕ κ.λπ. (Ε5) και δ) Συμπληρωματικές οδηγίες για το Εντυπο Ε3


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1074/1.3.2000
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2000: α) Ειδικών περιπτώσεων (Ε14), β) Δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε15), γ) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΠΕ, ΟΕ κ.λπ. (Ε5) και δ) Συμπληρωματικές οδηγίες για το Εντυπο Ε3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ 0.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ.3Ο) - ΤΜΗΜΑ Α'
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1022732/406/Α'0012
ΠΟΛ.: 1074

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2000: α) Ειδικών περιπτώσεων (Ε 14), β) Δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε 15), γ) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κτλ. (Ε5) και δ) Συμπληρωματικές οδηγίες για το έντυπο Ε3.


Α. ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Ε.14)
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών:
α) Από τους ελεύθερους επαγγελματίές, που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ατομικά ή και εταιρικά είτε μόνο εταιρικά και τηρούν (είτε τα φυσικά πρόσωπα είτε οι εταιρίες που συμμετείχαν) βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) Από τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης ατομικά ή και εταιρικά είτε μόνο εταιρικά και τηρούν (είτε τα φυσικά πρόσωπα είτε οι εταιρίες που συμμετείχαν) βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Από τους εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (φορτηγά, ΤΑΞΙ, λεωφορεία) που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση εγγάμων υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο. Ειδικότερα :

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Ή ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν τους πίνακες 1, 2, 3 και 4 του εντύπου αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στις ενδείξεις «πρώτο ελευθέριο επάγγελμα» και «δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα», αν ασκούνται ταυτόχρονα και τα δύο ελευθέρια επαγγέλματα του δικηγόρου και του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, πρώτο ελευθέριο επάγγελμα θα δηλωθεί του δικηγόρου και δεύτερο του καλλιτέχνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο πίνακας 2 μέχρι και τον υποπίνακα 4 αυτού συμπληρώνεται μόνο από δικηγόρους και για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί τα προηγούμενα έτη για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε 11, δεδομένου ότι οι ενδείξεις είναι ίδιες όπως και στο προηγούμενο έντυπο Ε11. Σημειώνεται μόνο ότι , στον κωδικό 883-884 θα αναγραφεί το μεγαλύτερο ποσό κερδών μεταξύ αυτών που προσδιορίστηκαν λογιστικά και αυτών που προσδιορίστηκαν εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, στο έντυπο Ε3 και το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί στους κωδικούς 501-502 του εντύπου Ε1. Επίσης, στον κωδικό 843-844 ζημιά μπορεί να αναγραφεί μόνο σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, οπότε και δεν εφαρμόζεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός. Ο υποπίνακας 5 συμπληρώνεται μόνο από τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης.

Για τους κωδικούς 983-984 και 943-944 του υποπίνακα αυτού διευκρινίζεται ότι θα αναγραφεί το ποσό καθαρού εισοδήματος ή της ζημιάς όπως προσδιορίστηκαν στο έντυπο Ε3.

ΠΙΝΑΚΕΣ 3 και 4 Για τη συμπλήρωση των ενδείξεων των πινάκων αυτών ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε 11, δεδομένου ότι οι πίνακες αυτοί αποτελούν επανάληψη των αντίστοιχων πινάκων του εντύπου Ε11 των προηγούμενων ετών.


ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας
χρήσης.
Συγκεκριμένα:

Κωδικοί 359-360 και 375-376: Συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος). Σημειώνεται ότι, επειδή στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 δεν υπάρχουν σχετικές απαλλακτικές διατάξεις, τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ υπάγονται στον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, χωρίς βέβαια την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% που έχουν τα λοιπά λεωφορεία.

Κωδικοί 363-364: Συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται, επίσης, στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ανάλογα με τους τόνους ωφέλιμου φορτίου και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος).

Τα ποσά των κωδικών του πίνακα αυτού μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5) και αυτά λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου. Αν, εκτός από την εκμετάλλευση αυτή, υπάρχουν και άλλες εκμεταλλεύσεις, τα καθαρά κέρδη των οποίων υπολογίζονται στο έντυπο Ε3, το άθροισμα των τεκμαρτών κερδών του εντύπου αυτού (Ε14) και των κερδών του εντύπου Ε3 θα μεταφερθεί στις οικείες ενδείξεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5).

Αν υπάρχει μόνο αυτή η εκμετάλλευση, στον πίνακα 1 θα γραφτεί στη θέση του επαγγέλματος των ειδικών περιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές αυτοί θα συμπληρώσουν και το έντυπο Ε3 για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, μέχρι και το οικονομικό έτος 2002 τα καθαρά κέρδη που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες, θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη της παραγράφου αυτής και όχι τα λογιστικά τους κέρδη.


ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό και την τοποθεσία εκμεταλλεύσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, καθώς και των θέσεων κάμπινγκ.

Στους οικείους χώρους θα αναγραφεί η τοποθεσία και ο αριθμός των δωματίων π χ. Αργοστόλι (6). Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές αυτοί θα συμπληρώσουν και το έντυπο Ε3 για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 από το οικονομικό έτος 2000, η φορολογική υποχρέωση αυτών των εκμεταλλευτών εξαντλείται με την επιβολή ετήσιου φόρου. Με διαταγή μας θα προσδιοριστούν τα ποσά καθαρού εισοδήματος τα οποία θα δηλώσουν οι υπόψη εκμεταλλευτές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.

Αν στον ίδιο χώρο ασκείται παρεπόμενη εκμετάλλευση καφέ μπαρ ή σνακ μπαρ σημειώστε «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ».
Τέλος, σας επισυνάπτουμε συνημμένα υπόδειγμα δήλωσης καταβολής του φόρου αυτών των επαγγελματιών.


Β. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε15)
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο από όσους δεν αποδέχονται τον προσδιορισμό του εισοδήματος.

α) με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές προγραμματιστές) και
β) με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 (καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης).

Για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού, πέραν των οδηγιών που αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα του, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

α) Στοιχεία για εταιρικά μερίδια ή μερίδες, επιχειρήσεις, αντλούνται επίσης από τα έντυπα Ε1 και Ε5.

β) Η υποβολή του εντύπου αυτού απαιτείται για κάθε χρήση για την οποία δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός εισοδήματος με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

γ) Προκειμένου περί υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 6 και 7 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο, εκτός των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών οι οποίες, επειδή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν νομική προσωπικότητα, συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους (έντυπο Ε5) δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των μελών τους.

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κτλ. (Ε5)
1. Προκειμένου περί υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 33 και 51 του ν. 2238/1994 και οι οποίοι προσδιόρισαν τα καθαρά κέρδη τους στον πίνακα θ' του εντύπου Ε 3, σε εφαρμογή των παραπάνω άρθρων, οι κωδικοί 018 έως και 023 (δαπάνες μη εκπιπτόμενες) δεν συμπληρώνονται.

2. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε5 από παραδρομή, σε περιορισμένο αριθμό εντύπων που ήδη εκτυπώθηκαν, αναγράφεται λανθασμένα στον κωδικό 008 ο φόρος που παρακρατήθηκε αντί αυτού που προκαταβλήθηκε και αντίστοιχα στον κωδικό 009 αναγράφεται ο φόρος που προκαταβλήθηκε αντί του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοια έντυπα οι υπόχρεοι θα συμπληρώσουν τις ενδείξεις όπως αυτές αναγράφονται στο έντυπο (δηλαδή στον κωδικό 008 το φόρο που παρακρατήθηκε και στον κωδικό 009 το φόρο που προκαταβλήθηκε). Κατά την παραλαβή αυτών των δηλώσεων από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, θα διορθώνονται, από τον αρμόδιο υπάλληλο, τα ποσά με την αντιστροφή τους, δηλαδή το ποσό του κωδικού 009 θα αναγράφεται στον κωδικό 008 και αντίστροφα.


Δ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3)
Πέραν των οδηγιών που δόθηκαν ήδη, με την 1010065/214/Α0012/ΠΟΛ. 1031/31.1.2000 διαταγή μας, παρέχονται και οι ακόλουθες επιπλέον διευκρινίσεις :

1. Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων το αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998 αναγράφεται και αυτό στον κωδικό 318 αθροιστικά με το αφορολόγητο αποθεματικό του ν. 1828/1989, με διάκριση των ποσών αυτών στις «Σημειώσεις φορολογουμένου» στην τέταρτη σελίδα του εντύπου αυτού.

2. Προκειμένου για τους κωδικούς 336 (δαπάνες αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής) 592 (τέλος παιγνίων) και 330 (δαπάνη αγοράς συσκευών φυσικού αερίου) του υποπίνακα ια' εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στις δαπάνες του υποπίνακα γ' του πίνακα θ' θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον υποπίνακα η', προκειμένου η σύγκριση των λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών στον υποπίνακα ιΆ να γίνει χωρίς τους παράγοντες αυτούς. Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από τις ατομικές επιχειρήσεις ή τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, κατά τα οριζόμενα ποσά από τις οικείες διατάξεις των νόμων που ορίζουν τα εκπιπτόμενα αυτά ποσά, με την αναγραφή τους στους κωδικούς που προαναφέρονται.

3. Προκειμένου για, τυχόν, υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την επιλογή να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις ή όχι, το ποσό του δεν συμπεριλαμβάνεται ως έσοδο στους υποπίνακες των εσόδων ε', στΆ και ζ' του πίνακα Θ', ενώ οι τυχόν αποσβέσεις του, της χρήσης 1999, που έχουν βαρύνει τις δαπάνες της χρήσης αυτής κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον υποπίνακα η'.

Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση επιλογής της φορολόγησής του με τις γενικές διατάξεις το υπερτίμημα αυτό αναγράφεται στους οικείους κωδικούς 407-408 του πίνακα ΓΆ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και όχι στον κωδικό 840 του υποπίνακα ιαΆ του πίνακα θ' του εντύπου Ε3.

Για τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από πάγια στοιχεία στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε3 στο χώρο «Σημειώσεις φορολογουμένου» θα αναγραφεί ο τρόπος υπολογισμού του.

4. Όσον αφορά τις μεικτές επιχειρήσεις για τη συμπλήρωση του πίνακα θ', ως τέτοιες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εμπορίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια, επιχείρηση μόνο με κλάδο εμπορίας και παραγωγής δεν θεωρείται μεικτή.

5. Η σύγκριση λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών σε περίπτωση μεικτών επιχειρήσεων γίνεται συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης και όχι ανά κλάδο. Προς τούτο θα πρέπει στους επιμέρους κωδικούς της τελευταίας σειράς 588 και 589 να μεταφερθούν τα κέρδη των κλάδων (όχι απαραίτητα τα μεγαλύτερα) αλλά εκείνα που το άθροισμά τους θα δίνει τα μεγαλύτερα συνολικά λογιστικα ή εξωλογιστικά κέρδη π. χ.

578: 8.000.000
582: 7.000.000
588: 7.000.000
579: 2.000.000
583: 4.000.000
589: 4.000.000
581: 10.000.000
585: 11.000.000
591: 11.000.000
Κατ' εξαίρεση, λόγω της πρόσφατης ρύθμισης, ειδικά για τη χρήση 1999, με την οποία περιορίζονται
τα λογιστικά κέρδη των κλάδων εμπορίας ή παραγωγής στο ύψος των εξωλογιστικών πλέον του
50% αυτών, σε πολλές περιπτώσεις ο κωδικός 591 δεν θα συμπίπτει με τους κωδικούς 581 ή 585 π. χ.
578: 10.000.000
582: 5.000.000
588: 7.500.000
579: 3.000.000
583: 5.000.000
589: 3.000.000
581: 13.000.000
585: 10.000.000
591: 10.500.000
ή μπορεί να συμπίπτει:
578: 10.000.000
582: 5.000.000
588: 5.000.000
579 : 4.000.000
583 :15.000.000
589 :15.000.000
581 : 14.000.000
585 : 20.000.000
591 : 20.000.000


6. Προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή μεικτές επιχειρήσεις, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν. 2238/1994 και προσδιορίζουν λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη στον πίνακα ΘΆ του εντύπου Ε3, τα έκτακτα αποτελέσματα θα γραφτούν στον κωδικό 840 του υποπίνακα ιαΆ προκειμένου να προστεθούν (τα θετικά) ή να αφαιρεθούν (τα αρνητικά) από τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ λογιστικών και εξωλογιστικών που προσδιορίστηκαν στον προηγούμενο υποπίνακα ιΆ. Στην περίπτωση τέτοιων αρνητικών αποτελεσμάτων μνεία του
αρνητικού προσήμου τους θα γίνει στην τελευταία σελίδα του εντύπου στο χώρο με τις «Σημειώσεις του φορολογουμένου ».

7. Στον υποπίνακα ΘΆ στους κωδικούς 574-576 των επαγγελματικών δαπανών, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική εγκατάσταση η κατοικία αναγράφεται το 1/2 των δαπανών της κατοικίας του ελεύθερου επαγγελματία για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία και ύδρευση, ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών αυτών που έχουν γραφτεί ως δαπάνες στο τηρούμενο βιβλίο. Στον κωδικό 573, στην περίπτωση αυτή, γράφεται το τεκμαρτό μίσθωμα που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για ιατρό και ψυχολόγο και σε είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες.

8. Ειδικά για μεικτές επιχειρήσεις με κλάδο εμπορίας καυσίμων και κλάδο παροχής υπηρεσιών (πλυντήριο αυτοκινήτων) οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης επιμερίζονται με βάση τη σχέση των εξωλογιστικών κερδών κάθε κλάδου προς τα συνολικά εξωλογιστικά κέρδη της επιχείρησης, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων δαπανών για κάποιο κλάδο.

9. Σε περίπτωση που κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στο νέο σύστημα προσδιορισμού των κερδών σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 51 του ν. 2238/1994, προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα, θεωρείται μηδενικό και στους οικείους κωδικούς αναγράφεται το μηδέν «0».

10. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμπλήρωσης του υποπίνακα βΆ του πίνακα θΆ με δεδομένα απογραφής που προκύπτουν με τη χρήση του συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), όπως αναφέρθηκε και στην 1010065/214/Α0012/ διαταγή μας, αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφεται) π. χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών χρήσης 1998 6.000.000 δρχ. και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης 1998 (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 500.000 δρχ., στον υποπίνακα βΆ των απογραφών θα συμπληρωθεί ο κωδικός 261 με το ποσό των 600.000 δραχμών (6.000.000 Χ 10%). Κατά συνέπεια, η αναφορά στην παραπάνω διαταγή της υποχρέωσης αναγραφής στην τελευταία σελίδα του εντύπου των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων ανά είδος αναφέρεται γενικά στο είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κτλ.) και όχι σε επιμέρους διάκριση αυτών π. χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.

Τα τελικά φορολογητέα καθαρά κέρδη τα οποία γράφονται στον κωδικό 346 του υποπίνακα ια' (τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα μεταξύ των λογιστικών και εξωλογιστικών) μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ή των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 223811994 (Έντυπο Ε5).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ....................
Δ.Ο.Υ. ...........................
Αριθμός Δήλωσης .........
ΔΙΑΧ. ΕΤΟΣ ....................….
Φακέλου .................................
Αριθμ. Φορολ. Μητρώου ........................…...
Ταυτότητας .............................
ΔΗΛΩΣΗ
Καταβολής φόρου των εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων και
κάμπινγκ με βάση την παράγραφο 6 άρθρου 33 ν. 2238/1994 (Υποβάλλεται σε δύο [2] αντίτυπα)
Στοιχεία Υποχρέου
Ονοματεπώνυμο .......................................…....…….....................…..........….....
Όνομα πατέρα ή συζύγου …...................................................................…...……
Αντικείμενο εργασιών (είδος) .......................................................................…..
Αριθμός δωματίων κτλ. .....…...............................................................……….
ΤΑΞΗ Ε. Ο.Τ. . . . . . ………………………………………………………….
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ Ή ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ...... ΝΑΙ ΟΧΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.... ΝΑΙ ΟΧΙ
Διεύθυνση Επιχείρησης ........................................................................................................
Πόλη οδός αριθμ Ταχ. Κώδ. τηλ.
Καταβαλλόμενο ποσό Δρχ. ………………………………
…………………………… 2000
Ο Δηλών
Θεωρήθηκε
.......................2000
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Αριθμ.Τριπλοτύπου...............
……………………………
Εισπράχθηκαν δρχ.
………….
………………… 2000
Ο Διαχ/στής Δ.Ο.Υ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης