Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1072/25.2.2000 Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1999 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1072/25.2.2000
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1999 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1020799/451/56/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. - Τμήμα Α'
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΒΕ.Τ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β'
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β' – Γραφείο Φ.Π.Α
3. ΕΡΓΟ ΤΑΧΙS- ΟΜΑΔΑ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.: 1072


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 1999 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

1020799/451/56/0014/ΠΟΛ.1072/25.2.2000

1. Γενικά

1.1. Μεταβολές

Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1999 (009/99) δεν επήλθε καμία ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με αυτό του προηγούμενου έτους.
Μοναδική μεταβολή αποτελεί το πεδίο του Κωδ. 035 του Πίνακα Α', στο οποίο θα πρέπει να διαγραμμιστεί το 1 εάν η επιχείρηση διενήργησε, στη χρήση που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση, πωλήσεις από απόσταση σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1642/1986.

1.2. Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 σε έντυπο έτους 1998

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1999 με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 1998, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου πριν από τις 31.12.1999, π.χ. 30.6.1999 ή λόγω διακοπής δραστηριότητας ή από άλλη αιτία, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν μέσα στο έτος 2000 με έντυπο του έτους 1999.
Μετά το διαχωρισμό αυτό θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ σε ξεχωριστά δέματα, στα οποία θα αναγράφεται με μαρκαδόρο η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1999 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΚΑΦΕ) ΕΝΤΥΠΟ ΦΠΑ 009/98".

1.3. Δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου με Η/Υ

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί.
Θα πρέπει απαραίτητα στις δηλώσεις που συμπληρώθηκαν με εκτυπωτή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1064794/4982/ΑΥΟ, να γίνεται έλεγχος αν η εκτύπωση έγινε σε σωστή θέση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις εκτυπώθηκαν σε ενδιάμεσες ή γενικά έξω από το σωστό σημείο θέσεις, να επιστρέφονται στο φορολογούμενο για επανεκτύπωση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εκτύπωση έγινε με τη χρήση συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, θα πρέπει να προσαρτώνται οι τέσσερις (4) σελίδες, έτσι ώστε να υποβάλλονται ως δίφυλλο έντυπο.

1.4. Καταβολή οφειλόμενου φόρου και προσαυξήσεων

Οταν η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται από τη ΔΟΥ χειρόγραφα, καταβάλλονται με αυτή οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους, μαζί με τις ανάλογες προσαυξήσεις. Δεν επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός τυχόν χρεωστικού υπολοίπου οφειλόμενου σε μία φορολογική περίοδο με πιστωτικό υπόλοιπο επόμενης φορολογικής περιόδου (περισσότερες λεπτομέρειες στο φυλλάδιο Νο 23).
Οταν, όμως, η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά μέσω του συστήματος TAXIS, πρέπει απαραίτητα, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις, με τις οποίες θα καταβληθούν οφειλόμενες διαφορές φόρου και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μην προκύπτουν διαφορές οφειλόμενες σε φορολογικές περιόδους.
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσό του Κωδ. 813 πρέπει να καταβληθεί όταν είναι πάνω από 1.000 δρχ. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

1.5. Τρόπος υποβολής της δήλωσης

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα και επιδείξει την ταυτότητά του. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή, εσωκλείοντας σε αυτή και ισόποση με το ποσό για καταβολή (εφόσον υπάρχει) επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας ΔΟΥ ή του Ελληνικού Δημοσίου.
Τονίζεται ότι υποβάλλεται ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το Κεντρικό, όσο και για τα Υποκαταστήματα της επιχείρησης, στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, υποβάλλεται μία (1) δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
Στην περίπτωση αυτή, οι Πίνακες Δ' και Ε' θα συμπληρώνονται με την προσθήκη των μηνών που υπολείπονται, αφού αποκοπούν ή φωτοτυπηθούν από άλλο ασυμπλήρωτο έντυπο και προστεθούν στους οικείους πίνακες.

1.6. ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS

Οι ΔΟΥ που μέχρι 31.1.2000 έχουν ήδη ενταχθεί στο TAXIS, θα παραλαμβάνουν πλέον τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μέσα από το σύστημα αυτό.
Οσες δε δηλώσεις ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Εντυπο 009/99) έχουν παραλάβει πριν την ημερομηνία αυτή χειρόγραφα, θα τις καταχωρίσουν εκ των υστέρων στο σύστημα από την επιλογή "Χωρίς Διπλότυπο". Ως αριθμό δήλωσης θα θέτουν τον αριθμό καταχώρισης που προκύπτει από το σύστημα. Οι ίδιες ΔΟΥ αν μεν έχουν παραλάβει κάποιες από τις εκκαθαριστικές έτους 1999 ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Εντυπο 009/98) μέσω του συστήματος, θα αναγράψουν, κατά την αποστολή με την ομάδα Β', επίσης ως αριθμό δήλωσης τον αριθμό καταχώρισης που προκύπτει από το σύστημα. Αντίθετα, για όσες από αυτές τις δηλώσεις παρέλαβαν χειρόγραφα, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία των χειρόγραφων ΔΟΥ.
Εξυπακούεται ότι οι δηλώσεις που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXIS, δεν θα καταχωρηθούν στο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης εκκαθαριστικών δηλώσεων. Ολες οι ΔΟΥ που δεν είχαν ενταχθεί μέχρι 31.1.2000 στο σύστημα TAXIS, θα καταχωρούν αυτές στο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης εκκαθαριστικών δηλώσεων. Ως
αριθμός δε δήλωσης θα γράφεται αυτός του χειρόγραφου βιβλίου. Οσες, όμως, ΔΟΥ σταδιακά εντάσσονται μετά τις 31.1.2000, θα καταχωρούν τις εκκαθαριστικές 1999 που παραλαμβάνουν μετά την ημερομηνία ένταξης στο σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούμενα.

2. Παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων

2.1. Αρχικοί έλεγχοι

Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους, για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που, σε πρώτη φάση, θα επεξεργασθούν μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ και, αν δεν υπάρχει συμφωνία, οι δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση, αλλά και καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων. Στις μηχανογραφημένες ΔΟΥ που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, απαιτείται να γίνει έλεγχος της ορθότητας του ΑΦΜ που αναγράφεται στην εκκαθαριστική, με βάση το τοπικό Μητρώο που τηρείται μηχανογραφικά σε αυτές. Σε περίπτωση συμφόρησης κοινού, η εργασία αυτή πρέπει να γίνει έστω και σε
μεταγενέστερο της παραλαβής χρόνο, αλλά πριν την αποστολή στο ΚΕΠΥΟ. Στις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, να ελέγχεται αν τα στοιχεία της δήλωσης ταυτίζονται με αυτά που υπάρχουν στο σύστημα για το συγκεκριμένο ΑΦΜ. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδικοί 002 (Κωδ. ΔΟΥ), 003 (Κωδ. Τοπικού Γραφείου, εφόσον υπάρχει), καθώς και 041, 042, λόγω πιθανής μηχανογραφικής αξιοποίησής τους από το ΚΕΠΥΟ.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, ώστε να ελεγχθεί η σωστή μεταφορά ποσών στον Πίνακα Δ' και στον Κωδ. 701 του Πίνακα Ι' της δήλωσης. Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μηχανογραφικά μέσω του συστήματος TAXIS, ανεξάρτητα αν η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μέσω TAXIS ή όχι.
Ετσι, φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων πρέπει να προσκομίζονται:

α) Τόσο στην περίπτωση που, ενώ η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, όλες ή μερικές περιοδικές δηλώσεις (και μόνο γι' αυτές) της ίδιας διαχειριστικής περιόδου είχαν παραληφθεί χειρόγραφα.

β) Οσο και στην περίπτωση περιοδικών δηλώσεων που, ενώ η ΔΟΥ είχε ενταχθεί στο σύστημα TAXIS την ημερομηνία που υποβλήθηκαν, παρά ταύτα αυτές παραλήφθηκαν χειρόγραφα (π.χ. λόγω αδυναμίας καταχώρισης από προβλήματα των στοιχείων του Μητρώου).

Προς εύκολη διάκριση των περιοδικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος TAXIS (και που η προσκόμιση των φωτοαντιγράφων τους παρέλκει), σημειώνουμε ότι πρόκειται γι' αυτές που ο αριθμός δήλωσης είναι συμπληρωμένος στον Κωδ. 003 με αυτόν που δόθηκε από το σύστημα και ειδικά προκειμένου για δηλώσεις με ποσό για καταβολή έχει εκδοθεί ξεχωριστό διπλότυπο είσπραξης (Εντυπο Α8/TAXIS).

Προσοχή: Αν πρέπει να υποβληθούν φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων, ελέγξτε αν ο ΑΦΜ των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται είναι ίδιος με αυτόν της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί εκ παραδρομής ξεχωριστές περιοδικές δηλώσεις για το Κεντρικό και το Υποκατάστημα, ζητήστε φωτοτυπίες των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων (δηλαδή εκείνων που πληρώθηκε φόρος) και ενιαίες τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις. Σε περίπτωση, ακόμη, που έχει χαθεί κάποιο
αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε, ζητήστε υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί και επαληθεύστε το από το ΚΕΠΥΟ σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί η μη υποβολή δηλώσεων που, κατά δήλωση των φορολογούμενων, χάθηκαν, θα γίνει βεβαίωση των τυχόν χρεωστικών υπολοίπων που θα έπρεπε να καταβληθούν βάσει των δηλώσεων αυτών, ενώ στην περίπτωση δηλώσεων χωρίς ποσό για καταβολή, θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

2.2. Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων εκτός συστήματος TAXIS

Για την παραλαβή των δηλώσεων υπενθυμίζουμε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' μπορεί να είναι:

α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του Κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.).
β) Πιστωτικό για έκπτωση ή επιστροφή.
γ) Μηδενικό. (Με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του Κωδ. 813 είναι μέχρι 1.000 δρχ.).
δ) Πιστωτικό και ταυτόχρονα χρεωστικό για καταβολή (με ποσό στον Κωδ. 813 μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.), όταν σε κάποια φορολογική περίοδο οφειλόταν φόρος που δεν καταβλήθηκε.

Τα τρία (3) αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από το φορολογούμενο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων.
Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, θεωρεί και τα τρία (3) αντίτυπα αυτής, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Παραλαμβάνει, ακόμη, τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων.

1) Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' είναι χρεωστικό (παραπάνω περ. α' και δ') καταχωρεί την εκκαθαριστική δήλωση σε ιδιαίτερη ημερήσια κατάσταση που τηρείται εις διπλούν και που περιέχει τέσσερις (4) στήλες:

στήλη (1): ΑΦΜ.
στήλη (2): Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου (Κωδ. 810 + 811)
στήλη (3): Προσαυξήσεις (Κωδ. 812)
στήλη (4): Σύνολο για καταβολή (Κωδ. 813).

Ο αύξων αριθμός καταχώρισης στην ημερήσια κατάσταση αναγράφεται στο επάνω αριστερό μέρος της εκκαθαριστικής δήλωσης και επιστρέφονται τα αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης στο φορολογούμενο και παραμένουν στο Τμήμα τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων. Εν συνεχεία, ο φορολογούμενος μεταβαίνει
στον ταμία της ΔΟΥ, όπου καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό του φόρου.
Ο ταμίας, αφού εισπράξει το αναγραφόμενο ποσό, θέτει την ημερομηνία, υπογράφει και σφραγίζει στην ένδειξη "Ο ΤΑΜΙΑΣ" τα αντίτυπα που του προσκομίζει ο φορολογούμενος και του επιστρέφει το ένα (1) αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο το αποδεικτικό είσπραξης του φόρου από τη ΔΟΥ, καθώς και αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.

Μετά το πέρας της συναλλαγής:

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις, αθροίζει την Ημερήσια Κατάσταση [στήλες (2), (3) και (4)], υπογράφει και αποστέλλει το ένα (1) αντίγραφό της στον ταμία και ενεργεί μαζί του συμφωνία των ποσών ΦΠΑ που εισπράχθηκαν από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις (άθροισμα Κωδικών 851).
Σημειώνεται ότι, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. που ο φόρος τους δεν εισπράχθηκε από τον ταμία, αυτές επισημαίνονται στην ημερήσια κατάσταση ως μη υποβληθείσες και αναζητείται ο φορολογούμενος για την καταβολή του φόρου. Εφόσον δεν προσέλθουν οι υπόχρεοι, τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο και διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.
Μετά τη συμφωνία, ο ταμίας παραδίδει στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. τα πρώτα και δεύτερα αντίτυπα όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που θεώρησε και για τα οποία εισέπραξε φόρο.
Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ") εκδίδει το διπλότυπο είσπραξης τύπου Α', στο οποίο επισυνάπτει την ημερήσια κατάσταση για το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε, με διάκριση όμως σε κύριο φόρο [άθροισμα στήλης (2)] και σε προσαυξήσεις [άθροισμα στήλης (3)] της ημερήσιας κατάστασης.

2) Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' είναι πιστωτικό ή μηδενικό (παραπάνω περ. β' και γ') επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

2.3. Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων στο σύστημα TAXIS

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ', όταν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσα από το σύστημα TAXIS, μπορεί να είναι:

α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του Κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.).
β) Πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή.
γ) Μηδενικό. (Με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του Κωδ. 813 είναι μέχρι 1.000 δρχ.).

Τα τρία (3) αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από το φορολογούμενο στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ. της ΔΟΥ μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων μόνο εκείνων που δεν υποβλήθηκαν στο σύστημα TAXIS (βλ. παρ. 2.1).
Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, την καταχωρεί στο σύστημα. Διορθώνει, αν πρέπει (π.χ. ταχυδρομικά αποστελλόμενες δηλώσεις) την ημερομηνία υποβολής. Διαπιστώνει αν, με βάση τον ΑΦΜ, συμφωνούν τα στοιχεία υποκειμένου και η κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ. Ελέγχει την ορθότητα της διαχειριστικής περιόδου - και ειδικά στις περιπτώσεις που συνέβη έναρξη ή διακοπή εργασιών σε αυτή. Ελέγχει αν πρόκειται για τροποποιητική - ανακλητική ή δήλωση με επιφύλαξη, εισάγοντας τις σχετικές πληροφορίες. Καταχωρεί τα οικονομικά δεδομένα (Χρεωστικό - Προσαύξηση - Σύνολο ή Πιστωτικό - Ποσό για επιστροφή). Διορθώνει την προσαύξηση με βάση την προτεινόμενη από το σύστημα ή αποδέχεται το ποσό που καταχώρισε, αν δικαιολογημένα (π.χ. τοπικές αργίες) υπάρχει απόκλιση. Διορθώνει τυχόν λάθος σύνολο για καταβολή. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν το Χρεωστικό είναι μέχρι 1.000 δρχ. και εφόσον η καταβολή του παρέλκει, το Σύνολο για καταβολή θα μείνει ασυμπλήρωτο. Ακολούθως και στα τρία (3) αντίτυπα της δήλωσης:

α) Αναγράφεται στον Κωδ. 004 (αριθμός δήλωσης) ο αύξων αριθμός καταχώρισης και τα δύο (2) τελευταία ψηφία του έτους καταχώρισης (π.χ. 1425/00).
β) Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ".
γ) Επιστρέφεται το τρίτο αντίτυπο στο φορολογούμενο και
δ) Αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό για καταβολή, δίδεται επιπλέον στο φορολογούμενο Διπλότυπο Είσπραξης, παραγόμενο από το σύστημα και υπογεγραμμένο από τον εκδότη του.

1) Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον ταμία της ΔΟΥ ο οποίος, αφού ανακτήσει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, επικυρώνει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, το υπογράφει και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο φορολογούμενο. Μόνο το υπογεγραμμένο από τον ταμία Διπλότυπο Είσπραξης της εκκαθαριστικής δήλωσης καθιστά έγκυρη την υποβολή της και, για το λόγο αυτό, το διπλότυπο πρέπει να τηρείται από το φορολογούμενο μαζί με το αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης όσο χρόνο προβλέπεται για τη συγκεκριμένη χρήση η διαφύλαξη των βιβλίων των στοιχείων ΚΒΣ.
Σημειώνεται πως, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πράγματι ανεπικύρωτα διπλότυπα από τον ταμία, δηλαδή αν ο φορολογούμενος δεν προσήλθε στον ταμία για να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό αυθημερόν, αυτός αναζητείται τηλεφωνικά ή και με γραπτή πρόσκληση για επιστροφή του διπλοτύπου και καταβολή του φόρου. Η δήλωση μετά το κλείσιμο του ταμία θα διαγραφεί ηλεκτρονικά.
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερο φάκελο. Οταν ο φορολογούμενος επανέλθει σε επόμενη ημερομηνία, θα ακυρώνεται το παλιό διπλότυπο και η δήλωση θα καταχωρείται εκ νέου, λαμβάνοντας νέο αριθμό δήλωσης. Αν δεν προσέλθει, τα αντίτυπα των δηλώσεων, με ιδιαίτερη σημείωση, θα τίθενται σε ειδικό φάκελο και θα διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.
Προκειμένου για δηλώσεις που δεν ήταν εφικτή η καταχώρισή τους στο σύστημα (π.χ. λόγω προβλημάτων συμφωνίας των στοιχείων της δήλωσης με αυτά του Μητρώου) θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2.2. Στο τέλος της ημέρας υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων θα εκδίδει ηλεκτρονικά Διπλότυπα Είσπραξης με το σύνολο των χρεωστικών και των προσαυξήσεων όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που παραλήφθηκαν χειρόγραφα και περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Κατάσταση. Το διπλότυπο αυτό θα επικυρώνει ο ταμίας, δίνοντας το δεύτερο αντίτυπο στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ.

2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, το τρίτο αντίτυπο του φορολογούμενου αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

2.4. Καταχώριση των δηλώσεων

1) Στις ΔΟΥ που δεν παρέλαβαν τις δηλώσεις από το σύστημα TAXIS
Μετά την παραλαβή οι δηλώσεις καταχωρούνται κατά την ημερομηνία παραλαβής και κατ' αύξοντα αριθμό σε βιβλίο παραλαβής, γράφοντας την επωνυμία και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του Κωδ. 813 ή 804, κατά περίπτωση, σε χωριστές στήλες. Αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, σημειώστε μηδέν (0). Αν το αποτέλεσμα είναι και χρεωστικό (για καταβολή) και πιστωτικό, συμπληρώστε και τις δύο (2) στήλες με τα αντίστοιχα ποσά. Ο α/α καταχώρισης της δήλωσης μεταφέρεται στον Κωδ. 004 της αντίστοιχης ένδειξης, με τα δύο (2) τελευταία ψηφία του έτους της δήλωσης, ως εξής:

Προσοχή: Προσθέστε 100.000 στον α/α του βιβλίου καταχώρισης και αναγράψτε τον μαζί με τα δύο (2) τελευταία ψηφία του έτους δήλωσης. Π.χ. αν ο α/α του βιβλίου καταχώρισης εκκαθαριστικών έτους 1999 είναι 2423, ως αριθμός δήλωσης θα γραφεί 102423/99. Επίσης, στον Κωδ. 006 γράψτε την ημερομηνία παραλαβής. Οι χρεωστικές δηλώσεις που επιστρέφονται από τον ταμία θα συσχετίζονται με τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων και θα παραδίδονται, μαζί με τις πιστωτικές και μηδενικές, σε ειδικό συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο, προκειμένου να προετοιμασθούν για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.

2) Στις ΔΟΥ που παρέλαβαν τις δηλώσεις από το σύστημα TAXIS
Ολες οι δηλώσεις, ως καταχωρημένες ήδη από την παραλαβή στο σύστημα, παραδίδονται με τις τυχόν αντίστοιχες περιοδικές τους δηλώσεις σε ειδικό συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.

3) Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ από τη ΔΟΥ για φορολογικές περιόδους του έτους 1999, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον Κωδ. 706 του Πίνακα Ι' και στη στήλη (5) του Πίνακα Δ', σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το φυλλάδιο Νο 23.

2.5. Ταξινόμηση των δηλώσεων - Συμπλήρωση κωδικών

Οι υπάλληλοι του ειδικού συνεργείου που έχει συγκροτηθεί από τον Προϊστάμενο κάθε ΔΟΥ για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δηλώσεων, ταξινομούν τις δηλώσεις [και τα δύο (2) αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά] κατ' αλφαβητική σειρά ή κατά αριθμό φακέλου, προκειμένου περί ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών και συμπληρώνουν κατ' αρχήν όλους τους κωδικούς με τον έναν αστερίσκο (*), πλην των Κωδ. 004 και 006 που πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρίσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής, του Κωδ. 028 (Κ.Α.Δ.) και του Κωδ. ΔΟΥ του Πίνακα Β'.
Στον Κωδ. 001 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, ήτοι, αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.1999 ή την 30.6.1999, να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 1999 ή αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30.6.2000, να συμπληρωθεί η ένδειξη 2000.
Στον Κωδ. 002 γράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού της επιχείρησης. Ο Κωδ. 003 θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τοπικού γραφείου, εκτός της ΔΟΥ.

Αν ο υποκείμενος είναι ΑΕ, πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο Κωδ. 007 (αριθ. φακέλου), εφόσον το αρχείο τηρείται με τέτοιους αριθμούς. Επίσης, στον Κωδ. 010 να είναι διαγραμμισμένος ο αριθμός 1, αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση και ο αριθμός 2, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση. Με Χ πρέπει να είναι διαγραμμισμένος ο Κωδ. 011, αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη.
Ελέγξατε αν είναι συμπληρωμένες οι ημερομηνίες υποβολής ή/και είσπραξης ή παραλαβής (ειδικά αν αυτές διαφέρουν).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Στον Κωδ. 021, αν ο υποκείμενος είναι Φυσικό Πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του.
Επί κοινωνίας, κοινοπραξίας ή Ενωσης Προσώπων, στον Κωδ. 021 μπορούν να γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα, με τη μορφή επωνυμίας, αρκεί στον Πίνακα Β' να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι Νομικό Πρόσωπο, στον Κωδ. 021 να είναι γραμμένη η επωνυμία του όπως προκύπτει από το Καταστατικό του και όχι ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης γράφεται στον Κωδ. 024.
Στον Κωδ. 023 η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γράψει το όνομα του πατέρα και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η Υπηρεσία με το φορολογούμενο. Στους Κωδ. 025 έως και 027 να είναι γραμμένη η διεύθυνση της έδρας ή του Κεντρικού που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής της περιόδου.
Αν η επιχείρηση εδρεύει σε χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός, στον Κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει ή έχει το Κεντρικό της σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδ. 025 και 026. Αν η έδρα ή το Κεντρικό της βρίσκονται σε κάποια ιδιαίτερη τοποθεσία πόλης ή χωριού ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον Κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού. Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη αναλυτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 23. Ο Κ.Α.Δ. θα συμπληρωθεί από το ΚΕΠΥΟ.
Τέλος, να ελέγξετε με ιδιαίτερη προσοχή αν είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία στους:

Κωδ. 051, έναρξης της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδ. 052, λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδ. 053, έναρξης εργασιών, σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νέα και υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση για πρώτη φορά.
Κωδ. 054, οριστικής παύσης εργασιών μέσα στο 1999 ή κατά τη διάρκεια του 2000. Επίσης, στον Κωδ. 034 να ελέγξετε εάν έχει διαγραμμιστεί η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Στον Κωδ. 035 να ελέγξετε αν έχει διαγραμμιστεί η διενέργεια πωλήσεων από απόσταση σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τέλος, στους Κωδ. 051 έως 054 να ελέγξετε αν έχει αναγραφεί, κατά περίπτωση, ως χρόνος έναρξης ή παύσης εργασιών, η ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού, εφόσον πρόκειται για μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις (Ν.2166/1993), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1063006/2696/776/0014/ΠΟΛ.1145/25.5.1995 ΑΥΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Στον Πίνακα Β' πρέπει να είναι καταχωρημένα, κατά περίπτωση:

1) Τα στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου των άρθρων 28 και 29 (4δ) του Ν.1642/1986, εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061-1. Τα στοιχεία του υποκείμενου να είναι καταχωρημένα στον Πίνακα Α'.
2) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του ανήλικου ή της κοινοπραξίας ή κοινωνίας και γενικά της Ενωσης Προσώπων ή του νόμιμου εκπροσώπου των Νομικών Προσώπων, του διαχειριστή, εκκαθαριστή, σύνδικου πτώχευσης, μεσεγγυούχου κ.λπ.
Σ' αυτή την περίπτωση, να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061-2.
3) Τα στοιχεία του αντικλήτου, με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του Κωδ. 061-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

Α' Ενότητα "ΕΚΡΟΕΣ"

Στη δεύτερη στήλη πρέπει να έχουν γραφεί, κατά κωδικό, εκείνα τα ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση και δεν φορολογούνται στο εισόδημα ή φορολογούνται κατ' ιδιαίτερο τρόπο, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την πρώτη (1) στήλη και το υπόλοιπο γράφεται στην τρίτη (3) στήλη. Το ποσό του Κωδ. 149 πρέπει να συμφωνεί με τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος.
Ενδεικτικά, τέτοια ποσά είναι: ο φόρος υπέρ των Δήμων που εισπράττεται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα κ.λπ., οι κρατήσεις υπέρ ορισμένων Ταμείων, στις περιπτώσεις πωλήσεων προς το Δημόσιο, οι πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.λπ. Το ποσό του Κωδ. 114 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με το ποσό του Κωδ. 607 του Πίνακα Ι' και με το ποσό του Κωδ. 237-1 του Πίνακα Δ'. Δεν θα συμφωνεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες μνημονεύονται στο φυλλάδιο Νο 23. Αν δεν συμφωνεί και η ασυμφωνία δεν οφείλεται στους συγκεκριμένους λόγους, ελέγξτε μήπως δεν δηλώθηκαν εκροές σε κάποια φορολογική περίοδο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν εκροές και εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να υπολογισθεί και η ανάλογη προσαύξηση στον Πίνακα Δ'.

Β' Ενότητα "ΕΙΣΡΟΕΣ"

Στον Κωδ. 168 πρέπει να είναι γραμμένο το σύνολο των δαπανών - γενικών εξόδων της επιχείρησης που δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος και, επομένως, δεν περιλαμβάνονται στον Κωδ. 164 του ίδιου πίνακα. Οι δαπάνες αυτές διακρίνονται σε φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες του ΦΠΑ. Δηλαδή, όλες οι δαπάνες που εμφανίζονται για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, γραφική ύλη, έξοδα φιλοξενίας, καύσιμα, ενοίκια, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.), όσες από τις δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με φόρο (απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες) ή έχουν επιβαρυνθεί και δεν επιτρέπεται η έκπτωσή τους, μαζί με τις τυχόν
απαλλασσόμενες εισροές των Κωδ. 161 έως 167, πρέπει να εμφανισθούν και στον Κωδ. 171, ώστε, αφαιρούμενες από τον Κωδ. 170, να μας δίνουν το πραγματικό υπόλοιπο που έχει υπαχθεί σε φόρο και επιτρέπεται η έκπτωσή του.
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΡΟΩΝ του Κωδ. 172 θα συμφωνεί κατά κανόνα με τον Κωδ. 664 του Πίνακα Ι' και με τον Κωδ. 238-1 του Πίνακα Δ'.
Δεν θα συμφωνεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναλύονται στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 23, οπότε, στις περιπτώσεις αυτές (ασυμφωνία των Κωδ. 172 και 664 με τον Κωδ. 238-1), οι δηλώσεις είναι σωστές και πρέπει να παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση που ο Κωδ. 171 είναι μηδενικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μεταφορά του ποσού του Κωδ. 170 στον Κωδ. 172.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

Λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα αυτού περιέχονται στο φυλλάδιο Νο 23. Επισημαίνεται ότι, αν το υπόλοιπο οποιασδήποτε αφαίρεσης είναι αρνητικός αριθμός, θα εμφανίζεται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν. Τέτοιοι αριθμοί μπορούν να προκύψουν στις λευκές σειρές κάθε φορολογικής περιόδου, δηλαδή:
- Στη δεύτερη στήλη, αν ο φόρος εισροών είναι μεγαλύτερος του φόρου εκροών.
- Στην τρίτη στήλη, αν τα αφαιρούμενα ποσά είναι μεγαλύτερα των προστιθέμενων ποσών.
- Στην τέταρτη στήλη, αν από την αφαίρεση ή πρόσθεση των ποσών των στηλών (2) - (3) προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο.

Από τους αριθμούς αυτούς, οι δύο (2) πρώτοι δεν περιέχονται αυτούσιοι σε κανένα κωδικό της περιοδικής δήλωσης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα υποδεικνυόμενων πράξεων. Ο τρίτος, όμως, που αποτελεί τη διαφορά των δύο (2) πρώτων, αν μεν είναι θετικός, πρέπει να ταυτίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ, αν είναι αρνητικός, πρέπει να ταυτίζεται με το πιστωτικό υπόλοιπο των περιοδικών δηλώσεων.
Το σύνολο του Κωδ. 237-1 κατά κανόνα συμφωνεί με τα ποσά των Κωδ. 114 του Πίνακα Γ' και 607 του Πίνακα Ι', ενώ το σύνολο του Κωδ. 238-1 με τα ποσά των Κωδ. 172 του Πίνακα Γ' και 664 του Πίνακα Ι'. Δεν συμφωνούν, όμως, κυρίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο Νο 23.
Ελέγξτε κατά την παραλαβή αν το ποσό της στήλης (5) του υπολοίπου που προκύπτει τόσο από αρχικές, όσο και από συμπληρωματικές δηλώσεις ή του χρεωστικού ποσού που βεβαιώθηκε, συμφωνεί με τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων που προσκομίζει ο φορολογούμενος ή τις βεβαιώσεις του βεβαιωθέντος φόρου κατόπιν
προσωρινού ελέγχου. Προκειμένου για φορολογικές περιόδους που οι περιοδικές δηλώσεις παραλήφθηκαν μέσω του TAXIS, οπότε δεν προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, θα ελέγχεται, έστω και δειγματοληπτικά, με βάση τον ΑΦΜ και το έτος αναφοράς από το ευρετήριο του συστήματος αν το χρεωστικό
υπόλοιπο που καταβλήθηκε [στήλη (5)] συγκεκριμένων φορολογικών περιόδων συμφωνεί με αυτό του συστήματος.
Αν δεν συμφωνεί, ταξινομείστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε χωριστό φάκελο για άμεσο έλεγχο.

α) Στις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις χειρόγραφα
Αν από τη σύγκριση των στηλών (4) μείον (5) κατά φορολογική περίοδο προκύπτει θετική διαφορά, δηλαδή στην περίπτωση που καταβλήθηκε ποσό μικρότερο από αυτό που οφειλόταν, η διαφορά αυτή πρέπει να είναι γραμμένη στη στήλη (6). Στη διαφορά υπολογίζεται προσαύξηση 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 200% σε κάθε περίπτωση. Αν το ποσό της στήλης (4) κατά φορολογική περίοδο είναι μέχρι 1.000 δρχ. και δεν καταβλήθηκε στην περίοδο που οφειλόταν, ούτε γράφεται στη στήλη (6), ούτε και προσαύξηση υπολογίζεται στη στήλη (7), εφόσον το ποσό αυτό μεταφέρθηκε και καταβλήθηκε σε επόμενη περίοδο.
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο, προς αποφυγή λαθών στον υπολογισμό της προσαύξησης της στήλης (7), που πιθανόν να δημιουργήσει τριβές με τους φορολογούμενους, με όλες τις γνωστές συνέπειες, να επαναλάβουμε αναλυτικά τον ορθό τρόπο υπολογισμού της οφειλόμενης διαφοράς και της προσαύξησης. Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται
αυτοτελής, ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει. Ετσι, τυχόν φόρος που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο, δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνυποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να συνυποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική).
Ελέγξτε αν το ποσό του Κωδ. 239-6 έχει μεταφερθεί τόσο στον Κωδ. 705 του Πίνακα Ι', όσο και στον Κωδ. 810 του Πίνακα ΙΑ', το δε ποσό του Κωδ. 239-7 στον Κωδ. 812 του Πίνακα ΙΑ'.

Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 31 παρ. 2 και 44 παρ. 1α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, αν η διαφορά του φόρου είναι θετική (χρεωστικό υπόλοιπο) καταβάλλεται στο Δημόσιο εφάπαξ με την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων, αν είναι αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο) μεταφέρεται για έκπτωση (συμψηφισμό) σε επόμενη περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται οφειλόμενος φόρος με πιστωτικό υπόλοιπο. Εφόσον, λοιπόν, προέκυψαν στη στήλη (6) ποσά που δεν καταβλήθηκαν και ανάλογες προσαυξήσεις στη στήλη (7), τα χρεωστικά αυτά ποσά δεν συμψηφίζονται με τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα της τελευταίας φορολογικής περιόδου. Τα ποσά που οφείλονται μεταφέρονται στον Πίνακα ΙΑ', όπως επεξηγήθηκε ανωτέρω και καταβάλλονται στο Δημόσιο κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Ενδέχεται, λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της εκκαθαριστικής δήλωσης να είναι και πιστωτικό (Κωδ. 804) και χρεωστικό για καταβολή (Κωδ. 813).

β) Στις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μέσω του TAXIS Επειδή, όπως προειπώθηκε, πρέπει να υποβληθούν κατ' αρχήν αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις με τα σωστά δεδομένα των οικείων φορολογικών περιόδων και να καταβληθούν τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα που προκύπτουν με τις προσαυξήσεις τους, στις στήλες (6) και (7) του Πίνακα Δ' πρέπει να μην προκύπτουν διαφορές. Ετσι, η πιθανότητα μιας εκκαθαριστικής δήλωσης ταυτόχρονα με χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο δεν αντιμετωπίζεται από το σύστημα TAXIS.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση επιχειρήσεων με Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ, που η φορολογική τους περίοδος, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου εντάχθηκαν στο σύστημα VIES, γιατί πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις), μπορεί να ήταν άλλοτε μηνιαία, άλλοτε δίμηνη και άλλοτε τρίμηνη, κατά περίπτωση, οι φορολογικές περίοδοι (4-12) θα πρέπει να τεθούν κατά χρονολογική σειρά, άσχετα αν η 1η φορολογική περίοδος ήταν διμηνιαία, η 2η φορολογική περίοδος μηνιαία κ.ο.κ.
Κατά χρονολογική σειρά γράφονται και οι φορολογικές περίοδοι, ακόμη και στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος αρχίζει σε ημερομηνία διάφορη της 1ης Ιανουαρίου, π.χ. 1.7.1999, οπότε η πρώτη περιοδική δήλωση της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου χαρακτηριζόταν στις περιοδικές δηλώσεις ως 7ος μήνας ή 4ο δίμηνο. Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων (σύμφωνα με το Ν.2166/1993), στην εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλεται από τη νέα εταιρία θα πρέπει να ελεγχθεί αν στη δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις για λογαριασμό της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού. Ειδικότερα, στον Πίνακα Δ' της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους από το χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να ελεγχθεί ιδιαιτέρως αν οι στήλες 1, 2, 3 και 4 έχουν συμπληρωθεί με τα ποσά ή τα αθροίσματα των ποσών εισροών, εκροών κ.λπ. των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων (χωρίς τη συμπλήρωση των στηλών 5, 6 και 7). Κατά τα λοιπά, για το ανωτέρω θέμα και την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. 1055240/439/0015/ΕΔΥΟ και τις αναλυτικές οδηγίες που έχουν δοθεί με το φυλλάδιο Νο 23.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'

α) Στις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις χειρόγραφα
Ελέγξτε αν το ποσό της στήλης (3) σε κάθε σειρά αποτελεί τη διαφορά των στηλών (1) - (2). Αν η διαφορά είναι αρνητική, σημειώνετε το πρόσημο πλην (-).
β) Στις ΔΟΥ που παραλαμβάνουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μέσω του TAXIS Η ανάγκη υποβολής σωστών περιοδικών δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών) για κάθε φορολογική περίοδο καθιστά τον πίνακα αυτό περιττό.

Ελέγξτε ακόμα αν το ποσό του Κωδ. 263-2 έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 908 του Πίνακα ΙΒ' και αν το ποσό του Κωδ. 263-3 έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 812 του Πίνακα ΙΑ', αν είναι θετικό ή στον Κωδ. 807 του ίδιου πίνακα, αν είναι αρνητικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν από το καθεστώς των απαλλασσόμενων ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον η μετάταξη αυτή έγινε:

α) Υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από 1.1.1999.
β) Υποχρεωτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 1999.

Ειδικά οι επιχειρήσεις της β' περίπτωσης που δεν τήρησαν βιβλία εσόδων - εξόδων από την 1.1.1999, συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό μόνο για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλίο εσόδων - εξόδων, οπότε είναι εφικτό να γίνει σύγκριση πραγματικών και τεκμαρτών πωλήσεων. Για το διάστημα για το οποίο τηρούσαν βιβλίο αγορών, αποδίδουν το φόρο με βάση τις αγορές τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές στη στήλη (5) πρέπει να γράφουν μόνο τη διαφορά των στηλών (1) - (2) και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνουν τις στήλες (3) και (4).
Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φορολογηθούν με τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα. Ελέγξτε αν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του φυλλαδίου Νο 23.
Το ποσό του Κωδ. 315, εάν είναι θετικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 702 του Πίνακα Ι', ενώ αν είναι αρνητικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 710 (ως θετικός αριθμός) του ίδιου πίνακα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό στον Πίνακα Ι' αναγράφουν τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα και το ΦΠΑ, όπως προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Η τυχόν διόρθωση του προς απόδοση φόρου, κατ' εφαρμογή της παρ. 10, περ. α', υποπερ. αα' του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, γίνεται με τη μεταφορά του θετικού ή αρνητικού ποσού του Κωδ. 315 στους Κωδ. 702 ή 710 του Πίνακα Ι'.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του ΦΠΑ, αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών ή εξαιρούμενες του ΦΠΑ πράξεις, π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών, καθώς και δραστηριότητες του άρθρου 18 ή έχει έσοδα από επιδοτήσεις απαλλασσόμενες και άλλες πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της.
Οταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον Πίνακα Ζ'.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β' ενότητας του πίνακα (Κωδ. 421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Prorata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών, το συνολικό ποσό του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται στη στήλη 1 του Κωδ. 422.
Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται, αντίστοιχα, το πλήθος των τομέων, λογαριασμών ή λοιπών επιμερισμών. Το σύνολο του φόρου του Κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τις 10.000 δρχ., πρέπει να έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 709 του Πίνακα Ι'.
Για πάγια που αγοράσθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ίδια διαχειριστική περίοδο και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού Prorata του έτους αυτού και του αντίστοιχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Οταν δε,
υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Prorata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης στη β' ενότητα του Πίνακα Ζ' (Κωδ. 422). Εφόσον στο ποσό του Κωδ. 422-6 εμπεριέχεται ποσό προερχόμενο από τον παραπάνω επαναπροσδιορισμό, ακόμη και αν είναι μικρότερο των 10.000 δρχ. ή μεγαλύτερο των μείον 10.000 δρχ., π.χ. 5.000 ή μείον 5.000 δρχ., θα πρέπει να μεταφερθεί στον Κωδ. 709 του Πίνακα Ι' για καταβολή ή στον Κωδ. 706 του ίδιου πίνακα για συμψηφισμό, αντίστοιχα.
Τονίζεται ότι το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη β' ενότητα ("ΕΙΣΡΟΕΣ") του Πίνακα Ι' και όχι μειωμένο, γιατί αν είναι μειωμένο στον Πίνακα Ι' θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου. Η οριστική αναλογία (Prorata) του έτους 1998 που προέκυψε στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1998 πρέπει να έχει γραφεί στον Κωδ. 410.
Τονίζεται ότι το οριστικό ποσοστό μείωσης του Κωδ. 409-2 που προκύπτει στον Πίνακα Ζ', η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει ως προσωρινό ποσοστό για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της, στις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβάλει το έτος 2000.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 142/1994 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1084562/3755/0014/ΠΟΛ.1177/26.7.1994 ΕΔΥΟ, υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 26, που προστέθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992, υφίσταται μόνο για το ΦΠΑ που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.1993 και όχι για ΦΠΑ των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

Στον Πίνακα Η' απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 και 3 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 23. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού λαμβάνεται πάντοτε η πρώτη μέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.
Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986, ο διακανονισμός συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας από τον διάδοχο.
Ακόμη, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε κατά την αγορά κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Prorata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου, θετική ή αρνητική, που προκύπτει, διακανονίζεται όπως ήδη περιγράφηκε στον Πίνακα Ζ' της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.
Ετσι, λοιπόν, μια επιχείρηση που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μία πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον Πίνακα Η', να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της Prorata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτή του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική δικαιούται να συμψηφίζει ή να καταβάλει, αντίστοιχα, τη διαφορά των
ποσοστών της Prorata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.
Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθησαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.2869/1987 ΑΥΟ, είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν ο φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά επιστράφηκε με βάση τις υπ' αριθ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/1991 και Π.1185/1988 ΑΥΟ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός στο συγκεκριμένο έτος και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:

α) Φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
- Για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.
- Για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά, κατά το μέρος που δεν υπάρχει από οπουδήποτε αναπλήρωση των ζημιών αυτών.

β) Σε αφορολόγητες δραστηριότητες στις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δεν χρησιμοποιήθηκε μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.1993 (βλέπε τελευταία παράγραφο Πίνακα Ζ').

Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται αυτά που ορίζονται με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, ήτοι:

Α) Τα ενσώματα κινητά αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτή, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω.
Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία (1) διαχειριστικές περιόδους. Επισημαίνεται ότι:

1) Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομένοντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό, η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.

2) Στον Πίνακα Η' θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά.

Δηλαδή, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες, δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η', εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε αυτός ο προορισμός τους. Αντίθετα, θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων, όσο και αφορολόγητων πράξεων και εφόσον το ποσοστό Prorata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται. Ο Πίνακας Η', περιληπτικά, συμπληρώνεται ως εξής:

Ο ΦΠΑ αγοράς των παγίων, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης στο οποίο αυτά βρίσκονται, αναγράφεται:
α) Για τα πάγια που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης, στη στήλη (4).
β) Για τα πάγια που παραδόθηκαν κ.λπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν:

- Σε φορολογητέες δραστηριότητες, στη στήλη (6).
- Σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στη στήλη (8).

Ο ΦΠΑ των παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες αναγράφεται στη στήλη (10).
Πολλαπλασιάζοντας τις στήλες (4), (6) και (8) με τους αντίστοιχους συντελεστές που αναγράφονται και στο έντυπο και αναλυτικά στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 23, προκύπτουν αντίστοιχα οι στήλες (5), (7) και (9).
Οι στήλες (4) έως (10) αθροίζονται στους Κωδ. 506-4 έως 506-10.
Ελέγξτε αν ο Κωδ. 507 = (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)
Αν -10.000 < = Κωδ. 507 < = 10.000, θα πρέπει να αγνοείται.
- Αν ο Κωδ. 507 > 10.000 δρχ., ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον Κωδ. 703,
ενώ ο Κωδ. 507 < -10.000 δρχ., ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον Κωδ. 711.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

Ο πίνακας αυτός συμπεριλήφθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση μετά την τροποποίηση που επήλθε από 1.3.1995 με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.2303/1995. Σχετικά, έχει εκδοθεί και έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την υπ' αριθ.1098639/4519/1378/ΕΔΥΟ και το φυλλάδιο Νο 23 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται
ιδιαίτερες επεξηγήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'

Ο Πίνακας Ι' είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Ελέγξτε το φόρο εκροών (Κωδ. 631-636), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.
Το σύνολο του φόρου πρέπει να είναι γραμμένο στον Κωδ. 637 και να έχει μεταφερθεί στον Κωδ. 801 του Πίνακα ΙΑ'. Η αξία των φορολογητέων εκροών του Κωδ. 607 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους Κωδ. 114 του Πίνακα Γ' και 237-1 του Πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Επισημαίνουμε ότι τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου όπως είναι στο έντυπο και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε, το λάθος αυτό συμβαίνει στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα που πωλούνται από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με ανάλογη υπόδειξη στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του Αιγαίου, με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρά χρωματισμένες θέσεις - και όχι στις λευκές - του
πίνακα αυτού. Ελέγξτε, επίσης, εάν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι Κωδ. 608 έως και 620. Το ποσό του Κωδ. 619 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του ΦΠΑ, που σημαίνει ότι μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αξιών στους Κωδ. 601-607, 651-664, χωρίς την αναγραφή του αντίστοιχου φόρου στους Κωδ. 631-637 και 671-684, αντίστοιχα.
Ο φόρος του Κωδ. 637 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που εισπράχθηκε και αναγράφεται στα βιβλία. Αν το ποσό του φόρου που αναγράφεται στα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του Κωδ. 637, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα, οπότε πρέπει να αποδοθεί, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 714.
Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και το φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς επίσης, αν είναι συμπληρωμένος ο Κωδ. 663, πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο Κωδ. 683 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί, αντίστοιχα, στους Κωδ. 664 και 684. Ο
φόρος του Κωδ. 684 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που αναγράφεται στα βιβλία, που πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (Τιμολόγια Αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.) της επιχείρησης. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του Κωδ. 684, η διαφορά
πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 706 για να εκπεσθεί. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μικρότερο από το ποσό του Κωδ. 684, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον Κωδ. 714, για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείο εισροών, π.χ. στο Τιμολόγιο Αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή). Αν οι πιο πάνω διαφορές είναι μικροποσά, μην τα λαμβάνετε υπόψη σας.
Η αξία των φορολογητέων εισροών του Κωδ. 664 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους Κωδ. 172 του Πίνακα Γ' και 238-1 του Πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Ελέγξτε αν τα ποσά των Κωδ. 701 έως 706 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώνονται στα πλαίσια.
Σημειώνεται ότι στον Κωδ. 701 περιλαμβάνονται οι πληρωμές στο Δημόσιο χωρίς προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ετσι, το ποσό του κωδικού αυτού θα πρέπει να είναι μειωμένο του Κωδ. 239-5 κατά το ποσό των τυχόν βεβαιώσεων του φόρου. Επίσης, στον Κωδ. 705 γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και η τυχόν διαφορά φόρου του Κωδ. 239-6 του Πίνακα Δ' (εφόσον η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα). Ο Κωδ. 706 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει. Ως τέτοια ποσά ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α) Ο φόρος που πληρώθηκε δύο (2) φορές και κατά την εκχώρηση και στο Τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών.
β) Τυχόν ποσά ΦΠΑ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με περιοδικές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τις σχετικές αιτιολογίες.
γ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του Κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης.
δ) Τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν βάσει προσωρινού ελέγχου.
ε) Το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με ΕΦΚ και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, κατά τη θέση τους σε ανάλωση.

Οι προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (αρνητικός Κωδ. 263-3, Πίνακας Ε') δεν περιλαμβάνονται εδώ, αλλά μόνο στον Κωδ. 807 του Πίνακα ΙΑ'.
Ελέγξτε αν το ποσό του Κωδ. 707 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών των Κωδ. 701 έως και 706. Κατά τον ίδιο τρόπο, ελέγξτε αν το ποσό του Κωδ. 715 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των Κωδ. 709 έως και 714.
Ελέγξτε, επίσης, την άθροιση των ποσών των Κωδ. 684 + 707 = 708, καθώς και την αφαίρεση 708 - 715 = 716. Ο Κωδ. 716, είτε θετικός, είτε αρνητικός, μεταφέρεται στον Κωδ. 802 του Πίνακα ΙΑ'.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'

Το πιστωτικό υπόλοιπο του Κωδ. 804 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον Κωδ. 805 ή όταν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής ολόκληρου του ποσού ή μέρους αυτού, συμπληρώνει εφόσον το επιθυμεί και τον Κωδ. 806 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με τις υπ'
αριθ. 1031790/ΠΟΛ.1078/1991 ή Π.1185/1988 ΑΥΟ, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται η συχνή περίπτωση του διαπιστωθέντος λάθους: Το άθροισμα των Κωδ. 805 + 806 να μην ισούται με τον Κωδ. 804.
Στις περιπτώσεις αυτές, ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων (με αίτημα επιστροφής) σε ιδιαίτερο φάκελο.
Αν η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα και το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του Κωδ. 851 με το ποσό για καταβολή που εισπράχθηκε, τη σφραγίδα και την υπογραφή του ταμία. Εφιστάται η προσοχή στο ότι ο Κωδ. 851 πρέπει να είναι συμπληρωμένος, εφόσον προκύπτει ποσό για καταβολή στον Κωδ. 813 μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.

Προσοχή: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.

Αν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσω του συστήματος TAXIS, δεν θα υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του ταμία στη δήλωση (αλλά στο ιδιαίτερο Διπλότυπο Είσπραξης).
Πρέπει, όμως, να συμπληρώνεται ο Κωδ. 851.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ'

Ο πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δεν συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τέθηκε δε, για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της Ε.E.

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι στον Κωδ. 901 θα πρέπει να έχει γραφεί η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, μόνο των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) μέχρι εννέα (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, τα οποία αγόρασαν μέσα στη διαχειριστική τους περίοδο για τις ανάγκες τους οι επιχειρήσεις, εφόσον για την ανωτέρω αγορά καταβλήθηκε ΦΠΑ και δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986. [Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (ΕΙΧ) που αγόρασαν από μεταπωλητές του άρθρου 36α' του Ν.1642/1986].
Επίσης, στον Κωδ. 903 θα πρέπει να έχει γραφεί η συνολική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια από τις επιχειρήσεις και πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον είχαν αγορασθεί ως καινούρια και δεν είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αυτοκίνητα που είχαν αγορασθεί μεταχειρισμένα από μεταπωλητές του άρθρου 36α' του Ν.1642/1986).
Οι Κωδ. 905 και 910 τέθηκαν προς εξυπηρέτηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Ελέγξτε αν τα ποσά που έχουν γραφεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιμείνετε ώστε οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώνουν σωστά.
Το άθροισμα των Κωδ. 901-910 πρέπει, εξάλλου, να ισούται με τον Κωδ. 911.
Ο Κωδ. 908 έχει πλέον αφαιρεθεί.

2.6. Ελεγχος της δήλωσης

Κατά την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους λογικούς ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών των Πινάκων Ι' και ΙΒ'.

1) Στις συνήθεις περιπτώσεις το ποσό του Κωδ. 683 πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το γινόμενο που προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί το ποσό του Κωδ. 663 επί 18%.
Το ανωτέρω μπορεί να μην ισχύει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν στους συγκεκριμένους κωδικούς συμπεριλαμβάνονται αξία και φόρος που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές χρήσεις κ.λπ.

2) Το ποσό του Κωδ. 813 του Πίνακα ΙΑ' πρέπει να συμφωνεί με εκείνο του Κωδ. 851, εφόσον υπερβαίνει τις 1.000 δρχ.

2.7. Διαχωρισμός - Ταξινόμηση των δηλώσεων

Τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων που προορίζονται για το αρχείο της ΔΟΥ, με συνημμένα τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σε αυτά που έχουν υποβληθεί από Φυσικά Πρόσωπα και σε αυτά που έχουν υποβληθεί από Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ' αλφαβητική (λεξικογραφική) σειρά.
Με αυτή τη σειρά, κατά περίπτωση, θα ταξινομηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

2.8. Δηλώσεις για έλεγχο

Οσες εκκαθαριστικές δηλώσεις παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες, να τις κρατήσετε χωριστά για έλεγχο, μαζί με τα αντίγραφα των δηλώσεων με επιφύλαξη, καθώς και εκείνων που έχουν αίτημα επιστροφής του φόρου, για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.

2.9. Δηλώσεις που δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 2000 θα καταχωρούνται είτε στο σύστημα του TAXIS, είτε στο χειρόγραφο βιβλίο παραλαβής, κατά περίπτωση. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ, αλλά θα παραμείνουν στην Υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 2000 το επόμενο έτος.

3. Προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα επακολουθήσει η ταξινόμηση τωνπρωτότυπων των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ, τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας. Η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ πρέπει να αρχίσει αμέσως και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο:

α) Προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας, μέχρι 3.5.2000.
β) Προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας, μέχρι 31.5.2000.

Στις ΔΟΥ που είναι ενταγμένες στο σύστημα TAXIS μέχρι 31.1.2000 θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια μηχανογραφικής καταχώρισης των δηλώσεων ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Εντυπο 009/99), έστω και μετά από - την κατά προτεραιότητα - διόρθωση των στοιχείων μητρώου των επιχειρήσεων. Αν, παρ' ελπίδα, δεν καταστεί δυνατή η
μηχανογραφική καταχώριση των δηλώσεων στις παραπάνω προθεσμίες, θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ, μετά από καταχώρισή τους σε χειρόγραφο βιβλίο.

3.1. Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωριστούν) στις ακόλουθες δύο (2) ομάδες:

α) Πρώτη Ομάδα (Ομάδα Α') - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν το έτος 1999 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/99 - ΦΠΑ).

β) Δεύτερη Ομάδα (Ομάδα Β') - ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκείμενων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 1999 ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.1999 ή άλλη ημερομηνία του 1999 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1998 ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ, που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη 009/98 - ΦΠΑ.

Ολες οι δηλώσεις που θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 1999.
Κρίσιμος, δηλαδή, παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/98 ή 009/99 ΦΠΑ, ΚΑΦΕ ή ΜΠΛΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών που αφορούν τα έτη 1987-1998, καθώς και οι τροποποιητικές και ανακλητικές των ίδιων ετών θα παραλαμβάνονται από όλες τις ΔΟΥ χειρόγραφα και δεν θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ. Τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 1999 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, αν η αρχική δήλωση είχε παραληφθεί επίσης χειρόγραφα. Οι τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 1999 που παραλήφθηκαν σε έντυπο ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Εντυπο 009/98), χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, δεν θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ. Οι τροποποιητικές και ανακλητικές, όμως, δηλώσεις 1999 που παραλήφθηκαν σε έντυπο ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Εντυπο 009/99) θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ με το αντίστοιχο πακέτο της Α' ομάδας.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις 1999 που θα παραλαμβάνονται οποτεδήποτε μέσα στο 2000, είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα, κατά την ίδια παραπάνω διαδικασία, θα αποστέλλονται μία φορά το δίμηνο στο ΚΕΠΥΟ.
Επίσης, δεν θα στέλνονται οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους 2000 και έχουν έτος λήξης διαχειριστικής περιόδου το 2000. Αυτές θα κρατούνται στις ΔΟΥ και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ το επόμενο έτος μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις του 2000.
Ειδικά προκειμένου για τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί ή σταδιακά θα εντάσσονται στο σύστημα TAXIS, τις δηλώσεις του έτους 2000 θα τις παραλαμβάνουν μέσω του συστήματος με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Ενότητα Ι' της εγκυκλίου αυτής για τη μηχανογραφική παραλαβή δηλώσεων.

β) Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα ή με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα, στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ.

3.2. Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα) που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων. Οι φάκελοι, στη συνέχεια, θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. ΟΜΑΔΑ Α' [ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1999 (ΜΠΛΕ) ΕΝΤΥΠΟ 009/99 - ΦΠΑ] 3000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ή ΟΜΑΔΑ Β' [ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1999 σε παλαιό (ΚΑΦΕ) ΕΝΤΥΠΟ 009/98 - ΦΠΑ] 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦOΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 183 96, Δ/νση 32η (υπόψη κ. Ε. Γαλάνη) και η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ", ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα

Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 1999 για επεξεργασία.
- Ενα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
Σύνολο 990 δηλώσεις

3.3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής Τ.Δ.Π.
Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ με τον Επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Από τις ΔΟΥ εκτός Τ.Δ.Π.
Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ εκτός τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛΤΑ θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα θα
απευθύνεται προς τη Δ/νση 32η (υπόψη κ. Ε. Γαλάνη) και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 183 46. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους. Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία
κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές.
Η κατάσταση, δηλαδή, θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα

ΔΟΥ ....................
Εγιναν προς το ΚΕΠΥΟ οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ:

  1. Την ..../3/2000 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
  2. Την ..../4/2000 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
  3. Την ..../5/2000 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
  4. ..................................... 5.000 δηλώσεις
  5. ..................................... 4.000 δηλώσεις


ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις
Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο (01) 95.21.140 ή μέσω του Fax: (01) 95.79.020.

3.4. Επεξεργασία των δηλώσεων από το ΚΕΠΥΟ

Το ΚΕΠΥΟ πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 1999 και τα σχετικά ολικά αποτελέσματα να τα έχει κοινοποιήσει στη Δ/νση Δ.14 ΦΠΑ και Ε.Φ. το αργότερο μέχρι 28.6.2000, λόγω του ότι αυτά χρησιμοποιούνται:
α) Για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων ΦΠΑ στην Κοινότητα και
β) Για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό, τόσο των ΔΟΥ, για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, χωρίς λάθη τέτοια που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και του ΚΕΠΥΟ, για την έγκαιρη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ.14 ΦΠΑ. Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις, με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης