Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015

Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου

29 Σεπ 2015

Taxheaven.gr
Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2115/30-09-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94).

β) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αναγκαιότητα του καθορισμού της πρώτης ομάδος νησιών στα οποία καταργείται η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 30%, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Νόμου 2859/2000.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, από 1ης Οκτωβρίου 2015 εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου: Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος Σκιάθος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Taxheaven.gr