Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1063/23.2.2000 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.2753/1999 - Μετάταξη αυτοτελών παραβάσεων σε γενικές - Υψος επιβλητέου προστίμου - "Οροφές"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1063/23.2.2000
Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.2753/1999 - Μετάταξη αυτοτελών παραβάσεων σε γενικές - Υψος επιβλητέου προστίμου - "Οροφές"


Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1019794/158/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Πληροφορίες: Ι.ΤΖΙΜΑΣ
Τηλέφωνα: 3642682

ΠΟΛ.: 1063

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 10 παρ.6 ν.2753/99 – Μετάταξη αυτοτελών παραβάσεων σε γενικές – Ύψος επιβλητέου προστίμου – «Οροφές».

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2753/1999, για πολλαπλές παραβάσεις μη καταχώρησης εσόδων, εξόδων, αγορών, πωλήσεων, στοιχείων απογραφής ή ανακριβούς καταχώρησης καθώς και στις περιπτώσεις καταχώρησης ανύπαρκτων τέτοιων περιπτώσεων, επιβάλλεται ένα πρόστιμο και όχι πολλαπλά, για μεγέθη, ανά κατηγορία παράβασης, μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας .
Ωστόσο από Δ.Ο.Υ. τέθηκε το ερώτημα, αν για παραβάσεις των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση (μετάταξη αυτοτελών σε γενική), εφόσον πρόκειται, για σημαντικό πλήθος παραβάσεων (άνω των «οροφών»), το τελικά προβλεπόμενο πρόστιμο περιορίζεται στο 15/πλάσιο ή το 30/πλάσιο ή υπολογίζεται ένα γενικό πρόστιμο και στη συνέχεια ισχύουν οι «οροφές». Επί του ζητήματος αυτού και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής διάταξης, διευκρινίζουμε, πέραν των αναφερομένων στην εγκ. 1010/12.1.2000, τα κατωτέρω:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2753/1999 προστέθηκε εδάφιο στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1999.

Με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού και με την προϋπόθεση, ότι το ποσό της συνολικής διαφοράς δεν ξεπερνά τις 300.000 δρχ., αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 2523/97 θεωρούνται γενικές.

Είναι γεγονός ότι φύσει και ουσία οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι αυτοτελείς και κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται σαν γενικές, προκειμένου να εξομαλυνθούν περιπτώσεις αντικειμενικών προστίμων δυσανάλογων με το μέγεθος της παράβασης.

2. Περαιτέρω είναι γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 θεσπίζονται «οροφές», προστίμων (15/πλάσιο ή 30/πλάσιο της κατηγορίας βιβλίων), για τις αυτοτελείς παραβάσεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου και νόμου.

3. Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω και εφόσον με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν.2753/1999 οι παραβάσεις των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 είναι κατ' ουσίαν αυτοτελείς και μόνο για την επιμέτρηση του προστίμου, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, θεωρούνται σαν γενικές, λαμβανομένου υπόψη και του σκοπού θέσπισης των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2753/1999, που σε καμιά περίπτωση δεν ήταν να καταστούν επαχθέστερες οι σχετικές διατάξεις, προκύπτει ότι το πρόστιμο που τελικά θα επιβληθεί, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις ισχύουσες «οροφές», ήτοι το 15/πλάσιο της κατηγορίας βιβλίων για την πρώτη Α.Ε.Π. και το 30/πλάσιο για τη δεύτερη Α.Ε.Π.
Παράδειγμα εφαρμογής των ανωτέρω

Επιτηδευματίας με βιβλία Β' κατηγορίας καταχώρησε στα έσοδα και έξοδα ανακριβώς (44) παραστατικά, ήτοι:
• (25) παραστατικά με διαφορά το καθένα 12.000 δρχ. και
• (19) παραστατικά με διαφορά το καθένα 15.000 δρχ.
Πρόστιμο που Θα επιβληθεί

Όλες οι ανωτέρω παραλείψεις εμπίπτουν στην ίδια ομάδα και συνεπώς ισχύει μια φορά το όριο των 300.000 δρχ.
Παράλληλα το συνολικό μέγεθος (διαφορά) είναι μεγαλύτερο των 300.000 δρχ.
Για να υπολογιστεί το πλήθος των παραβάσεων θα καταταγούν οι παραβάσεις κατά το μέγεθος, από τη μικρότερη αξία προς τη μεγαλύτερη.

Κατάταξη
• (25) παραστατικά με διαφορά συνολικής αξίας 300.000 (εμπίπτουν στο όριο)
• (19) παραστατικά με διαφορά συνολικής αξίας 285.000 (εκτός του ορίου)
Παραβάσεις

Ανακριβής καταχώρηση εσόδων και εξόδων σε 44 περιπτώσεις (παραστατικά)
Πρόστιμο
15 Χ 200.000 = 3.000.000 δρχ
.
Επισήμανση : Με βάση τα αναφερόμενα στην εγκ.1010/12.1.2000 και στην παρούσα,είναι προφανές ότι ιδιαίτερο πρόστιμο ανάλογο της κατηγορίας βιβλίων επιβάλλεται για όσες παραβάσεις εμπίπτουν στο όριο των 300.000 δρχ., λογιζόμενες σαν μια γενική, και στη συνέχεια αυτοτελείς για τις τυχόν εκτός ορίου, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο, μόνο εφόσον το συνολικό ποσό προστίμων (γενικό+αυτοτελή), κατ' αποτέλεσμα, είναι μικρότερο ή ίσο των κατά περίπτωση ισχυουσών «οροφών».

Η.Π.:21-2-2000/ Ε.Κ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης