Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015/18.9.2015 Συγκρότηση επιτροπής για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Οπως τροποποιήθηκε με την 39/16.10.2015


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015/18.9.2015
Συγκρότηση επιτροπής για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών


Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2066/18-09-2015)

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 459) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ), του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

ε) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106),

στ) της υπ’ αριθμ. Υ 25/31.8.2015 απόφασης της Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 1868),

ζ) της υπ’ αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Επιτροπή θα λειτουργήσει χωρίς αμοιβή,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Πενταμελής Επιτροπή για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η επιλογή των ανωτέρω υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και της υπ’ αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

3. Ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Κυριακόπουλος Χρίστος του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείο Οικονομικών, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κ.Υ της Ε.Γ. ΣΔΟΕ, ως Πρόεδρος, Κούτας Ανδρέας του Λαζάρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ε.Γ. ως αναπληρωματικός. (Εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.).

2. Χουντάλα Γεωργία του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ως τακτικό μέλος, Μερκούρη Μάρα του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού, που υπηρετεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ως αναπληρωματικό μέλος. (Εκπρόσωποι του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος)

3. Χρήστο Κούρτη του Κωνσταντίνου υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείο Οικονομικών, κλάδου  ΔΕ Εφοριακών, αποσπασμένο στο τμήμα Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς ως τακτικό μέλος

Σπυρίδωνα Λάντσα του Αντωνίου του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αναπληρωματικό μέλος.(Εκπρόσωποι του Υπουργού Επικρατείας)

4. Λεβάκου Τατιάνα του Πέτρου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊσταμένη της Δ/ νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως τακτικό μέλος, Λιάκος Κωνσταντίνος του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενος του Β΄ Τμήματος της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων, ως αναπληρωματικό μέλος. (Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων)

5. Βερναρδάκης Γεώργιος του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως τακτικό μέλος,

Ντουνιάς Παναγιώτης του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως αναπληρωματικό μέλος. (Εκπρόσωποι του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών)

Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται η Ευδαίμων Κωνσταντίνα του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Μπραβάκου Ηλέκτρα του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε τόπο που θα ορίζεται από τον Πρόεδρό της.

6. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν, εφόσον απαιτηθεί, την συνδρομή και υπαλλήλων των Διευθύνσεών τους, για την ταχύτερη και πληρέστερη ολοκλήρωση του έργου τους.

7. Το πόρισμα της Επιτροπής θα παραδοθεί μέχρι και την Παρασκευή 2.10.2015.

8. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου της.


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

 

1. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης