Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1001704 ΕΞ 2016/5.1.2016.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2015 ]
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1120738ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β.Σταμούλη
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ. : 10165 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014 .

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150505 ΕΞ 2014/12.11.2014 (ΑΔΑ:ΩΧΞΒΗ-2ΧΠ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»και το πόρισμα αυτής.

3. α) Τα αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1071754ΕΞ2015/26-5-2015 και ΔΕΔ 1091744ΕΞ2015/7-7-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στα οποία επισυνάπτονται τα αριθ. ΔΕΔ 1043763/1-4-2015 και ΔΕΔ 1091744ΕΞ2015/7-7-2015 όμοια και το αριθ. ΔΕΔ 1023703/20-2¬2015 έγγραφό της, με α/α 2 του προοιμίου, Ομάδας Έργου.

β) Τα από 11/6/2015 και 9/7/2015 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

γ) Τα κατωτέρω έγγραφα προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με αριθ. αα) Δ.Δ.Υ.Υ. 4008390ΕΞ2015/22-4-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών, ββ) ΑΥΤ.ΤΜ.ΑΣΦ.0000333ΕΞ2015/19-5-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών, γγ) ΔΣΣΟΔ Γ 1068414ΕΞ2015/19-5-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και δδ) ΔΗΛΕΔ Δ116346ΕΞ2015/6-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και το από 2-7-2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Δ' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Κλεοπάτρα Κόγια, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως Συντονίστρια.

2. Νικόλαο Παγώνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, ο οποίος θα αναπληρώνει την Συντονίστρια της Ομάδας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.

3. Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

4. Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με βαθμό Δ', Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

5. Μαρία Ελευθεριάδου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

6. Νικόλαο Παπαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

7. Δήμητρα Ράπτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ.), ως μέλος.

8. Νικόλαο Ψαρράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' -Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ., ως μέλος.

9. Ευστράτιο Μακριδάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., ως μέλος.

10. Δημήτριο Βρανίκο, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καραγιαννόπουλο, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Ιωάννη Κιλουκιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.

12. Δέσποινα Φραγκάκου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

13. Ελένη Αβδούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

Το με α/α 9 μέλος της Ομάδας Εργασίας, Ευστράτιος Μακριδάκης, θα συμμετέχει στην Ομάδα, μόνο όταν θα συζητούνται θέματα ασφαλείας των πληροφοριών.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος αυτής που θα ορίσει ο Συντονιστής της.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την επιχειρησιακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) που θα αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις, για:

αα) την ηλεκτρονική υποβολή ενώπιον της Δ.Ε.Δ. των ενδικοφανών προσφυγών και την καταχώριση των δεδομένων τους,

ββ) την εσωτερική διαχείριση και την παρακολούθηση από την Δ.Ε.Δ. της εξέλιξης της πορείας των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών,

γγ) την καταγραφή από την Δ.Ε.Δ. και την παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται μετά από την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας και

δδ) την άντληση στατιστικών στοιχείων από τις παραπάνω λειτουργίες.

β) ο σχεδιασμός των δράσεων και η καταγραφή των ενεργειών και απαιτήσεων για:

αα) την ένταξη του εν λόγω συστήματος στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε. και την διασύνδεσή του με αυτά,

ββ) την εγκατάστασή του κεντρικά στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.),

γγ) την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος από προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.,

γ) η αποτύπωση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων υποδομής και ασφαλείας του συστήματος,

δ) η διερεύνηση του κόστους για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι διαθέσιμος από την Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ. και

ε) η αποτύπωση χρονοδιαγράμματος και των προαπαιτούμενων ενεργειών για την εγκατάσταση του Ο.Π.Σ. και την θέση αυτού σε παραγωγική λειτουργία.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου της:

α) η Ομάδα Εργασίας:

αα) λαμβάνει υπόψη της τις επιχειρησιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο πόρισμα της Ομάδας Έργου, που συστάθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150505 ΕΞ 2014/12.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε., για την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., το οποίο εγκρίθηκε, την 19-5-2015, από την Γενική Γραμματέα αυτής με την επισημειωματική παρατήρηση «εγκρίνεται με εσωτερική ανάπτυξη του συστήματος».

ββ) θα συνεργάζεται με την Δ.Ε.Δ. για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, καθώς και με υπηρεσίες και φορείς εντός και εκτός της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., όποτε αυτό κρίνει ότι απαιτείται, για την επιτέλεση του σκοπού της.

β) Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας θα διαμορφώσει την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία για την πορεία των εργασιών της και οφείλει να ενημερώσει την Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., καθώς και την Διεύθυνση Οργάνωσης, για την ολοκλήρωση του έργου της.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι 31 Μαρτίου 2016.

ΣΤ. Ο Συντονιστής και τα μέλη της παρούσας Ομάδας Εργασίας, σε περίπτωση που κρίνουν ότι το έργο αυτής υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται, να ενημερώσουν το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. και την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., αντίστοιχα, για την υποχρέωσή τους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στην Ομάδα Εργασίας, ώστε να τους συμπεριλάβουν στην κατάσταση υποχρέων σε δήλωση.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab