Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1058/16.2.2000 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 743/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2000 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1058/16.2.2000
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 743/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.:1016915/58/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟYΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕYΘYΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ'
Πληροφορίες: 1. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνο: 3640870

ΠΟΛ.: 1058


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθμ. 743/99 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
1016915/58/0015/ΠΟΛ.1058/16.2.2000

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 743/1999 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Δ' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό, για να λάβετε γνώση.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, έγινε δεκτό ότι: "Οι άδειες καταλληλότητας (εγκρίσεις) συγκεκριμένων τύπων (μοντέλων) φορολογικών ταμειακών μηχανών που ανήκουν σε απορροφούμενη εταιρία, περιλαμβάνονται στην περιουσία της εταιρίας, η οποία περιέρχεται στην απορροφώσα νέα εταιρία".
Είναι αυτονόητο ότι εκ της συγχωνεύσεως δεν θα πρέπει να αναιρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι ως άνω άδειες (Ν.1809/1988 κ.λπ.), οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ανακαλούνται.
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, επιχειρήσεις κατασκευής - εισαγωγής φ.τ.μ. που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, όπως γνωστοποιούν το γεγονός (συγχώνευση, απορρόφηση, μετατροπή) στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας φ.τ.μ. και υποβάλλουν έγκαιρα (σε αυτήν) τα σχετικά δικαιολογητικά [όπως κατάσταση Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Αντιπροσώπων, Δήλωση - Βεβαίωση του οίκου εξωτερικού (ή εσωτερικού) περί αναγνώρισης του νέου Φορέα (εταιρίας) ως (νέου) αντιπροσώπου - διανομέα για τους συγκεκριμένους τύπους (μοντέλα) εγκεκριμένων ταμειακών μηχανών και συνεχούς εφοδιασμού του με ανταλλακτικά κ.λπ.].

Αρ. Γνωμ.:743/18.11.1999

Περίληψη ερωτήματος: Εάν άδειες καταλληλότητας φορολογικών ταμειακών μηχανών που χορηγήθηκαν σε ΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε περαιτέρω δι' απορροφήσεως υπό άλλης, περιέρχονται σαν περιουσιακό στοιχείο στην απορροφώσα νέα εταιρία.

Α. Οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών ...... ΑΕ και ...... ΑΕ την 30.6.1999 αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους δια της απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.
Η ...... ΑΕ είναι κάτοχος έξι (6) αδειών καταλληλότητας (εγκρίσεων) για ισάριθμα μοντέλα φ.τ.μ.
Οι οίκοι εξωτερικού ...... και ...... θα συνεργασθούν με την ...... ΑΕ, όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι σήμερα με την ...... ΑΕ.
Η ...... ΑΕ θα διατηρήσει όλο το προσωπικό και το δίκτυο αντιπροσώπων της ...... ΑΕ θα παραμείνουν στην ίδια διεύθυνση και θα χαρακτηρισθούν ως Υποκατάστημα της ...... ΑΕ.
Ενόψει των ανωτέρω, η 15η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, δεδομένου ότι ούτε στο Ν.1898/1988, ούτε σε κάποια από τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και ρυθμίζουν θέματα ταμειακών μηχανών, προβλέπεται ο,τιδήποτε για το ενδεχόμενο μεταβίβασης άδειας καταλληλότητας των μηχανών αυτών, υπέβαλε το εν αρχή ερώτημα.
Επί του ερωτήματος τούτου, το ΝΣΚ (Τμήμα Δ') εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Στο Ν.1809/1988 "περί καθιερώσεως ηλεκτρονικών Ταμειακών μηχανών" προβλέπεται:

Αρθρο 1

"Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ.99/1977 ΦΕΚ 34), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και Παροχής υπηρεσιών. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

Αρθρο 2

"Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του προηγούμενου άρθρου, για να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με άδεια καταλληλότητας. Την άδεια αυτή χορηγεί η επιτροπή του άρθρου 7 ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου κατασκευαστή. Για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας η επιτροπή εκτιμά ιδίως (α) αν το δείγμα της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει ο κατασκευαστής πριν από
την εξέταση της αίτησής του, ανταποκρίνεται στις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου (β) αν ο κατασκευαστής διαθέτει στην Ελλάδα άρτιο δίκτυο επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και εξασφαλίζει τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην Ελλάδα (γ) αν ο κατασκευαστής είναι φερέγγυος και (δ) αν είναι δυνατή η παρακολούθηση από την επιτροπή το στάδιο της κατασκευής ότι οι παραγόμενες ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές συμφωνούν με το δείγμα.
Για να είναι δυνατός ο πιο πάνω έλεγχος πρέπει τουλάχιστον το 35% του κόστους της ταμειακής μηχανής να καλύπτεται από εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η επιτροπή δικαιούται να εξετάσει και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να προσκομίσει στην επιτροπή κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτή.

3. Αν η επιτροπή διαπιστώσει ότι οι μηχανές αυτές διαθέτουν τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους άδεια καταλληλότητας για περαιτέρω χρησιμοποίησή τους".

Αρθρο 7

"2. Η πιο πάνω επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί τα μέλη της ή άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα, να ενεργούν έλεγχο για την ύπαρξη ή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και της καταλληλότητας σε κάθε εγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή και σε καθεμία ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή, στην οποία πρέπει να χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό".
Εξάλλου στο Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Π.Δ.498/1987 "περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών προς το Κοινοτικό Δίκαιο", ορίζονται τα ακόλουθα:

Αρθρο 68

"1. Η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρείας.

2. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους μετοχών εκδιδομένων από την απορροφούσα εταιρεία και, ενδεχομένως καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται...".

Αρθρο 75

"1. Από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις
συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή αυξομειώνεται με καθολική διαδοχή.
β) Οι μέτοχοι της ή των απορροφούμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας.
γ) Η απορροφούμενη ή οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.

2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ' αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαια διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

3. Οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης".

Αρθρο 76

"1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή των απορροφούμενων εταιρειών ευθύνεται έναντι των μετόχων των εταιρειών αυτών και των τρίτων για κάθε πταίσμα του κατά την προετοιμασία και πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

2. Κάθε μέλος της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 71 ευθύνεται έναντι των μετόχων της ή των απορροφούμενων εταιρειών και των τρίτων για κάθε πταίσμα του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του".

II. Από τις άνω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση συγχωνεύσεως δύο ή περισσοτέρων εταιριών δι' απορροφήσεως, η περιουσία των απορροφουμένων εταιριών, οι οποίες λύονται χωρίς μάλιστα να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθαρίσεως, μεταβιβάζεται σαν σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατ' ευθείαν στην απορροφούσα εταιρία, από δε την καταχώριση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως της Διοικήσεως, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, η νέα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιριών που λύονται. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρίες, όσο και έναντι τρίτων (Α.Π.12/1999).
Επομένως, οι εις την απορροφούμενη εταιρία ανήκουσες ταμειακές μηχανές (που είναι εφοδιασμένες με άδειες καταλληλότητας) περιλαμβάνονται στην περιουσία της εταιρίας, η οποία περιέρχεται στην απορροφώσα νέα εταιρία. Η λύση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τη φύση των αδειών καταλληλότητας, οι οποίες αφορούν
αποκλειστικά τις ίδιες τις ταμειακές μηχανές και δεν έχουν σχέση με το Νομικό Πρόσωπο της εταιρίας, αφού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.1809/1988 που προπαρατέθηκαν, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών του άρθρου 7, παρ. 1 του άνω νόμου για τη χορήγηση των αδειών καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη ιδιοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των ταμειακών μηχανών, καθώς και την αρτιότητα του δικτύου επισκευής και συντήρησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα αυτών, τη φερεγγυότητα αυτού, την ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών στην Ελλάδα, δηλαδή στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν διαχρονικά την κατά το δυνατόν αρτιότερη λειτουργία των ταμειακών μηχανών και, κατά συνέπεια, τη διαφάνεια των συναλλαγών της εταιρίας και τήρηση των διατάξεων του ΚΒΣ από αυτή. Οίκοθεν νοείται ότι εκ της κατά τα άνω συγχωνεύσεως δεν θα πρέπει να αναιρούνται οι
κατά τα άνω προϋποθέσεις για τη χορήγηση των εν προκειμένω αδειών, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ανακαλούνται.
Τούτοις παρέπεται ότι οι άδειες καταλληλότητας ταμειακών μηχανών που χορηγήθηκαν στην απορροφούμενη εταιρία περιέρχονται στην δι' απορροφήσεως προκύπτουσα νέα ΑΕ.

III. Συνεπώς, στο τεθέν ως άνω ερώτημα αρμόζει καταφατική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης