Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 168/6/30.7.2015 Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφ. 197/2/24.3.2016 και την 198/3/7.4.2016.Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 168/6/30.7.2015
Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων


Αριθμ. απόφ. 168/6/30-7-2015

(ΦΕΚ Β' 1959/11-09-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει,

β) ειδικότερα, τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 του Ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 173, παρ. 10, σημεία 28 και 29, του Ν. 4261/2014, ΦΕΚ Α 107/05.05.2014 και τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 3229/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρο 23, του Ν. 4141/2013, (Α 81),

γ) την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 2/36411/0004/28.05.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π.,

δ) την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

στ) την με αριθμό 133/2/03.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με τίτλο «Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

ζ) το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4002/2011 προεδρικό διάταγμα περί Κανονισμού Παιγνίων,

η) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

θ) την από 21.07.2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων».

ι) την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Α) Την έκδοση της απόφασης αυτής, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ως εξής:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί. Άδεια είναι η διοικητική πράξη με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε ένα πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών Παιγνίων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή περιλαμβάνει.

Διοικητικός Έλεγχος (έλεγχος γραφείου), είναι ο εξ αποστάσεως Έλεγχος που διενεργείται μέσω της χρήσης πληροφορικών συστημάτων ή/και δεδομένων και στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π.

Έκθεση Ελέγχου είναι το έγγραφο που συντάσσεται από το Κλιμάκιο Ελέγχου και περιλαμβάνει τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος Ελέγχου.

Έκτακτος Έλεγχος είναι ο μη προγραμματισμένος Έλεγχος, που διενεργείται κατόπιν καταγγελιών, πληροφοριών ή/και μετά από επεξεργασία των τηρούμενων στην Ε.Ε.Ε.Π. στοιχείων ή/και ευρημάτων ή/και Καλυμμένων Ελέγχων.

Ελεγκτής είναι το μέλος του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Ελεγκτικό Έργο είναι ένα σύνολο Ελέγχων με συγκεκριμένο σκοπό.

Έλεγχος είναι μια μεθοδολογικά τυποποιημένη, προγραμματισμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ελεγχόμενου προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Ελεγχόμενος είναι το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Ελεγκτική Διαδικασία είναι το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία, την διενέργεια και την ολοκλήρωση του Ελέγχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού.

Εντολή Ελέγχου είναι η έγγραφη εντολή που εκδίδεται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ε.Ε.Ε.Π., προς ένα Κλιμάκιο Ελέγχου, προκειμένου αυτό να πραγματοποιήσει τον συγκεκριμένο Έλεγχο για τον οποίο έχει συγκροτηθεί.

Επανέλεγχος είναι ο Έλεγχος που διενεργείται σε προκαθορισμένο ή μη χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση προηγούμενου Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει αποκατασταθεί ή συνεχίζει να τηρείται η συμμόρφωση του Ελεγχομένου προς το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιτόπιος Έλεγχος είναι ο Έλεγχος που πραγματοποιείται στον χώρο διεξαγωγής Παιγνίων ή/και στα σημεία διάθεσης ή /και στις λοιπές εγκαταστάσεις του Ελεγχόμενου.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση με την οποία ρυθμίζονται η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη των Ελέγχων που διεξάγονται στην αγορά των Παιγνίων καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Κατηγορία Παιγνίων είναι ομάδα συγκεκριμένων Παιγνίων με κοινά χαρακτηριστικά διοργάνωσης και διεξαγωγής.

Καλυμμένος Έλεγχος (μυστικός) είναι ο Έλεγχος που πραγματοποιείται στον χώρο διεξαγωγής Παιγνίων, από Ελεγκτές που δεν δηλώνουν την ιδιότητά τους και συμπεριφέρονται ως Παίκτες.

Κίνδυνος είναι η πιθανολογούμενη παρέκκλιση από την τήρηση των κείμενων διατάξεων κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή Παιγνίων, καθώς και από τους όρους των αδειών εκμετάλλευσης ή τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. (όπου δεν υπάρχουν άδειες εκμετάλλευσης), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Κλιμάκιο Ελέγχου είναι το όργανο που συγκροτείται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, προς εκτέλεση συγκεκριμένου Ελεγκτικού Έργου.

Μητρώο Ελεγκτών είναι το μητρώο που τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο στελέχωσης του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού.

Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου είναι το όργανο που συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και υπαλλήλους άλλων Δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, προς εκτέλεση συγκεκριμένου Ελεγκτικού Έργου.

Παίγνιο είναι το παίγνιο που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180).

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στο Παίγνιο.

Πεδίο Ελέγχου είναι το σύνολο των Σημείων Ελέγχου που μπορεί να αναφέρεται σε ένα Παίγνιο ή σε μια κατηγορία Παιγνίων ή σε διακριτές λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης, της διεξαγωγής, της διάθεσης και της εμπορικής επικοινωνίας αυτών.

Πρόγραμμα Ελέγχων είναι το πρόγραμμα που καταρτίζεται περιοδικά από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα, το είδος, τους Ελεγχόμενους και τους απαιτούμενους πόρους των Ελέγχων ανά Παίγνιο ή/και Κατηγορία Παιγνίων.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι οι κείμενες διατάξεις (νόμων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων της ΕΕΕΠ, εγκυκλίων κτλ), που διέπουν τη διοργάνωση, τη διεξαγωγή, την παροχή και την εμπορική επικοινωνία Παιγνίων, καθώς και οι όροι των σχετικών Αδειών και σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Σημεία Ελέγχου είναι τα κατά περίπτωση στοιχεία που ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των κειμένων διατάξεων κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή Παιγνίων, καθώς και η τήρηση των όρων των αδειών εκμετάλλευσης ή των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. (όπου δεν υπάρχουν άδειες εκμετάλλευσης), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Συντονιστής Κλιμακίου Ελέγχου είναι το μέλος του Κλιμακίου Ελέγχου που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου ως υπεύθυνος συντονισμού του Ελεγκτικού Έργου του Κλιμακίου Ελέγχου..

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η έγγραφη συμφωνία με την οποία παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς ένα πρόσωπο, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης τυχερών Παιγνίων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή περιλαμβάνει.

Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων ή Σώμα είναι το σώμα ελεγκτών που συνιστάται στην Ε.Ε.Ε.Π. με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α 81).

Τακτικός Έλεγχος είναι ο Έλεγχος που πραγματοποιείται με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου.

Φάκελος Ελέγχου είναι το φυσικό αρχείο που περιέχει το ιστορικό και το υλικό τεκμηρίωσης κάθε διενεργούμενου Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


2.1. Σκοπός του Ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των Ελεγχόμενων με το ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Παιγνίων.

2.2. Ειδικότερα ο Έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης:

α. των όρων των αδειών ή και των όρων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο (όπου δεν υπάρχουν άδειες εκμετάλλευσης),

β. των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων,

γ. των οδηγιών και συστάσεων που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και αφορούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων,

δ. των όρων απόδοσης των κερδών στους παίκτες,

ε. των όρων απόδοσης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου,

στ. των όρων απόδοσης των δικαιωμάτων της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.3. Κατά το σχεδιασμό, την άσκηση και αξιολόγηση του Ελεγκτικού Έργου, η Ε.Ε.Ε.Π., διά των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών της και του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, διασφαλίζουν ότι:

α. Καθορίζονται και ιεραρχούνται οι ελεγκτικές ανάγκες και κωδικοποιούνται και τυποποιούνται οι ελεγκτικές λειτουργίες και διαδικασίες.

β. Το Ελεγκτικό Έργο διενεργείται σύμφωνα με ορισμένη μεθοδολογία και τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των ελεγκτικών οργάνων και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των Ελέγχου.

γ. Τα ευρήματα και αποτελέσματα του Ελέγχου αποτυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια.

δ. Εφαρμόζεται αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων.

ε. Εφαρμόζονται οι αρχές της συνεχούς βελτίωσης των ελεγκτικών διαδικασιών και λειτουργιών.

2.4. Ο προσδιορισμός των Σημείων Ελέγχου και η μεθοδολογία ελέγχου τους, για κάθε Παίγνιο ή κατηγορία Παιγνίων περιγράφονται στα εγχειρίδια ελέγχου που καταρτίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π.

2.5. Ο Έλεγχος διενεργείται από Κλιμάκια Ελέγχου που συγκροτούνται από, μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, συγκροτούνται μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή προσωπικού και άλλων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.6. Υφιστάμενες κάθε φορά ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις, όμοιες ή ανάλογες εκείνων που ισχύουν για άλλους δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την πάταξη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς και για δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τομείς της αγοράς, μπορεί να περιλαμβάνονται και να ενσωματώνονται στους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

2.7. Το Ελεγκτικό Έργο πραγματοποιείται εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


3.1. Το αντικείμενο του Ελέγχου αφορά τις νόμιμες δραστηριότητες διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων και περιλαμβάνει:
α. τα Παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου,
β. τα Παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων,
γ. τα Παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT,
δ. τα ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά Παίγνια,
ε. τα Παίγνια κρατικών λαχείων,
στ. τα αριθμοπαιχνίδια και τα παιχνίδια στοιχηματισμού που διεξάγονται μέσω των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ.,
ζ. το Παίγνιο του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος,
η. τα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο,
θ. την εμπορική επικοινωνία των Παιγνίων,
ι. τα επίγεια σημεία διάθεσης των Παιγνίων, τους χώρους και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για ενέργειες σχετικές με τη διοργάνωση και διεξαγωγή Παιγνίων,
ια. το παικτικό αποτέλεσμα από την διενέργεια των Παιγνίων,
ιβ. την απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.,
ιγ. την τήρηση των όρων, αρμοδιότητας της Ε.Ε.Ε.Π., των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για τη διενέργεια και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων,
ιδ. την τήρηση των όρων των αδειών του Ελληνικού Δημοσίου για τη διεξαγωγή Παιγνίων,
ιε. τη συμμόρφωση των υπόχρεων προσώπων στις διατάξεις του Ν. 3691/2008 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


4.1. Η μεθοδολογία άσκησης του Ελέγχου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α: Ανάλυση Κινδύνων
Κατά το στάδιο αυτό αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ιεραρχούνται οι Κίνδυνοι για κάθε περιοχή, πεδίο, κατηγορία, σύστημα, λειτουργία, διαδικασία ή/και δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται ή/και συνδέεται με ή/ και επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

ΣΤΑΔΙΟ Β: Πρόγραμμα Ελέγχων Κατά το στάδιο αυτό καταρτίζεται το Πρόγραμμα Ελέγχων, με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνων του Σταδίου Α και σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών παραμέτρων και κριτηρίων όπως ενδεικτικά, η συχνότητα, η γεωγραφική διασπορά, το πλήθος και εύρος των Ελέγχων, η διαθεσιμότητα των υλικών και ανθρώπινων πόρων κ.ά.

ΣΤΑΔΙΟ Γ: Ελεγκτική Διαδικασία Κατά το στάδιο αυτό διενεργούνται και ολοκληρώνονται οι Τακτικοί και Έκτακτοι Έλεγχοι και εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες για τη διενέργεια και ολοκλήρωσή τους διαδικασίες.

ΣΤΑΔΙΟ Δ: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των Ελέγχων Κατά το στάδιο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., αξιολογούν τα αποτελέσματα των Ελέγχων και τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, υποβάλλοντας προτάσεις βελτίωσης της μεθοδολογίας άσκησης του Ελέγχου.

Άρθρο 5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


5.1. Η ανάλυση κινδύνων έχει ως βασικούς στόχους:

α. την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας εκδήλωσης φαινομένων απόκλισης από το νόμιμο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων, απόκλιση η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη διασφάλιση του αδιάβλητου, διαφανούς και νόμιμου χαρακτήρα της διεξαγωγής αυτής, με αποτέλεσμα τη βλάβη του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος,

β. τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ελεγκτικών προτεραιοτήτων,

γ. τον προσδιορισμό του δείγματος, και της περιοχής στον οποίο θα διενεργηθεί ο Έλεγχος καθώς και της συχνότητας και του εύρους των Ελέγχων.

5.2. Η ανάλυση Κινδύνων πραγματοποιείται σε δύο διακριτές φάσεις, ως εξής:
α. αναγνώριση Κινδύνου, β. αξιολόγηση Κινδύνου.

5.3. Φάση 1η: Αναγνώριση Κινδύνου: Κατά τη φάση αυτή, αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι Κίνδυνοι ανά Παίγνιο ή ανά Κατηγορία Παιγνίων και προσδιορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, όπως ενδεικτικά: το είδος και η φύση του Κινδύνου, η πηγή που προκαλεί τον Κίνδυνο, ο χρόνος ή/και τόπος που μπορεί αυτός να εκδηλωθεί κ.ά.. Για την αναγνώριση των Κινδύνων λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων και συγκεκριμένα:

α. Τα ελεγχόμενα Παίγνια, δηλαδή τα Παίγνια που ανήκουν στην αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και τυχόν συμβατικοί όροι ή όροι αδειών και πιστοποιήσεων, που διέπουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

γ. Οι Ελεγχόμενοι, δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (και τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση αυτών) που διοργανώνουν και διεξάγουν Παίγνια, οι προστηθέντες αυτών καθώς και οι Παίκτες.

δ. Ο τόπος και χρόνος διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων.

ε. Ο τρόπος διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων, δηλαδή τα φυσικά, τεχνικά και τεχνολογικά μέσα και υλικά, τα πληροφορικά συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από τους φορείς διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων.

Οι Κίνδυνοι που αναγνωρίζονται και καταγράφονται σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιστοιχίζονται με τα Σημεία Ελέγχου. Η σχέση αντιστοίχισης είναι σχέση ΝχΝ (πολλά προς πολλά), δηλαδή, ένα ή περισσότερα Σημεία Ελέγχου μπορεί να αντιστοιχίζονται με έναν ή περισσότερους Κινδύνους.

5.4. Φάση 2η: Αξιολόγηση Κινδύνου: Η αξιολόγηση κάθε καταγεγραμμένου Κινδύνου περιλαμβάνει:

α. την εκτίμηση των πιθανοτήτων εμφάνισης (συχνότητα εμφάνισης) του Κινδύνου,

β. την εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων από την εμφάνιση του Κινδύνου,

γ. την κατηγοριοποίηση της επίπτωσης του Κινδύνου.

5.5. Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης του Κινδύνου: Η πιθανότητα εμφάνισης κάθε Κινδύνου προσμετράται με βάση την εκτιμώμενη συχνότητα εκδήλωσης περιστατικών παραβατικότητας που σχετίζονται με αυτόν. Η σχετική εκτίμηση λαμβάνει τις διακριτές τιμές 1, 2, 3 και 4 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:Η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης κάθε Κινδύνου, λαμβάνει μία τιμή (Χ) και έχει έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους χαρακτηρισμούς.

Στην περίπτωση που για έναν συγκεκριμένο Κίνδυνο δεν υπάρχουν ή δεν είναι διαθέσιμα, ιστορικά στοιχεία, η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης πραγματοποιείται με βάση στοιχεία από συναφείς δραστηριότητες ή/και με τη χρήση σχετικής βιβλιογραφίας. Αμέσως μόλις συλλεγούν και καταστούν διαθέσιμα επαρκή σχετικά στοιχεία, πραγματοποιείται επανεκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του συγκεκριμένου Κινδύνου.

5.6. Εκτίμηση επιπτώσεων του Κινδύνου: Η εκτίμηση των επιπτώσεων του κινδύνου μετρά τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η εκδήλωση περιστατικών παραβατικότητας που σχετίζονται με αυτόν, σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς (j):

- Τομέας J1: Εκτίμηση επιπτώσεων του Κινδύνου στο κοινωνικό συμφέρον.
- Τομέας J2: Εκτίμηση επιπτώσεων του Κινδύνου στη διαφανή και αδιάβλητη διεξαγωγή των παιγνίων.
- Τομέας J3: Εκτίμηση επιπτώσεων του Κινδύνου για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή υποστήριξης εγκλημάτων, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων.
- Τομέας J4: Εκτίμηση επιπτώσεων του Κινδύνου για πρόκληση βλάβης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς (j), η βλάβη ή η αρνητική επίπτωση κάθε Κινδύνου λαμβάνει τις διακριτές τιμές ανάλογα με το μέγεθος της επίπτωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:Επομένως η εκτίμηση της επίπτωσης κάθε Κινδύνου σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, λαμβάνει μία τιμή (Kj) και έχει έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους χαρακτηρισμούς. Η συνολική επίπτωση του Κινδύνου
(Κ) είναι ο μέσος όρος των τιμών (Kj) των επιπτώσεων σε κάθε έναν από τους τομείς (j). Δηλαδή:5.7. Στην περίπτωση που για έναν συγκεκριμένο Κίνδυνο δεν υπάρχουν ή δεν είναι διαθέσιμα, ιστορικά στοιχεία, η εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποιείται με βάση στοιχεία από συναφείς δραστηριότητες ή/και με τη χρήση σχετικής βιβλιογραφίας. Αμέσως μόλις συλλεγούν και καταστούν διαθέσιμα επαρκή σχετικά στοιχεία, πραγματοποιείται επανεκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του συγκεκριμένου Κινδύνου.

5.8. Βαθμός Επικινδυνότητας:

Ο Βαθμός Επικινδυνότητας (ΒΕ) αποδίδει την ένταση κάθε Κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται ως το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισής του (Χ) επί την τιμή της συνολικής επίπτωσης (Υ):

Βαθμός Επικινδυνότητας (ΒΕ) = (Χ) *(Υ)
Κάθε Κίνδυνος ανάλογα με το Βαθμό Επικινδυνότητάς του, ιεραρχείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:5.9. Προσδιορισμός Περιοχών Επικινδυνότητας: Σύνολο Κινδύνων που εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα της κλίμακας επικινδυνότητας, ορίζουν περιοχές επικινδυνότητας σε κάθε παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων προκειμένου να προσδιορισθούν οι περιοχές Ελέγχου, ως εξής:

1. περιοχή Χαμηλής Επικινδυνότητας (Γ) με Κινδύνους βαθμού επικινδυνότητας από ΒΕ=1 έως και ΒΕ=6,
2. περιοχή Μέσης Επικινδυνότητας (Β) με Κινδύνους βαθμού επικινδυνότητας από ΒΕ=6 έως και ΒΕ=12,
3. περιοχή Υψηλής Επικινδυνότητας (Α) με Κινδύνους βαθμού επικινδυνότητας από ΒΕ=12 έως ΒΕ=16.

Περιοχές Επικινδυνότητας
5.10. Οι κίνδυνοι, αποτελούν δυναμικά μέρη της μεθοδολογίας του Ελέγχου, επαναπροσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο είτε λόγω τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων είτε λόγω αναγκών επαναπροσδιορισμού τους, που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων των Ελέγχων.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


6.1. Το Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει τους Τακτικούς Ελέγχους που προγραμματίζονται σε περιοδική βάση σε δείγμα μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου του ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. Στο Πρόγραμμα Ελέγχων προσδιορίζεται κατ' ελάχιστον η μέθοδος καθορισμού του δείγματος των Ελέγχων καθώς και η συχνότητα και χρονική κατανομή τους, ανά Παίγνιο ή/και Κατηγορία Παιγνίων.

6.2. Το Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τον Κίνδυνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών παραμέτρων και κριτηρίων όπως ενδεικτικά, η συχνότητα, η γεωγραφική διασπορά, το πλήθος και εύρος των Ελέγχων, η διαθεσιμότητα των υλικών και ανθρώπινων πόρων κ.ά.

6.3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής του δείγματος Ελέγχου και κατάρτισης του Προγράμματος Ελέγχων οι πιθανότητες εμφάνισης του Κινδύνων στηρίζονται σε εκτιμήσεις της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης ιστορικών στοιχείων.

6.4. Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος είναι δυνατόν να διενεργούνται συνδυαστικοί Έλεγχοι μεταξύ των παιγνίων ή/και κατηγοριών παιγνίων.

6.5. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Ε.Ε.Ε.Π. εξασφαλίζει την κατάλληλη και απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

Άρθρο 7
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


7.1. Οι Έλεγχοι που διενεργούνται εκτός του Προγράμματος Ελέγχων χαρακτηρίζονται Έκτακτοι. Οι Έκτακτοι Έλεγχοι διενεργούνται:

α. κατόπιν καταγγελίας προς διερεύνηση και βεβαίωση των πραγματικών περιστατικών,

β. στο πλαίσιο συνδρομής της Ε.Ε.Ε.Π., σε άλλα, κατά το νόμο αρμόδια ελεγκτικά όργανα και αρχές,

γ. αυτεπαγγέλτως από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις παράβασης των κείμενων διατάξεων και όρων διοργάνωσης και διεξαγωγής,

δ. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει αποκατασταθεί ή συνεχίζει να τηρείται η συμμόρφωση του Ελεγχομένου προς το ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

7.2. Για την υλοποίηση των Έκτακτων Ελέγχων, η Ε.Ε.Ε.Π. εξασφαλίζει την κατάλληλη και απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


8.1. Όργανα Ελέγχου είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, προς εκτέλεση συγκεκριμένου Ελεγκτικού Έργου. Επίσης όργανα Ελέγχου είναι τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8.2. Για τη διενέργεια του Ελέγχου, υποβάλλεται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα αίτημα συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου στο Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων. Τα αιτήματα συγκρότησης Κλιμακίων Ελέγχου διακρίνονται σε αιτήματα Τακτικών και σε αιτήματα Έκτακτων Ελέγχων.

8.3. Τα αιτήματα συγκρότησης κλιμακίων Τακτικών Ελέγχων υποβάλλονται περιοδικά σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχων.

8.4. Τα αιτήματα συγκρότησης κλιμακίων Έκτακτων Ελέγχων υποβάλλονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7.1.

8.5. Το Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού προγραμματίζει την αναγκαία σύνθεση και συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου και εισηγείται, μετά από σύμφωνη γνώμη 3μελούς επιτροπής αποτελούμενης από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Παρόχων με Αποκλειστικά Δικαιώματα και της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Άλλων Παρόχων, στην Ε.Ε.Ε.Π., για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται και οι αναπληρωτές των παραπάνω Προϊσταμένων που συγκροτούν την 3μελή επιτροπή.

8.6. Σε κάθε απόφαση συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου, ορίζεται ένα μέλος του ως Συντονιστής Κλιμακίου. Ο Συντονιστής Κλιμακίου συντονίζει τον Έλεγχο και μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του Ελέγχου, σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης του Κλιμακίου, την Εντολή Ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.

8.7. Μετά την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου, η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει Εντολή Ελέγχου προς το Κλιμάκιο για τη διενέργεια του Ελέγχου εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 9
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


9.1. Η Ελεγκτική Διαδικασία ξεκινά αμέσως μόλις εκδοθεί η Εντολή Ελέγχου από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα προς το Κλιμάκιο Ελέγχου. Η Ελεγκτική Διαδικασία διακρίνεται σε τρείς (3) φάσεις, ως ακολούθως:

9.2. Φάση 1η: Προετοιμασία του Ελέγχου: Κατά τη φάση αυτή, το Κλιμάκιο Ελέγχου δημιουργεί, οργανώνει και ενημερώνει το Φάκελο του Ελέγχου, ταξινομώντας και ιεραρχώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον Έλεγχο της αρμοδιότητάς του.

9.3. Φάση 2η: Διενέργεια του Ελέγχου: Το Κλιμάκιο Ελέγχου διενεργεί τον Έλεγχο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο Ελέγχου και συλλέγει το υλικό που απαιτείται για την τεκμηρίωση των ευρημάτων του και ενημερώνει τον Φάκελο Ελέγχου.

9.3.1. Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, το Κλιμάκιο Ελέγχου μπορεί να ζητά από τον Ελεγχόμενο, καθώς και από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή τα μέλη της διοίκησης αυτού, οποιοδήποτε έγγραφο ή/και στοιχείο κρίνει απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

9.3.2. Ο Ελεγχόμενος υποχρεούται να διευκολύνει με κάθε τρόπο το Ελεγκτικό Έργο του Κλιμακίου Ελέγχου, και να παρέχει σε αυτό απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του καθώς και σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δεδομένα, πληροφορίες ή κάθε άλλο, επιβοηθητικό για τον Έλεγχο, στοιχείο.

9.4. Φάση 3η: Αξιολόγηση των στοιχείων και σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου: Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου, το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στον Φάκελο Ελέγχου και συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου. Στην Έκθεση Ελέγχου περιγράφονται οι ενέργειες που έγιναν από το Κλιμάκιο Ελέγχου, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, παρατίθενται τα ευρήματα του Ελέγχου και διατυπώνονται τα συμπεράσματα από τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν.

9.4.1. Η Έκθεση Ελέγχου, συντάσσεται και αναπαράγεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα. Υπογράφονται και μονογράφονται όλες οι σελίδες όλων των αντιτύπων από όλα τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου και κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο στη συνέχεια τα προωθεί στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. Από τα τρία αντίτυπα τα δύο αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ελέγχου (ένα παραμένει στον φάκελο Ελέγχου και ένα προορίζεται για τον Ελεγχόμενο εφόσον ζητηθεί με αίτημά του). Το τρίτο αντίτυπο προορίζεται για χρήση από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα ως υλικό τεκμηρίωσης των αναγκαίων εισηγήσεων για την λήψη σχετικών αποφάσεων.

9.4.2. Η Ελεγκτική Διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της Έκθεσης Ελέγχου και την παράδοση του Φακέλου Ελέγχου στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


10.1. Μετά την κατάθεση της Έκθεσης Ελέγχου, από το Κλιμάκιο Ελέγχου, ακολουθούνται τα παρακάτω:

α. Εφόσον δεν υπάρχουν ευρήματα, η Έκθεση Ελέγχου αρχειοθετείται στον Φάκελο Ελέγχου, με ευθύνη της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

β. Εφόσον υπάρχουν ευρήματα, η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα ενημερώνει εγγράφως τον Ελεγχόμενο για τις εντοπισθείσες παραβάσεις και τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τον καλεί να εκφράσει τις απόψεις του, εντός ορισμένης προθεσμίας, εγγράφως ή προφορικώς. Ο Ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση της Έκθεσης Ελέγχου προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του.

γ. Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραπάνω παραγράφου (β), η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα συντάσσει εισήγηση προς την Ε.Ε.Ε.Π.. Στην εισήγηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά η Έκθεση Ελέγχου μαζί με το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει, καθώς και οι απόψεις του Ελεγχόμενου και προτείνονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

δ. Η Ε.Ε.Ε.Π., εξετάζει την εισήγηση και το βάσιμο ή μη των απόψεων του Ελεγχόμενου και αποφασίζει σχετικά.

Η απόφαση αποστέλλεται στον Ελεγχόμενο και στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.

10.2. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την ενημέρωση του Φακέλου Ελέγχου, τον οποίο και αρχειοθετεί.

Άρθρο 11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ


11.1. Τα αποτελέσματα των Ελέγχων, αποτυπώνονται, αναλύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αξιολογούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

11.2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ελέγχων και ειδικότερα των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων αυτών, έχει σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με το βαθμό επίτευξης των στόχων του Ελέγχου και των επιμέρους στόχων που τίθενται κατά το σχεδιασμό του Ελεγκτικού Έργου, τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ελεγκτών καθώς και την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.

11.3. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ελέγχων οδηγεί στη βελτίωση και επαναπροσδιορισμό:
α) της αναγνώρισης και εκτίμησης των κινδύνων,
β) του προγραμματισμού των ελέγχων,
γ) της μεθοδολογίας των ελέγχων
δ) του Ρυθμιστικού πλαισίου των Παιγνίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 12
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


12.1. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει στην στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, την οποία εισηγείται το Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και στην οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για την ένταξη τους στο Σώμα. Η Ε.Ε.Ε.Π. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη του ελεγκτικού της έργου. Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. ή/και σε προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

12.2. Οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, πρέπει κατ' ελάχιστο:

α. να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής,
β. να έχουν προϋπηρεσία:
βα) τρία (3) έτη στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα,
ββ) έξι (6) μήνες στην Ε.Ε.Ε.Π., για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν.

γ. να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου,

δ. να διαθέτουν γνώσεις ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής.

12.3. Κατ' εξαίρεση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου 12.2, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π., και συμμετέχουν στα Κλιμάκια Ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

12.4. Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων ανανεώνεται και επικαιροποιείται, εφόσον προκύψει ανάγκη, λόγω εγγραφής νέων μελών, διαγραφής μέλους ή για άλλους λόγους, όπως διόρθωση στοιχείων κ.ά.

12.5. Οι εγγεγραμμένοι στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, φέρουν υποχρεωτικά, κατά τη διενέργεια των Ελέγχων πλην των περιπτώσεων των Καλυμμένων Ελέγχων, υπηρεσιακή ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

12.6. Στην Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Ελεγκτών, σύμφωνα με κριτήρια που υιοθετούνται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


13.1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για ένταξη στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

13.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. συστήνει και συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Επιλογής που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Παρόχων με Αποκλειστικά Δικαιώματα και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Άλλων Παρόχων, ως μέλη. Έργο της Επιτροπής Επιλογής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και η κατάρτιση προσωρινού πίνακα υποψηφίων προς ένταξη στο Σώμα.

13.3. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

13.4. Με την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θεραπείας, η Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει επ' αυτών και συντάσσει τον οριστικό πίνακα.

13.5. Η Επιτροπή Επιλογής υποβάλλει τον οριστικό πίνακα υποψηφίων στο Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο εισηγείται στην Ε.Ε.Ε.Π. την ένταξη στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων των υποψηφίων του πίνακα.

13.6. Η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της επικυρώνει τον οριστικό πίνακα και συγκροτεί το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

13.7. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής γίνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Άρθρο 14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


14.1. Οι Ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού και εκπαιδεύονται, ώστε να διενεργούν Ελέγχους, μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα ελέγχου και να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

14.2. Για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης, η Ε.Ε.Ε.Π. διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν, υποχρεωτικά, τα επιλεγέντα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέλη του Σώματος. Η επιλογή Ελεγκτών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, γίνεται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των αντικειμένων ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως αυτές προσδιορίζονται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, σε συνδυασμό με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών του Σώματος.

14.3. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται, η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με εκ-παιδευτικούς φορείς ή/και με φορείς ή υπηρεσίες με συναφές ελεγκτικό αντικείμενο, ή με ρυθμιστικές Αρχές της αλλοδαπής ή με φορείς της αγοράς παιγνίων (φορείς εκμετάλλευσης παιγνίων, κατασκευαστές παιγνίων κτλ.), της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με σχετική εμπειρία.

14.4. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο Ελεγκτής λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. για ενημέρωση του προσωπικού του φακέλου.

14.5. Οι Ελεγκτές δύνανται να συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια η/και σεμινάρια, που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


15.1. Ο Ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του με συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό τρόπο σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις της Ε.Ε.Ε.Π., τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, της αντικειμενικότητας. της αμεροληψίας, της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας. Συγκεκριμένα, ο Ελεγκτής:

α. ενημερώνει αιτιολογημένα την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο συντρέχει στο πρόσωπό του, ο οποίος εμποδίζει ή δυσχεραίνει την απρόσκοπτη εκτέλεση του Ελεγκτικού Έργου που του έχει ανατεθεί,

β. εκτελεί το Ελεγκτικό Έργο σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. και τα εγχειρίδια Ελέγχου,

γ. δεν θίγει την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής με πράξεις ή παραλείψεις του,

δ. εκτελεί το Ελεγκτικό Έργο με αμεροληψία και ακεραιότητα, τεκμηριώνοντας τα αποτελέσματα του Ελέγχου με σαφήνεια και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία,

ε. δηλώνει κώλυμα και δεν συμμετέχει σε Έλεγχο όταν με τον ελεγχόμενο ή με υπάλληλο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, ή έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα, ή η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση του ελέγχου.

στ. δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση του,

ζ. γνωστοποιεί στην Αρχή κάθε πληροφορία ή γεγονός, το οποίο δύναται να επηρεάζει τη νόμιμη και αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων και περιέρχεται σε γνώση του τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων του όσο και εκτός αυτής,

η. υπέχει καθήκον εχεμύθειας και έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα πληροφοριών που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του, στο πλαίσιο των καθηκόντων του,

θ. δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες που κατέχει ή λαμβάνει στο πλαίσιο των καθηκόντων του, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή τρίτος, άμεσο ή έμμεσο περιουσιακό όφελος,

ι. συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται ανά αντικείμενο Ελέγχου πλην περιπτώσεων αιτιολογημένου κωλύματος,

ια. δεν εμπλέκεται σε αλλότριες ενασχολήσεις κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, στο πλαίσιο του Ελεγκτικού του Έργου,

ιβ. υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3213/2003,

15.2. Οι εγγεγραμμένοι Ελεγκτές στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα σε Έκθεση Ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας των ελεγκτικών οργάνων.

15.3. Οι εγγεγραμμένοι Ελεγκτές στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αμέλεια.

Άρθρο 16
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


16.1. Ο Ελεγκτής διαγράφεται από το Σώμα με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν υποβάλει οικειοθελώς αίτηση διαγραφής.

β) Όταν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι υπάλληλος της Ε.Ε.Ε.Π.

γ) Όταν αρνείται αναιτιολόγητα τη συμμετοχή του σε Κλιμάκιο Ελέγχου ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Ε.Π., για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες φορές.

δ) Όταν η απόδοση του αξιολογείται ανεπαρκής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Ελεγκτών.

ε) Όταν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με τα παίγνια ή για το αδίκημα της κλοπής, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.

στ) Όταν έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού ή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109, του Ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει.

ζ) Όταν απολύεται, συνταξιοδοτείται ή παραιτείται. η) Όταν δεν ολοκληρώνει επιτυχώς, επί δύο συνεχείς φορές, τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο ελέγχου.

θ) Όταν δεν τηρεί και δεν είναι συμμορφωμένος για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 15.1 του άρθρου 15 του παρόντος.

16.2. Η ιδιότητα μέλους του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων αναστέλλεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όταν το εγγεγραμμένο στο Σώμα μέλος:

α) κωλύεται για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, του οποίου το περιεχόμενο είναι στο πλαίσιο του Ελεγκτικού του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.

β) δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.

γ) του ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα του στοιχείου ε της παραγράφου 16.1 του παρόντος και έως ότου αποφασισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του.

δ) του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως ότου ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία».

16.3. Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα αδικήματα του στοιχείου ε της παραγράφου 16.1 του παρόντος καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης με δικαστική απόφαση της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του στοιχείου στ, της παραγράφου 16.1, το διαγραφέν μέλος του Σώματος Ελεγκτών δύναται να επανέλθει στο Σώμα κατόπιν αιτήσεως του με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 17
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ


17.1. Η επιλογή των Ελεγκτών για τη συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς και κριτήρια:

α. την εξειδίκευση του Ελεγκτή,

β. τη διαθεσιμότητα του Ελεγκτή (υπηρεσιακές ανάγκες, αντικείμενο απασχόλησης, θέση στην υπηρεσία, απουσίας κανονικής ή άλλης προβλεπόμενης άδειας),

γ. την τυχόν αίτηση εξαίρεσης του Ελεγκτή από συγκεκριμένο Ελεγκτικό Έργο λόγω προσωπικού κωλύματος,

δ. την τυχόν υποβληθείσα αίτηση του Ελεγκτή για μη συμμετοχή του στο Ελεγκτικό Έργο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

ε. τους εκάστοτε περιορισμούς που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ως προς τη συμμετοχή Ελεγκτών σε Ελέγχους εντός ωραρίου εργασίας,

στ. το ανώτατο όριο ημερών των εκτός έδρας μετακινήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ζ. την ανάγκη διαφοροποίησης της σύνθεσης των Κλιμακίων Ελέγχου. Εξαίρεση από το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής, δύναται να υπάρξει, αιτιολογημένα, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

17.2. Στην περίπτωση Τακτικού Ελέγχου, ο Ελεγκτής ειδοποιείται από το Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο Κλιμάκιο Ελέγχου, μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πέντε (5), τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια Τακτικού Ελέγχου.

17.3. Στην περίπτωση Έκτακτου Ελέγχου, η ανωτέρω ειδοποίηση αποστέλλεται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη διενέργεια του Ελέγχου.

Άρθρο 18
ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


18.1. Στο Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, με τους εγγεγραμμένους ελεγκτές στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων και χρησιμοποιείται για την εν γένει διαχείριση του ελεγκτικού έργου της Ε.Ε.Ε.Π, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

18.2. Στο Μητρώο Ελεγκτών τηρούνται τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των Ελεγκτών, οποιαδήποτε μεταβολή τους, στοιχεία εκπαιδεύσεών τους, η συμμετοχή τους στα κλιμάκια ελέγχου και τυχόν εξαιρέσεις τους από ελέγχους (π.χ. εξαιρέσεις από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, από συγκεκριμένους ελέγχους ή ελεγχόμενους φορείς, μη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κ.λπ.).

18.3. Την ευθύνη για την εποπτεία, έλεγχο, καταχώριση, τήρηση, τροποποίηση, μεταβολή, ενημέρωση και γενικά τη διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών , έχει το Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Παρόχων με Αποκλειστικά Δικαιώματα (ΔΕΣΠΑΔ). Το Μητρώο Ελεγκτών τηρείται σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο.

18.4. Επιτρέπεται η διασύνδεση και η συσχέτιση των δεδομένων του αρχείου με τα στοιχεία των υπαλλήλων, που τηρούνται στο Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Ε.Ε.Ε.Π.

Β) Εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια και να ρυθμίζει με αποφάσεις του τις διαδικασίες πρόσκλησης για τη στελέχωση του Σώματος.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την έκδοσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης