Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 32370/15.9.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 32370/15.9.2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών


Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 32370

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης,
Μ. Προβατάρης Τηλέφωνο: 213 136 4842-4842
e-mail: [email protected]
[email protected]
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 101 83, ΑΘΗΝΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις στήλες Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)» του δελτίου «Σχέδιο Προϋπολογισμού 2016» των περιφερειών που υποβάλλεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013.
β) Η αρ. οικ. 26947/31.7.2015 (1622/Β') ΚΥΑ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2016.
γ) Η αρ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15.6.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016.
δ) Το αρ. 29862/27.08.2015 έγγραφό μας σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016 στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Μετά από επεξεργασία των δελτίων «Σχ. Προϋπ. 2016» τα οποία έχουν υποβληθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., διαπιστώθηκαν σφάλματα στις στήλες «Εκτιμήσεις 2015» και «Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)». Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παροχή των κάτωθι διευκρινήσεων που αφορούν στη συμπλήρωση των συγκεκριμένων στηλών:

1. Στους κωδικούς της στήλης «Εκτιμήσεις 2015» καταχωρούνται οι εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τα προς είσπραξη έσοδα και τις προς πληρωμή δαπάνες όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι:

α) Γίνεται αντιληπτό ότι οι εκτιμώμενες πληρωθείσες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τα εκτιμώμενα εισπραχθέντα έσοδα (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση:

[Εκτιμήσεις    2015]    s1.    Σύνολο    σκέλους    Εσόδων (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)+ [Εκτιμήσεις 2015] Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) >= [Εκτιμήσεις 2015] x2. Σύνολο σκέλους Εξόδων Χωρίς Αποθεματικό (για απολογιστικά) 

β) τα αναγραφόμενα ποσά εσόδων και εξόδων στη στήλη «Εκτιμήσεις 2015» δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων εξαμήνου ή επταμήνου (ανάλογα με τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016). Συνεπώς ισχύει η σχέση: [Εκτιμήσεις 2015] Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. >= Έσοδα ή Έξοδα ανά Κ.Α. εξαμήνου ή επταμήνου

2. Ταμειακό Υπόλοιπο: Στη στήλη «Εκτιμήσεις 2015» καταχωρείται το ταμειακό υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης 2014 όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα Π/Υ του φορέα για το έτος 2015. Συνεπώς ισχύει η σχέση:
Π/Υ2015 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ = [Εκτιμήσεις 2015] ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3. [Εκτιμήσεις 2015 ]- Σύνολο Εσόδων και Σύνολο Εξόδων.

Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων γίνονται σε ταμειακή βάση (εισπράξεις και πληρωμές) θα πρέπει η διαφορά των εκτιμώμενων προς είσπραξη εσόδων και των εκτιμώμενων προς πληρωμή δαπανών έτους 2015 να συμφωνεί με την εκτιμώμενη μεταβολή του ταμειακού υπολοίπου μεταξύ των ετών 2015 και 2016. Συνεπώς, ισχύει η σχέση: + Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2015
+[Εκτιμήσεις 2015] s1. Σύνολο Εσόδων (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)
- [Εκτιμήσεις 2015] x2. Σύνολο Εξόδων χωρίς Αποθεματικό (για απολογιστικά)
= Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2016

4.    Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς (4), έσοδα από συναφθέντα δάνεια (ΚΑΕ 7100) και χρεολύσια (ΚΑΕ 6120): Η εκτιμώμενη μεταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου από δάνεια κατά την τρέχουσα χρήση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκτιμώμενες ταμειακές εισροές έτους 2015 από συναφθέντα δάνεια και τις εκτιμώμενες ταμειακές εκροές του ιδίου έτους για πληρωμές χρεολυσίων. Συνεπώς, ισχύει η σχέση:
+ 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2014
+ [Εκτιμήσεις 2015] ΚΑΕ 7100 (Έσοδα από συναφθέντα έσοδα)
- [Εκτιμήσεις 2015] ΚΑΕ 6120 (χρεολύσια)
= [Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)] 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τα ποσά της στήλης «Εκτιμήσεις 2015» θα πρέπει να προκύπτουν από το σώμα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του φορέα με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο Π/Υ 2016.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης