ΠΟΛ.1057/16.2.2000

Τήρηση βιβλίου απογραφών από τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις για τα αγαθά των τρίτων που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τους κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου

16 Φεβ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1004441/52/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Μ. Σταρά
Τηλέφωνο: 3638878

ΠΟΛ.: 1057


ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου απογραφών από τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις για τα αγαθά των τρίτων που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τους κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
1004441/52/0015/ΠΟΛ.1057/16.2.2000

Επειτα από προφορικά και γραπτά αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ΚΒΣ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 31 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999: "στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά κατ' είδος και ποσότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στον επιτηδευματία, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα βιβλία".

2. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1041614/324/0015/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 305/Β'), οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις για τα αγαθά τρίτων που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σε αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές, τηρούν από 1.6.1995 θεωρημένο βιβλίο προσωρινής
εναπόθεσης, στο οποίο καταχωρούνται, εκτός των άλλων, ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών και παρέχεται ευχέρεια, αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, η καταχώριση των ειδών να γίνεται κατά γενική κατηγορία, εφόσον εντός πέντε (5) ημερών και όχι όμως αργότερα από την
έναρξη της διακίνησης μπορούν να επιδειχθούν οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ανάλυση των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφα των συνοδευτικών στοιχείων ή εγγράφων φυλάσσονται από τον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

Επίσης, επί αποστολής στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα) στα εκδιδόμενα Δελτία Αποστολής, αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα συσκευασίας, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού αποστολέα, εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας.

3. Ενόψει του τρόπου καταχώρισης των αγαθών στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, του τρόπου έκδοσης των στοιχείων διακίνησης, γίνεται δεκτό ότι και η ενημέρωση του βιβλίου απογραφών των διαμεταφορικών επιχειρήσεων με τα αγαθά των τρίτων (εισαγωγέων) τα οποία προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να γίνεται αναλόγως, με αναγραφή δηλαδή της γενικής κατηγορίας (π.χ. ενδύματα), του τρόπου ή των σημείων συσκευασίας τους (π.χ. κόλλα) και της ποσότητας αυτών (π.χ. ενδύματα κόλλα 3).

4. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η επιμέρους κατ' είδος ανάλυση των απογραφέντων αγαθών προκύπτει από τα οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία και λοιπά έγγραφα. Τα ανωτέρω δεδομένα μπορεί να μην καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27,
εφόσον τα δεδομένα της απογραφής (γενική κατηγορία είδους ή σημεία συσκευασίας και ποσότητα) προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης.


Taxheaven.gr