Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ 257/139/23.2.2000 Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΘΤΟΚΔ 5019105 ΕΞ 2015/10.9.2015.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2000 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. πρωτ.: Δ 257/139/23.2.2000
Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG)


Αριθ. Δ 257/139

(ΦΕΚ Β' 378/24-03-2000)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 137 έως και 144 του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 723 του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α και 73/Α) «περί Τελωνειακού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 55α, 58 παρ. 3 και του Παραρτήματος II του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125/Α) «περί Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της ΕΔΥΟ 41/61 «περί τρόπου κινήσεως και εφοδιασμού θαλαμηγών πλοίων».

6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της ΕΔΥΟ 41/61, μετά την 1/1/1993.

7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α/006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/9.10.1996) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο του «Δελτίου κίνησης» (TRANSIT LOG) και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αυτού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής με σημαία τρίτης (μη Κοινοτικής) χώρας.

Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με τριπλότυπο «Δελτίο κίνησης» (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 558 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Τα πρόσωπα, που δύνανται διαδοχικά να χρησιμοποιούν το σκάφος στη χώρα μας πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμ. Δ.247/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β'), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α') και ισχύει. Το παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το όριο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, μετά από αίτηση του δικαιούχου προσώπου.

2. Όταν το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ως το συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», ισχύος κατ' ανώτατο όριο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την μέσα στην προθεσμία αυτή, διακίνηση και επανεξαγωγή του πλοίου. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται.

Στην περίπτωση όμως που το πρόσωπο που φέρνει το πλοίο στη χώρα μας, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ' αυτό δασμούς και φόρους. Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν το επιθυμεί και του παρέχεται το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις να διατηρεί τη σημαία της τρίτης χώρας, ούτε δημιουργεί δικαίωμα για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία τρίτης χώρας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ως το συνημμένο στην παρούσα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», αορίστου ισχύος.

Όταν κάποιος από τους πλοιοκτήτη, πλοίαρχο/κυβερνήτη, κάτοχο-χρήστη ή εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, αντίγραφο του χορηγούμενου στην περίπτωση αυτή Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος, διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2

Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής με σημαία άλλου Κ-Μ της Ε.Ε. και νηολογίου μη Κοινοτικού Εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 55α και την παραγ. 2 του παραρτήματος II του Ν.1642/86.

Για τον εφοδιασμό με το κατάλληλο Δελτίο Κίνησης, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με σημαία άλλου Κ-Μ της Ε.Ε., αλλά νηολογίου μη Κοινοτικού Εδάφους, σύμφωνα με το άρθρο 55α και την παραγρ. 2 του Παραρτήματος II του Ν1642/86, τα οποία καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια, για να διακινούνται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφαρμόζονται όσα, κατά περίπτωση, αναφέρονται στις παραγράφους του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έχει τη συνήθη κατοικία του το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας.

Άρθρο 3

Μεταβίβαση κυριότητας Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.

1. Όταν ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, που φέρει την Ελληνική σημαία, μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, και στη συνέχεια υψώνεται σ' αυτό σημαία τρίτης χώρας, καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης διατυπώσεων εξαγωγής στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία το πλοίο παραμένει στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και το τελωνειακό παραστατικό εξαγωγής πιστώνεται με το εκδιδόμενο κατά περίπτωση Δελτίο Κίνησης. Η ίδια διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση που ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία άλλου Κράτους -Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβιβάζεται σε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, και υψώνεται σ' αυτό σημαία τρίτης χώρας.

2. Όταν ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με Ελληνική σημαία, ευρισκόμενο σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψώσει σημαία τρίτης χώρας, τότε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 795, του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, απαιτείται η κατάθεση διασάφησης εξαγωγής εκ των υστέρων.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης των νέων εντύπων του «Δελτίου κίνησης» (TRANSIT LOG), εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το έντυπο Τ- 01.02 που προβλέπεται από την ΕΔΥΟ 41/1961, επί του οποίου θα συμπληρώνονται, απαραιτήτως, τα επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στο συνημμένο, στην παρούσα απόφαση, Υπόδειγμα.

2. Τα Δελτία Κίνησης Αορίστου Ισχύος, που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αντικαθίστανται, το αργότερο, μέχρι την 31/12/2000, με το «Δελτίο Κίνησης», που καθορίζεται, για κάθε περίπτωση, με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΔΡΥΣ 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης