Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015

Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

4 Σεπτέμβριος 2015

Taxheaven.gr

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ.

Σχετικά : Έγγραφο σας Α.Π 2643/8-7-2015 (Με αρ. πρωτ. ΕΣ 322/9-7-2015)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, «σχετικά με την δυνατότητα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ α) Συμβολαιογραφικής πράξης 15798/ 2015, για ακύρωση της συμβολαιογραφικής πράξης 7026/15-10-2010 (με την οποία η εταιρεία με επωνυμία ".................. ΕΠΕ" με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 31/12/2007, είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση την 31-12-2007 και είχε κατατεθεί στη συμβολαιογράφο ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2007, ο οποίος όμως δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και β) Συμβολαιογραφικής πράξης 15799/2015, για λύση της ΕΠΕ την 31-12-2008, με βάση απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 2/12/2013 και με οριστικό-τελικό ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2008, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

Από τη στιγμή που έχει λυθεί μια ΕΠΕ και έχει συνταχθεί ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης την 31-12-2007, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συμβολαιογραφική πράξης 7026/15-10-2010) το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ έχει λυθεί οριστικά και συνεπώς έκτοτε παύει να υφίσταται ως όργανο η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Κατόπιν αυτού δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικό ΓΣ στις 2/12/2013, ενός μη υφισταμένου Νομικού Προσώπου και άρα δεν μπορεί να ανακληθεί - ακυρωθεί το συμβόλαιο 7026/15-10-2010, ούτε μπορούν να καταχωριστούν τα κακώς συνταχθέντα συμβόλαια 15798/2015 και 15799/2015.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Taxheaven.gr