ΠΟΛ.1053/14.2.2000

Τήρηση "μητρώου μαθητών" από τις σχολές εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων

14 Φεβ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.:1016306/133/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' – ΒΆ
Πληροφορίες : Μ. Σταρά
Τηλέφωνο: 3638389 – 3638878

ΠΟΛ.:1053

ΘΕΜΑ: Τήρηση «μητρώου μαθητών» από τις σχολές εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων.

1016306/133/0015/ΠΟΛ.1053/14.2.00

Επειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης από τις σχολές εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων "πρόσθετου βιβλίου" για τη θεωρητική εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους στους υποψήφιους οδηγούς και μέχρι την οριστικοποίηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (οπότε το όλο θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί και με άλλο τρόπο), αναφορικά με τη λειτουργία των σχολών αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζουν ότι: "β) ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης, τηρεί και μητρώο
μαθητών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης".

2. Δεδομένου ότι η θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από τις "σχολές οδηγών" έχει χαρακτήρα διδακτικό, δημιουργείται υποχρέωση τήρησης "μητρώου μαθητών" για τη θεωρητική εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους στους υποψήφιους οδηγούς, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ τηρείται στην επαγγελματική εγκατάσταση που παρέχεται η εκπαίδευση.

3. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 10, παρ. 5, περ. β'), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 9, περ. γ', το μητρώο μαθητών ενημερώνεται με την εγγραφή του μαθητή και όχι πέραν από την έναρξη της
φοίτησης, με την ημερομηνία έναρξη της φοίτησης, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του μαθητή, το συμφωνούμενο ποσό και την ημερομηνία διακοπής της φοίτησης.

Σε περίπτωση, όμως, που η αμοιβή συμφωνείται ανά ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης και δεν είναι προκαθορισμένη η χρονική περίοδος των "μαθημάτων", το μητρώο μαθητών πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη του μαθήματος (φοίτησης) με την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του "μαθητή", την ώρα έναρξης
και λήξης του μαθήματος και τη συμφωνούμενη αμοιβή ανά ώρα.

Η διεύθυνση και η συμφωνούμενη ωριαία αμοιβή μπορεί να αναγράφεται μόνο κατά την πρώτη καταχώριση του "υποψήφιου οδηγού - μαθητή" στο μητρώο μαθητών και, στην περίπτωση αλλαγής των δεδομένων αυτών κατά τη διάρκεια της φοίτησης, θα αναγράφονται τα νέα δεδομένα.

4. Διευκρινίζεται ότι λόγω της υποχρέωσης υποβολής στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ενός (1) αντιτύπου της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 σε ένα (1) επιπλέον αντίτυπο στο οποίο θα αναγράφεται και ο προορισμός του.

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι την 31η Μαρτίου 2000 δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για παραλείψεις ή παρατυπίες που διαπιστώνονται από την μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του εν λόγω βιβλίου από τους εκπαιδευτές αυτοκινήτων.


Taxheaven.gr