Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 91187/7.9.2015 Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014


Σχόλια:

Καταργήθηκε με την 9150/19.10.2015 από 23-09-2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. 91187/7.9.2015
Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014


Αριθ. 91187

(ΦΕΚ Β' 1928/09-09-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22.04.2005).

2. Τον Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α' 232/22.9.2005).

3. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 46 αυτού.

4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

8. Το Π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α'/21.3.2002).

9. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α' 185/03.09.2014).

10. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α' 20/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2.

11. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α' 21/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Η Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ., η οποία συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4314/2014 διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές μονάδες της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


1. Η Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. (εφεξής: «Ειδική Υπηρεσία») είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ι.Τ.

2. Στην Ειδική Υπηρεσία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής κατά την διαχείριση πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 20142020 ή άλλων εθνικών πόρων για την υλοποίηση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. του Ν.3389/2005 στο πλαίσιο της χωρικής και αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 37-45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

3. Η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εγκρίνεται σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» εφεξής «Ε.Δ.Ε.Τ.»: Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020», εφεξής «Ε.Σ.Π.Α.»: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

3. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», εφεξής «Ε.Π.»: Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων Ε.Δ.Ε.Τ.

4. «Άξονας Προτεραιότητας», εφεξής «Α.Π.»: Κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΠ που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

5. «Πράξη»: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα.

6. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ και του κανονισμού ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο Φορέας Εφαρμογής του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

7. «Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής»: χρηματοδοτικά μέσα για χρηματοδοτική ενίσχυση, σε συμπληρωματική βάση, από τον προϋπολογισμό, με στόχο την υλοποίηση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα μέσα αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί Μετοχικού Κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου, και να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με επιδοτήσεις.

8. «Ταμείο Χαρτοφυλακίου»: Κεφάλαιο που συστήνεται με στόχο να συνεισφέρει στήριξη από πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. που θα διαθέσουν Ε.Π. ή εθνικούς πόρους σε Φορείς Εφαρμογής Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

9. «Συμφωνία Χρηματοδότησης»: Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου,

10. «Διαχειριστής Ταμείου Χαρτοφυλακίου»: Ο Φορέας που θα αναλάβει, σύμφωνα με τα ορισθησόμενα στην πράξη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και την Συμφωνία Χρηματοδότησης, την διαχείριση και λειτουργία του Ταμείου. Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου δύναται να ορισθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

11. «Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής»: Φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως τα ταμεία αστικής ανάπτυξης, οι οποίοι επενδύουν σε συμπράξεις Σ.Δ.Ι.Τ. και σε άλλα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της αστικής ανάπτυξης, που χρηματοδοτούνται από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

12. «Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα» (εφεξής Σ.Δ.Ι.Τ.)»: Κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα του Ν.3389/2005 με σκοπό την βελτίωση της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα υποδομών ή άλλους τύπους πράξεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, μέσω επιμερισμού των κινδύνων, αξιοποίησης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα ή πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης.

13. «Τελικός Αποδέκτης»: Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει χρηματοδοτική υποστήριξη από ένα Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

14. «Κανονισμός»: Ο υπ' αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) του Συμβουλίου της 17.12.2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.», όπως εκάστοτε ισχύει.

15. «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» εφεξής Σ.Δ.Ε.: το Σ.Δ.Ε. είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων.

16. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής Ο.Π.Σ.: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στο Ε.Σ.Π.Α. και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

Άρθρο 3
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας


Η Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. συγκροτείται από:
Τρεις (3) Μονάδες, επιπέδου Τμήματος Διεύθυνσης Υπουργείου:
Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
B. Παρακολούθησης του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Γ. Οργάνωσης - Υποστήριξης.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας


Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Ι. ΜΟΝΑΔΑ Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Η Μονάδα Α της Ειδικής Υπηρεσίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) Εξετάζει την συμβατότητα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που θα ιδρυθεί για την υλοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, με τους εφαρμοστέους κανόνες του ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού δικαίου και τους στόχους, τις προτεραιότητες των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συνεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων.
(ii) Διασφαλίζει, για τις πράξεις που εμπεριέχουν στήριξη από Ε.Π. σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ότι κατά τη διάρκεια τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής της πράξης όσο και της διαδικασίας σύστασης και εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, η πράξη συνάδει με τους εφαρμοστέους κανόνες του ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού δικαίου, το σχετικό Ε.Π. και τη σχετική Συμφωνία Χρηματοδότησης.
(iii) Διασφαλίζει ότι η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου και τη διαδρομή ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος IV του Κανονισμού.
(iv) Εξετάζει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την επιλογή των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ως προς την συμφωνία της με τους εφαρμοστέους κανόνες του εθνικού και του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου, ιδίως αυτούς των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, αλλά και τους στόχους των Α.Π. των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Το Επενδυτικό Συμβούλιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη φάση εξέτασης και πριν την έγκριση από το Επενδυτικό Συμβούλιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του
Ταμείου Χαρτοφυλακίου και των Φορέων Εφαρμογής Των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
(v) Καταρτίζει το σχέδιο αξιολόγησης για τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Α.Σ. και το υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα.
(vi) Διενεργεί την επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) που προβλέπεται στο άρθρο 37 παρ. 2 του Κανονισμού.
(vii) Διενεργεί τις αξιολογήσεις των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και με τις κατευθύνσεις της Ε.Α.Σ. και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
(viii) Παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Ε.Π. του συνεισφέρει πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, τα διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αναρτά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας.
(ix) Υποστηρίζει το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, παρέχοντας σε αυτές τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ως προς την επίτευξη των στόχων του σχετικά με την χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. και προβαίνει στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
(x) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας επανεξέτασης κάθε Ε.Π. που συνεισφέρει πόρους Ε.Δ.Ε.Τ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρήσεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(xi) Συνεργάζεται με την Ε.Α.Σ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας.
(xii) Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης σε θέματα που αφορούν Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής που χρηματοδοτούν έργα βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. και λειτουργεί ως σύνδεσμος με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έργα/δράσεις Σ.Δ.Ι.Τ. που χρηματοδοτούνται είτε από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής είτε από πόρους Ε.Δ.Ε.Τ.
(xiii) Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση κινδύνων που δύνανται να προέλθουν από σημαντικές τροποποιήσεις των διαδικασιών του εγκεκριμένου Σ.Δ.Ε., της οργάνωσης και στελέχωσης της Εδικής Υπηρεσίας, των αρμοδιοτήτων και της κατανομής τους στις Μονάδες της και εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
(xiv) Συνδράμει τα αρμόδια όργανα των Διαχειριστικών Αρχών που έχουν την ευθύνη, συντονισμού της εφαρμογής τυχόν μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 4314/2014 και τους κανόνες του εγκεκριμένου Σ.Δ.Ε.
(xv) Συνδράμει στην εξέταση τυχόν καταγγελιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές.
(xvi) Συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου για την υποβολή εισήγησης προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούν τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, σύμφωνα με τους Α.Π., τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες του αντιστοίχου Ε.Π.
(xvii) Γνωμοδοτεί προς το Επενδυτικό Συμβούλιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου σχετικά με την συμβατότητα των προσκλήσεων υποβολής επενδυτικών προτάσεων που εκδίδουν οι Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με τους εφαρμοστέους κανόνες το ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού δικαίου, ιδίως των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 480/2014, καθώς και με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες των Α.Π. των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε Α.Π.
(xviii) Συμμετέχει, με εκπρόσωπο που ορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ι.Τ., στις Επενδυτικές Επιτροπές των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια προσδιορισμού και αξιολόγησης έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. που καθορίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Φορέα Εφαρμογής του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. Ο εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας γνωμοδοτεί αποκλειστικά ως προς την επιλεξιμότητα των επενδυτικών προτάσεων που αξιολογεί η Επενδυτική Επιτροπή με τους κανόνες του ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού δικαίου και τους θεματικούς στόχους των Α.Π. και τις επενδυτικές προτεραιότητας του αντιστοίχου Ε.Π.
(xix) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου από τα αντίστοιχα Ε.Π. και, σε συνεργασία με την Μονάδα Β, για την τροποποίηση ή ανάκληση των αποφάσεων αυτών. Επίσης έχει την ευθύνη για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων των παραπάνω αποφάσεων ανά Ε.Π. στο Ο.Π.Σ. και τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Ε.Π.
(xx) Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντικείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.
(xxi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ο.Π.Σ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σ.Δ.Ε.
(xxii) Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της.

ΙΙ. ΜΟΝΑΔΑ Β: Παρακολούθησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
Η Μονάδα Β της Ειδικής Υπηρεσίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ώστε να προκύπτει βάσιμη βεβαιότητα ότι η εφαρμογή του:
- συνάδει με τις ρυθμίσεις των Κανονισμών των Ε.Δ.Ε.Τ., ιδίως αυτών των Κανονισμοί (ΕΕ) 1303/2013 και 480/2014, καθώς και με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων,
- επιδιώκει τους σκοπούς των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση επενδύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και υποδομών Σ.Δ.Ι.Τ. και επιτυγχάνει τους στόχους της Επενδυτικής Στρατηγικής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου αλλά και των Α.Π. των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου,
- τηρεί τους όρους των νομικών και συμβατικών απαιτήσεων που διέπουν την υλοποίηση του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
(ii) Παρακολουθεί και εξετάζει κάθε περιοδική ή τακτική έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, που συντάσσει και υποβάλλει προς την Ειδική Υπηρεσία ο Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
(iii) Υποβάλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ειδική Έκθεση του άρθρου 46 του Κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014, βάσει των περιοδικών και εκτάκτων εκθέσεων παρακολούθησης της υλοποίησης του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, που συντάσσει ο Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.
(iv) Γνωμοδοτεί προς το Επενδυτικό Συμβούλιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την έγκριση των εκθέσεων παρακολούθησης της υλοποίησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής που υποβάλλει ο Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, όσον αφορά:
α) την επίδοση των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής στην επενδυτική στρατηγική και τον προγραμματισμό,
β) την επίτευξη των στόχων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και των Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο,
γ) την τήρηση των κανόνων των Ε.Δ.Ε.Τ., ιδίως αυτών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, καθώς και όρων των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Συμφωνιών των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής καθώς και
δ) την τήρηση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης.
(v) Αναζητά κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής από τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και τους Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
(vi) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την εκ μέρους του παρακολούθηση των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των δράσεων που αναπτύσσουν και υλοποιούν.
(vii) Σε περίπτωση που Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορισθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) του Κανονισμού, συνεργάζεται με την Μονάδα Γ για την ανάθεση σε επιχείρηση, που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή της Ε.Ε., της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων για την πράξη κατά την έννοια του άρθρου 125 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του Κανονισμού. Αν δεν έχει θεσπισθεί κοινό πλαίσιο από την Επιτροπή, η Μονάδα Β υποβάλλει τη μεθοδολογία που προτείνει για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων για προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
(viii) Λαμβάνει εκθέσεις των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και συνεργάζεται με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης, τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των Φορέων Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και το εγκεκριμένο Σ.Δ.Ε.
(ix) Διασφαλίζει ότι διενεργούνται διαχειριστικές επαληθεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και κατά τη διάρκεια της σύστασης και εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 του Κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013).
(x) Τηρεί αρχεία στο Ο.Π.Σ. για τις διαχειριστικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του εγκεκριμένου Σ.Δ.Ε.
(xi) Συνεργάζεται με την Μονάδα Α για την τροποποίηση ή ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων των επιμέρους Ε.Π. που συνεισφέρουν πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου.
(xii) Διασφαλίζει ότι τα αποδεικτικά έγγραφα για τις δαπάνες που δηλώνονται ως επιλέξιμες:
α) τηρούνται για την πράξη από τους Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ή τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, για να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες του ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού δικαίου και την εκπλήρωση των κριτηρίων και όρων για τη χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων,
β) είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή και
γ) περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 1, στοιχείο ε) του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014.
(xiii) Διασφαλίζει ότι οι Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής τηρούν τα κατάλληλα στοιχεία, σχετικά με τη χρήση των τόκων και άλλων εσόδων που δημιουργούνται από τη χρήση των πόρων Ε.Δ.Ε.Τ. που εισφέρονται στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού.
(xiv) Τηρεί φάκελο υλοποίησης του κάθε Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπου καταχωρεί τις εκθέσεις προόδου και κάθε άλλη πληροφορία ή έγγραφο που υποβάλλεται από τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.
(xv) Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντικείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.
(xvi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ο.Π.Σ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σ.Δ.Ε.
(xvii) Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της.

ΙΙΙ. ΜΟΝΑΔΑ Γ: Οργάνωσης - Υποστήριξης
Η Μονάδα Γ της Ειδικής Υπηρεσίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) Καταρτίζει την στρατηγική επικοινωνίας των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής και συνεργάζεται με την Μονάδα Α για την υποβολή της σχετικής εισήγησης στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας για την έγκριση της στρατηγικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Α.Σ.
(ii) Οργανώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας, στη βάση της ισχύουσας στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από τα Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του.
(iii) Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους κάθε Ε.Π. που συνεισφέρει πόρους Ε.Δ.Ε.Τ. στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, στη βάση των προτάσεων των επιμέρους Μονάδων και μεριμνά για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
(iv) Εκτελεί τα έργα του εγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας, ως δικαιούχος. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών της τεχνικής βοήθειας μέσω του Π.Δ.Ε. και του τραπεζικού συστήματος.
(v) Μεριμνά για την υποβολή Μηνιαίων Δελτίων έργου Τεχνικής Βοήθειας, στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας.
(vi) Μεριμνά, σε συνεργασία με την Μονάδα Β για την σύναψη της σχετικής σύμβασης με την επιχείρηση που θα αναλάβει τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων για την πράξη κατά την έννοια του άρθρου 125 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΙΙ, στοιχείο (vii) του παρόντος άρθρου.
(vii) Οργανώνει και λειτουργεί το Γραφείο Ο.Π.Σ., το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Α.Σ., έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ο.Π.Σ. στην Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
(viii) Υποστηρίζει την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), των συμβάσεων που συνάπτει η Ειδική Υπηρεσία.
(ix) Έχει την υπεύθυνη για την ανάληψη προκαταβολών μέχρι ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), για δαπάνες μικρής κλίμακας, όπως λειτουργικές δαπάνες, μετακινήσεις, μικρές προμήθειες και λοιπά έξοδα μη προσδιοριζόμενα επακριβώς εκ των προτέρων.
(x) Ασκεί την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμών που τηρούνται στην ΤτΕ, πραγματοποιώντας τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και ηλεκτρονική εκτέλεση της εντολής πληρωμής.
(xi) Έχει την ευθύνη, με ορισμό υπευθύνου, για την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και της κατάρτισης της εντολής πληρωμής.
(xii) Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο (φάκελο έργου) για τις δαπάνες που διενεργεί η Μονάδα Γ για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου ή προσκόμισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(xiii) Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και του συστήματος ανάρτησης αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
(xiv) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.
(xv) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων Α και Β και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας.
(xvi) Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των επιμέρους Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας.
(xvii) Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία ανάθεσης μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών που υλοποιούνται από τις επιμέρους μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας.
(xviii) Υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Επενδυτικό Συμβούλιο και τον Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και τους Φορείς Εφαρμογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.
(xix) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
(xx) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Επενδυτικό Συμβούλιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.
(xxi) Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 6
Ειδικά θέματα λειτουργίας


Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων για τα οποία απαιτείται συνδυασμένη και διατομεακή αντιμετώπιση, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ι.Τ. συγκροτούνται ομάδες εργασίας υπό το συντονισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας ή προϊσταμένου μονάδας αυτής. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και εξειδικευμένα στελέχη από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας


1. Το προσωπικό των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε δώδεκα (12) στελέχη και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του Εδικού Επιστημονικού Προσωπικού και δικηγόρων υπηρετούντων με σχέση έμμισθη εντολής: Δέκα (10) στελέχη με εμπειρία σε τεχνικές χρηματοδότησης με Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, στη διαχείριση Ε.Δ.Ε.Τ. και σε συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ. του Ν.3389/2005 ή συμβάσεις παραχώρησης.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): Ένα (1) στέλεχος με ειδικότητα πληροφορικής.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): Ένα (1) στέλεχος.

2. Για τη στελέχωση των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ του Ν.4314/2014.

3. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Α, Β και Γ αυτής εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν.4314/2014.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της και ο οποίος προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης