Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 410/12.8.2015 Καθορισμός Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχώριση μεταβολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2015 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 410/12.8.2015
Καθορισμός Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχώριση μεταβολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015
Αρ. Πρωτ. 410

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Καθορισμός Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχώριση μεταβολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου.

Σχετικά: 1. Έγγραφο σας Α.Π 3952/30-06-2015 και με e-mail 3-7-2015.
2. Έγγραφα του ΕΣ (αρ. πρωτ. 182/18-07-2013, αρ. πρωτ. 201/25-10-2013, αρ. πρωτ. 16/28-01-2015),
3. Έγγραφο της ΓΓΕ/Δ-ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ (αρ. πρωτ. 20178/24-02-2015,

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι, «σχετικά με το αίτημα της εταιρείας "............................. ΟΕ" για μεταβολή της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και επιλογή ως αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αυτής του Επιμελητηρίου σας», η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Στη διάταξη του άρθρ. 2, παρ. 2, εδάφ. Β, του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «........ Η καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. ........ Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις εταιρείες τα μέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιμελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων αυτών.», και

2.  Στις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, εδάφιο β, του Νόμου 3419/2005
«2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,
β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση .......»

3. Στις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3419/2005 ορίζεται ότι: «κάθε καταχώριση υπόκειται σε διόρθωση ............» και «η διόρθωση και η μεταβολή πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του υπόχρεου .........».

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις και από τα αναφερόμενα στις ανωτέρω (2) και (3) σχετικές επιστολές προκύπτει ότι, είναι δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ζήτηση τη μεταβολή της καταχώρισης στη μερίδα του (και ως προς την Υπηρεσία ΓΕΜΗ) και να επιλέξει την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία υπάγεται, με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία του.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΕΠ, για τις δικές της ενέργειες, έτσι ώστε να καταχωρισθεί ως Υπηρεσία ΓΕΜΗ, αυτή του ΕΒΕΠ και να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ.

Ως εκ του περισσού επισημαίνουμε ότι, από τα στοιχεία που μας διαβιβαστήκαν, προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει και ως κύρια και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα το "Χονδρικό Εμπόριο" και άρα, ως χονδρεμπορική, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση «που παρέχει χαμηλής αξίας αγαθά», ούτε ως επιχείρηση «μικρού μεγέθους» για να μπορεί να καταταχθεί σε Αμιγές Επαγγελματικό Επιμελητήριο (εν προκειμένω στο ΕΕΠ), σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης που θεσπίσθηκαν με το άρθρο 3 της ΥΑ Κ1-2534/14.12.2006 (ΦΕΚ 1853/Β/2006).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Γ.Ε.ΜΗ.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης