Αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ628/22.6.2015

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΕΚ 333/Β'/29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύειΣχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 44207/ΕΥΘΥ 315/12.4.2017.22 Ιούν 2015

Taxheaven.gr

Αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ628

(ΦΕΚ Β' 1451/10-07-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 14, 15 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α'/265).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α'/267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'/185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α/20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α'/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αριθ. 3851/ΕΥΣ524/29.01.2008 (ΦΕΚ Β'333) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007».

9. Την από 10.06.2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 5 παρ. 6 περίπτωση (β) του Ν. 3614/2007, και διαρθρώθηκε με την υπ' αριθ. 3851/ΕΥΣ 524/29.01.2008 κοινή υπουργική απόφαση, υπάγεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) είναι ο σχεδιασμός των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Νομικού πλαισίου, καθώς και η παροχή νομικής και θεσμικής υποστήριξης στις Ειδικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, στις Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσους Φορείς και Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης


Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης συγκροτείται από τέσσερις (4) Μονάδες:
Μονάδα Α: Νομική Υποστήριξη
Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
Μονάδα Γ: Παρακολούθηση και υποστήριξη των φορέων των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
Μονάδα Δ: Απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων - Οργάνωση και Υποστήριξη

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης


Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης εξειδικεύονται και ασκούνται από τις Μονάδες της ανάλογα με το αντικείμενό τους ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Νομική Υποστήριξη
1. Ενημερώνει και υποστηρίζει με την παροχή απόψεων, διευκρινίσεων και οδηγιών θεσμικής και νομικής
φύσης την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και τις νομοθετικές εξελίξεις όπως και ειδικότερα σε θέματα δικαίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων και διοικητικού δικαίου.
2. Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις υπηρεσιακές μονάδες αυτής καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στη νομοτεχνική επεξεργασία, σύνταξη και έκδοση κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών αναγκαίων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.
3. Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις υπηρεσιακές μονάδες αυτής, καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης διαγωνισμών και στην εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων, μέσω κατάλληλων γνωμοδοτήσεων και παροχής νομικής τεκμηρίωσης επί ζητημάτων που ανακύπτουν.
4. Συνδράμει τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις Επιτελικές Δομές του ΕΣΠΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς σε ζητήματα νομικής και θεσμικής φύσης που αναφύονται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.
5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις Διαχειριστικές Αρχές στη διαδικασία προληπτικού Ελέγχου Προκηρύξεων και Συμβάσεων έργων/υποέργων, ομοειδών πράξεων, που εντάσσονται σε διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με διακριτές αποφάσεις ένταξης, εφόσον ο δικαιούχος των πράξεων αυτών είναι ίδιος και αφορά σε μία ενιαία προκήρυξη/σύμβαση.
6. Υποστηρίζει τις άλλες Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας στη νομική επεξεργασία των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και στη νομική τεκμηρίωση των σχετικών απαντήσεων της υπηρεσίας επί θεμάτων ΣΔΕ και υλοποίησης έργων.
7. Υποστηρίζει το μηχανισμό για την εξέταση καταγγελιών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
8. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ' και τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να κωδικοποιηθεί και βελτιωθεί η νομοθεσία σε ζητήματα νομικής φύσεως βασικών κατηγοριών συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
9. Ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τις νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
10. Συμμετέχει σε επιτροπές / ομάδες εργασίας άλλων Αρχών, δημοσίων φορέων, εθνικών και διεθνών οργανισμών για ζητήματα εφαρμογής εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
11. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Δίαυλος στη θεματική ενότητα «Δημοσίων Συμβάσεων».
12. Οργανώνει και συντονίζει Θεματικό Δίκτυο Οριζόντιων Θεσμικών Θεμάτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014.
13. Συμμετέχει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β', στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που πραγματοποιούνται στα Ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 150 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΚ) 1303/2013 (COESIF) και στις εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EGESIF), για θέματα που σχετίζονται με τους κανόνες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχων, ενώ υποστηρίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στη διατύπωση των σχετικών εθνικών θέσεων.

ΙΙ. Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
1. Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων για την εφαρμογή του Ν. 4314/2014 και του Ν. 3614/2007 καθώς και των αναπροσαρμογών τους.
Στο πλαίσιο αυτό:
1.1. Προετοιμάζει Σχέδιο Δράσης για τον προγραμματισμό των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων, ενημερώνει τις εμπλεκόμενες αρχές, παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και εισηγείται τυχόν μέτρα αναπροσαρμογής.
1.2. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας τα αναγκαία πρότυπα και την αναγκαία υποστήριξη.
1.3. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στους κανόνες διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των αναπροσαρμογών τους.
2. Σχεδιάζει την αναλυτική περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προ-γραμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών και των Ν. 4314/2014 και 3614/2007 και την κοινοποιεί στις εμπλεκόμενες αρχές. Όπου απαιτείται προβαίνει στις αναγκαίες αναπροσαρμογές της αναλυτικής περιγραφής και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες αρχές.
3. Μεριμνά για την υποβολή στην Αρχή Ελέγχου της περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και την παροχή κάθε αναγκαίας διευκρίνισης, επεξήγησης και τεκμηρίωσης για την σύνταξη της έκθεσης και αξιολόγησής τους και της γνώμης συμμόρφωσής των αρχών του ΣΔΕ.
4. Παρακολουθεί τη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω στοιχείων και περιοδικών αναφορών του ΟΠΣ και αξιολογεί συστηματικά την αποτελεσματικότητά τους.
5. Προβαίνει σε κατάλληλες προσαρμογές των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου με βάση την αξιολόγηση που διενεργεί η ίδια Μονάδα καθώς και τις συνεισφορές των Μονάδων Α και Γ.
6. Διαμορφώνει, σε συνεργασία με την Αρχή Πιστοποίησης, τους κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων.
7. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία ΟΠΣ και, κατά περίπτωση, με την Αρχή Πιστοποίησης και τις λοιπές Ειδικές
Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, προκειμένου το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου.
8. Παρέχει κατευθύνσεις για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ
9. Διαμορφώνει προτάσεις και εισηγείται σχετικά τη θέσπιση μέτρων απλούστευσης της διαδικασίας χρηματοδότησης και πληρωμής των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
10. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού τη συνυπογραφή κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στους κανόνες διαχείρισης ή/και εφαρμογής άλλων χρηματοδοτικών μέσων και ταμείων.
11. Μεριμνά, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, για το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας/ Υποστήριξης Εφαρμογής.
12. Παρακολουθεί και μεριμνά για τη συμμετοχή της Υπηρεσίας στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που πραγματοποιούνται στα Ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 150 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΚ) 1303/2013 (COESIF) και στις εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EGESIF), για θέματα που σχετίζονται με τους κανόνες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχων, ενώ υποστηρίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στη διατύπωση των σχετικών εθνικών θέσεων.
13. Μεριμνά για τη δημιουργία μηχανισμού και διαδικασιών για την εξέταση καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
14. Συμμετέχει σε επιτροπές / ομάδες εργασίας άλλων Αρχών, δημοσίων φορέων, εθνικών και διεθνών οργανισμών για ζητήματα αρμοδιότητας της Μονάδας.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Παρακολούθηση και υποστήριξη των φορέων των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
1. Παρακολουθεί και εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους φορείς διαχείρισης και την Αρχή Πιστοποίησης, τους οποίους και υποστηρίζει προς αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
1.1. Αναπτύσσει μεθοδολογία σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης και υποστήριξης των φορέων
1.2. Προγραμματίζει και διενεργεί επισκέψεις στους φορείς
1.3. Καταγράφει τα αποτελέσματα, συντάσσει αναφορές αποτίμησης επισκέψεων και, εφόσον απαιτείται, προωθεί ενέργειες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, δε, μη συμμόρφωσης με το ΣΔΕ, διαμορφώνει σχέδιο δράσης με τα προβλεπόμενα σε αυτό, και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
2. Λαμβάνει γνώση των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου, των γνωμοδοτήσεων και των δηλώσεων κλεισίματος που προβλέπονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 4314/2014 και στο άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 3614/2007, καθώς και των εκθέσεων ελέγχου των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.
3. Εισηγείται προτάσεις τροποποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με βάση τα συμπεράσματα από την παρακολούθηση της λειτουργίας των φορέων του και τους ελέγχους των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.
4. Υποβάλλει αντιρρήσεις και παρατηρήσεις στις εκθέσεις ελέγχου της Αρχής Ελέγχου που αφορούν στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, παρ. 8 του Ν. 4314/2014 και στο άρθρο 16, παρ. 10 του Ν. 3614/2007.
5. Έχει την ευθύνη απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχων των αρμόδιων εθνικών ελεγκτικών οργάνων και των ελέγχων της ΕΕ σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και στον έλεγχο των ΕΠ καθώς και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης στις σχετικές συστάσεις.
6. Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις.
7. Συντονίζει το εσωτερικό δίκτυο για την καταπολέμηση της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις και παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, τα οποία υλοποιούνται από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΕΠ.
8. Έχει την ευθύνη να οργανώσει και να λειτουργήσει helpdesk, προκειμένου να παρέχει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, τις αναγκαίες διευκρινίσεις, απαντήσεις και επεξηγήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλονται στην ΕΥΘΥ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου.
9. Συμμετέχει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β', στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που πραγματοποιούνται στα Ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 150 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΚ) 1303/2013 (COESIF) και στις εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EGESIF), για θέματα που σχετίζονται με τους κανόνες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχων, ενώ υποστηρίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στη διατύπωση των σχετικών εθνικών θέσεων.
10. Συμμετέχει σε επιτροπές / ομάδες εργασίας άλλων Αρχών, δημοσίων φορέων, εθνικών και διεθνών οργανισμών για ζητήματα αρμοδιότητας της Μονάδας.

IV. Μονάδα Δ: Απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων - Οργάνωση και Υποστήριξη
1. Διαμορφώνει προτάσεις και προωθεί τη θέσπιση μέτρων απλούστευσης του συστήματος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στο πλαίσιο αυτό:
1.1. Καταγράφει με συστηματικό τρόπο τη διαδρομή υλοποίησης των βασικών κατηγοριών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
1.2. Ενημερώνεται από τις Μονάδες Β και Γ ή άλλες πηγές για τα σημεία που προκαλούν τις περισσότερες εμπλοκές στη διαδικασία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
1.3. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α και με τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να κωδικοποιηθεί και βελτιωθεί η εθνική νομοθεσία για τις βασικές κατηγορίες συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιου χαρακτήρα, με βάση τα ευρήματα των σημείων 1.1 και 1.2 ανωτέρω, κατά περίπτωση.
1.4. Εισηγείται αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα που αφορούν στην απλούστευση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, με βάση τα ευρήματα των σημείων 1.1 και 1.2 ανωτέρω, κατά περίπτωση.
2. Παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων απλούστευσης και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους.
3. Υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης σε απαντήσεις ερωτημάτων των δικαιούχων που σχετίζονται με την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.
4. Διαμορφώνει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για το σχεδιασμό συντονισμένων μέτρων υποστήριξης δικαιούχων καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
5. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.
6. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια», σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ».
7. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.
8. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους.
9. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του σχετικού άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαιούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
10. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥ στη χρήση του ΟΠΣ και της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥΔ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
11. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.
12. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΥΔ.
13. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, και του προσωπικού των ΕΥ σε θέματα ΣΔΕ, σε συνεργασία με την ΚΥ της ΜΟΔ.
14. Συνδράμει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΜΟΔ ΑΕ και άλλων φορέων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Μονάδων της υπηρεσίας.
15. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.
16. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων με την Επιτροπή, καθώς και συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥ.
17. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
18. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α'/74).

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης ανέρχεται σε τριάντα τρία (33) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής/ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ), τριάντα ένα (31) άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δύο (2) άτομα.


2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής


1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης συστήνονται: μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και τέσσερις θέσεις Προϊσταμένων των μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά την υπ' αριθ. 3851/ΕΥΣ524/ 29.1.2008 (ΦΕΚ 333/Β'/29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση από την έναρξη ισχύος της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Taxheaven.gr