ΠΟΛ.1038/1.2.2000

Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη δωρεάν διάθεση αγαθών για τους πληγέντες από το σεισμό της 7.9.1999Σχόλια:


1 Φεβ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1011681/379/60/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ..: 1038

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη δωρεάν διάθεση αγαθών για τους πληγέντες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

1011681/379/60/Α0014/ΠΟΛ.1038/1.2.00

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιτακτικές ανάγκες των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1090046/4446/616/εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα, κατ' εξαίρεση, στις επιχειρήσεις που προσφέρουν είδη δωρεάν για το σκοπό αυτό, να τα παραδίδουν χωρίς την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης και αντίστοιχης επιβάρυνσης με ΦΠΑ, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω ΔΥΟ.
Επειδή πολλές επιχειρήσεις προσέφεραν διάφορα είδη για τους σεισμοπαθείς πριν την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου (28.9.1999) και απέδωσαν τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εκδίδοντας και το σχετικό παραστατικό, γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δωρητών, οι επιχειρήσεις που προέβησαν
μέχρι και τις 28.9.1999 σε δωρεές για τους σεισμοπαθείς να συμψηφίσουν τον ΦΠΑ που κατέβαλαν για τις παραπάνω δωρεές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1090046/4446/616/ΔΥΟ.

Προκειμένου να συμψηφισθεί ο ΦΠΑ που κατεβλήθη για τις εν λόγω δωρεές, αυτός θα συμπεριληφθεί στην εκκαθαριστική δήλωση του 1999 στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών στον Κωδικό 706.

Οι Φορολογικές Αρχές, στους ελέγχους που θα διενεργούν σε επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε δωρεάν διάθεση αγαθών για τους σεισμοπαθείς στο διάστημα από 7.9.1999 έως και 28.9.1999, δεν θα καταλογίζουν ΦΠΑ, εφόσον οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχουν τηρήσει τις διαδικασίες της παρούσας σε συνδυασμό με την ΔΥΟ.


Taxheaven.gr