Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1046/14.2.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1046/14.2.2000
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999


Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1014589/10176/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Β.Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311,12

ΠΟΛ.: 1046

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 4 του ν.2753/1999
1014589/10176/Β0012/ΠΟΛ.1046/14.2.00

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'/17.11.1999) "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", σχετικά με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 4

Εκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων - Κίνητρα για την απασχόληση προσωπικού και πραγματοποίησης επενδύσεων Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου αυτού παρέχεται η
δυνατότητα σχηματισμού από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 (οικονομικών ετών 2000, 2001 και 2002). Παράλληλα, με τις ίδιες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σχετικά με το σχηματισμό του αποθεματικού:

Το δικαίωμα σχηματισμού του εν λόγω αποθεματικού παρέχεται αποκλειστικά στις οριζόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις περ. (π) και (ρ) της ίδιας παραγράφου και, περαιτέρω, το σχηματιζόμενο αποθεματικό πρέπει να καλύπτεται με τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες που αναφέρονται για κάθε κατηγορία υπαγόμενης δραστηριότητας που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις του Ν.2601/1998. Επομένως, οι επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και οι αντίστοιχες επενδύσεις που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν για να καλύψουν αυτό, έχουν ως ακολούθως:

α) Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του Ν.2601/1998. Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται στο ΣΤΑΚΟΔ 1991 της ΕΣΥΕ και είναι οι εξής:

15. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
16. Παραγωγή προϊόντων καπνού.
17. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.
18. Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών.
19. Κατεργασία και δέψη δέρματος - κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.
20. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
21. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.
22. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου & εικόνας και μέσων πληροφορικής.
23. Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
24. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
25. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
26. Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.
27. Παραγωγή βασικών μετάλλων.
28. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
29. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30. Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
31. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32. Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.
33. Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων - κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.
34. Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων - κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.
35. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
36. Κατασκευή επίπλων - λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
37. Ανακύκλωση.
40. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού.

Οι πιο πάνω μεταποιητικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να καλύψουν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων με τις αναφερόμενες στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 ενισχυόμενες δαπάνες από (i) έως (xxii), δηλαδή η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (i), η κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων (ii), η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.2601/1998 [στην προκειμένη περίπτωση, δύο (2) έτη πριν από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού] (iii), η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΒΙΟΠΑ) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων (iv), η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση (v) κ.λπ.

β) Επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια, σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή παράγουν στερεά καύσιμα από βιομάζα, επιχειρήσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα. Επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.

Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί με τις ενισχυόμενες δαπάνες από (i) έως και (x) που αναφέρονται στην περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

γ) Επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων.
Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί με τις ενισχυόμενες δαπάνες από (i) έως (vi) που αναφέρονται στην περ. (γ).

δ) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους τομείς πληροφορικής, τουρισμού, έρευνας, καθώς και τεχνολογικής υποστήριξης βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί με τις οριζόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες (i) έως και (v).

ε) Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού.
Για τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχει εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές κ.λπ. Μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί και εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998, η υπ' αριθ. 28993/19.4.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που έχει εκδοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990.

στ) Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας.
Για την κάλυψη του αποθεματικού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

ζ) Μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
Για την κάλυψη του αποθεματικού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

η) Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών. Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας.

Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με τις οριζόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

θ) Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εσταβλισμένου ή ημιεσταβλισμένου τύπου, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αναποφλοίωτου ρυζιού, οι γεωργικές επιχειρήσεις νέων καλλιεργειών (αντικατάσταση παλαιών), οι γεωργικές επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας και οι αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες), σύγχρονης τεχνολογίας, όπως καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με τις οριζόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

ι) Αγροτικοί ή αγροτοβιομηχανικοί Συνεταιρισμοί, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που πραγματοποιούν επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με τις ενισχυόμενες πιο κάτω δαπάνες:
(i) Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(ii) Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων.
κ) Επιχειρήσεις που, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας.

Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

λ) Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμοί που πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων. Επίσης, επενδύσεις των ως άνω Φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων, ομοίως για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων. Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

μ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον ογδόντα (80) θέσεων, μόνο για την ίδρυση των σταθμών αυτών.

Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες, δηλαδή:
(i) Η κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
ν) Επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων, εφόσον πραγματοποιούν επενδύσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά. Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες, δηλαδή:
(i) Οι δαπάνες δημιουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς στα νησιά υγρών καυσίμων και υγραερίων.
(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(iv) Οι δαπάνες επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
ξ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες από τον κεντρικό κορμό της χώρας περιοχές, που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες, δηλαδή:
(i) Η αγορά και η εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων, πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων στις ανωτέρω περιοχές.

(ii) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης των ως άνω καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

ο) Κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης που μπορούν να ιδρύονται από τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, που απασχολούν η κάθε μία μέχρι εκατόν είκοσι (120) εργαζομένους και από μία (1) τουλάχιστον εμπορική επιχείρηση ή επιχείρηση του τομέα μεταφορών ή λοιπών υπηρεσιών. Στα κέντρα αυτά μπορούν να συμμετέχουν ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα.
Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο από τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες.

σ) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν.2072/1992 και επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή στέγης, αυτόνομης διαβίωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις αναφερόμενες στην περίπτωση αυτή ενισχυόμενες δαπάνες, δηλαδή:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
(iv) Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού, καθώς και των ατόμων που διαβιούν ή συμμετέχουν στα προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης.


τ) Τουριστικές επιχειρήσεις.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τουριστικές δραστηριότητες: - Ιδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον Β' τάξης.
- Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον Γ' τάξης.

- Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερων της Γ' τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Γ' τάξης.
- Μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον Γ' τάξης.

- Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού συνεδριακών κέντρων.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού χιονοδρομικών κέντρων.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες).
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γηπέδων γκολφ.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων θαλασσοθεραπείας.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων τουρισμού υγείας.
- Ιδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού, που δημιουργούνται μόνο από εταιρίες που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές μονάδες ή από εταιρίες των οποίων εταίροι είναι
μόνο εταιρίες που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές μονάδες.

Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις ακόλουθες ενισχυόμενες δαπάνες:
(i) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

(iii) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

(iv) Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του.

(v) Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και μαζικής μεταφοράς προσωπικού.

(vi) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος.
(vii) Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού και για κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που προκύπτουν από τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία του ΕΟΤ και που τυχόν δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω οριζόμενες ως ενισχυόμενες δαπάνες.
(viii) Οι δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας. Επίσης, οι δαπάνες επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της μονάδας και από αυτή προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.

φ) Τεχνικές εταιρίες μόνο για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω αντικατάστασης των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού τους, πλην των μεταφορικών μέσων υλικών και προσωπικού.

Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

χ) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα και οι οποίες παράγουν ή/και τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή/και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Το αποθεματικό καλύπτεται μόνο με τις ακόλουθες ενισχυόμενες δαπάνες:
(i) Οι δαπάνες για την αγορά, επισκευή, αποκατάσταση, μετατροπή και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
(ii) Η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων παραδοσιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού.

(iv) Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου λογισμικού και των δαπανών εκπαίδευσης προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του.
(v) Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων εντός του ευρύτερου εργοστασιακού χώρου.

(vi) Οι δαπάνες επενδύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης όλων των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από Οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα.

(vii) Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και για ανακύκληση του ύδατος.
ψ) Επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου, μόνο για επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους. Το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί μόνο με ενισχυόμενες δαπάνες που αναφέρονται στην περ. (α).

Το διαλαμβανόμενο αποθεματικό υπολογίζεται, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, στα αδιανέμητα κέρδη των εγκατεστημένων στην Α' περιοχή επιχειρήσεων με ποσοστό που μπορεί να φθάσει μέχρι και το 30% και στις λοιπές περιοχές μέχρι και 40%.

Ως περιοχές για την εφαρμογή των ανωτέρω νοούνται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν.2601/1998.
Επομένως, οι εγκατεστημένες στους Νομούς Αττικής (με εξαίρεση τη ζώνη Λαυρεωτικής) και Θεσσαλονίκης (με εξαίρεση την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού) υπαγόμενες επιχειρήσεις δικαιούνται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ανερχόμενο μέχρι το 30% των αδιανέμητων κερδών τους, ενώ οι εγκατεστημένες στις λοιπές περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται η ζώνη Λαυρεωτικής, η επαρχία Λαγκαδά, το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού, οι ΒΙΠΕ και περιοχές της ΕΤΒΑ, μέχρι το 40% των αδιανέμητων κερδών τους.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται το ποσοστό των αδιανέμητων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, συνάγεται ότι τα αυξημένα ποσοστά που προβλέπονταν από την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990 δεν ισχύουν πλέον. Αλλωστε, οι διατάξεις αυτές του Ν.1892/1990 παρέπεμπαν σε επενδύσεις συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, ενώ με βάση τις νέες διατάξεις το αποθεματικό πρέπει να καλυφθεί με τις προαναφερθείσες, κατά περίπτωση υπαγομένων επιχειρήσεων, επενδύσεις του Ν.2601/1998.

Εξάλλου, επειδή με το τελευταίο εδάφιο ορίζεται ότι κατά τα λοιπά, δηλαδή πλην των υπαγομένων επιχειρήσεων, των επενδύσεων που οφείλουν να πραγματοποιήσουν για την κάλυψη του αποθεματικού και το ποσοστό αδιανέμητων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει το αποθεματικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν.1828/1989, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990, προκύπτει ότι για το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό που θα σχηματίσουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 ισχύουν και τα ακόλουθα:

Το αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματισθεί από τα κέρδη όλων των πιο πάνω χρήσεων, αλλά η δικαιούμενη αυτού επιχείρηση μπορεί να το σχηματίσει από τα κέρδη οποιασδήποτε χρήσης επιθυμεί, αλλά και όλων των χρήσεων. Ως αδιανέμητα κέρδη λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον Ισολογισμό, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιριών και ΕΠΕ ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του. Ειδικά, προκειμένου για ημεδαπές ΑΕ, τα ποσά αυτά (τακτικό αποθεματικό και διανεμόμενα με οποιοδήποτε τρόπο) αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη, μετά από προηγούμενη αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη σε αυτά του αναλογούντος
φόρου εισοδήματος (σχετ. η υπ' αριθ. 1045732/10183/ΠΟΛ.1120/1993 διαταγή μας). Σε περίπτωση που η υπαγόμενη επιχείρηση έχει έσοδα και από άλλο κλάδο πλην του υπαγόμενου στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998, το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται και από τα
αδιανέμητα κέρδη του άλλου (μη υπαγόμενου) κλάδου, κατά ρητή διατύπωση του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ υπολογίζουν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων στα κέρδη που προκύπτουν με την εφαρμογή του ΜΣΚ επί των ακαθάριστων εσόδων. Αν, όμως, τα κέρδη που προκύπτουν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 είναι μεγαλύτερα, το αποθεματικό θα υπολογισθεί στα μεγαλύτερα αυτά κέρδη.

Το διαλαμβανόμενο αποθεματικό σχηματίζεται μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σχετ. η υπ' αριθ. 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/1989 ερμηνευτική εγκύκλιος άρθρου 22 του Ν.1828/1989).
Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη κάποιας συγκεκριμένης χρήσης, υποχρεούνται μέσα στο πρώτο έτος μετά το σχηματισμό του αποθεματικού να διαθέσουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού για την πραγματοποίηση καινούριων επενδύσεων από αυτές που προαναφέρθηκαν, κατά περίπτωση δραστηριότητας και μέσα σε τρία (3) χρόνια από το σχηματισμό του αποθεματικού να έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (ή επενδύσεις) μεγαλύτερης
τουλάχιστον κατά το 30% του αποθεματικού.

Σε περίπτωση που κατά τον πρώτο χρόνο της τριετίας δεν δαπανηθεί ποσό ύψους τουλάχιστον με το 1/3 του αποθεματικού για την πραγματοποίηση καινούριας επένδυσης ή στο τέλος της τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση ύψους τουλάχιστον κατά 30% μεγαλύτερης του αποθεματικού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 (σχετ. η υπ' αριθ. 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/1989 ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.1828/1989).

Επίσης, για τις επενδύσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς του Ν.2601/1998 (φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση τόκων κ.λπ.).

Τέλος, με βάση τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου αυτού όλα τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και για τα κέρδη του οικονομικού έτους 1999 που προέκυψαν από Ισολογισμούς που έκλεισαν μετά την 31.12.1998.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν Ισολογισμό με 30.6.1999 είχαν το δικαίωμα σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω (σχετ. η υπ' αριθ. 1106138/11000/εγκύκλιος).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης