Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1041/8.2.2000 Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1041/8.2.2000
Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων


ΠΟΛ.1041/8.2.2000 Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1013301/39/0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.
Πληροφορίες: Πληροφορίες: ¶ννα Αδάμ- Κόλλια
Τηλέφωνο: 3375233

ΠΟΛ.: 1041


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000, φυσικών ή νομικών προσώπων.

1013301/39/0013/ΠΟΛ.1041/8.2.2000

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

2. Την υπ' αριθ. 1008959/3/0013/Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή".

3. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν το χρονικό αυτό διάστημα οι ΔΟΥ με την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων και την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων κεφαλαίου.

6. Το νέο τρόπο αντικειμενικού υπολογισμού της αξίας των ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό

Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Για το έτος 2000 και για τις περιπτώσεις των κατωτέρω προσώπων αποδεσμεύεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 και οι σχετικές δηλώσεις θα υποβληθούν ως ακολούθως:

1. Των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') μέχρι τις 10 Μαϊου 2000.

Αρθρο 101, Ν.2238/1994

1. ...

α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Εξαιρούνται οι ημεδαπές ΑΕ για τις οποίες αρμόδιοι για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΜΑΠ των ανωτέρω εξαιρουμένων ημεδαπών ΑΕ ορίζεται ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 10 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι τις 11 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι τις 12 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι τις 15 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι τις 16 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι τις 17 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι τις 18 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι τις 19 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι τις 22 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι τις 23 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 24 Μαϊου οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00.

2. Των Φυσικών Προσώπων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και συγκεκριμένα:

α) Μέχρι τις 5 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι τις 6 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι τις 7 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι τις 8 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι τις 9 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι τις 12 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι τις 13 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι τις 14 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι τις 15 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι τις 16 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 20 Ιουνίου τα Φυσικά Πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00.

3. Για τους λοιπούς υπόχρεους οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 19 Μαϊου 2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης