Αποτελέσματα live αναζήτησης

1105399/1610/0001/14.1.2000 Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

1105399/1610/0001/14.1.2000
Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών


1105399/1610/0001/14.1.2000 Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τροποποίηση κλίμακας δαπάνης εκτίμησης Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

1105399/1610/0001/2000 (ΦΕΚ 17/Β'/14.1.2000)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 του Ν.820/1978 (ΦΕΚ 174/Α') "περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής...", όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 11 του Π.Δ.279/1979 (ΦΕΚ 81/Α') "περί τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.140/1990 (ΦΕΚ 55/Α') "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών".

γ) Του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1105021/2923/0001/2.10.1989 (ΦΕΚ 738/Β'/3.10.1989) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών", που κυρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') "Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής...".

δ) Της υπ' αριθ. 1053922/788/0001/16.5.1997 (ΦΕΚ 436/Β') κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης "Ορισμός του κατωτέρου ποσού δαπάνης εκτίμησης".

ε) Του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α' στο Ν.1558/1985, όπως το εδάφιο α' της παρ. 2 προστεθέντος άρθρου αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').

στ) Του άρθρου 2 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α') "Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις".

ζ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "περί απλοποιήσεων και ελαφρύνσεων στη φορολογία εισοδήματος και άλλων διατάξεων".

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε επιβαρύνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή.

Αποφασίζουμε

1. Η δαπάνη εκτίμησης καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας που προσδιορίζεται με την έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως εξής:
α) Για αξία αντικειμένου μέχρι 20.000.000 δρχ., ποσοστό 6,00ο/οο, μη δυνάμενο να είναι κατώτερο των 120.000 δρχ.
β) Για αξία αντικειμένου μέχρι 40.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 20.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 4,00ο/οο.
γ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 60.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 40.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 3,00ο/οο.
δ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 100.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 60.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 2,00ο/οο.
ε) Για αξία αντικειμένου μέχρι 400.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 100.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,50ο/οο.
στ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 700.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 400.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,25ο/οο.
ζ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 1.200.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 700.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,10ο/οο.
η) Για αξία αντικειμένου μέχρι 1.800.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 1.200.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 1,00ο/οο.
θ) Για αξία αντικειμένου μέχρι 5.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 1.800.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,90ο/οο.
ι) Για αξία αντικειμένου μέχρι 10.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 5.000.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,85ο/οο.
ια) Για αξία αντικειμένου μέχρι 40.000.000.000 δρχ. και για το υπέρ τα 10.000.000.000 δρχ. ποσό, ποσοστό 0,80ο/οο.
ιβ) Για αξία αντικειμένου άνω των 40.000.000.000 δρχ. ο συντελεστής, για το υπέρ τα 40.000.000.000 δρχ. ποσό, σταθεροποιείται στο ποσοστό 0,75ο/οο.

2. Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών είναι δυνατό να γίνει έκπτωση της δαπάνης εκτιμήσεως μέχρι 20% Για αντικείμενο εκτιμήσεως άνω των 40.000.000.000 δρχ. και για την άνω του ποσού αυτού αξία, δύναται να καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
ειδική έκπτωση δαπάνης εκτίμησης, ανάλογα με τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα της εκτίμησης.

3. Ειδικά για εκτιμήσεις διαμερισμάτων δικαιούχων του ΟΕΚ, η δαπάνη εκτίμησης παραμένει στις 100.000 δρχ.

4. Προκειμένου περί εκτιμήσεως αξίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 50%

5. Ολες οι ανωτέρω δαπάνες εκτίμησης επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18%

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης