Αριθμ. πρωτ.: 763/26.8.2015

Καθορισμός μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων ανά εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.α της από 18-7-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΣχόλια:

Η απόφαση αυτή καταργείται από την 1.20.2015 σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. 769/30.9.201526 Αύγ 2015

Taxheaven.gr

Αριθμ. 763/ 26.8.2015

(ΦΕΚ Β' 1848/27-08-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28-6-2015 ΠΝΠ (Α' 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται, μεταξύ άλλων και οι αναπληρωτές του Προέδρου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3.8.2015 και 2/51692/004/11.8.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την παράγραφο 5.α της από 18-7-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 της υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133 ΕΞ 2015/17.8.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1721/17-8-2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

5. Την αναγκαιότητα καθορισμού μηνιαίου ορίου ποσού ανά εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.α της από 18/7/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 της υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133 ΕΞ 2015/17.8.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1721/17-8-2015).

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των ιδρυμάτων πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α' 113) που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000) και

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών, για εντολές μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν το ισχύον ανά εντολέα/ φυσικό πρόσωπο μηνιαίο όριο των πεντακοσίων ευρώ (€ 500), αναλογικά βάσει του μέσου μηνιαίου ύψους των εκτελεσθέντων από έκαστο ίδρυμα πληρωμών στο εξωτερικό κατά τη χρονική περίοδο από 1-1-2014 έως 30-6-2015, ως εξής:
Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή ανά 10ήμερο, αρχής γενομένης από την 31η Αυγούστου 2015, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ


Taxheaven.gr