Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Ε.Ε.Τ. αριθμ. απόφ. 163/4Γ/9.7.2015 Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 184/3/12.11.2015.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ε.Ε.Ε.Τ. αριθμ. απόφ. 163/4Γ/9.7.2015
Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων


Αριθμ. απόφ. 163/4Γ/9-7-2015

(ΦΕΚ Β' 1824/24-08-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α' 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α' 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α' 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α' 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α' 220), όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις τις Οδηγίας 98/34/ΕΚ,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (Α' 82) καθώς και του Ν. 3471/2006 (Α' 133), όπως ισχύουν,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α' 191), όπως ισχύει,

ε) τις διατάξεις του Π.δ. 109/2010 (Α' 190), όπως ισχύει,

στ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών- Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ζ) τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),

η) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β' 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

θ) τη με αριθμό 46/4/5.4.2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Έργου της για το έτος 2012 και το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2013-2015,

ι) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Ν. 4021/2011 και ισχύει,

ια) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) και ισχύει,

ιβ) τη με αριθμό 106/2/23.5.2014 (Β' 1368) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων], όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 108/2/6.6.2014 (Β' 1727) απόφαση και ισχύει,

ιγ) την με αριθμό 126/2/15.10.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η κοινοποίηση σχεδίου απόφασης, με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων], στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ,

ιδ) τη με αριθμό 2014/517/GR Γνωστοποίηση του ως άνω σχεδίου απόφασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

ιε) τις Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μάλτας επί του γνωστοποιημένου σχεδίου απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιστ) τις με αριθμό 145/2/20.02.2015 και 145/3/20.02.2015 αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιζ) τη με αριθμό 153/2/20.4.2015 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων],

ιη) το γεγονός ότι η ως άνω υπό στοιχεία ιζ) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ανυπόστατη, δεν παράγει έννομες συνέπειες και συνεπώς είναι ακυρωτέα,

ιθ) την ανάγκη επανακαθορισμού του πλαισίου ρύθμισης των, σχετικών με την εμπορική επικοινωνία, θεμάτων του Κανονισμού Παιγνίων, ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η βέλτιστη συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου με την πραγματική λειτουργία της αγοράς και αφετέρου, η διασφάλιση της κοινωνικής τάξης έτσι ώστε να προστατεύεται το κοινό και ιδίως οι ανήλικοι και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό και την κατασπατάληση περιουσίας μέσω της αλόγιστης χρήση των τυχερών παιγνίων και από τα εγκλήματα που συνδέονται με τα παίγνια αυτά,

κ) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

κα) την από 7η Ιουλίου 2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

κβ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:


1. Την έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1.
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Εμπορική Ανακοίνωση είναι κάθε συγκεκριμένη ανακοίνωση που αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εμπορικής Επικοινωνίας.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή επικοινωνίας του Παρόχου για την άμεση ή έμμεση προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων ή της εικόνας των προσώπων ή/και των επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το σύνολο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του Παρόχου, οι οποίες αναλαμβάνονται οικειοθελώς, πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της συνοχής του κοινωνικού συνόλου και στην προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας (Κανονισμός) είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται θέματα του Κανονισμού Παιγνίων σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία των Παιγνίων και θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.

Κόστος Συμμετοχής είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται για την συμμετοχή σε Παίγνιο. Το αντίτιμο του εισιτηρίου εισόδου σε χώρο καζίνο δεν εμπίπτει στην έννοια του Κόστους Συμμετοχής.

Παίγνιο είναι το τυχερό παίγνιο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τις κείμενες διατάξεις και επιτρέπεται η διεξαγωγή του σύμφωνα με αυτές.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στα Παίγνια.

Πάροχος είναι το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει ή/και εκμεταλλεύεται Παίγνια νόμιμα, κατόπιν άδειας που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση ασκεί τη δραστηριότητα αυτή με βάση την κείμενη εθνική νομοθεσία. Στην έννοια του Παρόχου συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρόκειται για μη νόμιμο πάροχο.

Πάροχος Διαφημιστικών Υπηρεσιών είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και οργανώνει ή/και υλοποιεί ή/και προωθεί ή/και προβάλλει ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Παίγνια.

Χορηγία είναι το σύνολο των δράσεων του Παρόχου με τις οποίες συνεισφέρει σε πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, με αντιστάθμισμα την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, των προϊόντων και της εικόνας του.

Άρθρο 2.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους δράσεων Εμπορικής Επικοινωνίας σχετικών με τη διεξαγωγή Παιγνίων. Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο Χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ρυθμίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος αντίστοιχα.

Άρθρο 3.
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


3.1    Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να εντάσσεται εντός του αυστηρού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών και των Παικτών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να είναι λελογισμένη, να περιορίζεται αυστηρά σε όποιες ενέργειες απαιτούνται, προκειμένου οι καταναλωτές να κατευθύνονται στα νόμιμα Παίγνια και να προάγει το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

3.2    Η Εμπορική Επικοινωνία δεν πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς τα Παίγνια, μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά, καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα Παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των Παιγνίων μέσω εμπορικών ανακοινώσεων που προβάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά και ευκόλως αποκτούμενα κέρδη.

3.3    Ο Πάροχος εκπονεί το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας της παραγράφου 8.2 του παρόντος και οργανώνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την υλοποίηση του, τηρώντας τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π..

3.4    Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις των νόμων και του Κανονισμού, κατά τον σχεδιασμό την παραγωγή και υλοποίηση των ενεργειών της.

3.5    Η συμμετοχή σε Παίγνιο είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς παραπλάνηση, πρόκληση ή παρακίνηση.

3.6    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω τηλεοπτικών μεταδόσεων συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 109/2010 (Α' 190).

Άρθρο 4.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Προκειμένου να προστατεύονται οι ανήλικοι, η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται:

4.1 Να στοχεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να απευθύνεται στους ανήλικους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα Παίγνια.

4.2    Να αναφέρεται σε ή/και να περιλαμβάνει στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών, της συμπεριφοράς των ανηλίκων ή/και να χρησιμοποιεί εκφράσεις του κώδικα επικοινωνίας τους.

4.3    Να παρουσιάζει τα Παίγνια ως κοινωνικά αποδεκτή δραστηριότητα των ανηλίκων.

4.4    Να παρουσιάζει την ενασχόληση με τα Παίγνια ως δραστηριότητα που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

4.5    Να χρησιμοποιεί χαρακτήρες, πραγματικούς ή φανταστικούς, που έχουν ή που φαίνεται να έχουν ηλικία μικρότερη εκείνης που προβλέπεται στον νόμο ως ηλικιακό όριο συμμετοχής στα Παίγνια.

4.6    Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή ή/και μετάδοση αθλητικών γεγονότων που διοργανώνονται για ανήλικους.

4.7    Να προβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγράμματος που απευθύνεται σε ανήλικους.

4.8    Να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την προβολή ταινιών που απευθύνονται σε ανήλικους.

4.9    Να προβάλλεται σε κάθε είδους ηλεκτρονικά ή μη έντυπα και διαδικτυακούς τόπους, που απευθύνονται σε ανήλικους.

Άρθρο 5.
ΧΟΡΗΓΙΑ


5.1    Ο Πάροχος μπορεί να προβαίνει σε Εμπορικές Ανακοινώσεις Χορηγιών που αφορούν αποκλειστικά και μόνο:

α) διοργανώσεις, γεγονότα, δραστηριότητες ή σκοπούς αθλητικού χαρακτήρα,

β) παραγωγές του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης αθλητικού περιεχομένου,

γ) αθλητές, σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες και αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 (Α' 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5.2    Η ιδιότητα του Παρόχου, ως Χορηγού, πρέπει να δηλώνεται ρητά σε όλες τις σχετικές Εμπορικές Ανακοινώσεις, με τρόπο ώστε να γίνεται απολύτως σαφής η ιδιότητα του αυτή.

5.3    Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφανίζεται ως Χορηγός, επιτρέπεται να αναφέρονται η επωνυμία ή/και το διακριτικό του σήμα ή η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του Παιγνίου ή η ονομασία ή/και το διακριτικό σήμα του ιστοτόπου στην περίπτωση παροχής Παιγνίων μέσω διαδικτύου.

5.4. Εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 5.3, Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφανίζεται ως Χορηγός, δεν επιτρέπεται να εμπεριέχουν οπτικά ή ηχητικά μηνύματα που συνδέουν άμεσα ή έμμεσα τον χορηγούμενο με τα Παίγνια.

5.5    Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφανίζεται ως Χορηγός, επιτρέπεται εξαιρετικά από τα πρόσωπα της παραγράφου 7.2.10 να χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται πρόσωπα που έχουν ή είχαν την ιδιότητα του αθλητή ή του προπονητή και έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό με την ιδιότητα τους αυτή.

5.6    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις, στις οποίες ο Πάροχος εμφανίζεται ως Χορηγός και αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους (outdoor), ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία.

5.7    Δεν επιτρέπεται η Χορηγία αθλητικών γεγονότων που διοργανώνονται για ανήλικους.

5.8    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου ως Χορηγού δεν συνδέονται ή/και συσχετίζονται ή/και επικαλύπτονται από τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οι οποίες αφορούν απλές προωθητικές ενέργειες ή Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Άρθρο 6.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


6.1    Στις Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρονται αποκλειστικά η επωνυμία ή/και τον λογότυπο ή/και το διακριτικό σήμα του Παρόχου.

6.2    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου, στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν ως περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο την εκάστοτε συγκεκριμένη δράση.

6.3    Εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 6.1, Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν επιτρέπεται να εμπεριέχουν οπτικά ή ηχητικά μηνύματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα Παίγνια.

6.4    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν συνδέονται ή/ και συσχετίζονται ή/και επικαλύπτονται από τις λοιπές Εμπορικές Ανακοινώσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οι οποίες αφορούν απλές προωθητικές ενέργειες ή Εμπορικές Ανακοινώσεις στο πλαίσιο Χορηγίας.

6.5    Η παράγραφος 7.2.10 της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζεται στις Εμπορικές Ανακοινώσεις του Παρόχου στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

6.6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις δράσεις κοινωνικού ή/και περιβαλλοντολογικού περιεχομένου που ενδεχομένως προκύπτουν ως υποχρέωση του Παρόχου από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

6.7  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην «Πολιτιστική Χορηγία», όπως αυτή ορίζεται και ρυθμίζεται στις διατάξεις του Ν. 3525/2007 (Α' 16), όπως ισχύει.

6.8. Στην έννοια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Άρθρο 7.
ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


7.1 Η απ' ευθείας Εμπορική Επικοινωνία επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 4 περί απορρήτου των επικοινωνιών και 11 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας του Ν. 3471/2006 (Α' 133) όπως ισχύει, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α' 50) όπως ισχύει, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1.1. Μη ζητηθείσα, στην απόφαση αυτή, νοείται η επικοινωνία στην οποία προβαίνει ο Πάροχος χωρίς την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του Παίκτη και κάθε τρίτου, που δηλώνεται χωριστά και εκτός της σύμβασης προσχώρησης ή της αποδοχής των όρων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις που δεν σχετίζονται με τα Παίγνια ή της δωρεάν μεταφόρτωσης και χρήσης εφαρμογών.

7.2  Η Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται:

7.2.1    Να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α' 191), όπως ισχύει.

7.2.2    Να προκαλεί ή/και παρακινεί στη συμμετοχή στα Παίγνια.

7.2.3    Να παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Παίγνια προορίζονται για δραστηριότητες γενικού και ιδίως κοινωφελούς ενδιαφέροντος.

7.2.4    Να εξομοιώνει τη συμμετοχή στα Παίγνια με τις συνήθειες και δραστηριότητες της καθημερινής και προσωπικής ζωής.

7.2.5    Να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων του κοινού όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη.

7.2.6    Να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία ή ευρήματα μελετών και ερευνών ή περικοπές από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα κ.λπ., ώστε να προσδίδεται θετική εικόνα στα Παίγνια.

7.2.7    Να προωθεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του Παιγνίου μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί με τη χρήση κάθε είδους στερεοτύπων, προ-καταλήψεων και δεισιδαιμονιών ή/και την εντύπωση ότι η χρήση τους μπορεί να συμβάλλει, έστω και εν μέρει, στη θετική έκβαση του Παιγνίου.

7.2.8    Να υποδηλώνει ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η συχνότητα συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μπορεί να επηρεάσουν θετικά το αποτέλεσμα των Παιγνίων.

7.2.9    Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως μέσο επένδυσης.

7.2.10    Να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται σε πρόσωπα που, μέσω της άσκησης ή/και σύνδεσης τους με δραστηριότητες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, απολαμβάνουν δημόσιας προβολής ή/και αναγνωρισιμότητας ή/ και απήχησης, με αποτέλεσμα να ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση γνώμης ή πεποίθησης ή/και να λειτουργούν ως κοινωνικά πρότυπα ή/και πρότυπα επαγγελματικής ή/και οικονομικής επιτυχίας.

7.2.11    Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας ή να περιλαμβάνει δηλώσεις ατόμων, από τις οποίες προκύπτει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους ή στην κοινωνική αποδοχή.

7.2.12    Να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως τρόπο πλουτισμού ή διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες και να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή σε αυτά μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα.

7.2.13    Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις.

7.2.14    Να υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ιδιότητες, όπως ενδεικτικά να βελτιώσει την εικόνα, να τονώσει την αυτοπεποίθηση ή να αποτελέσει μέσο απόκτησης αναγνώρισης ή θαυμασμού.

7.2.15    Να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να ενθαρρύνει κάθε είδους διακρίσεις και κυρίως αυτές που αφορούν την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την ηλικία.

7.2.16    Να συνδέει τα Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να περιλαμβάνει ή να υποκρύπτει, βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή σχετικό επ' αυτών υπαινιγμό ή να παρακινεί σε παράνομη δραστηριότητα.

7.2.17    Να προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την παροχή πίστωσης στους Παίκτες, για τη συμμετοχή σε Παίγνια.

7.2.18    Να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, να περιέχει ή/και να υπαινίσσεται στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια.

7.2.19    Να δυσφημεί την αποχή από τα Παίγνια.

7.2.20    Να δηλώνει ότι η συμμετοχή στα Παίγνια προσδίδει ιδιότητες ή ταυτίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα του ατόμου.

7.3    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται αμιγώς και σαφώς ως τέτοιες, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν και οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιείται για την προβολή τους. Η συγκαλυμμένη ή η έμμεση διαφήμιση δεν επιτρέπεται.

7.4    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις εξωτερικής ή εσωτερικής σήμανσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.5    Όταν οι Εμπορικές Ανακοινώσεις αναρτώνται σε εξωτερικούς χώρους, οι χώροι αυτοί απέχουν τουλάχιστον διακόσια (200) μέτρα από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφεία.

7.6    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις μέσω ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αμιγή διαφημιστικό χρόνο, ο οποίος έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.7    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις των Παροχών υπηρεσιών στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την εκάστοτε προκαθορισμένη απόδοση. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι ιστότοποι των Παροχών.

7.8    Διαγωνισμοί ή κληρώσεις καθώς και παιχνίδια ή δώρα που προωθούνται από τον Πάροχο ως προσφορά στους καταναλωτές και στους παίκτες, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αντικείμενο τα Παίγνια ή την καθοιονδήποτε τρόπο διεξαγωγή αυτών ή/και να σχετίζονται με το Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.10. Εμπορικές Ανακοινώσεις κληρώσεων που προβάλλονται στο ευρύ κοινό, αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια το μέσο συμμετοχής στην κάθε κλήρωση.

7.9    Οι Εμπορικές Ανακοινώσεις δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν την προσέλκυση του κοινού στα Παίγνια, προβάλλοντας την παροχή επιβραβεύσεων (bonus), δώρων ή/και εκπτώσεων σε σχέση με το Κόστος Συμμετοχής ή/και σαν κίνητρο για τη συμμετοχή στα Παίγνια, καθώς και την προσέλκυση κοινού προβάλλοντας την παροχή εκπτώσεων στο υπάρχον εισιτήριο εισόδου.

7.10    Εξαιρετικά επιτρέπονται στο πλαίσιο προ-γραμμάτων πιστότητας (loyalty programs) Εμπορικές Ανακοινώσεις:

α) που πραγματοποιούνται ατομικά προς τους Παίκτες, μετά από συγκατάθεση τους ή/και μετά την είσοδο τους στο περιβάλλον διεξαγωγής των Παιγνίων και αφορούν επιβραβεύσεις, δώρα ή άλλες παροχές,

β) που πραγματοποιούνται στο ευρύ κοινό εφόσον αυτές έχουν σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη γνωστοποίηση της ύπαρξης του προγράμματος πιστότητας χωρίς περαιτέρω αναφορές σε συγκεκριμένα Παίγνια.

γ) Κληρώσεων που η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει Κόστος Συμμετοχής στα Παίγνια. Οι κληρώσεις αυτές προβάλλονται αποκλειστικά εντός του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων.

7.11    Δεν επιτρέπονται Εμπορικές Ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες με τη μορφή αναδυομένου παραθύρου (pop-up).

7.12    Ο ιστότοπος του Παρόχου και οι ιστοσελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αυτοτελείς μορφές Εμπορικής Επικοινωνίας, υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού και αναφέρουν επιπλέον τον ιστότοπο της εκάστοτε, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρμόδιας Αρχής αδειοδότησης, με υπερσύνδεσμο.

7.13    Κάθε Εμπορική Ανακοίνωση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει ρητά:

7.13.1    Την εκάστοτε, ημεδαπή ή αλλοδαπή, αρμόδια Αρχή αδειοδότησης.

7.13.2    Το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Παίγνιο ή στα Παίγνια που προβάλλονται ή για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής.

7.13.3    Τις τηλεφωνικές γραμμές για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα Παίγνια.

7.13.4    Ότι η συχνή συμμετοχή στα Παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.

7.14    Στην περίπτωση εμπορικής ανακοίνωσης που υλοποιείται μέσω διαδικτύου και ο διαθέσιμος χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της δεν επαρκεί για την παράθεση των προβλεπόμενων στην παράγραφο

7.13 πληροφοριών, εξαιρουμένης της πληροφορίας της υποπαραγράφου 7.13.2 που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση, τότε, μεταξύ της ανακοίνωσης και του περιεχομένου που αυτή παραπέμπει με σχετικό υπερσύνδεσμο, παρεμβάλλεται υποχρεωτικά αναδυόμενο παράθυρο (pop up) με το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ II.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 8.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


8.1    Δεν επιτρέπεται Εμπορική Επικοινωνία χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π..

8.2    Ο Πάροχος υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας.

8.2.1 Το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας υποβάλλεται σύμφωνα με πρότυπο οδηγό που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. και εμπεριέχει υποχρεωτικά:

α) πληροφορίες για τη γενική στρατηγική και τους στόχους,

β) το σύνολο του περιεχομένου, του δημιουργικού και οπτικοακουστικού υλικού των Εμπορικών Ανακοινώσεων. Το παραπάνω υλικό υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ανάπτυξη (σενάρια, δείγματα, μακέτες και μηνύματα), με τη μορφή παραρτήματος και με τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το δημιουργικό - εικαστικό μέρος,

γ) το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τον προϋπολογισμό,

δ) τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και τον αριθμό των Εμπορικών Ανακοινώσεων ανά μέσο.

8.3    Πέραν των ανωτέρω, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. και να παρέχει κάθε στοιχείο που ζητείται από την Ε.Ε.Ε.Π., στη μορφή και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

8.4    Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να περιορίζει τις Εμπορικές Ανακοινώσεις ως προς την έκταση, τον προϋπολογισμό και τα μέσα υλοποίησης ή/και να αποκλείει μέσα ή μορφές, προκειμένου να είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές διατάξεις και τον Κανονισμό.

8.5    Η Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνει το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις στο πρόσωπο του Παρόχου και τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που Εμπορική Επικοινωνία υλοποιείται κατά παράβαση του Κανονισμού ή εξελειψε η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει η χορηγηθείσα έγκριση, ανεξάρτητα από την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρο 9.
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ


9.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να τηρεί τα σχετικά με την υλοποίηση της Εμπορικής Επικοινωνίας αρχεία, σε μέσα που επιτρέπουν την αποθήκευση των πληροφοριών, με μορφή και τρόπο που διασφαλίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. σε αυτά, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει. Τα αρχεία διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έγκριση του σχεδίου.

Ειδικότερα τηρεί:

9.1.1 Τις ενέργειες Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν και τις αντίστοιχες δαπάνες.

9.1.2'Ερευνες και μελέτες που διεξάγονται σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία.

9.1.3 Στοιχεία που αφορούν καταγγελίες, παράπονα, αιτήματα ή ερωτήματα του κοινού σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία, τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης τους και τα αποτελέσματα αυτών.

Άρθρο 10.
ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ


10.1    Απαγορεύεται στους μη νόμιμους παρόχους να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια Εμπορικής Επικοινωνίας.

10.2    Απαγορεύεται στους Παρόχους Διαφημιστικών Υπηρεσιών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εντός της Επικράτειας, σε μη νόμιμους παρόχους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


11.1    Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε να πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης της Εμπορικής Επικοινωνίας με τις διατάξεις του Κανονισμού.

11.2    Ο Πάροχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα της, σε στοιχεία σχετικά με την Εμπορική Επικοινωνία, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

11.3    Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διεξάγει σχετική έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού.

11.4    Η Εμπορική Επικοινωνία που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του μέρους III περί ελέγχου και των κυρώσεων της παρούσας απόφασης, οι οποίες επιβάλλονται με τη διαδικασία των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 12.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


12.1    Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή.

12.2    Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, βεβαιώνουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό παράβαση και συντάσσουν σχετική έκθεση.

12.3    Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου 12.2.

Άρθρο 13.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


13.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο αυτό ως και στο άρθρο 14 της παρούσας:

13.1.1    Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή του Παρόχου από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όχι μόνο έναντι των αποδεκτών της απόφασης που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και έναντι κάθε άλλου Παρόχου, ο οποίος θα είχε την πρόθεση να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά (erga omnes).

13.1.2    Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική ανάκληση της άδειας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Άρθρο 14
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

14.1 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

14.2 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

14.3 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρου 7 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

14.4 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

14.5 Οι παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9 βεβαιώνονται από την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση υλοποίησης Εμπορικής Επικοινωνίας για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

14.6 Στην περίπτωση που η Εμπορική Επικοινωνία υλοποιείται χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

14.7 Στην περίπτωση παράβασης της διάταξης 10.2 του άρθρου 10 του Κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Άρθρο 15.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


15.1    Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη:

15.1.1    Τη βαρύτητα της παράβασης. Η Ε.Ε.Ε.Π. αξιολογεί τη βαρύτητα της παράβασης σε συνάρτηση με τους παρακάτω στόχους, στην επίτευξη των οποίων το αποτέλεσμα της παράβασης έχει αρνητικές επιπτώσεις:

α. Προστασία του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

β. Διασφάλιση του κοινού και των παικτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.

γ. Διατήρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης των Παιγνίων σε ήπιο και λελογισμένο επίπεδο.

δ. Τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

15.1.2    Τις τυχόν επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτές είναι:

α. Η διάπραξη και στο παρελθόν διαπιστωμένης παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού.

β. Η άρνηση του Παρόχου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων αυτής, κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

γ. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη.

15.1.3    Τις τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις οι οποίες υφίστανται όταν ο Πάροχος συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες της παράβασης ή/και να επανέλθουν τα πράγματα στην έννομη κατάσταση ή/και να αρθούν τα αποτελέσματα της παράβασης.

15.2 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά διακεκριμένη παράβαση και καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το υψηλότερο πρόστιμο και από ποσοστό 10% του κάθε προστίμου που υπολογίζεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.

Άρθρο 16.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


16.1    Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τον Πάροχο σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16.2    Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων.

16.3    Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.

16.4    Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

16.4.1 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΜΕΡΟΣ IV.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι:
α) 106/2/23.5.2014 (Β' 1368),
β) 108/2/6.6.2014 (Β' 1727),
γ) 127/4/23.10.2014 (Β' 3125) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.,
δ) οι διατάξεις των παραγράφων 3.6, 6.1.2, 6.1.4 και 6.2.1 της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β' 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και κάθε αντίθετη με τον Κανονισμό διάταξη αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., σχετική με τη ρύθμιση θεμάτων Εμπορικής Επικοινωνίας Παιγνίων.

Άρθρο 18.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Εμπορική Επικοινωνία που έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και έχει γίνει αποδεκτή πριν τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, ως σύμφωνη με τις διατάξεις περί εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων, ολοκληρώνεται υποχρεωτικά με ευθύνη του Παρόχου, εντός τριών (3) μηνών από τη έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 19.
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης