Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 369/22.7.2015

Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ.

22 Ιούλ 2015

Taxheaven.gr

Αθήνα 22 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. 369

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ

Θέμα : «Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ »

Σε απάντηση του από 15.7.2015 ηλεκτρονικού μηνύματος σας σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και ειδικότερα την περίπτωση Μ.Κ.Ο με έδρα στις Η.Π.Α., η οποία θέλει να ιδρύσει «υποκατάστημα» στο Νομό Λέσβου, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1, περ. ζ', η' και θ' του ν. 3419/2005 στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
«ζ. Οι αλλοδαπές εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151 ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.»
«η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ', ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.»
«θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ' και η', ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.»

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η νομική μορφή των Μ.Κ.Ο ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προέλευσης τους και τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετούν, θα πρέπει να εξετασθεί εάν η συγκεκριμένη ΜΚΟ υπάγεται σε κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, το υποκατάστημά της στην Ελλάδα εγγράφεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

Γενικά πάντως για τις Μ.Κ.Ο., εάν δεχθούμε ότι συνήθως πρόκειται για νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομικές μορφές και δεν ασκούν εμπορία, τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 3419/2005 σύμφωνα με το οποίο «τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής» και μια ΜΚΟ ή το υποκατάστημά της στην Ελλάδα μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά στο Γ.Ε.ΜΗ.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Taxheaven.gr