Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1031/31.1.2000 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2000 (Εντυπο Ε3)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1031/31.1.2000
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2000 (Εντυπο Ε3)


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1010065/214/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & B
B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ B'.
Πληροφορίες: Hλ. Κατούδης
Αικατ. Πάστρα
Τηλέφωνο: 3375317, 318, 3375187

ΠΟΛ.: 1031

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2000 (Έντυπο Ε3).

ΓΕΝΙΚΑ
Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3


1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Δηλαδή, υποβάλλεται τόσο από τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα,
υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.

Εφόσον υπάρχουν περισσότερα από ένα υποκαταστήματα, θα συνυποβληθεί ως ένθετο του εντύπου Ε3 και το έντυπο με τον τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», για το οποίο αναφερόμαστε παρακάτω.

Όποιος δεν έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, δεν υποβάλλει και την παραπάνω ένθετη κατάσταση, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του εντύπου και για την οποία ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι υποβολής.

2. Το έντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία σύμφωνα με τους α.ν. 378/1968 και 89/1967 όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν. 27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου «Μηχανογραφικού Δελτίου Οικον. Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών», καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας Εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων αφού δεν έχουν μόνιμη Εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα Εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε., διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δημόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.

5. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το έντυπο Ε3.

6. Σε περίπτωση μετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1999 ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο έντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.

7. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό.

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

1. Το έντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

2. Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου) χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης, όπως τέτοια δυνατότητα υπήρχε κατά το οικον. έτος 1998.

3. Το έντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην 1120810/2760/Α'0012/ΠΟΛ.1295/16-11-1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 ΚΑΙ Η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

1. Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.

Ειδικά για τα υποκαταστήματα και τις λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν περισσότερες του ενός, θα συμπληρωθούν στην ένθετη «Κατάσταση Εγκαταστάσεων Εσωτερικού Επιχείρησης». Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί σε τόσα αντίτυπα, όσα και το έντυπο Ε3. Και στην περίπτωση αυτή το τρίτο αντίγραφο, εφόσον το επιθυμεί ο φορολογούμενος, μπορεί να θεωρηθεί από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ως αποδεικτικό παραλαβής του ένθετου.

Σε περίπτωση που ο χώρος του ένθετου δεν επαρκεί για την καταχώρηση όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, θα χρησιμοποιηθεί δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. ένθετο. Καθένα από αυτά, θα πρέπει να υποβληθεί στον ίδιο αριθμό αντιτύπων με το έντυπο Ε3, όπως προαναφέρθηκε, ενώ θα πρέπει, στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ένθετων, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του αύξοντα αριθμού εντύπου στην επάνω δεξιά γωνία του κάθε ένθετου.

Για τους κωδικούς του ένθετου που ταυτίζονται με τους κωδικούς του Ε3 και συγκεκριμένα με αυτούς του πίνακα ΙΗ', ισχύουν όσα αναφέρονται στις οδηγίες των επιμέρους κωδικών του εντύπου Ε3.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί «Χ» σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το «Χ» σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ
Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στη χρήση του έτους 1999 όπως π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αντικειμένου εργασιών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κτλ. δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολής, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ
Κωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.
Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογούμενος.

Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη Δ.Ο.Υ. του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της. Αριστερά από τον κωδικό, συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη Δ.Ο.Υ. που ο κωδικός της αναφέρεται στον κωδικό 005 του εντύπου Ε3 (π. χ. Παλαιού Φαλήρου).

Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α. Ε.

Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3 ή Ε4 (έκδοση 1998 ή προγενέστερη). Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τον κωδικό 005.

Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με «Χ» το αντίστοιχο τετραγωνίδιο όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα γενικά στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, άσχετα εάν αυτός είναι Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα Μη Φυσικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η ομάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονομιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν φυσικά πρόσωπα.

Κωδικός 701: Διαγραμμίστε με «Χ» το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν το έντυπο υποβάλλεται από Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο, κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου.

Κωδικός 018: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3, γράψτε το δικό της Α.Φ.Μ.

Συμπληρώστε τα πεδία με τον αριθμό φορολογικού μητρώου από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. είναι οκταψήφιος επειδή ο υπόχρεος υπάγεται σε Δ.Ο.Υ., η οποία δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα ΤΑΧΙS, θα αναγραφεί μπροστά από το πρώτο ψηφίο, το ψηφίο μηδέν (0) π.χ.---011111111.

Κωδικός 012: Γράψτε τον τίτλο της επιχείρησης, εφόσον αυτή έχει τίτλο.

Κωδικός 013: Γράψτε τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

Κωδικός 014: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Κωδικός 015: Γράψτε τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.

Κωδικός 016: Γράψτε το τηλέφωνο από το οποίο μπορούν να ζητηθούν τυχόν διευκρινίσεις. Γράψτε πρώτα τον κωδικό υπεραστικής κλήσης της περιοχής (01, 031 κτλ.) σε κάθε περίπτωση και χωρίς τη μεσολάβηση κενού.

Κωδικός 024: Γράψτε την ημερομηνία που υποβάλατε τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέσα στη χρήση 1999. Η ημερομηνία αναγράφεται σε εξαψήφια μορφή (π.χ. 05-07-99).

Κωδικός 702: Διαγραμμίστε με «Χ» την επιλογή «πρώτη έναρξη», όταν η ημερομηνία του κωδικού 024 αναφέρεται στη για πρώτη φορά λειτουργία της επιχείρησης με το αντικείμενο αυτό, ενώ πρέπει να διαγραμμίσετε την επιλογή «επανέναρξη» σε περίπτωση που ασκούσατε την ίδια δραστηριότητα και παλαιότερα στη ίδια διεύθυνση, αλλά την είχατε διακόψει.

Κωδικός 703: Συμπληρώστε την Προέλευση Έναρξης επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ενδείξεις:
• Από Ίδρυση • Συγχώνευση ν. 2166/1993
• Επανέναρξη • Μετάταξη από καθεστώς αγροτών
• Πρώτη Έναρξη • Συγχώνευση ν. δ. 1297/1972
• Διάσπαση • Ένταξη αγρότη
• Επαχθής Αιτία • Μετατροπή
• Συγχώνευση • Μετατροπή ν. 2166/1993
• Διάσπαση Α.Ε. ν.2166/1993 • Μετατροπή ν. δ. 1297/1972
• Κληρονομιά • Χαριστική αιτία
Κωδικός 028: Γράψτε την ημερομηνία οριστικής παύσης των εργασιών σας, εφόσον αυτή έγινε
μέσα στη χρήση.
Κωδικός 704: Συμπληρώστε την Κατάσταση Επιχείρησης, επιλέγοντας μία από παρακάτω ενδείξεις:
• Ενεργός • Ειδική Εκκαθάριση
• Αδράνεια • Πτώχευση
• Αναγκαστική Διαχείριση • Σχολάζουσα κληρονομιά
• Αναγκαστική Εκκαθάριση • Εκκαθάριση

Κωδικός 705: Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο, ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π. χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.

Κωδικός 761: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της που είναι η παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (Κ.Α.Δ. 24.51.42) 50.000.000 ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της που είναι παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλο (Κ.Α.Δ. 24.51.43) 60.000.000 ακαθάριστα έσοδα, στον κωδικό 761, θα αναγραφεί ο Κ.Α.Δ. 24.51.43

Κωδικός 762: Διαγραμμίστε την εγκατάσταση στην οποία ασκείται η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (κωδικός 761). Η επιλογή «ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» αφορά την εγκατάσταση της οποίας τα στοιχεία αναγράφονται στον πίνακα ΙΗ' του εντύπου, ενώ η επιλογή «ΛΟΙΠΑ» αφορά τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση εγκαταστάσεων της επιχείρησης, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο υπάρχει. Είναι δυνατό να διαγραμμίσετε περισσότερες από μία επιλογές (δύο ή τρεις, εφόσον συντρέχει αιτία).

Διαγραμμίστε την επιλογή «ΕΔΡΑ» (1) εάν η δραστηριότητα που αναγράψατε στον κωδικό 761 ασκείται πραγματικά στην έδρα της επιχείρησης, όταν αυτή (η έδρα) νοείται ως λειτουργική της επιχείρησης.

Κωδικοί 763-793 και 764-794: Σε αυτούς τους κωδικούς καταγράφονται όλες οι άλλες (δευτερεύουσες και βοηθητικές) πλην της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τον όρο «δευτερεύουσα και βοηθητική δραστηριότητα» νοείται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πλην της κύριας.

Στους μονούς κωδικούς συμπληρώνεται ο Κ.Α.Δ. και στους ζυγούς διαγραμμίζεται το 1 ή το 2, ανάλογα με το είδος δραστηριότητας δευτερεύουσας ή βοηθητικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' : ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο φορέας της επιχείρησης είναι Φυσικό Πρόσωπο, κατά την έννοια που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του πίνακα Α'.

Κωδικός 009: Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.

Κωδικός 706: Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία μόνο, εφόσον, αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του. π.χ. Παππάς-Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφεται «Στάμου».

Κωδικός 010: Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.
Κωδικός 011: Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφτεί το όνομα του πατέρα της, άσχετα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.

Κωδικός 022:. Γράψτε το είδος της ταυτότητας με βάση τον παρακάτω πίνακα:
ΑΤ για ταυτότητες πολιτών
ΕΣ για ταυτότητες Στρατού
ΠΝ για ταυτότητες Πολεμικού Ναυτικού
ΠΑ για ταυτότητες Πολεμικής Αεροπορίας
ΕΑ για ταυτότητες Ελληνικής Αστυνομίας
ΛΙ για ταυτότητες Λιμενικού Σώματος
ΠΣ ταυτότητες Πυροσβεστικού Σώματος
ΚΑ για ταυτότητες Κέντρου Αλλοδαπών
ΔΙ για διαβατήρια

Κωδικός 023: Γράψτε πρώτα το γράμμα και μετά τα έξι ψηφία της ταυτότητας του επιχειρηματία. Αν η ταυτότητά του δεν έχει γράμμα ή έχει λιγότερα ψηφία, γράψτε τα ψηφία της στα τελευταία τετραγωνίδια και συμπληρώστε τα κενά τετραγωνίδια με μηδέν (π. χ. Σ000365).

Κωδικός 027: Σημειώστε «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο ανάλογα με το φύλο του επιχειρηματία.

Κωδικός 030: Σημειώστε «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, μόνο αν ο επιχειρηματίας είναι αλλοδαπός ή ανήλικος.

Κωδικός 707: Γράψτε τη διεύθυνση κατοικίας του επιχειρηματία. Εάν η επιχείρηση ανήκει στη σύζυγο, οι κωδικοί 707 έως 710 θα πρέπει να ταυτίζονται με τους κωδικούς 722 έως 725.

Κωδικός 708: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα της διεύθυνσης του επιχειρηματία.

Κωδικός 709: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης του επιχειρηματία.

Κωδικός 710: Γράψτε το τηλέφωνο της οικίας του επιχειρηματία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' : ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο φορέας της επιχείρησης είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, κατ' αντιπαράθεση προς τον πίνακα Β'. Η διεύθυνση του Μη Φυσικού Προσώπου ταυτίζεται με την έδρα της επιχείρησης.

Κωδικός 711: Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της.

Γράψτε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας, χρησιμοποιώντας και τις δύο γραμμές που παρέχει το έντυπο.

Κωδικός 712: Διαγραμμίστε με «Χ» την αντίστοιχη επιλογή. Διαγραμμίστε την επιλογή «ΛΟΙΠΗ» (4) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε καμιά από τις άλλες τρεις κατηγορίες.

Κωδικός 025: Σημειώστε με «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή. Το «Χ» πρέπει να μπει στο λευκό τετραγωνίδιο, όχι πάνω στον αριθμό.

Κωδικός 026: Γράψτε τη νομική μορφή με κεφαλαία γράμματα, εφόσον έχετε σημειώσει «Χ» στην ένδειξη 6 του Κωδικού 025.

Κωδικός 029: Σημειώστε «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή, εφόσον πρόκειται για Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο.

Κωδικός 713: Γράψτε την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της επιχείρησης εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από το καταστατικό της έγγραφο ή από μεταγενέστερη τροποποίησή του. Γράψτε την παραπάνω ημερομηνία, ακόμα και αν με βάση το καταστατικό έχει παρέλθει.

Κωδικός 714: Προκειμένου για Α. Ε. και Ε.Π.Ε. γράψτε τον αριθμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση του Νομικού Προσώπου.

Κωδικός 715: Γράψτε το έτος κυκλοφορίας του Φ.Ε.Κ., τον αριθμό του οποίου αναφέρατε στον κωδικό 714.

Κωδικό 716: Γράψτε το κεφάλαιο σύστασης της επιχείρησης, έτσι όπως αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό της έγγραφο.

Κωδικός 717: Συμπληρώστε το είδος των μετοχών, επιλέγοντας τον αριθμό μιάς από τις παρακάτω ενδείξεις:

1. Ανώνυμες εισηγμένες
2. Ονομαστικές εισηγμένες
3. Ονομαστικές και Ανώνυμες εισηγμένες
4. Ανώνυμες μη εισηγμένες
5. Ονομαστικές μη εισηγμένες
6. Ονομαστικές και Ανώνυμες μη εισηγμένες

Κωδικοί 718 έως 720: Γράψτε τον αριθμό του καταστατικού σύστασης. Συμπληρώστε την ημερομηνία δημοσίευσης του Πρωτοδικείου και το οικείο Πρωτοδικείο στο οποίο επικυρώθηκε το Καταστατικό Σύστασης (μόνο για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

Κωδικός 041: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του συζύγου.
Κωδικός 042: Γράψτε το είδος της ταυτότητας του συζύγου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για τη
συμπλήρωση του Κωδικού 022.
Κωδικός 043: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται όπως και ο Κωδικός 023.
Κωδικός 045: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. του συζύγου. Επειδή οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή
δήλωση, αυτή πρέπει να είναι η Δ.Ο.Υ. υποβολής του Εντύπου Ε3. Υπενθυμίζεται ότι, αφού
συμπληρώνετε αυτό τον πίνακα, στον Κωδικό 005, πρέπει να έχετε γράψει τη Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται
η επιχείρηση της συζύγου.
Κωδικός 046: Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.
Κωδικός 047: Γράψτε το όνομα του συζύγου.
Κωδικός 721: Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.
Κωδικός 722: Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας του συζύγου. Οι κωδικοί 722 έως 725 πρέπει να
ταυτίζονται με τους κωδικούς 707 έως 710.
Κωδικός 723: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα που βρίσκεται η κατοικία του συζύγου.
Κωδικός 724: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης της κατοικίας του συζύγου.
Κωδικός 725: Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του συζύγου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' : ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 019: Σημειώστε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που
τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν
κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία.
Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους, που
σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π. χ. πρατήρια υγρών καυσίμων),
σημειώνουν «Χ» στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης
βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραμένει κενός.

Κωδικός 726: Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Κωδικός 727: Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στον τρόπο ένταξής σας στη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων.

Κωδικός 728-729: Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον επιλέξατε την εκδοχή 3, στους κωδικούς 726 ή και 727.

Κωδικός 020: Σημειώστε «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας συνεχώς, εποχιακά ή πλανόδια.

Κωδικός 730: Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με τη χρήση των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/1998 ή 1099/1994 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το άθροισμα των κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον κωδικό 071 του εντύπου Ε3, του προηγούμενου οικον έτους 1999.

Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε «0» (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του Κ.Β.Σ., άσχετα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι. Μη συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις) τα οποία θα γραφτούν στον κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, που θα γραφτούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 21α του ν. 1642/1986.

Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α του ν. 1642/1986, των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

Κωδικός 063: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ» αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, λόγω υποχρέωσής σας. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρ' όλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον Κ.Β.Σ., σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ».

Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση) σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΟΧΙ».
Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μη
συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των
υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και
όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί τον Κωδικό 061.
Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση.
Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην
επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και
αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
απασχολουμένων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.
Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον Κωδικό 063.
Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064.
Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065.
Κωδικός 069: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ» αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε
υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ», αν τηρήσατε
Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που
είχατε υποχρέωση, σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ ».

Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε
στον Κωδικό 061.

Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την
οποία υποβάλλετε το Έντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα
αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.

Κωδικός 072: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ», αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά
και στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε «Χ» στο παραλληλόγραμμο
«ΜΕΙΚΤΑ» στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες
τήρησης βιβλίων ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται
μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. γι' αυτό.

Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας, που δεν έχουν
συμπεριληφθεί , στους Κωδικούς 061, 064, 067 070 και 062.

Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του ν. 2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες
επιχειρήσεις γράψτε «0» (μηδέν).

Κωδικός 075: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ», αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου
απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε αντίθετη
περίπτωση, σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ». Τέλος, σημειώστε «Χ» στο παραλληλόγραμμο
«ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ» σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρ' όλο που δεν προκύπτει
τέτοια υποχρέωσή σας από τον Κ.Β.Σ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 736: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που
υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα
πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω πίνακα Β'.
Κωδικοί 737 έως 749: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που
υπογράφει το έντυπο, ως «Ο ΔΗΛΩΝ» . Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας
(ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον πίνακα Β΄ του
εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν είναι απαραίτητη.

Κωδικός 750: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που
συμπλήρωσε το Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των
δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο «ΤΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» (επιλογή 1) σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή
του λογιστή. Εάν είσθε λογιστής, μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το
τετραγωνίδιο «ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ» (επιλογή 2). Τέλος, εάν είσθε λογιστής - ελεύθερος
επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της
παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο «ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ»
(επιλογή 3).

Κωδικοί 081 έως και 086 και 751: Οι κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία του προσώπου που
συμπλήρωσε το έντυπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι ο επιχειρηματίας (Κωδικός 750,
επιλογή 1). Στην περίπτωση που το συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας εφόσον τα στοιχεία τους έχουν
συμπληρωθεί ήδη σε προηγούμενο πίνακα (πίνακας Β'), μπορούν να παραληφθούν.


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ' . ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ.
Δεν συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η': Ι.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Γράψτε τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα, που χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση του σκοπού
της επιχείρησής σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Ή
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ή ΜΕΙΚΤΕΣ

Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τα καθαρά τους κέρδη
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 2238/1994 όσο και αυτών που τα καθαρά τους
κέρδη προσδιορίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, δηλαδή αυτών που υπάγονται στο
νέο σύστημα προσδιορισμού των κερδών, καθώς επίσης και γενικά των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων
επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 33 και 51 του ν. 2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα
αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως :


Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών.

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιείται ο
υποπίνακας δ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του κωδικού 345 μεταφέρεται στον κωδικό
582 του υποπίνακα ι'.
Σε περίπτωση που οι γραμμές του υποπίνακα δ' δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις
επαγγελματικές σας δραστηριότητες πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα
και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση, που θα φέρει
την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο
έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (κωδικοί
834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα γενικά σύνολα θα γραφτούν στους κωδικούς 343,
344 και 345, αντίστοιχα.
Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.»: Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που
προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα
συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή για συναφή ή συγγενή
με αυτή δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ., συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (κωδικοί
339, 340 και 341).
ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του κωδικού 520 του
υποπίνακα β' προστίθεται το άθροισμα των κωδικών 251 και 252 του υποπίνακα α' και από το
άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του κωδικού 521 του υποπίνακα β'. Το κόστος
πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 552 του
υποπίνακα η'. Τα ποσά των κωδικών 540 του υποπίνακα ε' και 544 του υποπίνακα γ' μεταφέρονται
αντίστοιχα στους κωδικούς 548 και 556 του πίνακα η'.
Στον κωδικό 564 του υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα
βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς 522 έως και 544 του υποπίνακα γ', τα οποία δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.
2238/1994. Το ποσό του κωδικού 568 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 578 του υποπίνακα
ι'. Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των κωδικών 578 και 582 μεταφέρεται στον κωδικό 588.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα λογιστικά κέρδη του κωδικού 578 είναι μεγαλύτερα από τα
εξωλογιστικά κέρδη που έχουν γραφτεί στον κωδικό 582, τα λογιστικά κέρδη που θα μεταφερθούν
στον κωδικό 588 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τα εξωλογιστικά κέρδη προσαυξημένα με το
50% αυτών .
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών 256 έως και 270 του υποπίνακα β', για τους
επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση απογραφής στις 31-12-1998, στην τελευταία σελίδα του
εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογουμένου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών, των
εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφονται), ανά είδος, της
χρήσης 1998, οι δε κωδικοί αυτοί του υποπίνακα β΄ θα συμπληρωθούν με το ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10% ) των αγορών αυτών της χρήσης 1998.


Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' Ή
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Ι. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών τα ποσά των κωδικών 547 του υποπίνακα στ' και 545 του
υποπίνακα γ' μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 549 και 557 του υποπίνακα η' και το τελικό
ποσό του κωδικού 569 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 579 του υποπίνακα ι'.
Σημειώνεται ότι, για τη συμπλήρωση του κωδικού 565 του υποπίνακα η' ισχύουν όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω για τη συμπλήρωση του κωδικού 564, ενώ ο κωδικός 553, συμπληρώνεται μόνο από τους
τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιείται ο
υποπίνακας δ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του κωδικού 345 μεταφέρεται στον κωδικό
583 του υποπίνακα ι'.
Σχετικά με την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
• Το κόστος των υλικών αναγράφεται στον κωδικό 535 του υποπίνακα γ'.
• Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές δεν
συμπληρώνουν τον υποπίνακα δ. και τον κωδικό 583 του υποπίνακα ι'.
• Προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για το
λογιστικό προσδιορισμό των κερδών μεταφέρονται από τις οικείες λογιστικές καταστάσεις στους
αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα στ' του πίνακα Θ' γενικά τα έσοδα τα οποία λαμβάνονται
υπόψη και με τη μέθοδο του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών σύμφωνα με το
άρθρο 32 του ν. 2238/1994. Βασικά, δηλαδή, δεν μεταφέρονται τα έσοδα κεφαλαίου, καθώς και από
τα λοιπά έσοδα αυτά που αποτελούν εισόδημα άλλων πηγών εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ.
πηγής), καθώς επίσης και τα έκτακτα αποτελέσματα.


Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών για κάθε κλάδο χωριστά
χρησιμοποιείται επίσης ο υποπίνακας δ' και το ποσό των καθαρών κερδών του κλάδου της εμπορίας
ή παραγωγής μεταφέρεται στον κωδικό 582 του υποπίνακα ι', ενώ του κλάδου της παροχής
υπηρεσιών στον κωδικό 583 του ίδιου υποπίνακα.
ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου εμπορίας ή παραγωγής ακολουθείται η
διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Α ΙΙ.
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου της παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η
διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β.Ι.
Τέλος, για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας διευκρινίζεται ότι όταν τηρούν βιβλία Γ'
κατηγορίας προαιρετικά του Κ.Β.Σ. με έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από το
ποσοστό 70% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, συμπληρώνεται ο πίνακας Θ'. Όταν το
ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του κλάδου της παροχής υπηρεσιών είναι μικρότερο του ποσοστού
70% των συνολικών εσόδων, δεν συμπληρώνεται ο πίνακας Θ'.


Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤ Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση ΓΙ.
ΙΙ. Μεικτός τρόπος προσδιορισμού καθαρών κερδών
Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, εξωλογιστικά, του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής
αγαθών, εφαρμόζεται επίσης η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση ΑΙ.
Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, λογιστικά του κλάδου της παροχής υπηρεσιών
εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β ΙΙ.
Τέλος, προκειμένου για επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. προαιρετικά, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' για τα βιβλία
αυτά.


Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιείται ο
υποπίνακας δ' και το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών του κωδικού 345, αν ασκείται μόνο
ελευθέριο επάγγελμα, μεταφέρεται στον κωδικό 584 του υποπίνακα ι'.
ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών, το ποσό του κωδικού 283 του υποπίνακα ζ' (εκτός του
κωδικού 275) μεταφέρεται στον κωδικό 550 του υποπίνακα η', ενώ το ποσό του κωδικού 546 του
υποπίνακα γ' μεταφέρεται στον κωδικό 558 του υποπίνακα η'. Ο κωδικός 554 συμπληρώνεται μόνο
από αυτούς που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ενώ το κόστος των υλικών αναγράφεται
στον κωδικό 536 του υποπίνακα γ'. Το τελικό ποσό του κωδικού 570 του υποπίνακα η' μεταφέρεται
στον κωδικό 580 του υποπίνακα ι'.
Σημειώνεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα πάνω από
σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, που τηρούν βιβλία Β' ή ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν
συμπληρώνεται ο υποπίνακας δ', αλλά ούτε γενικά ο πίνακας Θ' προκειμένου για όσους τηρούν
προαιρετικά Γ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προαιρετικά, για τη συμπλήρωση του πίνακα Θ', αν συντρέχει περίπτωση,
εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τα βιβλία αυτά στην παραπάνω περίπτωση Β'.
ΙΙΙ. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις
επαγγελματικές δαπάνες
Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών με τη μέθοδο αυτή
χρησιμοποιείται ο πίνακας Θ'.
Για τη συμπλήρωση των κωδικών του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ένδειξη «επάγγελμα»: Στην ένδειξη αυτή πρέπει να αναγράψετε έναν από τους παρακάτω
επαγγελματίες: ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος,
σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης, αναλυτής προγραμματιστής.
• Στους κωδικούς 573-576, εφόσον χρησιμοποιείτε ως επαγγελματική εγκατάσταση τμήμα της
κατοικίας σας, αναγράψτε το 1/2 των δαπανών αυτών της κατοικίας σας.
• Στον κωδικό 515 αναγράψτε τον κωδικό αριθμό του επαγγέλματός σας, ως εξής: ιατρός 1,
οδοντίατρος 2, κτηνίατρος 3, ψυχολόγος 4, φυσιοθεραπευτής 5, οικονομολόγος 6, σύμβουλος
επιχειρήσεων 7, λογιστής ή φοροτέχνης 8, αναλυτής προγραμματιστής 9.
• Στον κωδικό αριθμό 517 αναγράψτε το ποσοστό 40% αν είσαστε ιατρός χειρούργος και ασκείτε
χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή μαιευτήρας ή το ποσοστό 15% αν
είσαστε ιατρός με άλλη κλινική ειδικότητα ή εκτελείτε ορθοδοντικές εργασίες.
• Στον κωδικό 518 αναγράψτε το γινόμενο των επαγγελματικών δαπανών (κωδικός 577) επί το
συντελεστή απόδοσης (κωδικός 516) προσαυξημένο κατά το ποσοστό (40% ή 15 % ) του κωδικού
αριθμού. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 586 του υποπίνακα ι'.
Σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας, αποκτά εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες
(κωδικός 572), στον κωδικό 586 μεταφέρεται το πενήντα τοις εκατό (50% ) του ποσού του κωδικού
518, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό προσαυξημένο με το ποσό του κωδικού 572 θα είναι
μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό του κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση στον κωδικό 586 μεταφέρεται
το υπόλοιπο της αφαίρεσης του ποσού του κωδικού 518 μείον το ποσό του κωδικού 572.
Ειδικά, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή,
οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή,
εφόσον δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
στον κωδικό 586 γράφετε το ποσό «0» (μηδέν) αν το άθροισμα του κωδικού 572 και του
μεγαλύτερου εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος (κωδικοί 580 και 584)
υπερβαίνει το ποσό του κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον υποπίνακα ι', όπου έχουν μεταφερθεί από υπολογισμούς των
υπόλοιπων υποπινάκων τα λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη των εμπορικών επαγγελματιών καθώς
και το εισόδημα με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών, τα μεγαλύτερα
ποσά μεταξύ των κωδικών 578 και 582, 579 και 583, 580 έως 586 και 581 έως 587 αναγράφονται
αντίστοιχα στους κωδικούς 588, 589, 590 και 591.
Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επειχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον υποπίνακα ια'.
Τα ποσά των κωδικών του υποπίνακα αυτού προσθέτονται ή αφαιρούνται, κατά περίπτωση, από τα
μεγαλύτερα ποσά των κωδικών 588 (επιχειρήσεις εμπορίας - παραγωγής), 589 (επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών) και 590 (ελευθέρια επαγγέλματα).
Για τον κωδικό 840 του υποπίνακα αυτού, σημειώνεται ότι προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οι οποίες προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 2238/1994 το υπερτίμημα από πώληση παγίου (καθώς και τα υπόλοιπα έσοδα του
άρθρου 32 του ν.2238/1994) αναγράφεται στον κωδικό αυτόν και προστίθεται στα μεγαλύτερα κέρδη
(λογιστικά - εξωλογιστικά). Στην περίπτωση αυτή το τίμημα της πώλησης δεν πρέπει να έχει
συμπεριληφθεί στους υποπίνακες των εσόδων, τυχόν δε αποσβέσεις της χρήσης 1999 που
συμπεριλήφθηκαν στον υποπίνακα γ' των δαπανών θα προστεθούν ως λογιστική διαφορά στον
υποπίνακα η'.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις που για μία δραστηριότητα της επιχείρησης τηρείται βιβλίο αγορών (π χ. πρατήριο
υγρών καυσίμων), που δεν υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2238/1994 και για κάποια άλλη βιβλίο
εσόδων-εξόδων (π.χ. εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων), που υπάγεται στο άρθρο 33 του ν. 2238/1994,
τότε στους οικείους κωδικούς των υποπινάκων α', β', γ', ε' και στ' θα αναγραφούν τα συνολικά
μεγέθη της επιχείρησης και για τους δύο κλάδους αυτούς, στον υποπίνακα η' όμως θα μεταφερθούν
μόνο τα μεγέθη που αφορούν τον κλάδο που υπάγονται στο άρθρο 33 του ν. 2238/1994 κλάδο. Για
τούτο θα επισυνάπτεται στο έντυπο Ε3 χειρόγραφη κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο
επιμερισμός αυτός.
Προκειμένου για επιτηδευματίες που, εκτός από την άσκηση δραστηριότητας για την οποία
απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα Θ', ασκούν και την εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας
χρήσης (φορτηγό ή επιβατικό) για το οποίο, προκειμένου να υπολογισθούν τα συνολικά καθαρά
κέρδη του, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (έντυπο Ε14). Στη συνέχεια
στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 και Ε5) θα μεταφερθεί
το άθροισμα των καθαρών κερδών που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 και των τεκμαρτών κερδών
που προσδιορίζονται στο έντυπο Ε14. Αν δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την
εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, θα μεταφερθούν τα ποσά καθαρού εισοδήματος του εντύπου Ε14
στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων.


ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Υποπίνακας α' - Ισολογισμού
Κωδικοί 161-194: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής
περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως
διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη «Έναρξης»
αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.
Σε περίπτωση που υποβάλατε έντυπο Ε3 κατά το περασμένο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη
τη στήλη «Λήξης», δε χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη «Έναρξης», αφού τα στοιχεία της
είναι ήδη γνωστά.
Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν
προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 1123/1980 (ΕΓΛΣ), που
ισχύει σήμερα.
Υποπίνακας β' -Έσοδα
Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της
επιχείρησης.
Υποπίνακας γΆ - Κόστη
Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στους κωδικούς 404 και 408 του υποπίνακα γ' του πίνακα ΙΑΆ (κόστος προϊόντων -
εμπορευμάτων).
Υποπίνακας δ' - Δαπάνες
Κωδικός 461: Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να
περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του υποπίνακα στ' του πίνακα ΙΑ'. Η διαφορά του ποσού του
κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του υποπίνακα β' του πίνακα ΙΑ', θα πρέπει να δίνουν
τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 477: Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της
εταιρείας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του υποπίνακα στ' του πίνακα ΙΑ'.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' : ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Υποπίνακας α' - Πωλήσεις: Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι
πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως
και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων όπως αυτό
αναγράφεται στους κωδικούς 488, 863, 864, 865 και 866.
Υποπίνακας β' - 'Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ή από τις μεικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό
των κωδικών 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.
Υποπίνακας γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα
κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Υποπίνακας δ' – Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά είδος, στη αντίστοιχη γραμμή και στήλη.
Στους κωδικούς 878 – 880: Γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν
αθροίζονται στα σύνολα αγορών (κωδικοί 421 - 423).
Υποπίνακας ε' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε
την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης, κατ' είδος, όπως εμφανίζεται
στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση που υποβάλατε έντυπο Ε3 κατά το περασμένο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη
τη στήλη «Λήξης», δε χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη «Έναρξης», αφού τα ποσά είναι
ήδη γνωστά.
Υποπίνακας στ' - Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες
κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμοί όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.
Στον κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο
αυτό να αναγραφεί.
Σημειώνεται ότι, τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφτηκαν στον κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν
και στις δαπάνες του υποπίνακα αυτού.
Υποπερίπτωση ζ' - Αποτελέσματα και δείκτες
Στον κωδικό 463 αναγράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το
αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 453 + 874 + 875 + 455 + 457 + 876 + 877 μείον 461).
Στον κωδικό 496 αναγράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό
άθροισμα των κωδικών 488 + 863 + 864 + 865 + 866 μείον 434).
Στους κωδικούς 473, 479, 481 και 485 μεταφέρονται τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές
καταστάσεις της επιχείρησης.
Στον κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες
μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις κόστος πωληθέντων): κόστος πωληθέντων Χ 100].
Στον κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες
μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις κόστος πωληθέντων) : πωλήσεις Χ 100].
Στον κωδικό 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή
υπηρεσιών [(έσοδα Π.Υ.- δαπάνες Π.Υ ) : έσοδα Π.Υ. Χ 100].
Υποπίνακας η' - Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.:
Στήλη «κωδικός αριθμ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.» (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους):
Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας,
όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων
(1057481/16701/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19-5-1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για
συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, μη
συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον
κωδικό 886.
Στήλη «Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.»: Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία
συγκεκριμένη δραστηριότητα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(¶ρθρα 34, 35 και 36 ν. 2238/1994)
Κωδικοί 601,603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική
περίοδο που έληξε από την εκτέλεση τεχνικών έργων κατά συντελεστή καθαρού κέρδους.
Σημειώνεται όμως ότι, αν για κάποια τεχνικά έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36
του ν 2238/1994 (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών), θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα
έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Κωδικοί 602, 604 και 606: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως
αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των
ακαθάριστων εσόδων.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον πίνακα ΙΒ' θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική
κατάσταση των τεχνικών έργων. τα έσοδα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό, και
στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:
Στήλη «Tοποθεσία Τεχνικού Έργου»: Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου,
δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κτλ.
Στήλη «Ακαθάριστα Έσοδα»: Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο.
Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των κωδικών 601, 603 και 605.
Στήλες «Αξία Υλικών» (εργολάβου - εργοδότη): Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς
ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.
Στήλη «Συντελεστής καθαρού κέρδους»: Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που
προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού
έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34, ν.2238/1994).
Στήλη «Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη»: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του
συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού
κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των
κωδικών 602, 604 και 606.

Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, σε αναλυτική μορφή, τα στοιχεία που
εζητούντο στον πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3 του οικονομικού έτους 1998, που είχε ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒΆ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)
Αξία υλικών Καθαρά
(τεκμαρτά )
κέρδη
Α/Α
Τοποθεσία
τεχνικού
έργου
Είδος έργου
(δημόσιο,
ιδιωτικό κτλ)
Ακαθάριστα έσοδα από
πιστοποιήσεις Δημοσίων
τεχνικών έργων ή αξία
εκτελεσθέντος ιδιωτικού
έργου
Εργολάβου Εργοδότη
Συντελεστής
καθαρού
κέρδους
1 601 602
2 603 604
3 605 606
ΣΥΝΟΛΟ 607 608

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα
δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο «Σημειώσεις
φορολογούμενου» να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους
κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ' . ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός 620: Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της
χρήσης.
Κωδικός 621: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών
κτισμάτων που ανεγείρατε.
Κωδικός 622: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κτλ., όπως αυτά
προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (15% ) επί των ακαθάριστων
εσόδων που προήλθαν από αυτά.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον πίνακα ΙΓ' θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική
κατάσταση των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα
αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες :
Στήλη «Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο
συμβολαιογράφου»: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς
οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε
ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Στήλη «Τοποθεσία οικοδομής ή έργου: Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη
οικοδομή.

Στήλη «Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου»: Γράψτε την αξία του
συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του
κωδικού 620.

Στήλη «Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ»: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα
που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κτλ. που
ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που
αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του κωδικού 621.

Προσοχή: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κτλ. δεν μπορεί να είναι
κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και
από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους
κατασκευής οικοδομής σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36
του ν. 2238/1994.

Στήλη «Συντελεστής καθαρού κέρδους»: Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που
προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15% ).

Στήλη:«Καθαρά (Τεκμαρτά) κέρδη)»: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του
συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. Πρόκειται για
την ανάλυση του ποσού του κωδικού 622.

Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, σε αναλυτική μορφή, τα στοιχεία που
εζητούντο στον πίνακα ΙΓ' του εντύπου Ε3 του οικονομικού έτους 1998, που είχε ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓΆ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξία εργολαβικού ή
συμβολαίου αγοράς
οικοπέδου
Ακαθ. έσοδα από
πωλήσεις
διαμερισμάτων κτλ.
(¶ρθρα 34, 35 και 36
(ν. 2238/1994)
Καθαρά
(τεκμαρτά ) κέρδη
Α/Α εργολαβικού ή
συμβολαίου αγοράς
ακινήτου και
ονοματεπώνυμο
συμβολαιογράφου
Τοποθεσία
οικοδομής ή
έργου
Συντελεστής
καθαρού
κέρδους
611 612 613
614 615 616
617 618 619
ΣΥΝΟΛΟ 620 621 622


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και
λεωφορείων δημόσιας χρήσης που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.
Κωδικοί 888, 892 και 895: Γράψτε το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων, όπως προκύπτουν από τα
βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.
Κωδικοί 889, 893 και 896: Γράψτε το σύνολο των εξόδων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία σας,
κατ' είδος οχήματος.
Κωδικοί 890, 894, 897 και 903: Οι κωδικοί αυτοί για το οικονομικό έτος 2000 δεν απαιτείται να
συμπληρωθούν.
Όσοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον πίνακα ΣΤ', θα πρέπει να συμπεριλάβουν
κατάσταση όλων των οχημάτων που εκμεταλλεύονται και στην οποία θα περιλαμβάνουν κατ'
ελάχιστον τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν, στον πίνακα ΙΣΤ' του εντύπου Ε3 του οικονομικού
έτους 1998, δηλαδή:

Στήλη «Είδος οχήματος»: Γράψτε εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ. για λεωφορείο Δ.Χ. ή για
φορτηγό Δ.Χ.
Στήλη «Μεικτό φορτίο για φορτηγά»: Γράψτε το μεικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου
φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη «Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ.»: Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του
συγκεκριμένου επιβατικού Δ. Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.
Στήλη «Ωφέλιμο φορτίο φορτηγά Δ.Χ.» : Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου
φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη «Είδος καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ»: Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ ανάλογα αν το
συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.
Στήλη «Οδηγός»: Σημειώστε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.
Στήλη «Ποσοστό συνιδιοκτησίας %»: Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο
αυτοκίνητο.

Στήλη «Ακαθάριστα έσοδα»: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική
περίοδο που έληξε από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το σύνολο της πρέπει να
ισούται με τον κωδικό 901.

Στήλη «Έξοδα» . Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που
έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το σύνολο της στήλης πρέπει να
ισούται με τον κωδικό 902.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στη συνημμένη κατάσταση είναι μισθωμένο,
σημειώστε το στον πίνακα ΙΗ', στην ένδειξη «Σημειώσεις φορολογουμένου», καθώς και τα
στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια
Δ.Ο.Υ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
Κωδικός 677: Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά διάρκεια της
διαχειριστικής περιόδου.
Κωδικός 904: Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της
διαχειριστικής περιόδου.
Κωδικός 905: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλετε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων, θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του
πίνακα ΙΖ'. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλετε ξεχωριστή κατάσταση,
γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο πίνακα από άλλο
έντυπο και συρράψτε τα στο σημείο αυτό.
ΣΤΉΛΗ «Διεύθυνση εγκατάστασης»: Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών σας (κεντρικού,
υποκαταστήματος κτλ).
Στήλη «Περίοδος μίσθωσης»: Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που
αφορά το μίσθωμα που κατεβάλατε. π.χ. 1/1 - 31/12/1999.
Στήλη «Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή» Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα
του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΗ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία, που αφορούν άλλες εγκαταστάσεις
(υποκαταστήματα - γραφεία - αποθήκες) εκτός της κύριας. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας
εγκαταστάσεις (εκτός της κύριας) στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης και για
τις λοιπές συνυποβάλλεται το έντυπο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».

Κωδικός 051: Συμπληρώστε το χαρακτηρισμό της εγκατάστασης, επιλέγοντας μια από τις
παρακάτω ενδείξεις:

• Αγροτική εκμετάλλευση • Εργοστάσιο
• Έκθεση μόνιμη • Υπαίθριο εμπόριο
• Λογιστήριο • Γραφείο
• Αλυκή • Κατάστημα
• Έκθεση προσωρινή • Φορολογική αποθήκη
• Μεταλλείο • Εγκατ. Ψυχαγ. Πολιτιστ. Αθλ. Δραστηρ.
• Αποθήκη • Κινητό κατάστημα
• Εργαστήριο • Χώρος συγκέντρωσης επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
• Ορυχείο • Εργοτάξιο κατασκευαστικών επιχειρήσεων
Αυτοκινητοτράπεζα • Λατομείο
Κωδικός 731: Διαγραμμίστε με «Χ» το τετραγωνίδιο «ΝΑΙ» μόνο εφόσον στη συγκεκριμένη
εγκατάσταση τηρούνται βιβλία και εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.
Κωδικός 732: Γράψτε το τηλέφωνο της παραπάνω εγκατάστασης.
Κωδικός 733: Γράψτε την ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης, ανεξάρτητα αν
αυτή ήταν μέσα στην τελευταία χρήση ή σε παλαιότερη.
Κωδικός 734: Γράψτε την ημερομηνία δήλωσης παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον
φυσικά αυτή έγινε μέσα στην τελευταία χρήση.
Κωδικός 735: Συμπληρώστε τον κωδικό της κύριας δραστηριότητας που ασκείται στη συγκεκριμένη
εγκατάσταση.

Κωδικοί 921 και 922 - 935 και 936: Σε αυτούς τους κωδικούς καταγράφουμε όλες τις άλλες, πλην
της κύριας, δραστηριότητες της εγκατάστασης.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων, καθορίστηκαν με την 1008073/173/ΔΜ/26-
1-1999 (Φ.Ε.Κ. 65 Β'/3-2-1999) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής
Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων» .

Η Ονοματολογία είναι διαρθρωμένη ώστε να έχει από την αρχή ως το τέλος μια απόλυτα δενδροειδή
δομή. Τα περιεχόμενα της Ονοματολογίας αποτελούνται από 17 Τίτλους (γράμματα από Α' έως ΙΖ')
και 16 επιπλέον Υπότιτλους στους Τίτλους Γ' (Γα', Γβ') και Δ' (Δα΄ έως Διδ'). Κάτω από αυτούς είναι
αναπτυγμένα 60 Τμήματα (διψήφιοι αριθμητικοί κωδικού 01-99) και κάτω από αυτά 222 Ομάδες
(τριψήφιοι κωδικοί 01-99.0).

Κάτω από τις Ομάδες βρίσκονται 503 τάξεις (τετραψήφιοι κωδικοί 01.11- 99.00). Με παρόμοια
δενδροειδή ανάπτυξη, αποτυπώνονται ως δραστηριότητες οι 829 κατηγορίες (πενταψήφιοι κωδικοί
01.11.1-99.00.1) και κάτω από αυτές οι 2.304 υποκατηγορίες (εξαψήφιοι κωδικοί 01.11.10 -
99.00.10).

Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, προστέθηκαν με
συγκεκριμένη μεθοδολογία 5.888 «Εθνικές» δραστηριότητες (οκταψήφιοι κωδικοί κάτω από
κατηγορίες ή υποκατηγορίες). Οι κωδικοί όμως αυτοί - στο οκταψήφιο επίπεδο - δεν καλύπτουν όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οκταψήφιος, χρησιμοποιούμε
κωδικό ανώτερου βαθμού (π. χ. εξαψήφιο).

Σημειώνεται ότι κωδικός αριθμός δραστηριότητας σε ανώτερο της τετραψήφιας κλάσης δεν
επιτρέπεται να συμπληρώνεται.

Η ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνει μια κατά το δυνατόν αναλυτική και ακριβή ονοματολογία των
οικονομικών δραστηριοτήτων και παρουσιάζει την ακόλουθη λεκτική δομή.

- Παραγωγή: Αφορά, κατά περίπτωση, την καλλιέργεια, εκτροφή, αλιεία, εξόρυξη, άντληση,
παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση, παρασκευή, νηματοποίηση, ύφανση, κατασκευή,
κατεργασία, έκδοση, εκτύπωση, ψυχρή επεκτατική ολκή / έλαση, μορφοποίηση, συρματοποίηση,
χύτευση, ανακύκλωση, συντήρηση, επισκευή κτλ. κάποιου ή κάποιων αγαθών.

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη χονδρική πώληση, γιατί η
δραστηριότητα παραγωγής θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη χοντρική πώληση. Η χοντρική πώληση
αναφέρεται ως δραστηριότητα της επιχείρησης μόνο εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα παραγωγής
τρίτων και όχι ίδιας παραγωγής.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι αυτό ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα
υποκαταστήματα δηλαδή, δεν θεωρείται ότι διεξάγουν λιανικό και χοντρικό εμπόριο, αλλά παραγωγή
και λιανικό εμπόριο, έστω και αν δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής.

• Υπηρεσίες : Κατά τον ίδιο αναπτυχθεί και οι υπηρεσίες.
• Εμπόριο: α) αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης, β) χοντρικό εμπόριο, γ) λιανικό εμπόριο.
Ανάλογα με τη μορφή της ασκούμενης δραστηριότητας (παραγωγή, εμπορία, υπηρεσίες) αναζητείται
με τη χρήση του σχετικού ευρετηρίου ο κωδικός εκείνος που προσεγγίζει περισσότερο την
πραγματικότητα.

Μία δραστηριότητα συμπληρώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές δραστηριότητες συμπληρώνονται ως
δευτερεύουσες ή βοηθητικές.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που τυχόν δεν περιλαμβάνεται η ασκούμενη δραστηριότητα στην
Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων τότε στο πεδίο «Σημειώσεις
Φορολογουμένου» γίνεται ακριβής περιγραφή αυτής.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης