Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1107058 ΕΞ 2015/7.8.2015

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1096894ΕΞ2014/27-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων»

7 Αύγ 2015

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1107058ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α' 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014 (ΑΔΑ:Ω4Ν1Η-ΟΘ0) και Δ6Α 1143151 ΕΞ 2014/23.10.2014 (6081Η-Θ9Η) όμοιες.

3. Το Π.Δ. 45/6-7-2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α' 73)

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο Ι' της παραγράφου Β και την παράγραφο ΣΤ' της αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ:ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων», ορίζουμε ως τακτικό μέλος το με α/α 4 αναπληρωματικό μέλος και αυξάνουμε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας σε δέκα πέντε (15), αντικαθιστούμε το μέλος, με α/α 12, Σωτήριο Λαναρά και ορίζουμε στην θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας τον Γεώργιο Βερναδάκη, διαγράφουμε το με α/α 11, αναπληρωματικό μέλος Γεώργιο Μωραϊτάκη, τροποποιούμε τους τίτλους των υπηρεσιών που υπηρετούν μέλη της Ομάδας Εργασίας και διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο Β.Ι. και την παράγραφο ΣΤ , ως εξής:

«Β.Ι.1. Την Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονίστρια.

2. Τον Ανδρέα Λυκούδη, Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας - Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Κοντιζά, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Τον Νικήτα Νομικό, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στό Τμήμα Α' - Ενεργειακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Κορρέ, υπάλληλο ιδίου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Πειραιά της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου.

4. Τον Ιωάννη Πολυτσάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

5. Την Αναστασία Μουζακίτου υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, ως μέλος

6. Την Ζαχαρένια Ρωμαίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.

7. Την Μαρία Χιονίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήρη Τσιαντούλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

8. Τον Γεώργιο Θεοχάρη, Συνταγματάρχη (ΕΜ), που υπηρετεί στην Γ1 Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δανάλη, Αντισυνταγματάρχη (ΕΜ), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Τον Δημήτριο Σταθά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Τον Αριστομένη Σκυλλάκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοκία Ευαγγελάτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ίδιου Υπουργείου.

11. Τον Θεόδωρο Παγτζή, Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

12. Τον Παναγιώτη Μαρκατσέλα, υπάλληλο με βαθμό E', του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.

13. Τον Γεώργιο Βερναδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ο.Ε.

14. Την Παναγιώτα Γκόλφη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Γιαννακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

15. Τον Αθανάσιο Κοπανά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

«ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας, η οποία αποτελεί το επιχειρησιακό σκέλος της Διυπουργικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, κατά την οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.»

2. Η Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας οφείλει να ενημερώσει την Διεύθυνση Οργάνωσης όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτής.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.  Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014 (ΑΔΑ: Ω4Ν1Η-ΟΘ0) και Δ6Α 1143151 ΕΞ 2014/23.10.2014 (ΑΔΑ:6081Η-Θ9Η) όμοιες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


Taxheaven.gr